Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UMCS 2016/17 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA Nr XXIII - 26.8/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, realizując postanowienia art. 62 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), uchwala zasady przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017:
POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
 
1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunki jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim wymienione w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych wymienione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
2. Senat Uczelni w terminie do dnia 31 maja 2016 r. ustali w drodze uchwały liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2016/2017, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, jak również liczbę bezpłatnych miejsc dla cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.
 
3. Rektor ustali zarządzeniem:
 
1) w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku:
 
a) zakres i podział zadań związanych z rekrutacją,
 
b) harmonogram przebiegu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia,
 
c) wysokość opłaty rekrutacyjnej,
 
d) preliminarz wydatków rekrutacyjnych Wydziałów;
 
2) w terminie do dnia 31 maja 2016 roku limity przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów niestacjonarnych na podstawie wniosków rad wydziałów.
 
4. Na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora, dziekani wydziałów określą i przedłożą do akceptacji Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do dnia 29 kwietnia 2016 r.:
 
 1. terminy, miejsce i godziny egzaminów wstępnych na studia pierwszego stopnia na kierunki prowadzone na Wydziale Artystycznym i na kierunek logopedia z audiologią;
 2. terminy, miejsce i godziny rozmów kwalifikacyjnych oraz testów egzaminacyjnych na studia drugiego stopnia;
 3. miejsce i godziny przyjmowania dokumentów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.
 
5. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie, co najmniej 30 przyjętych zakwalifikowanych na I rok studiów, o ile załącznik do niniejszej uchwały lub zarządzenie Rektora wydane na podstawie § 1 ust. 3 nie stanowi inaczej. Rektor, na wniosek Dziekana, może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy liczbie kandydatów mniejszej niż 30.
 
§ 2
 
1. O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego -„nowa matura” lub egzaminu dojrzałości - „stara matura”.
 
2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia przysługuje absolwentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W przypadku kwalifikowania kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów w pierwszym dniu przyjmowane będą dokumenty tylko od absolwentów UMCS.
 
3. Obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów z „nową maturą” pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów ustawy. W innym przypadku - nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowej a w przypadku jego braku, właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji oświatowej ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.
 
4. Obywatele polscy, posiadający dyplom ukończenia zagranicznej szkoły wyższej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zgodnie z art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
5. Zasady podejmowania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
6. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.
 
7. Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa uchwała Nr XXIII-26.7/15 Senatu UMCS z dnia 27 maja 2015 r.
 
8. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwanej IRK.
 
9. Zasady przyjmowania na studia w trybie potwierdzania efektów kształcenia się zdobytych poza edukacja formalną określa uchwała Nr XXIII-22.3/15 Senatu UMCS z dnia 28 stycznia 2015 r.
 
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
§ 3
 
1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
 
 1. rejestracja i wybór kierunku studiów w systemie IRK oraz wprowadzenie do IRK swoich wyników ze świadectwa dojrzałości lub właściwej oceny ze studiów wyższych, stanowiącej podstawę kwalifikowania (np. ocena na dyplomie, średnia ze studiów);
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:
 
1) wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób, o ile w załączniku nr 1 nie jest określone inaczej:
 
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny,
 
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne,
 
c) kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata;
 
2) oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane na punkty rekrutacyjne zgodnie z poniższą tabelą. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

50

-

-

dostateczny (3)

75

dostateczny (3)

30

dostateczny plus (3+)

95

dostateczny plus (3+)

75

dobry (4)

115

dobry (4)

115

dobry plus (4+)

135

dobry plus (4+)

160

bardzo dobry (5)

160

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

180

-

-

celujący (6)

200

-

-

3) konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego (testu), egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) na studia drugiego stopnia. Dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie.
 
3. Osoby dysponujące dyplomem zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, kwalifikowane na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i nie dysponujące na dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie innych ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji. Jeżeli dyplom zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej uzyskany jest przez kandydata na studia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, na studia kwalifikuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, o ile kandydat miał nie mniej punktów niż ostatni zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 
4. Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie, zgodnie z art. 169 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
5. Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7.
 
6. Kwalifikowanie i przyjmowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat uczelni w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
7. Jeśli liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc, Rektor - na wniosek Dziekana - może podjąć decyzję o zmianie formy postępowania kwalifikacyjnego na studia.
 
