Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Politechnika Rzeszowska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Rzeszowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała Nr 51/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, uchwala co następuje:

§ 1

Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 52/2021. Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1

 

 1. Uchwała określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Uczelnią”.

 2. Politechnika Rzeszowska prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na określone kierunki studiów, profile (ogólnoakademicki i praktyczny) i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne), z zastrzeżeniem ust. 8.

 3. Rekrutację przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „MKR”, powołana przez rektora.

 4. Tryb powoływania komisji rekrutacyjnej, zakres obowiązków i zadań związanych z rekrutacją na studia wyższe określa zarządzenie rektora.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6 przysługuje odwołanie do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia obowiązujących w Uczelni. Decyzja rektora jest ostateczna. Na decyzję rektora przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 8. O przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil nie może się ubiegać osoba będąca studentem tego kierunku studiów, na tym samym poziomie i profilu.

 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 10. Ilekroć w szczegółowych warunkach rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia jest mowa o:

  1. programie studiów należy przez to rozumieć również program kształcenia;

  2. efektach uczenia się należy przez to rozumieć również efekty kształcenia.

 

§ 2

 1. Przyjęcie na określony kierunek studiów odbywa się w ramach określonej przez rektora liczby miejsc.

 2. Rektor określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1, w terminie do końca maja 2022 r.

 

 1. MKR ustala dla każdego kierunku, poziomu i profilu oraz formy studiów minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1.

 2. MKR ogłasza listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów.

 3. MKR przeprowadza rekrutację uzupełniającą dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 4. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów decyzję w sprawie uruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz formie studiów podejmuje rektor.

 5. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w terminie określonym odpowiednio w § 3 będzie mniejsza od liczby miejsc, o której mowa w ust. 1 określonej dla tego kierunku, rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, wyznaczając termin jej przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale, w terminie określonym odpowiednio w § 3.

§ 3

 1. Ramowy termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 jest następujący:

  1. od 1 czerwca 2022 r. do 30 września 2022 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego;

  2. od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, zwany dalej

„harmonogramem rekrutacji”, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do końca maja 2022 r.

 1. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku ustala dziekan, zgodnie z załącznikiem nr 4 do załącznika do niniejszej uchwały.

 2. Uczelnia może, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnić szczególne potrzeby kandydata i dostosować organizację egzaminu wstępnego z uzdolnień

artystycznych na kierunek architektura oraz egzaminu sprawdzającego dla kandydatów na studia drugiego stopnia do jego potrzeb lub udzielić innej formy wsparcia w trakcie rekrutacji.

§ 4

 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi: 1) 85 zł;

2) 150 zł - w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych.

 1. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyłączeniem kierunku wskazanego przez kandydata w ankiecie osobowej - formularzu PODANIA SIR w trakcie rejestracji internetowej, jako kierunek równoległy) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne lub niestacjonarne). Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

§ 5

 1. Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne określi rektor w drodze zarządzenia w terminie do końca maja 2022 r.

§ 6

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale tj. w drodze wpisu na listę studentów.

§ 7

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 8

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji, zwanej dalej „SIR” przez stronę internetową www.prz.edu.pl.

 2. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 3. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SIR.

 4. Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

 5. W celu rejestracji w SIR kandydat:

  1. zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez system SIR);

  2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając informacje

m. in. o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;

 1. ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:

  1. dokonuje wyboru kierunku podstawowego i ewentualnie kierunku równoległego,

  2. wskazuje poziom i wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów;

 2. ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

 3. dokonuje wyboru kierunku,

 4. wskazuje ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

oraz wskazuje odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji obowiązujących na określony kierunek studiów,

 1. wynik z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje kandydata,

 2. średnią ocen ze studiów wyższych,

 3. liczbę punktów ustaloną za uzyskane przez kandydata efekty uczenia się;

 4. wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR.

 5. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, zostanie wybrany kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia i kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie wpływu opłaty.

 6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 7. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.

 8. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

 9. wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;

 10. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;

 11. przekazywania przez MKR informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

 12. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej i tylko w takiej formie ma moc prawną.

 13. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 14. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.

