Zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

UCHWAŁA Nr 106 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 70 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala warunki, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2022/2023.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz na studia drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Rektora, zgodnie z ofertą kształcenia dla danej formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne).

 2. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie tzw. „starej matury” - należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej. W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.

 

§ 2

Zasady rejestracji kandydatów na studia

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.

 2. Rejestracja kandydata przez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

 3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:

 4. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,

 5. wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,

 6. dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie tzw. „nowej matury”),

 7. dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie tzw. „starej matury”),

 8. dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej albo zaświadczenia o wynikach (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),

 9. dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),

 10. dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet lub zawierającego niezbędne informacje – takie jak we wzorze określonym przez Uniwersytet (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

 11. W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja, jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 12. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

 13. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 14. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 15. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 16. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów.

 17. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 18. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 19. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

 20. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz cudzoziemców.

 21. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:

 22. ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

 23. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 24. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

 25. posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydany w Polsce, lub

 26. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim i udokumentują ten fakt.

 27. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:

 28. posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą realizowane studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265, ze zm.), tj. w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1552, ze zm.), lub

 29. posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą realizowane studia, lub

 30. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

 31. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 

 

§ 3

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”

 1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9.

 2. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

 3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

 4. Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 5. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.

 6. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

 7. Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

 8. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

 

§ 4

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”

 1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 oraz § 1 ust. 2.

 2. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

 3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

 4. Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 5. W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

 6. Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

 7. W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

 8. W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-7 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

 9. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej.


§ 5

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej

 1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 2. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 3. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji dyplom lub zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

 4. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji, na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

 1. Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.

 2. Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

 

§ 7

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:

 3. uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

 4. uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1),

 5. zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

 6. tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

 7. decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

 8. zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

 9. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

 10. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

 11. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.

 12. Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

  1. w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 13. na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

 14. na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

 15. na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,

 16. na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analityka i zarządzanie publiczne, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

 17. na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

 18. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,

 19. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,

 20. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,

 21. na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub historia),

  1. w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 22. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

 23. na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,

 24. na kierunku logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

oraz do oceny predyspozycji kandydata.

 1. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

 2. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

 3. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.

 5. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

 6. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

§ 8

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów przekroczy określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 1. Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (ocenę predyspozycji kandydata oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - 8.

 2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji na studia przez kandydata, z uwzględnieniem załączników 1 - 3 do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2 - 8, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonej liczby miejsc.

 4. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku, na wniosek kandydata, opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym pozostały wolne miejsca.

 

§ 10

 1. Terminy egzaminów wstępnych, oceny predyspozycji kandydata oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.

 2. Do przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydata uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

 3. Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są w skali 2-5.

 4. Każdą pracę kandydata przy ocenie predyspozycji oceniają co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, specjaliści z danej dziedziny. Uwagi do pracy zapisywane są na protokole oceny, który przekazywany jest przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii osób oceniających prace kandydata, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

 5. Każda praca oceniana jest oddzielnie.

 6. Za pozytywny wynik oceny predyspozycji kandydata uznaje się ocenę – dostateczny.

 7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

§ 11

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

  2. kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski,

  3. fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID,

  4. Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 4. Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

§ 12

Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim

 1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.

 2. Zasady rejestracji kandydatów określa § 2 niniejszej uchwały z zastrzeżeniem, że wymagane dokumenty muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski lub język angielski.

 3. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązani są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:

 4. świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),

 5. uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

 6. uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 2,

 7. zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

 8. tłumaczenie na język polski lub język angielski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,

 9. decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania,

 10. zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

 11. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,

 12. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

  1. Zasady rekrutacji na studia:

 13. Nabór na studia kandydatów legitymujący się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym:

 14. z języka angielskiego - na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,

 15. z biologii - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,

 16. z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka lub matematyka - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%,

z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §3 ust. 5. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości.

 1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości.

 2. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2A.

 3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie postepowania dwuetapowego - egzaminu kompetencyjnego ze znajomości terminologii medycznej w języku angielskim z zakresu biologii oraz do wyboru chemii lub fizyki oraz konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały), tj.:

 4. przedmiot obowiązkowy biologia,

 5. dwa przedmioty do wyboru: chemia, matematyka, fizyka, język angielski.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu kompetencyjnego uzyskali ocenę co najmniej dopuszczającą. Egzamin jest oceniany w skali 1-6. Uzyskana ocena pomnożona jest przez współczynnik 100,00. Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi średnia punktów uzyskanych w obydwu etapach.

