Polecane dla Ciebie

Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Akademia Sztuki w Szczecinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Sztuki w Szczecinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Sztuki w Szczecinie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:
a)  Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
b)  W przypadku kandydata na studia I stopnia - dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
c)  W przypadku kandydata na studia II stopnia – dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).
d)  Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
e)  W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku.
f)  Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
g) Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście (w godzinach urzędowania) lub przesłać pocztą do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 6 lipca 2020 r.). Liczy się data wpływu do Uczelni.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Komplet dokumentów nie musi być składany osobiście, może zostać dostarczony przez inną osobę.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie przyjmujemy dokumentów poświadczonych notarialnie. Wszystkie dokumenty uprawniające do podjęcia studiów I i II stopnia muszą zostać przedstawione w oryginale.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty mogą zostać doręczone przez inną osobę, niż ta, która się na nich podpisała. Nie ma przy tym obowiązku okazywania upoważnienia.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani składają komplet dokumentów. Osoby, które nie zostały wpisane na listę studentów, składają pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii – oświadczenia te stanowią podstawę do wpisania na listę rezerwową. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur nie są brane pod uwagę. Warunkiem jest posiadanie dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Na studia w Akademii Sztuki w Szczecinie bez obowiązku uczestniczenia w egzaminach wstępnych przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci wskazywani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskują oni maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i zostają uplasowani na pierwszych miejscach list zakwalifikowanych do przyjęcia.
Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię, obejmujących swoim zakresem sztuki plastyczne oraz muzyczne związane z kierunkiem studiów, mogą uzyskać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji bez obowiązku uczestniczenia w egzaminach wstępnych i zostać uplasowani na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Decyzję w tym zakresie podejmuje odpowiednia Komisja Rekrutacyjna.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Na studia w Akademii Sztuki w Szczecinie bez obowiązku uczestniczenia w egzaminach wstępnych przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego oraz laureaci wskazywani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskują oni maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i zostają uplasowani na pierwszych miejscach list zakwalifikowanych do przyjęcia.
Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych lub współorganizowanych przez Uczelnię, obejmujących swoim zakresem sztuki plastyczne oraz muzyczne związane z kierunkiem studiów, mogą uzyskać maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji bez obowiązku uczestniczenia w egzaminach wstępnych i zostać uplasowani na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Decyzję w tym zakresie podejmuje odpowiednia Komisja Rekrutacyjna.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydat otrzymuje drogą elektroniczną (na adres podany w systemie internetowej rekrutacji) informację o wyniku egzaminu. Informacja o wpisaniu na listę studentów lub odmowa przyjęcia na studia zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez kandydata w systemie elektronicznym.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność składania kompletu dokumentów nie ma znaczenia. Lista studentów ustalana jest na podstawie wyniku uzyskanego podczas egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat, który uzyska pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne jest zakwalifikowany do przyjęcia na studia. Aby mieć możliwość przyjęcia na studia kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Senat Akademii Sztuki w Szczecinie określi w drodze uchwały limity przyjęć na poszczególne kierunki.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia stanowią: pełna rejestracja elektroniczna, uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną można wykonać tylko za pośrednictwem przelewu (bankowość elektroniczna, poczta, bank).

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy podać numer wygenerowany w systemie elektronicznym, imię i nazwisko kandydata oraz wybrany kierunek.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Wpłaty dokonane po określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Kandydat przystępujący do egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne ma obowiązek przedstawić oryginał dowodu potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zostać dokonany z konta innej osoby niż konto kandydata – warunkiem jest wpisanie właściwego tytułu przelewu. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Dla każdego kierunku oraz zakresu kształcenia przeprowadzany jest egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne.
Szczegóły na stronie internetowej: http://www.akademiasztuki.eu/Rekrutacja

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

W procesie rekrutacji nie są brane pod uwagę wyniki maturalne. Warunkiem jest posiadanie dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie jest określona liczba kierunków wybieranych przez kandydata.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie Uczelnie w zakładce Dla Studenta.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych: 
- rozdzielczość 300 x 375 pikseli; rzeczywisty rozmiar wydruku 
35 x 45 mm, 
- pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,
- zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: _.[jpg | tif | bmp] Przykłady: Nowak_Jan.jpg; Nowak_Jan.tif; Nowak_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.
Zdjęcie powinno zostać umieszczone w systemie elektronicznej rekrutacji do momentu jej zakończenia, tj. 7 czerwca 2019 r. (lub 10 czerwca – w przypadku przedłużenia rekrutacji).

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Akademia Sztuki - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Akademia Sztuki - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (0)