8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, wydziałowa komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę sprawdzianu wiedzy i uzdolnień kierunkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§ 4
 
1. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, określa załącznik nr 1, przy uwzględnieniu następujących zasad:
 
 1. wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %;
 2. w przypadku gdy kwalifikowanie na studia obejmuje co najmniej dwa przedmioty maturalne a kandydat dysponuje wynikiem matury z co najmniej jednego spośród nich, uzyskuje 0 punktów z brakującego przedmiotu, chyba że szczegółowe zasady ustalone w załączniku nr 1 wymagają od kandydata wyników matury ze wszystkich wskazanych przedmiotów;
 3. wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na wynik poziomu rozszerzonego według wzoru: R = 4/3D, gdzie R jest wynikiem na poziomie rozszerzonym (%) a D - wynikiem matury dwujęzycznej (%). Wynik R należy zaokrąglić do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100 %;
 4. kandydatom posiadającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

dyplom IB poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30%

2

30%

1

0 %

1

0 %

2. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy dysponujący świadectwem ukończenia zagranicznej szkoły średniej bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego, mogą być kwalifikowani na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w danym państwie, który to język zastępuje w tym przypadku język polski na wszystkich kierunkach (poza filologią polską). W takim przypadku cudzoziemiec zobowiązany jest do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, lub do zaliczenia egzaminu ze znajomości języka polskiego przed komisją powołaną przez Rektora. Zasady dotyczące świadectwa zagranicznej szkoły średniej zawarte w § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 
3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, wydanych kandydatom kwalifikowanym na studia jednolite magisterskie
i studia pierwszego stopnia określa załącznik nr 5. W przypadku braku przelicznika sposób przeliczenia określa WKR po akceptacji Sekretarza UKR.
 
4. Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wyższych wydanych poza granicami RP kandydatom na studia drugiego stopnia kwalifikowanym na zasadach właściwych dla obywateli polskich określa załącznik nr 6.
 
§ 5
 
1. Tematy egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych oraz tematykę rozmów kwalifikacyjnych zatwierdza Dziekan Wydziału.
 
2. Egzaminy pisemne są przeprowadzane anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.
 
3. Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy. Ocena powinna być umotywowana (z wyłączeniem egzaminów pisemnych przeprowadzanych w formie testów). Błędy i ich rodzaje należy zaznaczyć na marginesie pracy. Ewentualna zmiana oceny powinna być pisemnie umotywowana.
 
4. Kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego prac pisemnych po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego. Z prawa tego kandydat może skorzystać osobiście w okresie trwania postępowania kwalifikacyjnego, w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej i w obecności upoważnionego przedstawiciela tej komisji.
 
5. Sprawdzian praktyczny, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej albo testu lub ocenę prac, przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna lub egzaminator wyznaczony przez dziekana w obecności przedstawiciela komisji. Propozycję oceny przedstawia egzaminator. Decyzję o ostatecznej ocenie z egzaminu podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego.
 
6. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata indywidualny protokół według wzoru ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 
7. Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Osobiste konto kandydata w IRK oraz pisemne ogłoszenia udostępniane zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
 
8. Informacje przekazane w trybie ust. 7 uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przy zakładaniu konta w IRK, kandydat wyraża zgodę na powyższy sposób doręczania decyzji.
 
9. Wniosek (w szczególności wniosek o przyjęcie na zwolnione/wolne miejsca) do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną.
 
§ 6
 
1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wydziałowa komisja rekrutacyjna:
 
 1. sporządza zbiorczy protokół dla danego kierunku i formy studiów;
 2. ogłasza listę rankingową kandydatów;
 3. podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc zaakceptowanego przez przewodniczącego UKR;
 4. zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą internetową (w systemie IRK);
 5. przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia (wykaz dokumentów w § 7)
 6. potwierdza zgodność danych zawartych w systemie IRK z przedłożonymi dokumentami;
 7. doręcza kandydatowi decyzję o przyjęciu na I rok studiów.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 mogą być wykonywane przez inne osoby upoważnione przez dziekana wydziału.
 
3. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających zakwalifikowanie na studia większej liczby osób niż limit miejsc, Dziekan może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zwiększenie liczby osób zakwalifikowanych na studia lub o zwiększenie limitu przyjęć.
 
4. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów, o których mowa w § 7.
 
5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów i realizuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 7.
 
6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekan wydziału niezwłocznie przekazuje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
 
1) protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego, podpisane przez przewodniczącego i sekretarzy komisji rekrutacyjnych;
 
2) listy osób przyjętych na studia.
 
DOKUMENTY
§ 7
 
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym przez dziekana następujące dokumenty:
 
1) kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu);
 
2) kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających ważną Kartę Polaka - kopię paszportu oraz ważnej Karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu);
 
3) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK;
 
4) 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 
5) osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne składają oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej zgodnie z art. 169 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 
6) osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).
 
2. W przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wydziałowa komisja rekrutacyjna kieruje kandydatów na specjalistyczne badania lekarskie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimanzjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155 poz. 1045).
 
3. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 kandydaci:
 
1) wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli deklarują chęć jej otrzymania;
 
2) wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
 
4. W razie braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia, z zastrzeżeniem ust. 6.
 
5. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i wydaniem przez komisję rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 
6. W przypadku zakwalifikowania na studia osoby, która zdawała maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB, wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie, po konsultacji z kandydatem, ustala termin składania dokumentów, jednak nie później niż do 16 września 2016 r.
 
KOMISJE REKRUTACYJNE
§ 8
 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna z zastrzeżeniem ust. 8. Na każdym z wydziałów powołuje się jedną komi sję rekrutacyjną.
 
2. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
 
3. Komisję rekrutacyjną tworzą:
 
1) przewodniczący;
 
2) zastępca przewodniczącego;
 
3) sekretarz/e (w liczbie nie większej niż pięciu);
 
4) członkowie (w liczbie nie większej niż dwóch w przypadku komisji wydziałowych oraz jedenastu w przypadku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej);
 
5) przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów delegowany przez właściwą radę wydziałową samorządu studentów (w przypadku braku takiego zgłoszenia przedstawiciela deleguje parlament studentów, powiadamiając o tym w odpowiednim terminie dziekana wydziału) lub odpowiednio przedstawiciel uczelnianego samorządu studentów - w przypadku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 
4. W pracach komisji przeprowadzających egzaminy mogą brać udział egzaminatorzy wyznaczeni przez Dziekana. Wynagrodzenia egzaminatorów określa Rektor.
 
5. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych na wydziale należy w szczególności:
 
1) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą;
 
2) złożenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawozdania z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego;
 
3) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 
4) współpraca z Biurem Rekrutacji;
 
5) inne zadania określone w trybie zarządzenia Rektora.
 
6. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, do której zadań należy w szczególności:
 
1) koordynacja pracy wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
 
2) nadzór nad rekrutacją kandydatów na studia;
 
3) przyjmowanie informacji i protokołów wydziałowych komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach;
 
4) rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych, wniosków i odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz skarg dotyczących działalności tych komisji.
 
7. Kadencja wydziałowych komisji rekrutacyjnych trwa od 1 czerwca do 30 września 2016 r., zaś Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - od 3 stycznia do 31 października 2016 r.
 
8. Wydziałowych komisji rekrutacyjnych nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na wszystkie kierunki studiów na wydziale jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje
wówczas dziekan wydziału. W przypadku, gdy na jednym wydziale wstęp wolny przewidziany jest wyłącznie na część z prowadzonych kierunków, dziekan wydziału powołuje wydziałową komisję rekrutacyjną celem prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pozostałe kierunki.
 
TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
§ 9
 
1. Podstawą odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub do Rektora od decyzji Dziekana - może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
2. Odwołania składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub za pośrednictwem Dziekana Wydziału, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Dziekana Wydziału. Decyzje podjęte przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną lub Rektora są ostateczne.
 
4. Wnioski o przyjęcie na studia na zwolnione miejsca skierowane do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub Rektora, będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.
 
REKRUTACJA DODATKOWA
§ 10
 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Przy braku wniosku Dziekana Wydziału rekrutacja zostaje zakończona.
 
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11
 
1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc, z zastrzeżeniem § 10, oraz zawiadomieniu pozostałych kandydatów o nieprzyjęciu na studia.
 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXffl-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2016/2017
 
STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)
GRAFIKA
 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
 
rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
 
malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).
 
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

Ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Rysunek

200

150

120

90

60

Malarstwo

170

140

110

80

50

 
MALARSTWO
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
 
rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
 
malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).
 
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

Ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Malarstwo

200

150

120

90

60

Rysunek

170

140

110

80

50

 
PRAWO
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.
 
PSYCHOLOGIA
język polski,
 
jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka.
 
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie)
ANIMACJA KULTURY
 
język polski - waga 0,5
język obcy nowożytny - waga 0,25
kryterium dodatkowe 0-50 pkt. - dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej - również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, it.).
 
ADMINISTRACJA
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
AGROCHEMIA (3,5-letnie inżynierskie)
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
ANGLISTYKA
język angielski - (w przypadku nowej matury - tylko poziom rozszerzony),
język polski.
 
ARCHEOLOGIA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ARCHIWISTYKA I NOWOWCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
 
jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka, informatyka.
 
BAŁKANISTYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
Rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po uzyskaniu stosownych uprawnień do prowadzenia kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.
 
BIOLOGIA
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
BIOTECHNOLOGIA
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
CHEMIA
jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
CHEMIA TECHNICZNA (4-letnie inżynierskie)
chemia
jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).
 
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

Ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Rysunek

200

150

120

90

60

Malarstwo lub rzeźba

170

140

110

80

50

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 
Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
słuchu muzycznego,
umiejętności gry na wybranym instrumencie,
predyspozycji manualnych i wokalnych.
 
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów z każdego sprawdzianu to 11 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby - 11 punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.
 
E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
EKONOMIA
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia.
 
EUROPEISTYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
FILOLOGIA POLSKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
FILOZOFIA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia.
 
FIZJOTERAPIA
jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.
 
FIZYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
FIZYKA TECHNICZNA (3,5 letnie inżynierskie)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
GEOGRAFIA
dwa przedmioty spośród: geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia.
 
GEOINFORMATYKA
geografia lub matematyka,
jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy nowożytny.
 
GERMANISTYKA
jeden język obcy nowożytny - w zależności o wybranej specjalności:
1. nauczycielskiej - język niemiecki lub w przypadku, gdy kandydat nie zdawał na maturze języka niemieckiego - inny język obcy nowożytny oraz dokument poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2;
2. nienauczycielskiej - dowolny język obcy nowożytny;
język polski - waga 0,5.
 
GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA
język polski
 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA (3,5 letnie inżynierskie)
geografia lub matematyka,
jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia.
 
HISTORIA
jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.
 
IBERYSTYKA
dowolny język obcy nowożytny,
język polski.
 
INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
INFORMATOLOGIA STOSOWANA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
INFORMATYKA
suma punktów rekrutacyjnych z przedmiotów: matematyka (waga 1,0), fizyka i astronomia lub fizyka (waga 0,6) i informatyka (waga 0,6). Wymagany jest co najmniej jeden ze wskazanych przedmiotów.
 
W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (3,5-letnie inżynierskie)
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka.
 
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:
 
umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
 
a)śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),
b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną),
 
słuchu muzycznego.
 
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu
kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów ze sprawdzianu z umiejętności wykonawczych (16) nie będą dopuszczeni do sprawdzianu ze słuchu muzycznego i dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.
 
KOGNITYWISTYKA
język angielski,
dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).
 
KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
KULTUROZNAWSTWO
jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.
 
LINGWISTYKA STOSOWANA
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z oferowanych par językowych o następującym stałym układzie:
 
1) język angielski z językiem niemieckim,
2) język angielski z językiem rosyjskim,
3) język angielski z językiem francuskim,
4) język angielski z językiem hiszpańskim,
5) język niemiecki z językiem angielskim.
 
język pierwszy (w przypadku nowej matury - tylko poziom rozszerzony)
język drugi.
 
LOGISTYKA
 
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia.
 
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 
język polski,
jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka;
sprawdzian obejmujący rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:
 
1. wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czytaniu (realizacja zgodna z normą ortofoniczną polszczyzny, poprawność artykulacji i jej wyrazistość, właściwa realizacja czynników prozodycznych - akcent, rytm, intonacja);
 
2. kultura języka (poprawność leksykalna i składniowa, umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);
 
3. zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na poziomie komunikacji niewerbalnej);
4. motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogólnego.
 
Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: ocena bardzo dobra - 3 punkty, ocena dobra - 2 pkt, dostateczna - 1 pkt, niedostateczna - 0 pkt. Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji zawodowych jest uzyskanie minimum 8 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia przyjęcie na studia.
 
MATEMATYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
MATEMATYKA I FINANSE
matematyka,
język obcy nowożytny.
 
MONITORING I ANALITYKA ŚRODOWISKA
jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, geografia.
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
• jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, geografia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.
 
PEDAGOGIKA
język polski,
język obcy nowożytny.
 
PEDAGOGIKA SPECJALNA
język polski,
język obcy nowożytny.
 
POLITOLOGIA
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
PRACA SOCJALNA
język polski,
język obcy nowożytny.
 
PRAWNO - BIZNESOWY
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.
 
PRODUKCJA MEDIALNA
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
ROMANISTYKA
język polski i jeden język obcy nowożytny,
 
RUSYCYSTYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
SOCJOLOGIA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
STUDIA HISTORYCZNO-DYPLOMATYCZNE
jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 
STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE
dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.
 
TURYSTYKA HISTORYCZNA
jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język polski, filozofia, geografia, język obcy nowożytny.
 
TURYSTYKA I REKREACJA
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
UKRAINISTYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ZARZĄDZANIE
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia.
 
ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
PRAWO (wieczorowe)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem podjęcia nauki przez minimum 30 osób. W takim przypadku wykłady będą odbywały się z grupą studentów stacjonarnych. W przypadku nieuruchomienia studiów wieczorowych, zakwalifikowani na te studia kandydaci otrzymają ofertę przyjęcia na studia zaoczne.
 
PRAWO (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PSYCHOLOGIA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
ANIMACJA KULTURY (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ADMINISTRACJA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
AGROCHEMIA (3,5-letnie inżynierskie zaoczne)**
język obcy nowożytny,
jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia.
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
CHEMIA (zaoczne)
jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.
 
CHEMIA TECHNICZNA (4-letnie inżynierskie zaoczne)
chemia,
jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.
 
