Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 20221.

 

Uchwała nr 154 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 487, z późn. zm.), uwzględniając pozytywną opinię senackiej Komisji ds. dydaktyki, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala:

 1. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Przewodniczącego Senatu

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT
prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

 

Załącznik do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r.

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia
oraz sposób jej przeprowadzenia
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
na rok akademicki 2022/2023

§ 1
Kierunki i formy studiów

 1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi rekrutację na rok akademicki 2022/2023 na:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – S1,

  2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia – N1,

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia – S2,

  4. studia niestacjonarne drugiego stopnia – N2.

 2. Wykaz kierunków i form studiów zawiera tabela 1.

 

Tabela 1. Wykaz kierunków i form studiów – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Wydział

Kierunek studiów

Formy studiów stacjonarne
I stopnia

Formy studiów stacjonarne
II stopnia

Formy studiów niestacjonarne
I stopnia

Formy studiów niestacjonarne II stopnia

Wydział
Architektury

architektura

S1

S2

 

N2

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

S1

S2

 

 

Wydział
Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologiai

S1

S2

N1

N2

kynologia

S1

S2

N1

N2

zootechnika

S1

S2

N1

N2

Wydział
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

budownictwo1

S1

S2

N1

N2

budownictwo (inżynier europejski)

S1

 

 

 

inżynieria środowiska

S1

S2

 

N2

Wydział
Ekonomiczny

Economicsii

S1

 

 

 

ekonomia

S1

S2

N1

N2

zarządzanie

S1

 

N1

 

Wydział
Elektryczny

automatyka i robotyka

S1

S2

 

 

elektrotechnika

S1

S2

N1

N2

teleinformatyka

S1

S2

 

 

Wydział
Informatyki

informatyka

S1

S2

N1

N2

Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

S1

S2

N1

 

inżynieria materiałowa

S1

S2

N1

N2

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

S1

 

N1

 

inżynieria produkcji w przemyśle 4.0iii

S1

 

 

 

inżynieria transportu

S1

S2

N1

N2

Materials Engineering2

 

S2

 

 

mechanika i budowa maszyn

S1

S2

N1

N2

mechatronika

S1

S2

N1

N2

projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich

S1

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

S1

S2

N1

N2

Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

S1

S2

 

N2

ochrona środowiska

S1

S2

N1

N2

odnawialne źródła energii

S1

S2

N1

N2

ogrodnictwo

S1

S2

N1

N2

rolnictwo

S1

S2

N1

N2

uprawa winorośli i winiarstwo

S1

 

N1

 

Wydział
Nauk o Żywności i Rybactwa

Aquaculture and Fisheries2

S1

 

 

 

ichtiologia i akwakultura

S1

S2

 

 

mikrobiologia

S1

S2

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

S1

S2

N1

N2

Wydział
Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów

S1

 

 

 

chłodnictwo i klimatyzacja

S1

 

 

 

logistyka

S1

S2

 

 

oceanotechnika

S1

 

 

 

transport

S1

S2

 

 

Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemia

S1

 

 

 

Chemical Engineering2

S1

 

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

S1

S2

N1

N2

inżynieria materiałów i nanomateriałów

S1

S2

 

 

Materials Science and Engineering2

S1

 

 

 

technologia chemiczna

S1

S2

 

 

 

 

§ 2.
Zasady przyjęć na studia

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację,

  2. potwierdzenie efektów uczenia się,

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 2. Rekrutację na studia przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne i ich przewodniczących powołuje Rektor.

 3. Przyjęcie na studia przez rekrutację następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba, która znalazła się na liście studentów, otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia w drodze wpisu na listę studentów podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 4. Odmowa przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

 5. Wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia cudzoziemca określa się w § 6 ust. 10 i 11 niniejszej uchwały.

 6. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają komisje egzaminacyjne powoływane dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów. Komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących powołuje Rektor.

 7. Przyjęcie na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje zgodne z art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 487, z późn. zm.). Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza system studiów uregulowana jest odrębnie.