Rozdział 2

Studia pierwszego stopnia

§ 9

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do załącznika do niniejszej uchwały. Podstawę przyjęcia mogą również stanowić wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/egzaminów zawodowych. W przypadku kierunku architektura dodatkowo są brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim będący obywatelami polskimi powinni legitymować się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzyskali wynik egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100%.

 4. Wymagań określonych w ust. 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

 5. Przepisy ust. 2, dotyczące egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego oraz jego wyników, stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu.

 6. Kandydat na studia, będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, oraz niniejszej uchwale.

 7. Kandydat na studia będący laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uczelnię jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, oraz niniejszej uchwale.

 8. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do MKR w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

§ 10

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego

stopnia pod warunkiem uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może nastąpić:

  1. z mocy prawa w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4;

  2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

 2. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty):

 1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się

o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

 1. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 2. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 3. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa albo innego dokumentu (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 5. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 5, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 6. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 7. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem § 9 ust. 5. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.

 8. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

 9. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, a po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na określony kierunek studiów do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 14, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 10. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał świadectwo, dyplom lub inny dokument za granicą, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.

§ 11

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

 

 

 

Kierunek studiów

Poziom, profil i forma studiów

 

architektura

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

budownictwo

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

energetyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

geodezja i planowanie przestrzenne

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

inżynieria środowiska

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

transport

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

inżynieria materiałowa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria środków transportu

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

lotnictwo i kosmonautyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

mechatronika

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

biotechnologia

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

inżynieria chemiczna i procesowa

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria farmaceutyczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

technologia chemiczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektromobilność

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektronika i telekomunikacja

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektrotechnika

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

informatyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

inżynieria i analiza danych

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

inżynieria w medycynie

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

matematyka

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

inżynieria przemysłowa*

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

finanse i rachunkowość

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

logistyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

zarządzanie

(studia w języku polskim i angielskim)

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

*) rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Uczelnię pozwolenia na prowadzenie studiów na tym kierunku

 

Profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmującego zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni

działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS i uwzględniający udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Profil praktyczny – profil programu studiów obejmującego zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS.

 1. W zgłoszeniu internetowym, stanowiącym podanie o przyjęcie na studia, kandydat  poza kierunkiem podstawowym  ma prawo wskazać drugi kierunek studiów, tzw. kierunek równoległy, na którym chciałby studiować, przy czym z danego zgłoszenia internetowego kandydat może być wpisany na listę tylko na jeden kierunek studiów.

 2. Kierunek równoległy kandydat może wskazać wyłącznie na tej samej formie studiów, co wybrany kierunek podstawowy, tj. odpowiednio na studiach stacjonarnych lub na studiach niestacjonarnych.

 3. Wybór kierunku podstawowego i równoległego odbywa się w terminie rejestracji internetowej na studia. Po tym terminie kandydat nie może dokonać zmiany wybranego kierunku podstawowego lub równoległego.

§ 12

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 6.

 2. Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest ustalana dla:

  1. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”

   • według zasad określonych w załączniku nr 1 do załącznika do niniejszej uchwały;

  2. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

  3. według zasad określonych w załączniku nr 2 do załącznika do niniejszej uchwały;

  4. kandydatów posiadających dyplom:

 3. Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 4. Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)

  • według zasad określonych w załączniku nr 3 do załącznika do niniejszej uchwały.

 5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów.

 6. Kandydat, który poza kierunkiem podstawowym wybrał dodatkowo kierunek równoległy, uczestniczy równocześnie w postępowaniu rekrutacyjnym na obu kierunkach.

§ 13

 

 1. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów pierwszego stopnia.

 2. Przyjęcie na studia następuje w ramach planowanej liczby miejsc, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego;

  2. pozostali kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, w kolejności określonej sumą punktów, uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 1-3 do załącznika do niniejszej uchwały, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie miejsc, pomniejszonej o liczbę kandydatów, o których mowa w pkt 1.

 3. Na postawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, tworzona jest lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach planowanej liczby miejsc na określony kierunek studiów.

 4. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc nie zostali umieszczeni na liście podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, tworzą listę rezerwową.

 5. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na określony kierunek studiów ma obowiązek złożyć komplet dokumentów, o których mowa w § 14, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Złożenie wymaganych dokumentów stanowi podstawę dokonania wpisu na listę studentów.