EKONOMIA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
**Rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po uzyskaniu stosownych uprawnień do prowadzenia kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (zaoczne)
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
FIZJOTERAPIA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA (zaoczne)
Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:
 
umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
 
a)śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),
b)gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną),
 
słuchu muzycznego.
 
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów ze sprawdzianu z umiejętności wykonawczych (16) nie będą dopuszczeni do sprawdzianu ze słuchu muzycznego i dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.
 
LOGISTYKA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PEDAGOGIKA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PEDAGOGIKA SPECJALNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PRACA SOCJALNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PRAWNO - BIZNESOWY (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PRODUKCJA MEDIALNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
SOCJOLOGIA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ZARZĄDZANIE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ZARZĄDZANE W POLITYKACH PUBLICZNYCH (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXffl-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017:
 
STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)
ADMINISTRACJA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ANGLISTYKA
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów.
 
ANIMACJA KULTURY
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych, tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.
 
ARCHEOLOGIA
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunku archeologia. W przypadku identycznych ocen będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.
 
ARCHIWISTYKA I NOWOWCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik ze studiów wyższych.
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
BIOLOGIA
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:
 
1) absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych biologii lub biotechnologii, na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów;
2) absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Nr XXII-39.6/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego
stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii dla studiów pierwszego stopnia biologii lub biotechnologii - na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z: ocen uzyskanych ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów biologicznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
 

Liczba punktów

15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego - w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.
Kandydaci na studia powinni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego okresu studiów wyższych (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) wystawione przez uczelnię, której są absolwentami. W przypadku absolwentów specjalności nauczycielskiej z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów powinna być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen.
 
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
BIOTECHNOLOGIA
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:
 
1) absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych z biotechnologii lub z biologii, na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów;
2) absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Nr XXU-39.6/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia na Wydziale Biologii i Biotechnologii dla studiów pierwszego stopnia biotechnologii lub biologii - na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z: ocen uzyskanych ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biotechnologii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów biotechnologicznych i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
 
 

Liczba punktów

15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego - w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
 
Kandydaci na studia powinni dostarczyć zaświadczenie wystawione przez uczelnię, której są absolwentami, zawierające wszystkie uzyskane oceny w trakcie studiów wyższych (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych). W przypadku absolwentów specjalności nauczycielskiej z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów powinna być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen.
 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
 
CHEMIA
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka - 30, fizyka 20, chemia - 280.
 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.
 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, innych kierunków muzycznych oraz kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego oraz muszą udokumentować przygotowanie muzyczne na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia.
 
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
 
EKONOMIA
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
 
EUROPEISTYKA
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.
 
FILOLOGIA POLSKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej możliwe jest po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia. Podjęcie specjalności logopedycznej możliwe jest po ukończeniu specjalności logopedycznej na studiach pierwszego stopnia.
 
FILOZOFIA
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.
 
FILOZOFIA (dla 35+)
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
 
FIZYKA
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
 
FIZYKA TECHNICZNA (1,5-roczne)
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).
 
GEOGRAFIA
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:
 
1) absolwentów studiów wyższych z geografii - na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów (w przypadku identycznych ocen o miejscu ma liście rankingowej decyduje średnia z ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 
2) absolwentów studiów wyższych innych kierunków - na podstawie średniej arytmetycznej
 
wyliczonej z: oceny na dyplomie ukończenia studiów (w przypadku identycznych ocen o miejscu ma liście rankingowej decyduje średnia z ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu) oraz wyników testu kompetencji z geografii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

Liczba punktów

15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego - w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
 
GERMANISTYKA
Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego lub certyfikatu językowego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w zakresie filologii germańskiej lub języka niemieckiego a także absolwenci innych kierunków, którzy przedłożą dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 z oceną wyższą niż dopuszczająca (ausreicheend), czyli od 70 %.
 
W odniesieniu do kandydatów legitymujących się certyfikatem znajomości języka niemieckiego stosuje się następujące przeliczniki:
 
poziom A2-50 pkt.
poziom B1-100 pkt.
poziom B2-150 pkt.
poziomy C1 i C2-200 pkt.
 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA (2-letnie)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków: gospodarki przestrzennej, geografii, ekonomicznych oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów wyższych wskazana w suplemencie lub potwierdzona przez dziekanat.
 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA (1,5 - roczne)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków: gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów wyższych wskazana w suplemencie lub potwierdzona przez dziekanat.
 
GRAFIKA
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.
 
HISTORIA
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik ze studiów wyższych.
 
Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
 
INFORMATOLOGIA STOSOWANA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
INFORMATYKA
Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
KOGNITYWISTYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki. Dla absolwentów kierunków innych niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji do podjęcia studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką lub podstawowej problematyki kognitywistycznej. Rozmowa będzie oceniana w skali od 2 do 5.
 