 1. Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym test egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.

 2. Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.

 3. Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.

 4. Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym test egzaminacyjny NEET (National Eligibility Cum Entrance Test) następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.

 5. Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż 2018 roku złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny/egzamin kompetencyjny realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.

  1. Terminy egzaminów kompetencyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.

  2. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w punktach % możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom EB, egzaminy kompetencyjne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT, NEET, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.

  3. Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

 6. podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

 7. kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski lub język angielski,

 8. fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID,

 9. dowód wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr,

 10. podpisane 2 egzemplarze umowy za usługi edukacyjne,

 11. podpisane i uzupełnione oświadczenia,

 12. kserokopia wizy/karty pobytu (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego),

 13. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego),

 14. zaświadczenie lekarskie (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego).

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

  2. Egzaminy wstępne mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

  3. Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.


§ 13

Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim

 1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.

 2. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie na ustalonym formularzu,

  2. świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),

  3. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,

  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej (dotyczy kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie).

 3. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:

 4. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 5. potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

  1. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Uniwersytetu wraz z pozostałymi ww. dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest data ich wpływu do Uniwersytetu, a nie data stempla pocztowego.

  2. Zasady rekrutacji na studia:

  3. kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika 1A,

  4. kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A,

  5. kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej – określa § 5, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1A,

  6. kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim. Egzamin obejmuje terminologię z dwóch przedmiotów - należy dokonać wyboru z przedstawionych poniżej:

- biologia,

- chemia,

- fizyka,

- matematyka.

 1. Egzaminy oceniane są w skali procentowej. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z wynikiem 100% - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego jest wynikiem kwalifikującym kandydata.

 2. Egzaminy mogą być organizowane przez firmy rekruterskie poza siedzibą Uniwersytetu, wówczas wyniki egzaminów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony
  w % możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.

 4. Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.

 

§ 14

Zasady naboru na studia drugiego stopnia

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w języku polskim, dla legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce.

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem pkt. 4.

  2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

  3. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.

  5. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

   1. przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

   2. przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

  6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.

  7. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają pracownicy dziekanatów.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w języku polskim, dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą.

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

  2. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

  3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych w pkt. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

 2. na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

 3. na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

 4. na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,

 5. na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

 6. na kierunku logopedia – przedmioty: biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),

 7. na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty: język polski i język angielski,

 8. na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,

 9. na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,

 10. na kierunku lingwistyka w biznesie – przedmioty: język polski i język angielski.

  1. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.

  2. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.

  3. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.

  4. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.

  5. Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.

  6. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych

 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem pkt 3.

 3. Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.

 4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.

 5. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów, o którym mowa w §15.

 

§ 15

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

 2. podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

 3. kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,

 4. fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem IRK ID,

 5. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 6. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 7. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

 8. Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne zobowiązany jest do podpisania umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 9. Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

§ 16

 1. Postępowanie kwalifikacyjne w odniesieniu do obywateli polskich przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami, a w przypadku cudzoziemców biuro właściwe ds. współpracy międzynarodowej.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

 3. przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

 4. dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

 5. przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

 6. organizacja egzaminu wstępnego,

 7. przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.

3. Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:

 1. Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu do obywateli polskich,

 2. Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.

 

§ 17

 1. Od decyzji podjętych przez Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

 2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Rektora nie służy odwołanie, jednakże kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 18

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 1. Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:

  1. od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,

  2. od 1 czerwca do 20 października – w rekrutacji letniej,

  3. w sposób ciągły – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,

- z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.

 

§ 19

 1. Rektor może ustalić rekrutację specjalną - uzupełniającą dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów uwzględnianych w kwalifikacji na studia został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do rekrutacji specjalnej - uzupełniającej mogą przystąpić wyłącznie kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w rekrutacji zasadniczej.

 2. Rektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, może zdecydować o zniesieniu bądź zmianie sposobu oceny predyspozycji kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz logopedia.

 

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

 

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1.  

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

 1.  

Chemia

 1.  

Ichtiologia i akwakultura

 1.  

Leśnictwo

 1.  

Ochrona środowiska

 1.  

Rolnictwo

 1.  

Zootechnika

 1.  

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 1.  

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

 1.  

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 1.  

Energetyka

 1.  

Geodezja i kartografia

 1.  

Geoinformatyka

 1.  

Gospodarka przestrzenna

 1.  

Informatyka

 1.  