 8. Odmowa przyjęcia na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

 9. Przyjęcie na studia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uregulowane jest w Regulaminie studiów.

 10. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 11. Kandydat przyjęty na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 12. W uczelni funkcjonuje Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnością ZUT (BON), mające na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością. W regulaminie BON określone zostały zasady korzystania z pomocy BON przez kandydatów na studia.

 13. Uczelnia stwarza dogodne warunki kandydatom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnością, w szczególności przystępującym do egzaminu wstępnego na studia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz testu/rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 8.

 14. Kandydat z niepełnosprawnością przed przystąpieniem do rekrutacji kontaktuje się z BON, w dogodnej dla siebie formie – pisemnie, telefonicznie, mailowo, w celu ustalenia rodzaju wsparcia podczas rekrutacji na studia oraz ustalenia potrzeb kandydata na wybranym kierunku studiów.

 15. Pracownik BON współpracuje z komisją rekrutacyjną oraz komisją egzaminacyjną – w przypadku obowiązywania na danym kierunku studiów egzaminu wstępnego na studia lub testu/rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa powyżej - w zakresie dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb kandydata ze szczególnymi potrzebami, m.in. polegających na przedłużonym czasie trwania egzaminu, dostosowaniu wielkości czcionki, wykorzystaniu urządzeń technicznych, korzystaniu z pomocy osoby wspomagającej.

§ 3.
Warunki i tryb przyjęcia na studia przez rekrutację

 1. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023 będą wyniki pisemnego egzaminu:

   1. maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),

   2. dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),

   3. matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),

   4. matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.),

   5. świadectwa ukończenia szkoły średniej uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia na studia wyższe,

   6. dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

   7. dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

W przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych podstawą przyjęcia na studia mogą być również egzaminy praktyczne.

 1. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne – sprawdzianu umiejętności plastycznych, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych; uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o terminie, zakresie i sposobie przeprowadzenia sprawdzianów nie później niż na miesiąc przed terminem ich przeprowadzenia.
  Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach:

  1. architektura obejmuje trzy zadania rysunkowe wykonane przez kandydata,

  2. projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje trzy zadania rysunkowe wykonane przez kandydata.

O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwa uzyskanego za granicą. W przypadku negatywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, kandydat nie uczestniczy w dalszym procesie rekrutacji i otrzymuje decyzję odmowną przyjęcia na studia.

 1. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych. O przyjęciu na studia decyduje wynik pisemnego egzaminu, określony na podstawie pkt 1, oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o terminie, zakresie i sposobie przeprowadzenia egzaminu wstępnego nie później niż na miesiąc przed jego przeprowadzeniem.

 2. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego, o którym mowa w pkt 2 i 3, uwzględniającego potrzeby kandydata ze szczególnymi potrzebami, powinien on skontaktować się z odpowiednią komisją rekrutacyjną nie później niż 10 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

 3. Zasady wyznaczania liczby punktów (LP)

  1. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2. Wyniki egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przelicza się na liczbę punktów (LP) uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym według następującego wzoru:


 

 1. dla kandydatów, którzy legitymują się: 

  • świadectwem egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), 

  • dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate (tabela 3),

  • dyplomem matury europejskiej EB (tabela 4), 

  • świadectwem egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) oraz dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

  • świadectwem egzaminu maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) oraz dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

wprowadzone we wzorze symbole oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz na egzaminie zawodowym: 

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka

B – przedmiot dodatkowy

C – język polski

D – język obcy (nowożytny)

E – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie 

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego 

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 
1,7 – dla klasy dwujęzycznej 

 1. dla kandydatów, którzy legitymują się: 

 2. świadectwem egzaminu dojrzałości, 

 3. świadectwem egzaminu dojrzałości oraz dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

 4. świadectwem egzaminu dojrzałości oraz dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

wprowadzone we wzorze symbole oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości oraz uzyskanych na egzaminie zawodowym, przeliczanych według zasad przedstawionych w tabeli 5:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka 

B – przedmiot dodatkowy 

C – język polski 

D – język obcy (nowożytny)

E – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0

X = 1,0

 1. W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów wymienionych w tabeli 2, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot). Kandydat, który nie legitymuje się dyplomem egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem egzaminu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, otrzymuje 0 punktów za ten egzamin.

