Ogólne zasady rekrutacji 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na ASP w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 13/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą,” Senat określa następujące warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023.

§1

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na kierunki. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki
  i formy studiów, zawierają załączniki od nr 1 do nr 10 do niniejszej uchwały.

 2. Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych
  w Gdańsku określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 3. Limity przyjęć na I rok studiów określa w drodze odrębnej uchwały Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podając liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na dany rok akademicki.

 4. Tryb działania komisji rekrutacyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa Regulamin prac Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzony uchwałą nr 3/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 24 lutego 2021 roku.

 5. Zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów
  olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 12//2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku z dnia 26.05.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego - III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (OPP), w latach akademickich: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2027/2028.

 6. Zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kandydatów
  w trybie potwierdzenia efektów uczenia się określa Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalony uchwałą nr 54/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27.11.2019 r.

 7. Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2022/2023 określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.


 

§2

 1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbywa się w panelu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „panelem IRK”, dostępnym na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod adresem: www.asp.gda.pl. Zgodnie z procedurą kandydat rejestruje się elektronicznie w panelu IRK, dokonuje opłaty na indywidualne konto wskazane w panelu kandydata a następnie przystępuje do wyznaczonych kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie tradycyjnej, przez którą rozumie się przesłanie przez kandydata wymaganych dokumentów pocztą wraz
  z oryginałem dowodu wpłaty.

 3. W przypadku przesłania przez kandydata wymaganych dokumentów pocztą wraz z oryginałem wpłaty - rejestracji elektronicznej dokonuje Biuro Rekrutacji. W tym przypadku o zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpłynięcia dokumentów do biura rekrutacji.

 4. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku cudzoziemców odbywa się
  w sposób przewidziany w ust. 1-3 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 5. Osoby niepełnosprawne podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym
  w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Biura Rekrutacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. 

 6. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych w panelu IRK kandydatów na dany kierunek jest mniejsza niż określony na kierunek limit przyjęć, postępowanie rekrutacyjne może nie zostać przeprowadzone, a kierunek nieuruchomiony. Decyzję o nieprzeprowadzaniu naboru na dany kierunek studiów podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Senatu. Informacja w tym przedmiocie zostanie podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 7. Kandydaci na studia na kierunek, który nie zostanie uruchomiony zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, zostaną poinformowani o nieuruchomieniu tego kierunku, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do panelu IRK, a w szczególności za wpisane niewłaściwych danych osobowych uniemożliwiających kontakt z kandydatem lub niezgodne z prawdą potwierdzenie posiadania wykształcenia uprawniającego do podjęcia studiów w wybranej formie kształcenia.


 

§3

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Składa się ono, w zależności od formy kształcenia i formy studiów, z jednego, dwóch lub więcej etapów. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów określają załączniki do niniejszej uchwały. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego, określone w załącznikach, o których mowa w zdaniu poprzednim, odbywać mogą się z wykorzystaniem metod i technik komunikowania się na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między kandydatami na studia oraz członkami komisji rekrutacyjnych.

 2. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów, w wyznaczonych terminach,
  na stronie internetowej uczelni www.asp.gda.pl ogłasza listy z poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego oraz listy osób zakwalifikowanych do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 3. Suma punktów uzyskanych z poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.

 4. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów, decyduje liczba punktów osiągniętych podczas wielozadaniowego egzaminu praktycznego, a w przypadku takiej samej ilości punktów osiągniętych podczas wielozadaniowego egzaminu praktycznego o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał wyższe oceny z zagadnień kierunkowych.

 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

 6. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:

 7. listę rankingową kandydatów z punktami,

 8. listę osób wpisanych na listę studentów (rankingową)

 9. listę osób nieprzyjętych (rankingową),


 

 1. Zgodnie z art. 72 ust. 5 Ustawy wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 2. O wpisaniu na listę studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku, w wyznaczonych terminach, na stronie internetowej uczelni www.asp.gda.pl ogłasza listę osób którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów.

