Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej: Uczelnią) przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, obejmującego egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydatów (zwany dalej: egzaminem), w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 zzz ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 3. Uczelnia podejmuje decyzję o rezygnacji z naboru na dany kierunek/specjalność, jeśli przez okres ostatnich dwóch lat na dany kierunek/specjalność nie zgłosiła się określona w uchwale dotyczącej limitów, liczba kandydatów.

 4. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 5. Pozytywny wynik z egzaminu zachowuje ważność do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, tj. do drugiej rekrutacji na tym samym kierunku studiów i specjalności.

  1. Kandydat podchodzący do drugiej rekrutacji, na tym samym kierunku studiów i specjalności, nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminu oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej (o ile została ona uiszczona przy poprzedniej rekrutacji).

  2. W przypadku, gdy kandydat zdecyduje się zdawać ponownie egzamin, pod uwagę

brany jest lepszy wynik egzaminu.

 1. Kandydat, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia drugiej rekrutacji, pod rygorem nieuwzględnienia jego wniosku, zobowiązany jest do poinformowania Uczelni o decyzji dotyczącej ponownego przystąpienia do egzaminu, przesyłając informację na adres mailowy bos@akademiasztuki.eu.

 2. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów/specjalności przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków/specjalności.

 

ROZDZIAŁ II OPŁATY

§ 2

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2021, poz. 661 t.j.).

 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 3. Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę.

 4. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunek studiów.

 5. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnię i rezygnacji Uczelni z naboru na danym kierunku (w ramach danej specjalności) studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata, poprzez wybranie niewłaściwego kierunku.

 6. Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, w związku z zaistnieniem sytuacji opisanych w pkt. 5, kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5 pkt. 2. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo kierownik Działu Spraw Studenckich.

 7.  

ROZDZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

  1. System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów działa pod adresem

www.rekrutacja.akademiasztuki.eu

 1. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.

 2. W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek i - jeśli to konieczne - również specjalność.

 3. W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.

 4. W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

 5. Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych:

  • rozdzielczość 300 x 375 pikseli; rzeczywisty rozmiar wydruku 35 x 45 mm,

  • pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia

tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

 • zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: <Nazwisko>_<imię>.[jpg | tif | bmp] Przykłady: Nowak_Jan.jpg; Nowak_Jan.tif; Nowak_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.

 • Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

 • Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat kontaktuje się mailowo z Działem Spraw Studenckich bos@akademiasztuki.eu lub z Działem IT it@akademiasztuki.eu .

 • Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (własnoręcznie podpisane), kandydat składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz § 4 „Wymagane dokumenty”), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (w godzinach urzędowania), w wyznaczonym w uchwale rekrutacyjnej terminie.

Wymagane dokumenty można przesłać na adres:

 

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dział Spraw Studenckich (pok. 001) pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

 1. Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.

§ 4

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące

dokumenty:

 1. Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat;

 2. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia – dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz. 478 t.j.);

 3. W przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów

(do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów

stacjonarnych w uczelni publicznej;

 1. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku. Uczelnia nie wydaje skierowań na badania lekarskie na ww kierunku;

 2. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, grafika, instrumentalistyka, sztuka mediów, wzornictwo – zaświadczenie od lekarza specjalisty medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Kandydat nie później niż do dnia 15 czerwca 2022 r. zobowiązany jest do pobrania w Dziale Spraw Studenckich (pokój 001, parter budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2) druku skierowania na badanie lekarskie;

 3. Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata;

 4. Oryginał dowodu opłaty za egzamin lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

 5. Akademia Sztuki w Szczecinie zobowiązuje kandydata do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust.1 lit. b i c, §8 ust. 1 i 2 oraz §9 ust. 1 i 2, przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego, o ile dokumentacja ta występuje w języku obcym.

 6. W przypadku gdy kandydat posługuje się dokumentem uprawniającym do przyjęcia na studia, który będzie podlegał weryfikacji przez kuratora oświaty na podstawie art. 93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Akademia Sztuki w Szczecinie ma możliwość zobowiązania kandydata do przedłożenia decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust.3 ww. ustawy w terminie do 20 grudnia.