 2. Kandydat wpisuje do systemu rekrutacyjnego wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu pisemnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyników z egzaminów zawodowych, średnią arytmetyczną z tych egzaminów wylicza komisja rekrutacyjna, wpisując ją do systemu rekrutacyjnego. 

 3. W przypadku kandydata posiadającego oprócz świadectwa dojrzałości również zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, oceny przeliczane są na punkty zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli 5. Natomiast uzyskane wyniki w postaci punktów [%] z danego przedmiotu/przedmiotów we wzorze stanowią iloczyn liczby punktów [%] i wartości odpowiedniego współczynnika W lub X. 

 4. O przyjęciu na studia w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP). 

Tabela 2. Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Wydział

Kierunek Studiów

Przedmiot A

Przedmiot B

Przedmiot C

Przedmiot D

Wydział Architektury

architektura

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

kynologia

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

zootechnika

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

budownictwo

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

budownictwo (inżynier europejski)

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

inżynieria środowiska

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział Ekonomiczny

Economics1

matematyka

przedmiot dodatkowy

 

język obcy (nowożytny)

ekonomia

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

zarządzanie

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział
Elektryczny

automatyka i robotyka

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

elektrotechnika

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

teleinformatyka

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział
Informatyki

informatyka

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

inżynieria materiałowa

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

inżynieria produkcji w przemyśle 4.02

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

inżynieria transportu

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

mechanika i budowa maszyn

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

mechatronika

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

ochrona środowiska

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

odnawialne źródła energii

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

ogrodnictwo

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

rolnictwo

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

uprawa winorośli i winiarstwo

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział
Nauk o Żywności i Rybactwa

Aquaculture and Fisheries1

biologia lub chemia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

 

język obcy (nowożytny)

ichtiologia i akwakultura

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

mikrobiologia

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

technologia żywności i żywienie człowieka

biologia lub matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział
Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

chłodnictwo i klimatyzacja

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

logistyka

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

oceanotechnika

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

transport

matematyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Wydział
Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemia

matematyka lub chemia lub fizyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Chemical Engineering1

matematyka lub chemia lub fizyka

przedmiot dodatkowy

 

język obcy (nowożytny)

inżynieria chemiczna i procesowa

matematyka lub chemia lub fizyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

inżynieria materiałów i nanomateriałów

matematyka lub chemia lub fizyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Materials Science and Engineering1

matematyka lub chemia lub fizyka

przedmiot dodatkowy

 

język obcy (nowożytny)

technologia chemiczna

matematyka lub chemia lub fizyka

przedmiot dodatkowy

język polski

język obcy (nowożytny)

Tabela 3. Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na dyplomie matury międzynarodowej IB

Ocena na
maturze IB

Liczba przyznanych

punktów [%],
poziom podstawowy SL lub
poziom rozszerzony HL*

2

30

3

50

4

80

5

100

6

120

7

140

Tabela 4. Liczba punktów [%] przypisana poszczególnym ocenom na dyplomie matury europejskiej EB

Ocena na maturze EB

Liczba przyznanych punktów [%]
poziom podstawowy SL lub
poziom rozszerzony HL*

5,00-5,50**

30

5,51-6,00**

35

6,00-6,50

40

6,51-7,00

45

7,01-7,50

50

7,51-8,00

60

8,01-8,50

70

8,51-9,00

80

9,01-9,50

90

9,51-10,00

100

Tabela 5. Liczba punktów [%] przypisana ocenom na świadectwie egzaminu dojrzałości oraz egzaminie zawodowym

Ocena (skala 1- 6)

Liczba przyznanych punktów [%]

Ocena (skala 2-5)

Liczba przyznanych punktów [%]

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

45

dostateczna (3)

45

dobra (4)

75

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

100

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

130

 1. Zasady rekrutacji dla kandydata z maturą zagraniczną

  1. Kandydat – obywatel polski, legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach ustalonych dla kandydatów legitymujących się świadectwem egzaminu dojrzałości. Podstawą przyjęcia będą wyniki uzyskane na:

   1. świadectwie lub innym dokumencie lub dyplomie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

   2. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

   3. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

  2. Za uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia będzie świadectwo lub dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia w kraju wydania.

