Ogólne zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Artykuł archiwalny

Gdański Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 42/2021 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie:

1) art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 70, art. 72, art. 79, art. 323 ust.1 oraz art. 444 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm);

Senat GUMed usta
ła na rok akademicki 2022/2023
następujące warunki i tryb rekrutacji:
Rozdział I

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

§1

1. Niniejsza uchwała określa:

 1. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych;
 2. warunki oraz tryb rekrutacji;
 3. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia ;
 4. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w GUMed
 2. GUMed lub Uczelnia - Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. system ERK - system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów;
 4. konto ERK - indywidualne konto kandydata w systemie ERK, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 5. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura") - egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 6. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura") - egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 7. Matura Międzynarodowa (dalej „Matura IB") - egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 8. Matura Europejska (dalej „Matura EB") - egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 9. Matura zagraniczna - egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;
 10. listy rankingowe - listy tworzone odrębnie dla poszczególnych form, kierunków i poziomów studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy, kierunku i poziomu studiów; listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia - listy kandydatów umieszczonych na listach rankingowych, oznaczonych w wyraźny sposób, którzy zostali zakwalifikowani przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do złożenia dokumentów będących warunkiem przyjęcia na studia;
 1. listy osób przyjętych na studia - listy osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w ramach danej formy, kierunku i poziomu studiów;

3. Początek rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 rozpoczyna się nie później niż 30.06.2022 r.

Zakończenie rekrutacji na wyżej wymienione studia w roku akademickim 2022/2023 ustala się na dzień: 31.08.2022 r.

Początek rekrutacji uzupełniającej na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023, na które nie został wypełniony limit miejsc w ramach rekrutacji podstawowej ustala się na dzień 01.09.2022 r.

Zakończenie rekrutacji uzupełniającej na wyżej wymienione studia w roku akademickim 2022/2023 ustala się na dzień: 15.10.2022 r.

4. Szczegółowe informacje dotyczące formy bezpośredniego składania dokumentów (doręczenie osobiste lub drogą pocztową) oraz terminy dotyczące:

 1. rejestracji on-line na studia w systemie ERK oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej,
 2. egzaminów wstępnych,
 3. wpisywania ocen i dostarczania dokumentów niezbędnych do tworzenia list rankingowych,
 4. płatności,

ustalane są corocznie przez Uczelnię, a następnie udostępniane w informatorach dla kandydatów na stronie internetowej Działu Rekrutacji w terminie do 31 maja 2022, zaś kandydaci zobowiązani są bezwzględnie się do nich stosować.

5. Rejestracja kandydatów w procesie rekrutacji na Uczelnię odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system ERK.

6. Na podstawie danych z rejestracji Uczelnia tworzy zbiorcze listy rankingowe. Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.

7. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji. Wymóg ten nie dotyczy:

1) studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, o przyjęcie na które mogą ubiegać się wyłącznie Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji.

8. Limity przyjęć na poszczególne kierunki ustalane sq:

 1. decyzją Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego-dot. kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny;
 2. decyzją Senatu GUMed - dot. pozostałych kierunków studiów.

Senat Uczelni nie ogranicza liczby miejsc na studia dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

9. Rektor GUMed podejmuje decyzje w sprawie:

 1. zmian limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;
 2. przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć;
 3. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

10.W trakcie tworzenia list osób przyjętych na studia możliwe jest przekroczenie limitu przyjęć bądź jego niewypełnienie. W przypadku kandydatów z identyczną punktacją przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

11.Dla kandydatów z taką samą punktacją na jednolite studia magisterskie - z wyłączeniem kierunku psychologia zdrowia, kierunku lekarskiego ED i farmaceutycznego ED, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna i fizjoterapia jest to wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Dla kierunku farmacja jest to wynik z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

12.Zasady rekrutacji dla laureatów oraz finalistów olimpiad reguluje odrębna Uchwała Senatu GUMed w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata będącego laureatem bądź finalistą wymienionych w tejże Uchwale olimpiad jest zarejestrowanie przez niego konta ERK i załączenie w systemie ERK (w formie plików pdf) skanów dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty tychże olimpiad.

13.W podanym terminie rejestracji Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku polskim, zobowiązani sq:

1) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.p1/, oraz wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:

 1. podać dane osobowe oraz dane teleadresowe - Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.
 2. wybrać kierunek, poziom i formę studiów ;
 3. wpisać oceny z wymaganych przedmiotów uzyskane na świadectwie dojrzałości bądź zaświadczeniu z właściwego OKE o wynikach z egzaminu maturalnego oraz zaświadczeniu o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE), (dotyczy również kandydatów z Maturą IB, nie dotyczy zaś kandydatów z maturą EB i maturą zagraniczną, oraz kandydatów na studia II stopnia).