§ 5

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ EGZAMINÓW

 1. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie od 11 maja 2022 r. godz. 10.00 do 07 czerwca 2022 r. godz. 16.00. Istnieje możliwość przedłużenia elektronicznej rekrutacji. Decyzję o terminie przedłużenia podejmuje Rektor/Rektora.

 2. Egzaminy odbędą się w terminie od 13 czerwca 2022 r. do 08 lipca 2022 r. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwych terminach i potwierdzą swoją tożsamość odpowiednim dokumentem w sposób określony przez komisje rekrutacyjne oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną. Informacja o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu wstępnego jest przekazywana kandydatom drogą elektroniczną oraz ogłaszana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie.

 3. Termin złożenia kompletu dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 15 lipca 2022 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni). Istnieje możliwość przesunięcie terminu złożenia kompletu dokumentów, z uwagi na planowany termin rozdania świadectw maturalnych. Dokumenty składają kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego oraz skompletowali wszystkie wymagane dokumenty. Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.

 4. W przypadku ogłoszenia drugiej rekrutacji, zostanie ona przeprowadzona w terminie od 25 lipca 2022r. do 22 września 2022 r.

 5. Listy rezerwowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia, tworzone są każdorazowo w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników pierwszej oraz drugiej rekrutacji (w przypadku jej ogłoszenia).

§ 6

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy.

 2. O przyjęciu kandydata na studia pierwszego i drugiego stopnia decydują: łączna liczba punktów z egzaminu, złożenie kompletu dokumentów w terminie określonym w § 5 ust. 3 oraz obowiązujące na poszczególnych kierunkach studiów limity miejsc, które zostaną określone do dnia 15 marca 2022 r. w Uchwale Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie

w sprawie liczby miejsc na poszczególne kierunki i stopnie studiów stacjonarnych w roku

akademickim 2022/2023.

 1. Warunki egzaminu obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie.

 2. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników egzaminu.

 3. Informacja o wpisaniu na listę studentów, którą w imieniu Komisji rekrutacyjnej podpisuje Przewodniczący, przekazywana jest kandydatowi za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) lub w szczególnych okolicznościach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w toku Rejestracji Elektronicznej, o której mowa w § 3.

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą w imieniu Komisji Rekrutacyjnej podpisuje Przewodniczący. Decyzja doręczana jest kandydatowi za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

6a. Kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę studentów oraz kandydatom zakwalifikowanym do wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, Przewodniczący w imieniu Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia. Decyzja doręczana jest kandydatom za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

 

ROZDZIAŁ IV

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§ 7

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych

w tych umowach;

 1. decyzji ministra;

 2. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 3. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

 4. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego

lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 1. Uczelnia prowadzi studia tylko w języku polskim.

 2. Opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej

Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

  • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów

na kierunkach wymagających takich predyspozycji;

 • legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 • świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 • świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

 • świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt b;

 • świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 • świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

 • Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 • Z uwagi na fakt, iż Akademia Sztuki prowadzi studia wyłącznie w języku polskim, kandydat - cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu (certyfikatu, dyplomu, świadectwa, zaświadczenia, itp.) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów.

 • Uczelnia nie organizuje egzaminu z języka polskiego.

 • Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

 • Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

ROZDZIAŁ V

OBYWATELE POLSCY – ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

§ 9

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się jednym z następujących dokumentów:

  1. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  2. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt a;

  3. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  4. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej

uchwały.

ROZDZIAŁ VI

KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają poszczególne komisje rekrutacyjne powołane

przez Rektora.

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu – nauczyciel akademicki

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;

 1. członkowie Komisji z prawem głosu – co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;

 2. co najmniej jeden sekretarz bez prawa głosu.

 3. Egzaminy przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w których skład wchodzą wyznaczeni

przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej nauczyciele akademiccy.