§4

 1. Kandydat, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć, winien złożyć w Biurze Rekrutacji w ciągu 7 dni kalendarzowych, w przezroczystej koszulce, następujące dokumenty:

 2. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

  1. podania o przyjęcie na studia, własnoręcznie podpisane wygenerowane
   i wydrukowane z panelu IRK,

  2. poświadczoną przez uczelnię kopie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 3. na studia drugiego stopnia:

  1. podania o przyjęcie na studia, własnoręcznie podpisane wygenerowane
   i wydrukowane z panelu IRK,

  2. dyplomu ukończenia studiów wyższych – dotyczy kandydatów na studia II stopnia,

 4. student ubiegający się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, w zależności od formy kształcenia, jest zobowiązany złożyć kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie 1) lub 2), poświadczone przez uczelnię, której jest już studentem.

 5. Dokumenty winny być złożone w przezroczystej koszulce.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych dokumentów podejmuje Przewodniczący właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 7. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza Medycyny Pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej www.asp.gda.pl.


 

§5

 1. Po upływie terminu składania dokumentów przez kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć na studia zostaje ogłoszona, na stronie internetowej uczelni www.asp.gda.pl, lista osób wpisanych na listę studentów na dany kierunek studiów.

 2. Na liście osób wpisanych na listę studentów na dany kierunek studiów są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i zakwalifikowali się na kierunek w ramach ustalonego limitu przyjęć oraz w terminie złożyli wymagane dokumenty.

 3. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej nadanym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów:

 4. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których limit przyjęć nie został wypełniony w rekrutacji podstawowej lub wskutek rezygnacji osób wpisanych na listę studentów zwolniły się miejsca i nie ma już na listach osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek, ale nie zmieściły się w limicie przyjęć. Na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o ogłoszeniu informacji o rekrutacji uzupełniającej w ramach wolnych miejsc na dany kierunek. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia gdyż znaleźli się poza określonym limitem przyjęć na dany kierunek. Kandydaci o których mowa w niniejszym ust. mogą zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na inny kierunek studiów, na który limit przyjęć nie został wypełniony, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 4 poniżej. Podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów wraz z wymaganymi w rekrutacji dokumentami kandydat składa w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w ramach niniejszej procedury podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 5. Rekrutacja dodatkowa dotyczy kierunków, na których w rekrutacji podstawowej zakwalifikowano do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć. Decyzja o uruchomieniu rekrutacji dodatkowej na dany kierunek, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zostaje podjęta przez Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i podana do publicznej wiadomości. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej. Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji na dany kierunek studiów zawierające limit wolnych miejsc oraz terminy egzaminów wstępnych publikowane są na stronie internetowej www.asp.gda.pl. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK, dokonują opłaty i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

 6. Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.


 

§6

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, który zawiera imię i nazwisko kandydata oraz wykaz uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 2. Protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego podpisuje Przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej.

§7

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora działającego poprzez organ wskazany w statucie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Od decyzji Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.


 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunek Malarstwo i w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik 1a. Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunek Malarstwo w roku akademickim 2022/2023.

 1. Załącznik nr 2 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunek Rzeźba w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik nr 2a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunek Rzeźba w roku akademickim 2022/2023.

 1. Załącznik nr 3 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Intermedia, oraz na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Intermedia, w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik nr 3a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Intermedia, oraz na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Intermedia, w roku akademickim 2022/2023.

 1. Załącznik nr 4 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik nr 4a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz w roku akademickim 2022/2023

 1. Załącznik nr 5 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Wzornictwo w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 5a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Wzornictwo w roku akademickim 2022/2023.

 1. Załącznik nr 6 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik nr 6a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych w roku akademickim 2022/2023.

 1. Załącznik nr 7 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Grafika, i studia stacjonarne II stopnia na kierunek Grafika oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Grafika w roku akademickim 2022/2023.

Załącznik nr 7a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Grafika, i studia stacjonarne II stopnia na kierunek Grafika oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Grafika w roku akademickim 2022/2023.

 1. Załącznik nr 8 Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023.

 2. Załącznik nr 9 Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

 3. Załącznik nr 10 Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Komentarze (0)