Kandydaci z maturą EB zobowiązani są w terminie rejestracji na studia załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skony następujących dokumentów:

- świadectwo maturalne wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen; załączone powinny być wersje dokumentów w języku polskim.

Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są w terminie rejestracji na studia załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skony następujących dokumentów:

 • uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w kraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach) wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen;
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP;
 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane - jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie;
 • jeżeli w państwie w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunku tożsamym do kierunku na który kandydat aplikuje wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP;

d) Kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne oraz zdrowie środowiskowe i bhp - zobowiązani są załączyć w systemie ERK zaświadczenia (w formie plików pdf) zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia listrankingowych na poszczególne kierunki. Dane jakie mają znajdować się na zaświadczeniu precyzują zapisy tej Uchwały w części szczegółowej opisującej warunki i tryb rekrutacji na w/w kierunki. Zaświadczenia należy składać na formularzach ustalonych przez Dział Rekrutacji będących załącznikiem do tej Uchwały (Załącznik nr 1 );

e) umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ERK, ze zdjęciem kandydata spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego,

2) wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji kandydatów, na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego koncie ERK.

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, czy na ten sam kierunek ale prowadzony w różnych formach, wtedy na potrzeby rekrutacji każdorazowo, oddzielnie dla każdego kierunku czy formy kandydat zobowiązany jest powtórzyć czynności opisane w podpunktach 1-2.

Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

14. W podanym terminie rejestracji kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku angielskim, zobowiązani są:

1) założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: httos://admission.mug.edu.p1/, oraz wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:

 1. podać dane osobowe oraz dane teleadresowe - Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania,
 2. wybrać kierunek studiów oraz ich poziom,
 3. umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ERK, ze zdjęciem kandydata spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do paszportu.

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, wtedy na potrzeby rekrutacji każdorazowo, oddzielnie dla każdego kierunku kandydat zobowiązany jest powtórzyć powyższe czynności;

2) załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów:

 1. uwierzytelnione świadectwo maturalne bądź jego odpowiednik (dokument powinien być opatrzony apostille, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w kraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U.z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach) wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen.
 2. jeżeli powyższy dokument jest napisany w języku innym niż j. polski bądź j. angielski -tłumaczenie świadectwa na język angielski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 3. potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane - jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie;
 4. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych (co najmniej B2);
 5. kserokopię aktualnego paszportu;
 6. jeżeli w państwie w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunku tożsamym do kierunku na który kandydat aplikuje wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów i jest niezbędne do dopuszczenia kandydata do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego opisanych w części szczegółowej tej uchwały. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

15. Do końca okresu rejestracji kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego i innych części osobistego konta ERK. Jeżeli w ostatnim dniu rejestracji brak jest zaksięgowania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunku GUMed lub potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia drogą mailowq lub pocztową odpowiednio dowodu wniesienia opłaty lub wymaganych dokumentów do siedziby Działu Rekrutacji nie później niż w terminie wyznaczonym na dokonanie rejestracji (decyduje data doręczenia a nie wysłania). Adresy mollowe i pocztowy podane są do publicznej wiadomości na stronach: http://rekrutacja.gumed.edu.pl - dla kandydatów na studia z tokiem nauczania w języku polskim, oraz https://admission.mug.edu.pl - dla kandydatów na studia z tokiem nauczania w języku angielskim.

16. System ERK zamyka się z końcem 59 minuty po godzinie 23.00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rejestracji na dany kierunek, poziom i formę studiów. Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupełnianie danych w systemie ERK jest niemożliwe.

17. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:

 1. opłata została wniesiona po terminie,
 2. kandydat zrezygnował w formie pisemnej z rekrutacji przed upływem terminu rejestracji -zamknięciem ERK na daną formę lub kierunek studiów w danym trybie rekrutacji,
 3. opłata nieprzypisana jest do żadnego formularza, tj. wolne środki. Wolne środki mogą być wynikiem dokonanej nadpłaty i/lub potwierdzenia wpłynięcia opłaty po zamknięciu okresu składania aplikacji.
 4. opłata została wniesiona przed wprowadzeniem ocen, które są zbyt niskie by można ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata zarejestrowanego w systemie rejestracji online GUMed (niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty), złożony w terminie do 30 dni od zamknięcia ERK, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

18. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem informatorów dla kandydatów na stronach Działu Rekrutacji http://rekrutacja.gumed.edu.p1/ lub  https://admission.mug.edu.p1/. Nieprzystąpienie do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego egzaminu.