 1. Rektor może powołać Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu – wyznaczony przez Rektora;

  2. członkowie Komisji z prawem głosu – kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;

  3. co najmniej jeden sekretarz – bez prawa głosu.

§ 11

Do zadań Komisji Rekrutacyjnych należy:

 1. Sporządzenie listy kandydatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji.

 3. Zawiadamianie o terminie, miejscu oraz trybie egzaminów.

 4. Kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego

etapu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

 2. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu

wstępnego, złożyli komplet wymaganych dokumentów i zostali ujęci w ramach limitu miejsc.

 1. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie z list rezerwowych na zwalniane miejsca na kierunku i specjalności, na który zdawali egzamin.

 2. Wydawanie i wysyłanie odmowy przyjęcia na studia (decyzja administracyjna) i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego.

 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc.

 4. Sporządzenie:

  1. protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach;

  2. listy osób wpisanych na listę studentów (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

  3. listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów),

zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

 1. kart kandydatów na I rok studiów;

 2. listy osób wpisanych na listę studentów z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

§ 12

 1. Decyzje podejmowane przez Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Decyzje odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący, natomiast protokół oraz listy kandydatów podpisują Przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem Przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

§ 13

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. Koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych.

 2. Podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru

na danym kierunku studiów.

§ 14

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku (z danej specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może:

  1. podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów do wypełnienia

limitu miejsc, albo

 1. podjąć decyzję o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

§ 15

Przebieg egzaminów dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie

komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin.

§ 16

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 63/2022 z 28 stycznia 2022 r.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kandydatów obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne (zwany dalej: egzaminem) ustalany dla każdego kierunku studiów.

1a. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu oraz uproszczenie warunków jego przeprowadzenia. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminów online i zmianie warunków podejmują komisje rekrutacyjne i ogłaszają kandydatom nie później niż na dwa tygodnie przed datą ich przeprowadzenia. Decyzja podjęta w sprawie przeprowadzenia egzaminu przez komisję dotyczy obu terminów wskazanych w uchwale. Przebieg egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być rejestrowany.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kwalifikacje oceniane są w systemie punktowym określonym dla poszczególnych kierunków.

 2. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

§ 1

WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną. W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się.

Specjalność edukacja muzyczna

Egzamin obejmuje:

 • śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden

a cappella) – do 25 punktów;

 • fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory

o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów;

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności

muzycznej kandydata – do 25 punktów.

 

Specjalność rytmika

Egzamin obejmuje:

 • ekspresję ruchową do dwóch zróżnicowanych charakterem fragmentów utworów

muzycznych – do 25 punktów;

 • fortepian (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów;

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej

kandydata – do 25 punktów.

Specjalność wokalistyka jazzowa i estradowa

Egzamin obejmuje:

 • śpiew (kandydat wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej) – do 25 punktów,

 • fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory

o zróżnicowanym charakterze – do 25 punktów;

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki – do 25 punktów;

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej

kandydata – do 25 punktów.

Uwaga: Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za egzaminy wynosi 100. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin, minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić 50, w tym minimalna liczba punktów z każdej składowej egzaminu musi wynosić 11.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 

Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy

Egzamin obejmuje:

Etap I:

Egzamin ze śpiewu solowego z akompaniamentem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe lub songi musicalowe). Obowiązuje wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim – do 25 punktów.

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali

25-punktowej.

Etap II:

Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z I etapu może być powtórzony) –

do 25 punktów,

Własna interpretacja opanowanych pamięciowo: wiersza klasycznego oraz fragmentu współczesnej

prozy – do 15 punktów,

Zaimprowizowanie ruchu do dwóch dowolnie wybranych fragmentów muzycznych w kontrastujących

charakterach – do 15 punktów,

Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) – do 20 punktów.

Autoprezentacja-rozmowa kwalifikacyjna – 25 punktów.