 6. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 7. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy podstawowej, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów przez złożenie wymaganych dokumentów, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 8. Podstawą do skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia może być również stwierdzenie przez MKR niezgodności danych podanych w procesie rejestracji internetowej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.

 9. Kandydat, który został równocześnie zakwalifikowany do przyjęcia na dwa kierunki studiów podstawowy i równoległy, ma obowiązek wskazać kierunek, na którym chce

podjąć studia, i złożyć komplet dokumentów, o których mowa w § 14, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Zapis ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który potwierdzi podjęcie studiów i złoży komplet wymaganych dokumentów zostanie wpisany na listę studentów.

§ 14

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, o którym mowa w § 13 ust. 5, jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR)  wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną  oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną  oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  4. kandydat na studia prowadzone w Stalowej Woli: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  5. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem

zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą – oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 1. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 2. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 3. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – tzn. z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR.

 4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim, który nie uzyskał z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego wyniku na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100% jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 5. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:

 6. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

 7. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,

 8. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

spełniające wymagania określone odrębnymi przepisami.

 1. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, o którym mowa w § 13 ust. 5, skutkuje utratą prawa do przyjęcia na studia.

 2. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria w medycynie, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów.

 3. Kandydaci, o którym mowa w ust. 5, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

Rozdział 3 Studia drugiego stopnia

§ 15

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

 3. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów jest posiadanie przez kandydata kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia tych studiów.

 4. Szczegółowe zasady weryfikacji kwalifikacji i kompetencji na dany kierunek studiów oraz warunki i tryb rekrutacji zostały określone w załączniku nr 4 do załącznika do niniejszej uchwały.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

 

 

Kierunek studiów

Poziom, profil i forma studiów

 

architektura

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

budownictwo

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

energetyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

inżynieria środowiska

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

geodezja i planowanie przestrzenne

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

inżynieria materiałowa

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria środków transportu

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

lotnictwo i kosmonautyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

mechatronika

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

biotechnologia

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

technologia chemiczna

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

automatyka i robotyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

elektronika i telekomunikacja

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

elektrotechnika

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

informatyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

matematyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

inżynieria i analiza danych*

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

inżynieria w medycynie*

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

finanse i rachunkowość

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

logistyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

zarządzanie

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

*) rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Uczelnię pozwolenia na

prowadzenie studiów na kierunku albo utworzenia studiów na kierunku

 

 

Profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmującego zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni

działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów,

w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS i uwzględniający udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.

Profil praktyczny – profil programu studiów obejmującego zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS.

 

§ 16

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 2. Liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 3. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów drugiego stopnia.

 4. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 19, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji stanowi podstawę do wpisu na listę studentów.

§ 17

 1. Ocena na dyplomie jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

  1. gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0;

 

< >

gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga

 

< >

gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 – waga

5 ;

 

5,5

5 .

6

 1. Średnia ocen ze studiów wyższych jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

  1. gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 – waga 0,6;

  2. gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 0,55;

  3. gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 – waga 0,5.

 

§ 18

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za

granicą za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uznanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w art. 326 i 327 ustawy.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w załączniku nr 4 do załącznika do niniejszej uchwały.

 3. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.

 4. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR i złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z zapisem § 19, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 6. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

§ 19

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do weryfikacji efektów uczenie się osiągniętych podczas studiów traktowanego na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje

i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia  zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające m.in. informację o wyniku weryfikacji efektów uczenie się osiągniętych podczas studiów (dotyczy kandydatów na kierunki studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym jest w szczególności wynik egzaminu kompetencyjnego);

 1. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 2. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) ) – tzn. z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR.

 3. Kandydat – absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu  oryginał Suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

 4. W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez absolwenta średniej ocen ze studiów, obowiązującej w ukończonej szkole wyższej, skali ocen lub osiągniętych podczas studiów efektów uczenia się oraz w przypadku braku Suplementu do dyplomu kandydat, o którym mowa w ust. 2 jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:

 5. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w Uczelni skali ocen;

 6. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

o których mowa w załączniku nr 4 do załącznika do niniejszej uchwały, obowiązujących na określony kierunek studiów;

 1. wykaz osiągniętych na ukończonym kierunku studiów efektów uczenie się potwierdzony przez dziekanat Uczelni, na której kandydat studiował.