19. Rekrutację na dany kierunek studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

20. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane są na wniosek Dziekana przez Rektora GUMed. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę studentów lub podejmują decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

21. Niedopuszczalne jest przyjęcie na dany kierunek, poziom i formę studiów Kandydata, który jest studentem Uczelni na danym kierunku, poziomie i formie studiów.

22. Decyzja o nieprzyjęciu kandydata ma formę dokumentu elektronicznego i publikowana jest na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK.

23. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

24. Osoby kandydujące na studia z tokiem nauczania w języku polskim znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są, w wyznaczonym przez GUMed terminie, załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały bezpośrednio lub drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

1) podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/

w formie interaktywnego formularza on-line, po wypełnieniu podania w wersji elektronicznej należy je wydrukować i podpisać;

2) oryginalne świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokumentów wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie nieudostępniony GUMed w systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM)), a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jego oryginalny odpis (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokumentów wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie wystawiony przez Uczelnię inną niż GUMed),
 2. kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe i bhp zobowiązani są dostarczyć oryginał zaświadczenia (o którym była mowa w § 1 ust. 13 pkt 1 lit. d) zawierający potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych na poszczególne kierunki.

Oryginały i oryginalne odpisy świadectw i dyplomów będą zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego;

3) oryginalne zaświadczenie z OKE o wynikach z egzaminu maturalnego (dostarczenie tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie nieudostępniony GUMed w systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM) oraz oryginalne świadectwo dojrzałości (dostarczenie tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest od wszystkich zakwalifikowanych kandydatów ze starą maturą) - dotyczy kandydatów ze starą maturą; zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat może przedłożyć zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE).

4) oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne - dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową IB, (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokumentów wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie nieudostępniony GUMed w systemie International Baccalaureate Information System (IBIS) ) (ibo.org);

5) zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych (B2) - dotyczy osób z matura zagraniczną;

6) jeden egzemplarz Katalogu opłat - który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie elektronicznej. Po zapoznaniu się ze znajdującą się tam treścią, należy go wydrukować i podpisać;

7) kserokopię paszportu w przypadku cudzoziemców;

8) potwierdzenie wpłaty za czesne (dotyczy studiów w formie niestacjonarnej, oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim).

9) dokument poświadczający posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro (dotyczy cudzoziemców przyjmowanych na studia stacjonarne w języku polskim).

Powyższe dokumenty kandydat załącza w formie plików pdf na swoim koncie ERK a następnie składa w siedzibie Działu Rekrutacji. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodnie z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowywanemu dokumentowi.

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na dostarczanie dokumentów bezpośrednio lub drogą pocztową. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, nie data stempla pocztowego.

25. Osoby, które nie spełnią wymagań opisanych w § 1 ust. 24, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce przy aktualizacji listy rankingowej wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są w wyznaczonym przez GUMed terminie załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skony kompletu dokumentów (takiego samego, jaki obowiązywał osoby znajdujące się na pierwotnej liście zakwalifikowanych § 1 ust. 24), a następnie dostarczyć do Działu Rekrutacji komplet dokumentów bezpośrednio lub drogą pocztową.

 1. Kandydaci zobowiązani są samodzielnie sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego aż do zakończenia rekrutacji oraz ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
 2. Kandydaci z „nową maturą" i „starą maturą", którzy w trakcie publikowania list rankingowych -do dnia opublikowania list przyjętych na dany kierunek studiów, uzyskają zmianę decyzji OKE o wynikach z egzaminu maturalnego - których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44= ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dostarczą do Działu Rekrutacji dokument potwierdzający tę decyzję, mogą wnioskować o korektę przeliczenia należnych im punktów i zmianę pozycji na kolejnej publikowanej liście rankingowej.
 3. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy kandydaci.
 1. W przypadku, gdy szczegółowe warunki i tryb rekrutacji przewidują egzamin wstępny, kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby.
 2. Szczegółowy tryb adaptacji formy egzaminu do potrzeb kandydatów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych określony jest w Uchwale nr 37/2020 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29.06.2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby kandydatów będących osobami z niepełnosprawnością lub przewlekle chorymi ubiegających się o przyjęcie na studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Rozdział II