Matematyka

 1.  

Mechanika i budowa maszyn

 1.  

Mechatronika

 1.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 1.  

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

 1.  

Biotechnologia

 1.  

Dietetyka

 1.  

Mikrobiologia

 1.  

Pielęgniarstwo

 1.  

Położnictwo

 1.  

Ratownictwo medyczne

 1.  

Weterynaria

 1.  

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Analityka i zarządzanie publiczne

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Analiza i kreowanie trendów

 1.  

Bezpieczeństwo narodowe

 1.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 1.  

Ekonomia

 1.  

Historia

 1.  

Lingwistyka w biznesie

 1.  

Politologia

 1.  

Wojskoznawstwo

 1.  

Zarządzanie

 1.  

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Administracja i cyfryzacja

 1.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1.  

Kryminologia

 1.  

Prawo

 1.  

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Nauki o rodzinie

 1.  

Pedagogika

 1.  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1.  

Pedagogika specjalna

 1.  

Praca socjalna

 1.  

Socjologia

 1.  

Teologia

 1.  

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

 1.  

Psychologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 1.  

Technologia żywności i żywienie człowieka

 1.  

Architektura krajobrazu

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)

 1.  

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

 1.  

Filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Geografia

2. Historia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

 1.  

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

 1.  

Filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

 1.  

Filologia rosyjska

 1.  

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

* jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 2

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

3

Logopedia 3

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 1. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

 2. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

 3. na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

 1.  

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia* lub chemia

2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

 1.  

Chemia

 1.  

Ichtiologia i akwakultura

 1.  

Leśnictwo

 1.  

Ochrona środowiska

 1.  

Rolnictwo

 1.  

Zootechnika

 1.  

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 1.  

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny**

2. Chemia lub matematyka lub fizyka***

3. Geografia lub historia lub biologia

 1.  

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

 1.  

Energetyka

 1.  

Geodezja i kartografia

 1.  

Geoinformatyka

 1.  

Gospodarka przestrzenna

 1.  

Informatyka

 1.  

Matematyka

 1.  

Mechanika i budowa maszyn

 1.  

Mechatronika

 1.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 1.  

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka***

3. Język obcy nowożytny**

 1.  

Biotechnologia

 1.  

Dietetyka

 1.  

Mikrobiologia

 1.  

Pielęgniarstwo

 1.  

Położnictwo

 1.  

Ratownictwo medyczne

 1.  

Weterynaria

 1.  

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

 1.  

Analityka i zarządzanie publiczne

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

 1.  

Analiza i kreowanie trendów

 1.  

Bezpieczeństwo narodowe

 1.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 1.  

Ekonomia

 1.  

Historia

 1.  

Lingwistyka w biznesie

 1.  

Politologia

 1.  

Wojskoznawstwo

 1.  

Zarządzanie

 1.  

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka***

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

 1.  

Administracja i cyfryzacja

 1.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1.  

Kryminologia

 1.  

Prawo

 1.  

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

 1.  

Nauki o rodzinie

 1.  

Pedagogika

 1.  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1.  

Pedagogika specjalna

 1.  

Praca socjalna

 1.  

Socjologia

 1.  

Teologia

 1.  

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny**

 1.  

Filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

 1.  

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

 1.  

Filologia germańska

1. Język obcy nowożytny**

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

 1.  

Filologia rosyjska

 1.  

Kierunek lekarski - studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka*** lub matematyka

 1.  

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub matematyka lub fizyka***

 1.  

Inżynieria środowiska

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka*** lub chemia lub biologia*

3. Język obcy nowożytny**

 1.  

Psychologia

1. Język polski lub język obcy nowożytny**

2. Matematyka lub biologia* lub chemia

3. Wiedza o społeczeństwie lub historia

 1.  

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka*** lub matematyka lub geografia

3. Język obcy nowożytny**

 1.  

Technologia żywności i żywienie człowieka

 1.  