KULTUROZNAWSTWO
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
LINGWISTYKA STOSOWANA
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów w zakresie lingwistyki stosowanej, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z oferowanych par językowych o następującym stałym układzie:
 
1) język angielski z niemieckim,
2) język angielski z rosyjskim,
3) język angielski z francuskim,
4) język niemiecki z angielskim.
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs wartości wyliczonych z sumy a + b:
 
a) średnich ocen ze studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana
b) ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lingwistyki stosowanej W przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest:
 
napisana i obroniona praca dyplomowa (licencjacka);
 
praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS
 
konkurs wartości wyliczonych z sumy 1 + 2:
 
1. średnich ocen ze studiów wyższych,
 
2. ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych logopedii z audiologią. W przypadku identycznych ocen, decydować będzie średnia arytmetyczna ocen z w/w studiów.
 
MALARSTWO (1,5 roczne)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku malarstwo lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.
 
MATEMATYKA
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 450 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka - 45, fizyka - 30, biologia i mikrobiologia - 90, chemia i biochemia - 90
oraz 195 godzin z grupy przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, technologia w ochronie środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne.
 
PEDAGOGIKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna i animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
 
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków: pedagogika specjalna oraz pedagogika. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
 
POLITOLOGIA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PRAWNO-MENADŻERSKI
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PRACA SOCJALNA
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku: praca socjalna.
 
ROMANISTYKA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wysokości limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia dokumentów jest dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka wybieranej specjalności na poziomie co najmniej B2.
 
RUSYCYSTYKA
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe) lub innych studiów wyższych przy udokumentowanej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ. W przypadku identycznych ocen decydować będzie ostateczny wynik ze studiów wyższych.
 
SOCJOLOGIA
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
TRANSLACJA KONFERENCYJNA
Studia prowadzone są w dwóch oddzielnych specjalnościach: język angielski lub język nieniecki.
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie:
 
rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku rekrutacyjnego) sprawdzającej:
 
1) poziom praktycznych umiejętności językowych kandydatów (język angielski dla kandydatów do grupy z językiem angielskim i język niemiecki do grupy z językiem niemieckim), z naciskiem na pracę z tekstem (np. analiza/synteza) i kompetencję komunikacyjną (rozumienie i tworzenie poprawnych i adekwatnych sytuacyjnie komunikatów w języku obcym);
 
2) poziom praktycznych umiejętności translatorskich (ćwiczenie w tłumaczeniu tekstu pisemnego na tekst mówiony - a vista).
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej: 50 pkt.
 
konkursu ocen (50% wyniku rekrutacyjnego):
 
1) do 20% - średnia ze studiów pierwszego stopnia (przeliczana na oceny w skali 3-5 według przedziałów wykorzystywanych podczas wyliczenia oceny na dyplomie)
 
(5 - 20, 4,5 - 16, 4 - 12, 3,5 - 8, 3 - 4);
 
2) do 10% - ocena za pracę licencjacką (5 - 10, 4,5 - 8, 4 - 6, 3,5 - 4, 3 - 2);
 
3) do 10% - ocena za egzamin dyplomowy (5 - 10, 4,5 - 8, 4 - 6, 3,5 - 4, 3 - 2);
 
4) do 10% - ocena na dyplomie (5 - 10, 4,5 - 8, 4 - 6, 3,5 - 4, 3 - 2).
 
TURYSTYKA HISTORYCZNA
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik ze studiów wyższych.
 
TURYSTYKA I REKREACJA
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów:
 
1) absolwentów studiów wyższych z turystyki i rekreacji - na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów (w przypadku identycznych ocen o miejscu ma liście rankingowej decyduje średnia z ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 
2) absolwentów studiów wyższych innych kierunków - na podstawie średniej arytmetycznej
 
wyliczonej z: oceny na dyplomie ukończenia studiów (w przypadku identycznych ocen o miejscu ma liście rankingowej decyduje średnia z ocen uwzględnianych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu) oraz wyników testu kompetencji z zakresu studiów pierwszego stopnia turystyki i rekreacji. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

Liczba punktów

15 i poniżej

16-18

19-21

22-24

25-27

28-30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego - w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.
 
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.
 
UKRAINISTYKA
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej (kryterium podstawowe) lub innych studiów wyższych przy udokumentowanej znajomości języka ukraińskiego na poziomie C1 ESOKJ. W przypadku identycznych ocen decydować będzie ostateczny wynik ze studiów wyższych.
 
ZARZĄDZANIE
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
 
STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)
ADMINISTRACJA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ANGLISTYKA (zaoczne)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można uzyskać 45 punktów.
 