 2. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:

 3. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

 4. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,

 5. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

spełniające wymagania określone odrębnymi przepisami.

 1. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 - 4, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, technologia chemiczna i inżynieria w medycynie otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów.

 3. Kandydaci, o których mowa w ust. 6, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

 

Rozdział 4

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

§ 20

 1. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję z potwierdzenia efektów uczenia się, zwana dalej „kandydatem”, może się ubiegać o przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać o przyjęcie na studia na rok akademicki, w którym studia będą prowadzone zgodnie z programem studiów będącym podstawą przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.

 3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku poziomie i profilu.

 4. Rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest prowadzona w terminie określonym odpowiednio w § 3.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, wskazując kierunek studiów, na którym dokonano potwierdzenia efektów uczenia się i wpisania uzyskanego wyniku oraz do złożenia kompletu dokumentów, odpowiednio do zapisu § 14 w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub § 19 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Dodatkowo jest zobowiązany dołączyć decyzję komisji ds. przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.

§ 21

 1. Rekrutację na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza MKR.

 2. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 3. MKR tworzy listę rankingową uszeregowaną według uzyskanych przez kandydatów wyników z potwierdzenia efektów uczenia się, uszeregowanych w kolejności od najwyższego do najniższego.

 4. Wynik uzyskany w trybie potwierdzenia efektów uczenia się decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 5. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganym minimalnym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uprawniającym do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów.

Załącznik nr 1 do załącznika do uchwały nr 51 /2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

 

 

Warunki i tryb rekrutacji

na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002” - w części zewnętrznej) z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, z uwzględnieniem ust. 3.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 4. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, zgodnie z ust. 11.

 5. W przypadku kandydata, który na świadectwie dojrzałości ma odnotowane z określonego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu rekrutacyjnym jest uwzględniany poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 6. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym w Stalowej Woli do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego dodaje się:

  1. 25 punktów dla posiadaczy świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uzyskanymi średnimi wynikami poniżej 75% punktów możliwych do uzyskania;

  2. 50 punktów dla posiadaczy świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uzyskanymi średnimi wynikami na poziomie 75% i powyżej punktów możliwych do uzyskania.

 7. Kandydatowi będącemu absolwentem szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który na egzaminie maturalnym wybrał - jako przedmiot dodatkowy - język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania i który na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik egzaminu maturalnego z tego języka na „poziomie dwujęzycznym”, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 8. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, maksymalnie z dwóch przedmiotów, decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów na określony kierunek studiów.

 9. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów (wyszczególnionego w ust. 11), kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu rekrutacyjnym „0” punktów.

 10. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne dla określonego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów (wyszczególnionych w ust. 11 odpowiednio w pozycji 2), uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 11. Wagi, o których mowa w ust. 4, określa tabela:

 

 

 

 

Kierunek studiów

 

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej)

egzaminu maturalnego

Poziom

podstawowy

rozszerzony

architektura

egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych*

 

wynik końcowy egzaminu z rysunku x 5

 1. matematyka

 2. matematyka lub historia lub historia sztuki

lub fizyka i astronomia/fizyka lub

geografia

x 1

x 1

x 2

x 2

automatyka i robotyka

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. matematyka lub historia

 2. historia lub geografia lub wiedza

o społeczeństwie lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

 

biotechnologia

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

budownictwo

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

elektronika

i telekomunikacja

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

elektrotechnika

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

energetyka

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub chemia lub geografia

x 1

x 1

x 2

x 2

elektromobilność

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

finanse i rachunkowość

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub

język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

geodezja i planowanie przestrzenne

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka, geografia lub język obcy

x 1

x 1

x 2

x 2

informatyka

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria chemiczna i procesowa

 1. matematyka

 2. chemia lub fizyka

i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

 

inżynieria i analiza danych

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

inżynieria farmaceutyczna

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria materiałowa

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria w medycynie

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

inżynieria przemysłowa

studia prowadzone w Stalowej Woli

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria środowiska

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub

biologia lub geografia

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria środków

transportu

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

logistyka

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

lotnictwo

i kosmonautyka

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

 

 

 

 

matematyka

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

mechanika

i budowa maszyn

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

mechatronika

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

technologia chemiczna

 1. matematyka

 2. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka lub biologia lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

transport

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

zarządzanie

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

zarządzanie i inżynieria produkcji

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia prowadzone w Stalowej Woli

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

 

 

 

 

 

*

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek architektura zostały

określone w § 2 niniejszego załącznika.