Architektura krajobrazu

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego,

** jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata,

*** lub fizyka z astronomią.

 

Załącznik 2B

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Egzaminy praktyczne:

rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 2

Egzaminy praktyczne:

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

3

Logopedia 3

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* lub fizyka***

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata,

*** lub fizyka z astronomią.

 

1) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

3) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

 

Załącznik 3

Przeliczniki ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą

Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 (1) - 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji (do 2008 roku), Szwecji (do 2013 roku)

Ocena
na świadectwie

Skala literowa

Punktacja w UWM

5

MVG = pass with special distinction

200

4

G= Pass

174

3

VG = Pass with distriction

120

2 (1)

IG

0

 

2. Świadectwo dojrzałości wydane np. w Rosji od 2009 roku

Ocena
na świadectwie

Punktacja w UWM

5

100

4

74

3

50

2

0

 

3. Świadectwa dojrzałości wydane np. w Szwecji od 2013

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A

200

B

180

C

150

D

120

E-

80

F

0

 

4. Egzamin EGE w Rosji

Punktacja EGE

Punktacja w UWM

80-100

200

60-79

130

30-59

60

poniżej 30

0

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali E – A+, wydane np. w USA, Wielkiej Brytanii (ocena z High School Diploma w USA); ocena z AS-Levels
  w Wielkiej Brytanii)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*

100

A-

90

B+

80

B

70

B-

65

C+

60

C

55

C-

50

D+

45

D

40

D-

35

E

30

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali E – A+, wydane np. w USA, Wielkiej Brytanii (ocena z egzaminu SAT/ACT/AP w USA; ocena z A-Levels
  w Wielkiej Brytanii)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*

200

A-

188

B+

174

B

160

B-

150

C+

134

C

120

C-

108

D+

92

D

80

D-

66

E

50

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r.

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A1

200

A2

188

B1

176

B2

164

B3

152

C1

140

C2

128

C3

116

D1

104

D2

92

D3

80

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1

200

2

180

3

160

4

140

5

120

6

100

7

80

8

0

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 1, wydane np. w Austrii, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1

200

2

160

3

120

4

80

5

0

 

 1. Świadectwa dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech w skali 6-1 i egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy (skala 15-1)

Ocena na świadectwie

Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy

Punktacja w UWM

1

15-13

100

2

12-10

85

3

9-7

70

4

6-4

50

5

3-1

30

6

-

0

 

 1. Egzamin maturalny (Abiturprüfung) rozszerzony w Niemczech

Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom rozszerzony

Punktacja w UWM

15-13

200

12-10

170

9-7

140

6-4

100

3-1

60

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np. na Ukrainie (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

12

100

11

90

10

82

9

75

8

67

7

58

6

50

5

40

4

30

3

0

2

0

1

0

 

 1. Egzamin ZNO na Ukrainie

Punktacja ZNO

Punktacja w UWM

190-200

200

180-189

180

170-179

164

160-169

150

150-159

134

140-149

116

130-139

100

120-129

80

110-119

60

100 - 109

40

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np. na Białorusi (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

 

 1. Egzamin CT na Białorusi

Punktacja CT

Punktacja w UWM

90-100

200

80-89

180

70-79

160

60-69

140

50-59

120

40-49

100

30-39

80

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 10, wydane np. na Litwie

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

100

9

90

8

75

7

60

6

45

5

30

4 i poniżej

0

 

 1. Egzaminy Brandos Atestatas (BA) na Litwie

Punktacja BA

Punktacja w UWM

90-100

200

80-89

180

70-79

160

60-69

140

50-59

120

40-49

100

16-39

80

poniżej 16

0

 

 1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

20

200

19

188

18

174

17

160

16

148

15

134

14

120

13

108

12

92

11

80

10

66

 

 1. Świadectwa VWO i HAVO wydane w Holandii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

1-5

0

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane we Włoszech

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

1-5

0

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Hiszpanii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

5

80

1-4.99

0

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Norwegii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

6

200

5

170

4

140

3

110

2

80

1

0

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

18-20

200

16-17

180

14-15

160

13

130

12

100

0-11,5

0

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii (Flandria)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

90-100

200

81-90

170

70-80

140

50-70

100

0-49

0

 

 1. Świadectwo ukończenia szkoły wydane w Nigerii National Diploma i Higher National Diploma

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

3.50 –4.00 Distinction

200

3.00 –3.49 Upper Credit

170

2.50 –2.99 Lower Credit

140

2.00 –2.49 Pass

100

1.00–1.99 Fail

0

 

 1. Senior School Certificate (NECO) oraz West African Senior School Certificate (WAEC).

Wynik na świadectwie

Punktacja w UWM

A1 75% -100% Excellent

200

B2 70% -74.9% Very good

180

B3 65% -69.9% Good

160

C4 60% -64.9% Credit

140

C5 55% -59.9% Credit

120

C6 50% -54.9% Credit

100

D74 0% -49.9%Pass

80

E8 35% -39.9% Pass

65

F9 0 –34.9%Fail

0

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)