ANIMACJA KULTURY (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych, tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.
 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
CHEMIA (zaoczne)
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka - 30, fizyka 20, chemia - 280.
 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
EKONOMIA (zaoczne)
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
 
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.
 
FILOLOGIA POLSKA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej możliwe jest po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia. Podjęcie specjalności
logopedycznej możliwe jest po ukończeniu specjalności logopedycznej na studiach pierwszego stopnia.
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (zaoczne)
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
 
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.
 
MATEMATYKA (zaoczne)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PEDAGOGIKA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
 
PEDAGOGIKA SPECJALNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.
 
POLITOLOGIA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
PRACA SOCJALNA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: praca socjalna.
 
PRAWNO-MENADŻERSKI (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
SOCJOLOGIA (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE (zaoczne)
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 
ZARZĄDZANIE (zaoczne)
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych i technicznych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.
 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.
 
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY Nr XXffl-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. 

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017:

 
STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE)
 
BUSINESS MANAGEMENT
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
 
złożonego kompletu dokumentów,
 
oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
 
- wyniku z egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 
ENGLISH STUDIES
STUDIA PRZYRODNICZE I TECHNOLOGICZNE (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
 
Przyj ęcie na studia odbywa się na podstawie:
 
złożonego kompletu dokumentów,
oraz dokumentu potwierdzaj ącego znajomość j ęzyka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego.
 
TOURISM MANAGEMENT
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
 
złożonego kompletu dokumentów,
oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju angloj ęzycznego.
 
STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE)
GRAFIKA
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej.
 
CHEMIA
Specjalność: chemia podstawowa i stosowana,
specjalizacja: chemia materiałowa
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
 
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub równorzędnego w zakresie chemii albo nauk pokrewnych,
dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego.
 
STUDIA PRZYRODNICZE I TECHNOLOGICZNE (SCIENCE AND TECHNOLOGY)
 
W przypadku obywateli polskich rekrutacja odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
 
W przypadku cudzoziemców rekrutacja odbywać na podstawie dyplomów ukończenia studiów wyższych ścisłych, przyrodniczych i technicznych według kolejności zgłoszeń.
 
Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
 
złożonego kompletu dokumentów,
oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego.
 
STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM I ROSYJSKIM STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE) LINGWISTYKA STOSOWANA
 
• język angielski z językiem rosyjskim
 
1. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które na świadectwie dojrzałości posiadają oceny z dwóch w/w języków obcych. W przypadku języka angielskiego wymagana jest znajomość języka na poziomie B1, natomiast w przypadku języka rosyjskiego na poziomie A2.
 
2. W przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości kandydaci mogą legitymować się certyfikatem potwierdzającym znajomość języków obcych wydanym przez upoważnioną do tego instytucję.
 
3. Niezależnie od dokumentów wymienionych w punktach 1. i 2. kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość obydwu języków obcych, która będzie oceniona w skali od 2,0 do 5,0.
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY Nr XXffl-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.
ZASADY PRZJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W UMCS W LUBLINIE
 
1. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190 poz. 1406 z późn. zm.).
 
2. 1) Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy:
 
a) legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 
b) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa oraz logopedia z audiologią.
 
2) Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3) W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa w ust.2, podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca - również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora.
 
3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 
4) wykażą się znajomością języka polskiego, tj.:
 
- ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 
4. O przyjęcie na studia i odbywanie ich na zasadach obejmujących obywateli polskich może ubiegać się każdy cudzoziemiec spełniający warunki wymienione w ust. 2 i 3, jeżeli:
 
- posiada zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
- posiada zezwolenie na pobyt stały,
- posiada ważną Kartę Polaka,
- posiada status uchodźcy nadany w RP,
- korzysta z ochrony czasowej na terytorium RP,
- jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkiem jego rodziny, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
- posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego W spólnot Europejskich,
- posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz.1573),
- posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
- jest cudzoziemcem, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
- jest obywatelem państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkiem jego rodziny, posiadającym prawo stałego pobytu.
 
5. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 4 oraz posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:
 
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub innego odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust.2 ustawy,
 
4) decyzji Rektora UMCS.
 
6. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 5, przyjmowani są na studia:
 
1) na podstawie skierowania:
 
- Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, jeżeli zostali zakwalifikowani na studia bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego,
 
- upoważnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kierownika jednostki, w której odbyli kurs przygotowawczy,
 
2) w trybie indywidualnym składając podanie o przyjęcie na studia do Prorektora ds. Studenckich za pośrednictwem Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, dołączając wymagane dokumenty podane w ust. 10.
 
7. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 5, mogą odbywać studia jako:
 
- stypendyści strony polskiej,
- na zasadach odpłatności,
- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
- stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
- stypendyści uczelni.
 