  3. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.

  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

   1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,

   2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

  5. Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo. W przypadku braku na świadectwie przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, uznanego przez komisję rekrutacyjną jako równoważny.

  6. W przypadku kandydata na kierunki studiów: Aquaculture and Fisheries, Chemical Engineering, Economics, Materials Science and Engineering ocena na świadectwie z przedmiotu język polski nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu liczby punktów (LP).

  7. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym zamierza studiować, nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia, musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. poz. 141).

 2. Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

  1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia poniższe kryteria.

  2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  3. Na kierunek architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura oraz architektura i urbanistyka. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.

  4. Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

  5. W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).

  6. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  7. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 6). Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

  8. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 6 i 7 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.

  9. Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w pkt 8, oraz sposób ich przeprowadzenia podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed jego przeprowadzeniem.

  10. Kandydat – obywatel polski, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Podstawą przyjęcia będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich)

   1. wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,

   2. wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 487, z późn. zm.),

   3. wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

  11. Za uprawniające do podjęcia studiów drugiego stopnia będzie dyplom uzyskany za granicą, który daje możliwość wstępu na studia drugiego stopnia w kraju wydania.

  12. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą, przyjęcie na studia może odbyć się na podstawie tymczasowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów (tzw. provisional certificate, temporary graduation certificate, itp.) z zastrzeżeniem że osoba przyjęta na studia zobowiązana będzie do przedstawienia w Uczelni oficjalnego dyplomu ukończenia studiów w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kształcenia.

  13. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.

  14. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

   1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,

   2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata z tym, że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

  15. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Kandydat, dla którego język, w którym zamierza studiować, nie jest językiem urzędowym jego kraju pochodzenia, musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, zgodnie z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. poz. 141).

§ 4.
Tryb postępowania rekrutacyjnego na studia

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

 2. Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

 3. Proces kwalifikowania kandydata na studia:

  1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym, deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Kandydat, chcąc zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną.

  2. Na każdy kierunek studiów:

   1. pierwszego stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani według liczby punktów (LP),

   2. drugiego stopnia – kandydaci zostaną uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 3 ust. 4;

  3. Kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

  4. Usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych, zgodnie z zasadami podanymi w § 3 niniejszej uchwały.

  5. Kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej – niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

  6. Dokumenty kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

  7. Po złożeniu przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia kompletu dokumentów zostaną oni wpisani na listę studentów przez odpowiednią komisję rekrutacyjną, zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach planowanego limitu miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów.

  8. Uchwała w sprawie ustalenia liczby miejsc w ramach planowanego limitu przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki i formy studiów w ZUT zostanie podana do publicznej wiadomości do 31 marca 2022 r.

  9. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.

 4. W przypadku gdy kandydat na studia jest studentem na danym kierunku, poziomie i formie studiów ZUT, nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek, poziom i formę i studiów. Kandydat ten może uczestniczyć w rekrutacji na powyższy kierunek w przypadku, gdy procedura jego skreślenia zakończyła się lub zrezygnował pisemnie ze studiów lub złożył oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od skreślenia z listy studentów.

 5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca.

§ 5.
Preferencje dla kandydatów na studia pierwszego stopnia

 1. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiedniej uchwale senatu.

 2. Kandydat na studia może skorzystać z preferencji na dany kierunek studiów tylko raz.

§ 6.
Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

 2. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) będą wyniki uzyskane na:

  1. świadectwie maturalnym lub dojrzałości uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. świadectwie lub innym dokumencie lub dyplomie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  3. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  4. świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

 3. Świadectwo lub dyplom uzyskany za granicą umożliwiający wstęp na studia w kraju wydania, uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia.

 4. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na studia drugiego stopnia będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich):

  1. wydany w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,

  3. wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 487, z późn. zm.),

  4. wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

 5. Dyplom uzyskany za granicą umożliwiający wstęp na studia w kraju wydania uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 6. W przypadku świadectw lub dyplomów, które nie mogą zostać uznane za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez uprawnioną jednostkę (jednostka konsularna, ministerstwo).