§ 2

 1. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura są: wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych dla kierunku architektura (patrz tabela zamieszczona w § 1 ust. 11).

 2. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności z zakresu:

  1. przedstawienia rysunkowego opartego na elementarnym warsztacie rysunkowym i posługiwanie się wiedzą o perspektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji;

  2. rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym;

  3. wyobraźni architektonicznej.

 3. Zadania egzaminacyjne są realizowane za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 50 cm x 70 cm.

 4. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i jest podzielony na dwa etapy, odpowiadające dwóm dniom egzaminu.

 5. Tematy prac rysunkowych obejmują:

 6. etap I  rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył;

 7. etap II  rysunek z wyobraźni  kompozycja o charakterze architektonicznym.

 8. Każde z zadań egzaminacyjnych jest oceniane odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0.

 9. Oceny uzyskane z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (prac rysunkowych) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

 

 

 

ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

punkty

100

82

64

46

28

0

 

 

 1. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych jest sumą punktów uzyskanych z obydwu etapów egzaminu.

 2. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny pozytywnej  min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 3. Wynik końcowy egzaminu z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z egzaminu maturalnego maksymalnie z dwóch przedmiotów są przeliczane na punkty,

z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura w tabeli zamieszczonej w § 1 ust. 11 i z uwzględnieniem zasad określonych § 1.

 1. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych oraz egzaminu maturalnego decyduje o kolejności na liście kandydatów.

Załącznik nr 2 do załącznika do uchwały nr 51/2021

Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji

na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią albo świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę oceny z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, przy czym:

  1. oceny z egzaminu dojrzałości są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie „nowej matury”;

  2. oceny ze świadectwa dojrzałości lub w przypadku kandydata, który dysponuje dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie podstawowym w systemie „nowej matury”.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 4. Uzyskane przez kandydata oceny, o których mowa w ust. 2, są przeliczane proporcjonalnie ze skali ocen „starej matury” na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 5.  

   

   

   

  Ocena z egzaminu

  Wynik wyrażony

  Ocena z egzaminu

  Wynik wyrażony

  dojrzałości wyrażona

  w procentach

  dojrzałości wyrażona

  w procentach

  w sześciostopniowej

  w systemie

  w czterostopniowej

  systemie

  skali ocen

  „nowej matury”

  skali ocen

  „nowej matury”

  celujący

  100

  bardzo doby

  100

  bardzo dobry

  85

  dobry

  70

  dobry

  70

  dostateczny

  30

  dostateczny

  50

   

   

  dopuszczający (mierny)

  30

   

   

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 4 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

 2. W przypadku kandydatów na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna dolicza się dodatkowo po 2 punkty za egzamin dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia, geografia.

§ 2

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

Załącznik nr 3 do załącznika do uchwały nr 51 /2021

Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji

na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów posiadających

dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) lub

dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate)

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Międzynarodowej IB z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 11 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały, z uwzględnieniem § 3.

 3. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalnie ze skali wyników Matury Międzynarodowej IB (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury” (poziom podstawowy 30-100%, poziom rozszerzony 0-100%), według zestawienia:

 

 •  

   

   

   

   

  „Matura Międzynarodowa” – IB

  (International Baccalaureate )

  Wynik wyrażony w procentach w systemie

  „nowej matury”

   

  Poziom

   

  Wynik na dyplomie IB

  podstawowy SL

  rozszerzony z wyłączeniem

  przedmiotu

  matematyka HL

  rozszerzony

  dla przedmiotu matematyka

   

  7

  100%

  100%

  100%

  6

  86%

  86%

  100%

  5

  72%

  72%

  100%

  4

  58%

  58%

  100%

  3

  44%

  44%

  75%

  2

  30%

  30%

  50%

  Granica zdawalności

  1

  -

  15%

  25%

  0

  -

  0%

  0%

 

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

§ 2

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) na podstawie wyników pisemnej części egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Europejskiej.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Europejskiej EB z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 11 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały, z uwzględnieniem § 3.