8. Cudzoziemcy, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty:
 
1) w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora,
2) osoby polskiego pochodzenia podejmujące naukę na zasadach odpłatności wnoszą opłaty obniżone o 30%,
3) opłatę dodatkową na I roku studiów w wysokości 200 euro.
 
9. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 13, poz. 82 i Nr 249, poz. 1857 oraz z 2008 r. Nr 93, poz.587). Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
 
10. Wymagane dokumenty:
 
1) podanie o przyjęcie na studia,
2) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez cudzoziemca z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów,
3) 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4) w oryginale świadectwa lub dyplomy, o których mowa w ust. 2 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi - przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
5) kserokopie: paszportu, wizy lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4,
6) jeden z dokumentów, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4) potwierdzających znajomość języka polskiego,
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów,
8) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 
a. skierowanie, o którym mowa w ust. 6,
b. cudzoziemcy, wymienieni w ust. 4, składają dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych, pozostali w Biurze ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS.
 
11. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 10 cudzoziemcy zakwalifikowani na studia:
 
1) wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 
2) wprowadzają elektroniczną wersję fotografii na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Nr XXffl-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.
 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły ponadgininazjalnej, wydanych kandydatom kwalifikowanym na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia
 
§1
 
Osoby dysponujące dyplomem ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, kwalifikowane na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i nie dysponujący na dyplomie ocenami równorzędnymi ocenom polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji. Decyzję o uznaniu ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 
§2
 
1. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system oceniania właściwy „nowej maturze”:
 
2. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły na Ukrainie na system oceniania właściwy „starej maturze”:

system oceniania w Ukrainie

system ocen „nowej matury” (punkty)

skala 1 - 5

skala 1 - 12

5

12

200

 

11

180

 

10

160

4

9

135

 

8

115

 

7

95

3

6

75

 

5

50

2

1 - 4

0

 
3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły w Republice Białorusi, w Kazachstanie oraz w Federacji Rosyjskiej na system oceniania właściwy „nowej maturze”:
 

system oceniania w Białorusi i w Rosji

system ocen „nowej matury” (punkty)

skala 1 - 5

skala 1 - 10

5

10

200

 

9

180

 

8

160

4

7

135

 

6

115

 

5

95

3

4

75

 

3

50

2

2

0

4. W przypadku systemów oceniania innych niż wymienione powyżej stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100% skali, a więc 200 pkt.
 
5. Warunkiem uwzględnienia ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym jest nostryfikacja dyplomu zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY Nr XXffl-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.
 
Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wyższych wydanych poza granicami RP kandydatom na studia drugiego stopnia kwalifikowanym na zasadach właściwych dla obywateli polskich
 
§1
 
1. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie na system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym:

systemy ocen w krajach zachodnich

oceny

ECTS

system ocen obowiązujący w szkolnictwie wyższym RP

 

A

excellent

90 - 100

A

bardzo dobry (5,0)

B+

 

 

 

dobry plus (4,5)

B

above average

77 - 89

B

dobry plus (4,5)

B-

 

 

 

dobry plus (4,5)

C+

 

 

 

dobry (4,0)

C

average

64 - 76

C

dobry (4,0)

C-

 

 

 

dobry (4,0)

D+

 

 

 

dostateczny plus (3,5)

D

below average

51 - 63

D

dostateczny plus (3,5)

D-

 

 

 

dostateczny plus (3,5)

E+

 

 

 

dostateczny (3,0)

E

minimum passing

30 - 50

E

dostateczny (3,0)

F

failure

<30

FX, F

niedostateczny ( - )

1. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe w Ukrainie na system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym:

system oceniania w Ukrainie

system ocen obowiązujący w szkolnictwie wyższym RP

skala 1 - 5

skala 1 - 12

5

11 - 12

bardzo dobry (5,0)

 

10

dobry plus (4,5)

4

8 - 9

dobry (4,0)

 

7

dostateczny plus (3,5)

3

5 - 6

dostateczny (3,0)

2

1 - 4

niedostateczny (-)

2. Sposób przeliczania ocen z dyplomów wydanych przez szkoły wyższe Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi na system oceniania obowiązujący w polskim szkolnictwie wyższym:

 

system oceniania w Ukrainie

system ocen obowiązujący w szkolnictwie wyższym RP

skala 1 - 5

skala 1 - 12

5

11 - 12

bardzo dobry (5,0)

 

10

dobry plus (4,5)

4

8 - 9

dobry (4,0)

 

7

dostateczny plus (3,5)

3

5 - 6

dostateczny (3,0)

2

1 - 4

niedostateczny (-)

§ 2

1. Oceny z dyplomów, o których mowa w § 1 należy przeliczyć na punkty rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami zawartymi w załączniku 2 do niniejszej uchwały Senatu.

2. Warunkiem uwzględnienia ocen w postępowaniu kwalifikacyjnym jest równorzędność dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z art.191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)