Ogólne zasady rekrutacji 2016/17

Artykuł archiwalny

 

 

Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AMUZ w Katowicach 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 28. maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów III stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2016/2017.
 
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW III STOPNIA (DOKTORANCKICH) W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
 
Rozdział I
 
Zasady i warunki przyjęć
§1
 1. Akademia Muzyczna w Katowicach, zwana dalej Akademią, dokonuje przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia, zwanych dalej studiami doktoranckimi, w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.
 2. O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.
 3. Podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego.
 4. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
 5. Terminy egzaminów wstępnych ustala Rektor.
 6. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora.
 
§2
1. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonym przez Rektora terminie złożą komplet wymaganych dokumentów w Dziale Nauki i Nauczania.
 
2. Dokumentacja składana przez kandydata powinna zawierać:
 • podanie do Rektora;
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument;
 • życiorys artystyczno-naukowy ze szczegółowym wykazem dotychczasowych dokonań oraz opisem zamierzeń artystyczno-naukowych;
 • czytelną kserokopię dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron);
 • dwie fotografie o wymiarach zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagający szczególnej organizacji egzaminu, proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji.
 
§3
 1. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania na studia cudzoziemców regulują odrębne przepisy. Informacje dostępne są na stronie www.am.katowice.pl.
 2. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów doktoranckich przeprowadzane jest według systemu punktowego.
 3. Oceny egzaminów dokonuje się w skali ocen od 1 -25, przy czym 1 oznacza ocenę najniższą a 25 najwyższą.\
 4. Ocena obejmuje wszystkie elementy egzaminu wst ępnego dla danej dyscypliny artystycznej, określone w rozdziale III niniejszego dokumentu.
 5. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 20 pkt.
 6. O przyjęciu na I rok studiów doktoranckich decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
 7. Tryb postępowania rekrutacyjnego określa rozdział II niniejszego dokumentu.

§5

 1. Niestacjonarne studia doktoranckie zostan ą uruchomione jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.
 2. Przyjęcie kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich następuje na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach może zostać ogłoszony dodatkowy termin egzaminu wstępnego.
 3. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich w zakresie dyscyplin artystycznych: kompozycja i teoria muzyki (specjalności: kompozycja oraz teoria muzyki), dyrygentura (specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa oraz dyrygentura chóralna), instrumentalistyka, wokalistyka następuje na podstawie wyników egzaminu wstępnego, obejmującego wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w zakresie danej dyscypliny artystycznej.
Rozdział II
Tryb postępowania rekrutacyjnego
§6
 
 1. 1Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przeprowadzają powołane przez dziekanów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR).
 2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.
 3. Przewodniczący WKR powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych komisji.
 4. Do zadań WKR należy w szczególności:
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów;
 • ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego;
 • przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów;
 • sporządzenie harmonogramu egzaminów;
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nie przyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc;
 • publiczne ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
 • wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
 • sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego.
§7
Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia.
 
§8
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
 
2 W protokole wpisuje się punktację uzyskaną w czasie egzaminu wstępnego. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego WKR. Wszystkie poprawki w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego WKR.
3. W oparciu o indywidualne protoko ły przewodniczący WKR sporządza zbiorczy protokół dla danej dyscypliny artystycznej, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się punktację uzyskaną przez kandydatów. Na tej podstawie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego ogłaszają:
 1. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny (wg kolejności punktów w zakresie danej dyscypliny artystycznej),
 2. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych,
 3. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych).
4. W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą punktację, umieszczony na liście osób, które zdały egzamin wstępny, a nie zostały przyjęte na I rok studiów z powodu braku miejsc, w zakresie danej dyscypliny artystycznej.
 
§9
Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
Rozdział III
Zakres egzaminu wstępnego
Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu:
I. Dyscyplina artystyczna: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Kompozycja
 
1. Prezentacja dotychczasowego dorobku kompozytorskiego:
 • przedstawienie pracy dyplomowej magisterskiej (partytura i praca pisemna);
 • przedstawienie wybranych przez kandydata partytur własnych utworów (wraz z ewentualnymi nagraniami), bądź nagrań CD utworów elektroakustycznych (komputerowych);
 • przedstawienie wykazu wykonań koncertowych (prezentacji) własnych utworów.
2 Rozmowa kwalifikacyjna, w tym przedstawienie koncepcji tematu pracy doktorskiej i propozycja osoby opiekuna/promotora.
II. Dyscyplina artystyczna: Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Teoria muzyki
 
1. Prezentacja dotychczasowego dorobku w zakresie teorii muzyki:
 • przedstawienie pisemnej pracy dyplomowej magisterskiej;
 • przedstawienie wybranych własnych prac teoretycznych o charakterze analitycznym, estetycznym, z zakresu historii form i gatunków etc
 • przedstawienie wykazu wystąpień publicznych (czynny udział w konferencjach, sesjach, seminariach etc).
 
2. Rozmowa kwalifikacyjna, w tym przedstawienie koncepcji tematu pracy doktorskiej i propozycja osoby opiekuna/promotora.
 
III. Dyscyplina artystyczna: Dyrygentura specjalność: specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa oraz dyrygentura chóralna
 
1. Prezentacja dotychczasowego dorobku w zakresie dyrygentury:
 • przedstawienie rejestracji DVD koncertu dyplomowego lub innych wybranych własnych koncertów dyrygowanych przez kandydata;
 • przedstawienie pisemnej pracy dyplomowej do egzaminu magisterskiego;
 • przedstawienie wykazu prowadzonych koncertów (udział w charakterze dyrygenta).
2 Egzamin kwalifikacyjny z zakresu dyscypliny głównej (przygotowanie prowadzenia wybranego fragmentu utworu symfonicznego lub ch óralnego).
 
3. Rozmowa kwalifikacyjna, w tym przedstawienie koncepcji tematu pracy doktorskiej i propozycja osoby opiekuna/promotora.
 
Wydział Wokalno-lnstrumentalny:
 
I. Dyscyplina artystyczna: Instrumentalistyka*
1. Recital-czas trwania 45-60 min.
 
2 Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz zamierzeń artystycznych i naukowych kandydata, zakresu tematycznego planowanej pracy doktorskiej; propozycja osoby opiekuna/promotora.
 
II. Dyscyplina artystyczna: Wokalistyka*
1. Recital-czas trwania 30-40 min.
 
2 Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań oraz zamierzeń artystycznych i naukowych kandydata, zakresu tematycznego planowanej pracy doktorskiej; propozycja osoby opiekuna/promotora.
* Uczelnia nie zapewnia akompaniatorów. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części, a tym samym skrócenia czasu trwania egzaminu wstępnego.
 
Szczegółowe wymagania programowe zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na stronie www.am.katowice.pl
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)