Ogólne zasady rekrutacji na rok 2016/17

 

Politechnika Śląska rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PŚ 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

PISMO OKÓLNE Nr 36/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
Podaje się do wiadomości „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017”, uchwalone przez Senat Politechniki Śląskiej w dniu 27 kwietnia 2015 roku Uchwałą Nr XXVIII/233/14/15, stanowiące załącznik do niniejszego Pisma.
Załącznik Pisma Okólnego Nr 36/14/15
WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I I II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
§ 1
 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3/4.
 2. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia kryteria przyjęć określone w załączonej tabeli Nr 2 - Kryteria przyjęć na studia II stopnia.
§ 2
 1. Rekrutacj a przeprowadzana j est w trzech odrębnych naborach zgodnie z harmonogramem na semestr zimowy, na studia I i II stopnia, w terminie od 4 maja do 30 września 2016 roku natomiast na semestr letni, na studia II stopnia, w terminie od 7 stycznia do 28 lutego 2017 roku.
 2. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat.
§ 3
 1. Wynik postępowania kwalifikacyj nego wyrażany j est w punktach.
 2. Postępowanie rekrutacyj ne ma charakter konkursowy.
 3. O przyj ęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduj e liczba punktów przez niego uzyskanych.
 4. Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustala procedurę rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyj nego są j awne.
 6. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4.
 7. Kandydatom zdającym egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4. Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych za wyjątkiem ust. 8.
 8. Kandydatom do Kolegium Języków Obcych zdającym egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ustnego, nie są brane pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
 9. Kandydatom - absolwentom klas dwuj ęzycznych, przyznaj e się maksymalną liczbę punktów z j ęzyka obcego.
 10. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
 11. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, dla poziomu rozszerzonego traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyniku egzaminu z poziomu podstawowego, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.
 12. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 13. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek Architektura oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz na kierunek Architektura wnętrz.
 14. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.
§ 4
1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu Wdodatkowy. Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:
 
- dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2015 i 2016 oraz absolwentów techników w roku 2016 - zdawany na poziomie rozszerzonym,
 
- dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2014 i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych - zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.
Dla kierunków technicznych oraz dla Matematyki i Zarządzania:
 
P = 0,6 X Wgłówny + 0,4 xkx Wdodatkowy
gdzie:
 
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
 
Wgłówny - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
 
Wdodatkowy - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego
 
Wykaz kierunków technicznych, na które jest prowadzona rekrutacja na studiach I stopnia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Śląskiej zawiera Tabela Nr 1.
Dla kierunku Architektura:
 
Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.
P = P spar+ Wm
Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr
gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
 
Pspar - liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych Wm - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki
 
Wmp - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki - poziom podstawowy Wmr - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki - poziom rozszerzony
 
Dla kierunku Architektura wnętrz:
P = P1 + P2
 
gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
P1 - liczba punktów uzyskanych z etapu I sprawdzianu z predyspozycji do studiów w zakresiearchitektury wnętrz
P2 - liczba punktów uzyskanych z etapu II - dotyczy kandydatów którzy uzyskali (w poprzednim etapie) minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
 
Dla kierunków: Administracja, Socjologia:
P = 0,6 X Wgłówny + 0,4 xkx Wdodatkowy
 
gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wgłowny - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy) Wdodatkowy - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski - poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego
 
Dla kierunku Filologia:
P = 0,5 x Wjop lub
P = 1 X Wjor
 
gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wjop - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym Wjor - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik, z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.
 
Na specjalności język angielski, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 
Na specjalności język włoski, język francuski i język niemiecki, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, słowacki i szwedzki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 
Dla kierunku Pedagogika:
p 0,6 xkx Wgłówny + 0,4 xkx Wdodatkowy
 
gdzie:
P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wgłówny - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego Wdodatkowy - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego
 
2. Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. „starą maturą” stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Ocena

Liczba punktów

Ocena

Liczba punktów

Poziom SL

Poziom HL

celujący

100

excellent (7)

100

100

bardzo dobry

90

very good (6)

90

100

dobry

85

good(5)

85

100

dostateczny

50

satisfactory (4)

50

85

dopuszczający

30

mediocre (3)

30

50

 

poor(2)

20

30

very poor (1)

15

-

 
Poziom SL - poziom podstawowy Poziom HL - poziom rozszerzony
 
§ 5
Kandydaci na studia - obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości.
§ 6
Warunki przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 z późn. zm.) oraz stosowne zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej.
§ 7
Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych określi formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego niepełnosprawnego kandydata.
§ 8
 1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
 2. Działalność Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych koordynuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych złożonych w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.
Wykaz kierunków technicznych na które prowadzona jest rekrutacja na studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Śląskiej.
KIERUNKI TECHNICZNE:
 

 

KIERUNEK

WYDZIAŁ

1

Architektura 1j

Architektury

2

Automatyka i robotyka

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Mechaniczny Technologiczny

3

Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja i Informatyka (w jęz. angielskim)

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

4

Biotechnologia

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Chemiczny

Inżynierii Środowiska i Energetyki5*

5

Budownictwo2-*

Budownictwa

6

Chemia 3*

Chemiczny

7

Elektronika i telekomunikacja

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Elektryczny 4*

8

Elektrotechnika 4*

Elektryczny

9

Energetyka

Elektryczny

Inżynierii Środowiska i Energetyki (również w j. angielskim)5*

10

Górnictwo i geologia

Górnictwa i Geologii

11

Informatyka

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Elektryczny4*

Matematyki Stosowanej

12

Informatyka przemysłowa

Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

13

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

Mechaniczny Technologiczny

14

Inżynieria bezpieczeństwa

Górnictwa i Geologii

Inżynierii Środowiska i Energetyki5*

15

Inżynieria biomedyczna

Inżynierii Biomedycznej

16

Inżynieria chemiczna i procesowa3*

Chemiczny

17

Inżynieria materiałowa

Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Mechaniczny Technologiczny

18

Inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska i Energetyki5*

19

Logistyka

Organizacji i Zarządzania

20

Mechanika i budowa maszyn

Inżynierii Środowiska i Energetyki5*

Mechaniczny Technologiczny

21

Mechatronika

Elektryczny4*

Mechaniczny Technologiczny

22

Metalurgia

Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

23

Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

Mechaniczny Technologiczny

24

Ochrona środowiska

Inżynierii Środowiska i Energetyki5*

25

Technologia chemiczna3*

Chemiczny

26

Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)3)

Chemiczny

27

Teleinformatyka

Automatyki, Elektroniki i Informatyki

28

Transport

Transportu

29

Transport kolejowy

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego6)

30

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku6)

 

 

Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

 

Mechaniczny Technologiczny

 

 

Organizacji i Zarządzania

 1. odmienne zasady rekrutacji - § 3 ust. 13
 2. również specjalność w języku angielskim
 3. laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu Chemicznego Wydziału Chemicznego dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych
 4. laureaci pierwszych 15 miejsc konkursów szkolnych: Z Elektryką przez Świat oraz Zabawka Elektryczna dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych
 5. laureaci z zespołów, które zajęły I, II i III miejsce w konkursie „Czy byłbyś dobrym inżynierem?” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych.
 6. warunkowo po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kryteria przyjęć na kierunki studiów II stopnia w roku akademickim 2016/2017 na wydziałach Politechniki Śląskiej

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)