Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Collegium Medicum w Bydgoszczy rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Collegium Medicum w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

Kierunek lekarski

 

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

 

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1 = 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2 = 0,45

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2 W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

Lp.

Wymagany przedmiot

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1= 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2= 0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii lub matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 

Kierunek lekarski

 

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1 = 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2 = 0,45

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) z dwóch różnych przedmiotów, wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

Lp.

Wymagany przedmiot

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1= 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2= 0,45

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii lub matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 

Kierunek lekarski - studia prowadzone w języku angielskim

 

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

 

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

 2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty:

  1. biologię

  2. chemię lub fizykę.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie testu pisemnego w języku angielskim i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

1.*

Test pisemny w języku angielskim

2.**

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = W1 + W2

gdzie:

W1  liczba punktów z testu,

W2  liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

* Test pisemny w języku angielskim ze znajomości i umiejętności posługiwania się specjalistycznym słownictwem z zakresu biologii, chemii i fizyki.

Test oceniany jest na punkty w skali od 0 do 200.

** Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywację do studiowania medycyny, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 200.

 

Kandydat, który otrzymał dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie lub dyplom EB (European Baccalaureate), na którym znajduje się ocena z egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: a) biologii i b) chemii lub fizyki zdawanych w języku angielskim, nie przystępuje do testu pisemnego, a wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje się przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

Matura IB Poziom HL

Matura EB Poziom rozszerzony

Liczba punktów

7

8,00 – 10,00

100

6

7,00 – 7,95

80

5

6,00 – 6,95

70

4

5,00 – 5,95

55

3

4,00 – 4,95

40

2

3,00 – 3,95

25

1

1,00 – 2,95

10

 

 

Kandydat, który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w ramach egzaminu maturalnego w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim, na którym znajduje się ocena z egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: a) biologii i b) chemii lub fizyki, nie przystępuje do testu pisemnego, a wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje się następujące przeliczenie: 1% = 1 punkt.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 300 punktów z egzaminu wstępnego, tj. egzaminu pisemnego i rozmowy klasyfikacyjnej łącznie.

Biotechnologia medyczna

 

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,

p  przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Konkurs świadectw dojrzałości: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia

albo matematyka albo język polski

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Optyka okularowa z elementami optometrii

 

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

Czas trwania studiów

ogólnoakademicki

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

rozszerzony - p= 1,00 albo podstawowy - p= 0,60

W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik dla poziomu daje najwyższą wartość.

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. „stara matura”- konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 

Studia drugiego stopnia

 

 1.  

 

 

Biotechnologia medyczna

 

  1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

2 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • tytuł licencjata lub równoważny kierunku biotechnologia, licencjata, magistra lub równoważny kierunku biologia,

 • tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:


 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen  ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Optometria

 

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

2 lata

 

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata: (1) z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii lub (2) pokrewny, uzyskany na studiach, w trakcie których osiągnęli efekty kształcenia opracowane przez Europejską Radę Optyki i Optometrii dla Europejskiego Dyplomu Optometrii oraz zrealizowali program studiów obejmujący zajęcia dydaktyczne z zakresu następujących modułów/przedmiotów: optyka geometryczna; optyka fizyczna; optyka fizjologiczna (widzenia); percepcja wzrokowa; przyrządy optyczne; środowisko wzrokowe; anatomia i histologia; fizjologia ogólna i biochemia; mikrobiologia ogólna; farmakologia ogólna; epidemiologia i biostatystyka; anatomia i fizjologia oka.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wysokości średniej uzyskanej na studiach licencjackich, zgodnie ze wzorem:


 

Wo = 0,75 W1 + 0,25W2

przelicznik

W1 – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

0,75

W2 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku studiów I

stopnia

0,25

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 2,00- 5,00 pkt. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje przedmioty kierunkowe studiów I stopnia w zakresie podanym w wymaganiach wstępnych.

 1. Studia pierwszego stopnia

 

 1. Dietetyka

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Dietetyka

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

niestacjonarne (zaoczne)

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język

polski albo informatyka albo geografia

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii,

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Fizjoterapia

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości


 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo matematyka

albo geografia albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii, albo matematyki albo geografii albo informatyki.

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Fizjoterapia

  1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

Profil studiów

niestacjonarne (zaoczne)

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości


 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język

polski albo informatyka albo geografia

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 

 1. Fizjoterapia – studia prowadzone w języku angielskim

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

 2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania fizjoterapii, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność.

 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu wstępnego.

 

 1. Pielęgniarstwo

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. Pielęgniarstwo – studia prowadzone w języku angielskim

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

 2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania pielęgniarstwa, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność.

 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu wstępnego.

 

 

 

 1. Położnictwo

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo

informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Ratownictwo medyczne

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo

geografia albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

 

 1. „matura zagraniczna” – konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą z jednego z wymaganych przedmiotów (biologia albo chemia albo fizyka).

 

 

 1. Ratownictwo medyczne

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

niestacjonarne (zaoczne)

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

i astronomia albo matematyka albo język polski albo informatyka albo geografia

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

 

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii,

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Elektroradiologia

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

niestacjonarne (zaoczne)

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język

polski albo informatyka albo geografia

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii,

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 

 1. Audiofonologia

  1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka albo język polski

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego,

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Terapia zajęciowa

 

 1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo

historia muzyki

rozszerzony - p = 1,00 podstawowy - p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki,

p - przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia

albo historia sztuki albo historia muzyki

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 

 1. Studia drugiego stopnia

 

 1. Dietetyka

  1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

 

Profil studiów

stacjonarne

niestacjonarne (zaoczne) ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka;

 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka, posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia, kierunku dietetyka.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 

 1. Pielęgniarstwo

  1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

 

Profil studiów

stacjonarne niestacjonarne (zaoczne)

praktyczny

Czas trwania studiów

2 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku pielęgniarstwo.

 

 1. Zasady rekrutacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

 1. Zdrowie publiczne

  1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

Profil studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim. W jej trakcie oceniana jest motywacja do podjęcia studiów oraz wiedza z zakresu problematyki zdrowia publicznego. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych na podstawie dyplomu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 1. Położnictwo

  1. Informacje ogólne


 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

 

Profil studiów

stacjonarne niestacjonarne (zaoczne)

praktyczny

Czas trwania studiów

2 lata

 

 1. Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku położnictwo.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)