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW NA POZIOMIE SZKO
ŁY
ŚREDNIEJ BEDĄCYCH PODSTAWĄ PROCESU KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA
NA STUDIA

2

1. Wyniki kandydatów na studia prowadzone w języku polskim przelicza się następująco:

1) „nowa matura", zdawana w latach 2005-2022:

 1. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.
 2. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 0,6 punktu. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, który będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

2) „stara maturą" (zdawaną przed rokiem 2005) - kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym wyrażone w procentach:

 1. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.
 2. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 0,6 punktu. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

W przypadku, gdy zamiast oryginalnego za
świadczenia z OKE o wynikach egzaminu
maturalnego kandydat przedkłada zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas 
egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE), wyniki wskazane na zaświadczeniu (określone w %) są przeliczane jak dla „nowej matury".

3) matura międzynarodowa (IB):

a) wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HI jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym. Wynik wyrażony w skali od 1 do 7, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według tabeli:

Ocena na świadectwie IB - HL

Punkty rekrutacyjne GUMed

7

100

6

85,71

5

71,43

4

57,14

3

42,86

2

28,57

 

b) Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym. Wynik wyrażony w skali od 1 do 7, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według tabeli:

Ocena na świadectwie IB - SL

Punkty rekrutacyjne GUMed

7

60

6

51,43

5

42,86

4

34,28

3

25,72

2

17,14

 

Wyjątek stanowi wynik z matury IB z matematyki zdawanej na poziomie SL (podstawowym), który będzie przeliczany na punkty według zasad dla poziomu HL.

4) matura European Baccalaureate (EB):

 1. wynik ze świadectwa maturalnego EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym (przedmiot realizowany w zakresie 4-5 godzin tygodniowo) wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według zasady:

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych.;

Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

 1. wynik ze świadectwa maturalnego EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego na poziomie podstawowym (przedmiot realizowany w zakresie 2-3 godzin tygodniowo) wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według zasady:

[wynik matury EB/10] x 60 = liczba punktów rekrutacyjnych.;

Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym (przedmiot realizowany w zakresie 2-3 godzin tygodniowo), który będzie przeliczany na punkty według zasady:

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych.;

Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

5) matura zagraniczna: wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Rozdział III

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ LEKARSKI

Tytu
ł I
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

§3

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich wynosi:

 1. na kierunku lekarskim 6 lat (12 semestrów),
 2. na kierunku lekarsko-dentystycznym 5 lat {10 semestrów).

4

 1. Kandydaci z „nową maturą" zdawaną w latach 2005-2022, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.
 2. Kandydaci ze „starą maturą" (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.
 3. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z postępowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt (za każdy z 2 powyższych przedmiotów maksymalnie po 100 pkt).

Tytuł II

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

5

Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne wynosi 3 lata (6 semestrów).

6

 1. Kandydaci z „nową maturą" zdawaną w latach 2005-2022, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowymz biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
 2. Kandydaci ze „starą maturą" (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
 3. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie:
 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;
 2. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyki na poziomie podstawowym z innym przedmiotem na poziomie podstawowym: 160 punktów;
 3. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym z matematyką na poziomie podstawowym: 200 punktów.

Tytuł III

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

7

Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Działu Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl

§8

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich:

 1. na kierunku lekarskim wynosi 6 lat (12 semestrów),
 2. na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosi 5 lat (10 semestrów).

 

§9

Kandydatów na jednolite studia magisterskie niestacjonarne kierunków: lekarski i lekarsko-dentystyczny obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

Tytuł IV

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

10

Studia sq odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Działu Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

§11

Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne wynosi 3 lata (6 semestrów).

§12

Kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne na kierunku: techniki dentystyczne obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

Tytuł V

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ANGLOJĘZYCZNE

13

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna korzystająca ze wsparcia upoważnionych agencji rekrutujących działających poza granicami kraju.
 2. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Rektora.

§14

 1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich anglojęzycznych na kierunku lekarskim wynosi 6 lat (12 semestrów).
 2. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.

§ 15

 1. Kandydaci posiadający „nową maturę" ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym oraz posiadać z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik co najmniej 80%.
 2. Kandydaci ze „starą maturą" (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym, oraz posiadać na zaświadczeniu z OKE wynik co najmniej 80% z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
 3. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB", maturę European Baccalaureate „EB", ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB", maturę European Baccalaureate „EB", posiadający wyniki biologii i chemii, fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną).
 4. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) oraz wykazać ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka lub matematyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)