 7. Zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,

  2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 9. W przypadku kierunków prowadzonych w językach obcych, Uczelnia uznaje świadectwa i/lub dyplomy sporządzone w języku angielskim, lub w oryginalnej wersji językowej z tłumaczeniem na język angielski, potwierdzające wcześniejsze wykształcenie.

 10. Decyzje w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia cudzoziemca na studia wydaje Rektor, po uzyskaniu pisemnej opinii komisji rekrutacyjnej.

 11. Dopuszcza się wydanie decyzji warunkowej, z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (np. uzupełnienia brakujących dokumentów rekrutacyjnych w terminie późniejszym).

 12. Na kierunki studiów, na których dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami, na studiach pierwszego stopnia kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, na studiach drugiego stopnia do testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 13. W przypadku świadectw i dyplomów wydanych za granicą uczelnia opublikuje sposób przeliczania ocen w terminie do 31 marca 2022 r.

 14. Kandydat cudzoziemiec bez udokumentowanej na świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo – dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim.

 15. Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

  1. certyfikat ukończenia kursu języka polskiego, wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą, ze wskazaniem: poziomu biegłości językowej, liczby godzin ukończonego kursu,

  2. certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

  3. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,

  5. certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  6. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce, w tym świadectwo dojrzałości.

 16. Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa w ust. 15, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez uczelnię, w wyznaczonych przez nią terminach. Terminy ogłoszone będą na stronie internetowej uczelni www.admission.zut.edu.pl. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu kandydatowi nie przysługuje egzamin poprawkowy.

 17. Kandydat na kierunek studiów prowadzony w języku obcym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów, jednak nie niższym niż B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka obcego:

  1. świadectwo matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate),

  2. IELTS (certyfikat wydany nie wcześniej niż 2 lata wstecz) – min. wynik łączny 5.5,

  3. TOEFL (certyfikat wydany nie wcześniej niż 2 lata wstecz):

   1. paper-based test PBT - min. wynik 510,

   2. computer-based exam CBT– min. wynik 170,

   3. internet-based test IBT – min. wynik 80,

  4. Cambridge English:

   1. First Certificate in English (FCE),

   2. Certificate in Advanced English (CAE),

   3. Certificate of Proficiency in English (CPE).

  5. Pearson Test of English:

   1. Academic – min. wynik 59,

   2. General – min. wynik 45,

  6. TELC (The European Language Certificate) – min. ocena „satisfactory”,

  7. City & Guilds ESOL International (reading, writing and listening) – min wynik intermediate „first class pass”,

  8. Potwierdzenie, że program kształcenia zrealizowany na poziomie szkoły średniej lub studiów wyższych realizowany był w wymaganym języku obcym.

§ 7.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie:

  1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie odpowiedniej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

   1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu rekrutacyjnego);

   2. kserokopię świadectwa dojrzałości/kserokopię świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej).

Kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB i matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kserokopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie.

Dodatkowo – kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika – kserokopię tego dokumentu (oryginały dokumentów do wglądu komisji rekrutacyjnej);

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

 2. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy zamieścić w systemie rekrutacyjnym;

 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z systemu rekrutacyjnego;

 4. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z systemu rekrutacyjnego);

 5. kserokopię zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 6. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  1. ankietę osobową – formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu rekrutacyjnego);

  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) -oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej oraz z kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zwierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów;

  3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie;

  4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

  5. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczna zdjęcia, którą należy zamieścić w systemie rekrutacyjnym;

  6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z systemu rekrutacyjnego;

  7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z systemu rekrutacyjnego).