Kandydat zalicza egzamin, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Uwaga! Studentami kierunku wokalistyka mogą zostać osoby, które zdały egzamin i nie mają przygotowania wokalnego i muzycznego, ale dysponują wyjątkowymi walorami głosowymi.

 

Kierunek: instrumentalistyka

Egzamin wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia

i obejmuje:

Egzamin z instrumentu głównego – do 75 punktów (3 x 25), Egzamin z utworu klauzurowego – do 5 punktów,

Egzamin z gry, a’vista – do 5 punktów,

Egzamin z kształcenia słuchu – do 15 punktów.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu

głównego co najmniej 54 (3 x 18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu na studia

pierwszego stopnia

Instrument

Program

Fortepian

 1. oryginalny utwór J. S. Bacha zawierający fugę (np. preludium i fuga z DWK,

toccata, partita)

 1. dwie etiudy na różne problemy techniczne, w tym etiuda F. Chopina (z wyjątkiem

etiud op. 10 nr 3, 6; op. 25 nr 7 oraz etiud bez opusu)

 1. sonata klasyczna lub romantyczna

 2. większy utwór F. Chopina (np. polonez, ballada, scherzo lub tp.)

 3. utwór dowolny XIX – XXI w.

Skrzypce

 1. Dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J. S. Bacha

 2. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

 3. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

Altówka

 1. Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha albo M. Regera

 2. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

Wiolonczela

 1. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

 2. Etiuda lub kaprys

 3. Jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę

Kontrabas

 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S.

Bacha

 1. Sonata (dwie części kontrastujące)

 2. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

 1. Utwór z epoki renesansu lub baroku

 2. Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową

 3. Forma cykliczna

Perkusja

 1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel

 2. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły

 3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon

 4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności

technicznych

w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.).

Jeżeli kandydat w czasie swojej nauki w szkole średniej nie zetknął się równocześnie

z grą na wibrafonie i marimbie wykonuje utwór na jednym z tych instrumentów.

Instrumenty

dęte

 1. Utwór cykliczny

 2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon

 1. Utwór z zakresu muzyki dawnej

 2. Utwór cykliczny

 3. Utwór dowolny

Harfa

 1. Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)

 2. Transkrypcje utworów J. F. Händla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon – G. Kirchhofa

 3. Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)

 4. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)

Organy

 1. J.S. Bach – Jedna ze skrajnych części sonat triowych

 2. J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga

 3. Utwór dowolny XIX – XXI w.

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części

do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 

Kierunek: grafika, specjalność: grafika projektowa

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny Egzamin obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 100 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych

do zdobycia.

Kierunek: grafika, specjalność: grafika artystyczna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie, do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny Egzamin obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 100 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych

do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: nowe media i animacja

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: fotografia

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: film

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: wzornictwo, specjalność: komunikacja wizualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie

wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie produktu

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie mody

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne – do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją – do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna

 

 1. Na egzamin składa się rozmowa kwalifikacyjna o dotychczasowej działalności kandydata, tematycznie związanej z kierunkiem studiów i prezentacja portfolio zawierającego prace z zakresu sztuk pięknych i projektowych związanych z kierunkiem studiów (np. rysunek, malarstwo, fotografia, animacja, prace wizualne z zakresu projektowania gier i VR), wykonane samodzielnie przez kandydata oraz prace wykonane zespołowo (z konkretnym określeniem udziału kandydata w pracy).

 2. Do portfolio można dołączyć prace z dyscyplin pokrewnych związanych z kierunkiem studiów

(np. z zakresu programowania).

 1. Rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją portfolio punktowane są łącznie.

 2. Za egzamin kandydat może uzyskać od 0 do 100 punktów.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie ponad 50 % punktów możliwych do zdobycia.

 

Kierunek: malarstwo

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Egzamin obejmuje:

Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego – do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat

nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny,

Zadanie specjalistyczne – do 100 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych

do zdobycia.

§ 2

WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studiować można tylko jedną specjalność, jednak kandydat może zdawać na więcej niż jedną specjalność. W takim przypadku tych samych egzaminów nie powtarza się.