 3. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalnie ze skali wyników Matury Europejskiej EB na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

 

 

 

 

 

 

Przyporządkowanie poziomów Matury Europejskiej EB do poziomów egzaminu maturalnego w systemie „nowej matury”

Wynik na dyplomie Matury Europejskiej EB*

Wynik wyrażony

w procentach w systemie

„nowej matury”

Przedmiot egzaminacyjny

Liczba godzin tygodniowo

Poziom

nauczania i egzaminu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język ojczysty L1

4

podstawowy

9,51-10,00

100%

100%

Język ojczysty L1

4+3

rozszerzony

Język obcy L2

3+3

dwujęzyczny

9,01-9,50

90%

90%

Język obcy L2

3

(przez 7 lat)

rozszerzony

8,51-9,00

80%

80%

Język obcy L3

4

(przez 5 lat)

rozszerzony

8,01-8,50

70%

70%

Język obcy L4

4

(przez 2 lata)

podstawowy

7,51-8,00

60%

60%

Język obcy L5

2

(przez 2 lata)

elementarny**

7,01-7,50

50%

50%

Matematyka

5+3

zaawansowany

6,51-7,00

40%

40%

Pozostałe

przedmioty

od 4 do 5

rozszerzony

6,00-6,50

30%

30%

Pozostałe

przedmioty

od 2 do 3

podstawowy

0,00-5,99

0%

0%

 

 

 

 

*

Egzaminy Matury Europejskiej są oceniane w skali 1-100, a następnie wynik jest dzielony przez

10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10, przy czym minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

**

Poziom egzaminu „elementarny” jest traktowany na równi z poziomem podstawowym.

 1. Kandydatowi, który złożył egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 2. Kandydatowi, który złożył egzamin z matematyki na poziomie zaawansowanym z elementami wiedzy na poziomie uniwersyteckim, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 3. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3-5 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

§ 3

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 2. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

Załącznik nr 4 do załącznika do uchwały nr 51 /2021

Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów

w roku akademickim 2022/2023

 

 

 

 

 

§ 1

 

 1. Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki:

  1. architektura;

  2. budownictwo;

  3. energetyka;

  4. inżynieria środowiska;

następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Uruchomienie studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia na studiach niestacjonarnych uzależnione jest od przyjęcia na studia minimum 30 osób.

 2. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunki wskazane w ust. 1 powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera, z uwzględnieniem § 3 pkt 6.

§ 2

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska są brane pod uwagę:

  1. wynik egzaminu kompetencyjnego (sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów);

  2. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

  3. średnia ze studiów.

 

§ 3

 1. Zakres egzaminu kompetencyjnego, obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 2. Przystąpienie do egzaminu kompetencyjnego jest nieobowiązkowe, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

 3. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu kompetencyjnego otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0.

 4. Kandydat będący absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu dyplomowego w formie pisemnej na danym kierunku studiów, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów, jest zwolniony z egzaminu kompetencyjnego, a uzyskany przez niego wynik z egzaminu dyplomowego przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów będzie brany pod uwagę jako ocena z egzaminu kompetencyjnego.

 5. W przypadku kierunków prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej, na których egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie pisemnej zakres, treść i forma egzaminu kompetencyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu dyplomowego na danym kierunku studiów.

 6. Kandydat, który:

  1. złożył egzamin kompetencyjny i ukończył inny kierunek studiów pierwszego stopnia, lub

  2. nie przystąpił do egzaminu kompetencyjnego, lub

  3. nie posiada tytułu zawodowego inżyniera

może zostać zobowiązany do realizacji zajęć nieobjętych programem studiów, uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. Zakres, sposób i termin realizacji tych zajęć określi dziekan w odrębnej decyzji.

 1. Na podstawie wyniku egzaminu kompetencyjnego, odbytego w danym roku akademickim kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym lub następnym roku akademickim.

§ 4

 1. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał od 5 do 10 pytań. Jest on oceniany w skali 2÷5. W przypadku uzyskania z egzaminu kompetencyjnego oceny negatywnej, kandydat

otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E= 0, z uwzględnieniem ust. 5.

 1. Terminy przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego ustala dziekan co najmniej na jeden miesiąc przed terminem egzaminu kompetencyjnego i podaje do wiadomości kandydatów.