 7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów cudzoziemców:

  1. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

   1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu rekrutacyjnego);

   2. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej, o którym mowa w § 6 ust. 2 (oryginały dokumentów do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

   3. tłumaczenie świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w § 6 ust. 2, na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim);

   4. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej, o którym mowa w § 6 ust. 2, w wersji angielskiej lub w oryginalnej wersji językowej z tłumaczeniem na język angielski (dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim);

   5. potwierdzenie, że przedstawione świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania (jeśli nie może być uznane na mocy umowy międzynarodowej, o której mowa w § 6 ust. 6);

   6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

   7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

   8. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy zamieścić w systemie rekrutacyjnym;

   9. oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z systemu rekrutacyjnego);

   10. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

  2. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

   1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu rekrutacyjnego),

   2. w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:

    • kserokopię dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej, ewentualnie zaświadczenie z uczelni o numerze posiadanego dyplomu oraz kserokopię suplementu lub wypisu z przebiegu studiów,

    • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,

   3. w przypadku dyplomu wydanego za granicą:

    • kserokopię dyplomu wraz z suplementem lub wykazem ocen (oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),

    • informację o systemie ocen stosowanych w uczelni, w której kandydat ukończył studia, chyba że informacja ta określona jest w dyplomie lub suplemencie do dyplomu;

   4. potwierdzenie, że przedstawiony dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższego stopnia w kraju wydania (jeśli nie może być uznane na mocy umowy międzynarodowej, o której mowa w § 6 ust. 6);

   5. tłumaczenie na język polski dyplomu, o którym mowa w § 6 ust. 4, jeśli sporządzony jest w języku obcym (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim);

   6. kserokopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, o którym mowa w § 6 ust. 4, w wersji angielskiej lub w oryginalnej wersji językowej z tłumaczeniem na język angielski (dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim);

   7. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

   8. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej);

   9. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy zamieścić w systemie rekrutacyjnym

   10. oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z systemu rekrutacyjnego);

   11. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).

  3. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez uczelnię terminie, tj.:

 8. do 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,

 9. do 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

§ 8.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia

 1. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2022/2023

  1. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

   1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

    Etapy rekrutacji

    Terminy

    rejestracja w systemie rekrutacyjnym na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

    16.05.–19.06.2022 r.

    rejestracja w systemie rekrutacyjnym na pozostałe kierunki studiów

    16.05.–07.07.2022 r.

    ogłoszenie wyników rekrutacji

    29.07.2022 r.

   2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

    Etapy rekrutacji

    Terminy

    rejestracja w systemie rekrutacyjnym

    16.05.–23.08.2022 r.

    ogłoszenie wyników rekrutacji

    09.09.2022 r.

   3. studia stacjonarne drugiego stopnia

    Etapy rekrutacji

    Terminy

    rejestracja w systemie rekrutacyjnym

    16.05.–19.07.2022 r.

    ogłoszenie wyników rekrutacji

    05.08.2022 r.

   4. studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etapy rekrutacji

Terminy

rejestracja w systemie rekrutacyjnym

16.05.–16.08.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

09.09.2022 r.

 1. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku obcym:

 2. studia pierwszego stopnia

  Etapy rekrutacji

  Terminy

  rejestracja w systemie rekrutacyjnym

  04.04.–31.05.2022 r.

  ogłoszenie wyników rekrutacji

  30.06.2022 r.

 3. studia drugiego stopnia

Etapy rekrutacji

Terminy

rejestracja w systemie rekrutacyjnym

04.04.–31.05.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2022 r.

 1. W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca.

 2. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023

  1. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

   Etapy rekrutacji

   Terminy

   rejestracja w systemie rekrutacyjnym

   16.01.–14.02.2023 r.

   ogłoszenie wyników rekrutacji

   03.03.2023 r.

  2. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku obcym:

Etapy rekrutacji

Terminy

rejestracja w systemie rekrutacyjnym

03.10.–02.11.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.11.2022 r.

 1. Rekrutacja na studia w języku obcym może rozpocząć się w innym terminie niż przewidziany w ust 1 pkt 2 oraz ust.2 pkt 2.

 2. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów rozpoczynających studia od semestru zimowego oraz letniego 2022/2023 zostaną podane do wiadomości publicznej odrębnie do dnia 28 lutego 2022 r.

i specjalności powadzone w języku angielskim są odpłatne

ii studia odpłatne

iii studia dualne

11 studia odpłatne

22 studia dualne

** dla poziomu rozszerzonego HL liczbę punktów [%] mnoży się przez współczynnik X = 1,5

*** dotyczy kandydatów, którzy przystąpili do matury EB w roku 2021 lub 2022

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)