 • arteterapia

  • śpiew (kandydat wykonuje dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

  • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

 • dyrygentura chóralna

 • dyrygowanie (kandydat wykonuje dwa utwory z literatury chóralnej) – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

 • gra na wybranym instrumencie dętym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

 • kształcenie słuchu z zasadami muzyki – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

 • śpiew lub gra na wybranym instrumencie melodycznym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

 • śpiew (kandydat wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej) – do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności – do 25 punktów.

 • dyrygentura orkiestr dętych

 • nauczanie przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia

 • Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej

 • wokalistyka jazzowa i estradowa

Uwaga: Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za egzaminy, wynosi 50. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić minimum 25.

Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu, harmonii oraz gry na fortepianie. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego, kandydat nie otrzymuje punktów.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 

Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy

Egzamin obejmuje:

Śpiew solowy z akompaniamentem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe).

Kandydaci przygotowują cztery utwory (w tym jeden w języku polskim): dwie pieśni i dwie arie.

Kandydat zdaje egzamin ze śpiewu solowego, jeśli uzyska z niego co najmniej 18 punktów w skali

25-punktowej.

Autoprezentacja-rozmowa kwalifikacyjna – do 25 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 50 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do egzaminu. Za wyżej wymienione egzaminy kandydat nie otrzymuje punktów.

 

Kierunek: instrumentalistyka,

Egzamin wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

Egzamin z gry na wybranym instrumencie – do 75 punktów (3 x 25),

Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów. Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za egzamin.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego co najmniej 54 (3x18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na

studia drugiego stopnia

Instrument

Program

Fortepian

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej

z dwóch epok

Skrzypce

 1. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

 3. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Altówka

 1. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

 3. Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela

 1. Etiuda lub kaprys

 2. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

 3. Pierwsza część koncertu na wiolonczelę

Kontrabas

 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J.

S. Bacha

 1. Sonata (dwie części kontrastujące)

 2. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

w tym jedna większa forma

Perkusja

 1. Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej

 2. Utwór dowolny na kotły

 3. Utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry

 4. Utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry

 5. Sprawdzian umiejętności gry a vista na w/w instrumentach

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności

technicznych

w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.)

Instrumenty

dęte

 1. Utwór cykliczny

 2. Utwór dowolny

 

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon

 1. Utwór z zakresu muzyki dawnej

 2. Utwór cykliczny

 3. Utwór dowolny

Harfa

Program dowolny zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną

Organy

 1. J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga

 2. Forma triowa (szybkie części sonat lub opracowanie chorałowe w formie tria)

 3. Utwór dowolny XIX – XXI w. większych rozmiarów

 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części

do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

 

Kierunek: grafika, specjalność: grafika projektowa

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (grafiki, projekty, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, animacje, filmy, itp.), oraz prac własnych kandydata. Do teczki można dołączyć zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: grafika, specjalność: grafika artystyczna

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (grafiki, projekty, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, animacje, filmy, itp.), oraz prac własnych kandydata. Do teczki można dołączyć zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń

wirtualna

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych

do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: nowe media i animacja

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu

zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: fotografia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu

zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: film

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu

zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: malarstwo

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu

zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów.

Egzamin składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich

(animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja – do 35 punktów

Portfolio – do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych

do zdobycia.

 

Kierunek: wzornictwo

Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

Etap I

Przedstawienie w dwóch plikach formacie .pdf:

 • portfolio,

 • opracowany obowiązkowy temat projektowy.

Na podstawie przesyłanych dokumentów komisja egzaminacyjna decyduje o dopuszczeniu lub nie, do drugiej części postepowania rekrutacyjnego.

Etap II

Autoprezentacja dotycząca portfolio, zadania projektowego, przebytej drogi edukacyjnej

i zawodowej, motywacji oraz zainteresowań.

Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie do 100 punktów, w tym: Portfolio – do 40 punktów

Autoprezentacja – do 60 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie nie mniej niż 60 punktów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)