 2. Komisję egzaminacyjną powołuje dziekan, który ustala także liczbę pytań egzaminacyjnych, która może być różna dla różnych kierunków studiów, ale powinna być identyczna dla każdego terminu egzaminu, włączając w to egzamin dyplomowy.

 3. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczący egzaminu kompetencyjnego dla danego kierunku studiów zostanie podany do wiadomości kandydatów co najmniej na trzy miesiące przed terminem rekrutacji na studia drugiego stopnia.

 4. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu kompetencyjnego, kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli występują jeszcze ustalone zgodnie z ust. 2 terminy.

§ 5

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura są brane pod uwagę:

  1. ocena jakości prac zawartych w portfolio, przedstawianym przez kandydata;

  2. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

  3. średnia ze studiów.

 2. Portfolio przedkładane przez kandydata zawiera zmniejszone reprodukcje:

 3. kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej;

 4. kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. Dopuszcza się projekty współautorskie z minimum 50%-owym udziałem kandydata.

 5. Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury w formacie A3. Portfolio nie może zawierać plansz rozkładanych.

 6. załączone do portfolio karty stanowią wierną kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego;

 7. załączone kopie dwóch projektów kursowych zostały wykonane na ukończonej przez kandydata szkole wyższej;

 8. zarówno przedstawiana praca dyplomowa, jak i projekty kursowe nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane po uzyskaniu oceny i uzyskaniu tytułu zawodowego, a także nie zostały w żaden sposób rozbudowane w terminie późniejszym.

 9. Kandydaci dołączają do portfolio własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym deklarują, że:

 10. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio.

 

§ 6

 1. Ocena prac zawartych w portfolio, dokonywana jest przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez dziekana, według następujących kryteriów:

  1. kompletność portfolio. Brak zgodności portfolio z wymaganym zakresem wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

  2. jakość rozwiązań architektonicznych. W szczególności ocena jest dokonywana w zakresie układu przestrzenno-urbanistycznego, funkcjonalności, atrakcyjności formalnej, konstrukcji i technologii, odniesienia do obowiązujących przepisów oraz innych walorów;

  3. jakość opracowania. W szczególności portfolio jest oceniane pod względem czytelności przekazu, kompletności zakresu opracowania oraz walorów estetycznych prezentacji.

 2. W skład Komisji oceniającej portofolio wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, będących pracownikami Politechniki Rzeszowskiej reprezentujący dyscyplinę naukową architektura i urbanistyka, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.

 3. Każdy z członków Komisji oceniającej portofolio przyznaje ocenę w skali od 2,0 do 5,0, zgodnie ze skalą ocen stosowaną na Politechnice Rzeszowskiej. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez wszystkich członków komisji oceniającej i jest to liczba dziesiętna, określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

§ 7

 1. Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji R, obliczony według wzoru:

 

R = D + S*2 + E*1,5

 

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

D – ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych;

S – średnia ze studiów pierwszego stopnia;

E – ocena z egzaminu kompetencyjnego (w przypadku rekrutacji na kierunek budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska lub transport) lub ocena portfolio w przypadku rekrutacji na kierunek architektura.

 1. Ocena na dyplomie (D) oraz średnia ocen ze studiów (S) są przeliczane na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17.

 

 

 

§ 1

 

 1. Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki:

  1. inżynieria materiałowa;

  2. inżynieria środków transportu;

  3. lotnictwo i kosmonautyka;

  4. mechanika i budowa maszyn;

  5. mechatronika;

  6. zarządzanie i inżynieria produkcji

następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Uruchomienie studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia na studiach niestacjonarnych jest uzależnione od przyjęcia na studia minimum 30 osób.

§ 2

O przyjęciu na studia rozstrzyga miejsce na liście rankingowej, o którym decyduje liczba punktów uzyskana w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 3

 1. Na ogólną liczbę punktów składa się suma punktów przyznawanych za:

  1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

  2. efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych pierwszego stopnia, przy czym w przypadku osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub w latach następnych zgodnie z zasadami określonymi w § 4, w przypadku pozostałych osób, zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

 2. Ocena na dyplomie jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 ust. 1.

§ 4

 

 1. Kandydatowi na kierunek inżynieria materiałowa za efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych jest przyznawane:

  1. 6 pkt – za osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w tabeli nr 1 lub

  2. 3 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub równoważnej w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1, lub

  3. 1 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny innej niż nauki inżynieryjno- techniczne lub równoważnej.

 2. Kandydatowi na kierunek inżynieria środków transportu za efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych jest przyznawane:

 3. 6 pkt – za osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w tabeli nr 2 lub

 4. 3 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub równoważnej w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1, lub

 5. 1 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny innej niż nauki inżynieryjno- techniczne lub równoważnej.

 6. 6 pkt – za osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w tabeli nr 3 lub

 7. 3 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub równoważnej w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1.

 8. 6 pkt – za osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w tabeli nr 4 lub

 9. 3 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub równoważnej w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1, lub

 10. 1 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny innej niż nauki inżynieryjno- techniczne lub równoważnej.

 11. 6 pkt – za osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w tabeli nr 5 lub

 12. 3 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub równoważnej w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1, lub

 13. 1 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny innej niż nauki inżynieryjno- techniczne lub równoważnej.

 14. 6 pkt – za osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w tabeli nr 6 lub

 15. 3 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub równoważnej w zakresie mniejszym niż określony w pkt 1, lub

 16. 1 pkt – za osiągnięcie efektów uczenia się z dziedziny innej niż nauki inżynieryjno- techniczne lub równoważnej.

 17. Kandydatowi na kierunek lotnictwo i kosmonautyka za efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych jest przyznawane:

 18. Kandydatowi na kierunek mechanika i budowa maszyn za efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych jest przyznawane:

 19. Kandydatowi na kierunek mechatronika za efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych jest przyznawane:

 20. Kandydatowi na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji za efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów wyższych jest przyznawane:

§ 5

 1. Kandydatowi na kierunek inżynieria materiałowa za zgodność kierunku jest przyznawane:

  1. 6 pkt – za ukończenie kierunku inżynieria materiałowa lub

  2. 3 pkt – za ukończenie kierunków: odlewnictwo, spawalnictwo, fizyka metali lub

  3. 1 pkt – za ukończenie pozostałych kierunków studiów przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 2. Kandydatowi na kierunek inżynieria środków transportu za zgodność kierunku jest przyznawane:

 3. 6 pkt – za ukończenie kierunku inżynieria środków transportu lub transport

 4. 3 pkt – za ukończenie kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, transport, lub

 5. 1 pkt – za ukończenie pozostałych kierunków studiów przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 6. 6 pkt – za ukończenie kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

 7. 6 pkt – za ukończenie kierunku mechanika i budowa maszyn lub

 8. 3 pkt – za ukończenie kierunków: mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna lub

 9. 1 pkt – za ukończenie pozostałych kierunków studiów przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 10. 6 pkt – za ukończenie kierunku mechatronika lub

 11. 3 pkt – za ukończenie kierunków: mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, inżynieria materiałowa, lub

 12. 1 pkt – za ukończenie pozostałych kierunków studiów przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 13. 6 pkt – za ukończenie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub

 14. 3 pkt – za ukończenie kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, transport, inżynieria materiałowa, lub

 15. 1 pkt – za ukończenie pozostałych kierunków studiów przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

 16. Kandydatowi na kierunek lotnictwo i kosmonautyka za zgodność kierunku jest przyznawane:

 17. Kandydatowi na kierunek mechanika i budowa maszyn za zgodność kierunku jest przyznawane:

 18. Kandydatowi na kierunek mechatronika za zgodność kierunku jest przyznawane:

 19. Kandydatowi na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji za zgodność kierunku jest przyznawane:

§ 6

Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali punkty za osiągnięte efekty uczenia się zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1-2 i 4-6 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 oraz kandydaci, którzy otrzymali punkty za zgodność kierunku studiów zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1-2 i 4-6 odpowiednio pkt 2 i 3, mogą być zobowiązani do uzupełnienia wyznaczonych różnic w zakresie i terminie określonym przez dziekana Wydziału w odrębnej decyzji.

 

§ 7

 1. MKR:

 

 1. dokonuje oceny zgodności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się z efektami określonymi w tabelach nr 1 - 6;

 2. określa w formie uchwały minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia drugiego stopnia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)