Ogólne zasady rekrutacji na rok 2016/17

Artykuł archiwalny

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF w Warszawie 2016/17

 
Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
Uchwała Nr 55/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: uchwalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2016/2017
§ 1
Działając na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 11 i § 95 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Senat AWF w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 r. postanawia, co następuje:
 1. uchwalić warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017 według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały,
 2. przekazać Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwalone warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017 wraz z niniejszą Uchwałą,
 3. podać niniejszą Uchwałę, wraz z uchwalonymi warunkami i trybem rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017 niezwłocznie do publicznej wiadomości, nie później niż do dnia 31 maja 2015 r.

§ 2

 1. Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017 rozpocznie się z dniem 12 kwietnia 2016 r. i zakończy z dniem 30 września 2016 r.
 2. Przewodniczący właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej może przedłużyć termin rekrutacji na daną formę, stopień i kierunek studiów wyższych w stosunku do terminu określonego w ust. 1.
 3. Zobowiązuje się poszczególne uprawnione, na podstawie 170e ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, wydziały AWF Warszawa do przeprowadzenia procesu walidacji efektów uczenia się dla kandydatów na studia przyjmowanych w tym trybie na rok akademicki 2016/2017 na poszczególne formy, stopnie i kierunki studiów, przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017, wskazanym w ust. 1.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 55/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2015 roku
I. WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW
 
Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek wychowanie fizyczne
 
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia niestacjonarne.
3. Studia II stopnia stacjonarne1.
4. Studia II stopnia niestacjonarne1 3.
 
Kierunek: sport
 
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia II stopnia stacjonarne.
 
Wydział Turystyki i Rekreacji Kierunek turystyka i rekreacja
 
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim .
3. Studia II stopnia stacjonarne.
4. Studia II stopnia niestacjonarne.
 
Wydział Rehabilitacji Kierunek fizjoterapia
 
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim .
3. Studia II stopnia stacjonarne4.
 
Kierunek: pielęgniarstwo
 
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe)5.
 
1 Studia mogą podjąć tylko kandydaci, którzy na studiach I stopnia zrealizowali nie mniej niż 60% treści dla kierunku wychowanie fizyczne zgodnych z obszarem kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253 poz. 1520) i uzyskały nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonych w ww. rozporządzeniu oraz na studiach
 
1 stopnia uzyskali efekty kształcenia, o których mowa rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.
2 Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się i spełnieniu wymagań rekrutacyjnych przez minimum 40 osób.

3 Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się i spełnieniu wymagań rekrutacyjnych przez minimum 30 osób.

4 Studia mogą podjąć tylko kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.
 
3. Studia II stopnia stacjonarne5 6 7 8.
 
Kierunek: terapia zajęciowa
 
Studia I stopnia stacjonarne.
 
Studia I stopnia niestacjonarne.
 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek wychowanie fizyczne
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia niestacjonarne.
3. Studia II stopnia stacjonarne9.
4. Studia II stopnia niestacjonarne .
5. Studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim .
 
Kierunek sport
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia niestacjonarne.
 
Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek turystyka i rekreacja
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia II stopnia stacjonarne.
3. Studia II stopnia niestacj onarne.
 
Kierunek fizjoterapia
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia II stopnia stacjonarne10.
3. Studia II stopnia niestacj onarne 11.
 
Kierunek: kosmetologia
1. Studia I stopnia stacjonarne.
2. Studia I stopnia niestacjonarne.
 
5 O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo w systemie studiów I stopnia niestacjonarnych (pomostowych) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się i spełnieniu wymagań rekrutacyjnych przez minimum 60 osób.
6 Po uzyskaniu zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na otwarcie kierunku.
7 Po uzyskaniu zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na otwarcie kierunku.
8 Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się i spełnieniu wymagań rekrutacyjnych przez minimum 3 0 osób
9 Studia mogą podjąć tylko kandydaci, którzy na studiach I stopnia zrealizowali nie mniej niż 60% treści dla kierunku wychowanie fizyczne zgodnych z obszarem kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253 poz. 1520) i uzyskały nie mniej niż 60% punktów ECTS z zakresu treści dla kierunku wychowanie fizyczne z obszaru kształcenia nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej określonych w ww. rozporządzeniu oraz na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia, o których mowa rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.
10 Po uzyskaniu zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na otwarcie kierunku.
11 Po uzyskaniu zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na otwarcie kierunku. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się i spełnieniu wymagań rekrutacyjnych przez określoną przez Senat AWF Warszawa liczbę osób.
 
II. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA
Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się następuje na podstawie wybranych i wskazanych przez właściwą komisję weryfikujących efekty uczenia się zapisów niniejszego załącznika do uchwały i na podstawie zasad odrębnie określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w stosownej uchwale Senatu Uczelni podjętej na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
1. Kandydaci na studia przyjmowani będą według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów.
3. Akademia Wychowania Fizycznego kieruje kandydatów na badania do lekarza medycyny pracy (załącznik nr 1). Kandydaci przedstawiają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów.
4. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.
5. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZS-AWF w Warszawie, klubu AZS-AWF w Białej Podlaskiej oraz polskie związki sportowe, PKOl. i inne organizacje sportowe (nie więcej niż 30 kandydatów na Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie i 15 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej) są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną ilość punktów egzaminacyjnych. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu. Wzór podania zawiera załącznik nr 11.
 
6. Kandydaci na studia będący laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z przedmiotu, z którego wylicza się punktację na podstawie egzaminu maturalnego podczas rekrutacji na studia uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z danego przedmiotu.
 
7. Kandydatom legitymującym się Maturą Międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i nr 6).
 
8. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
 
9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.
 
 
10. Kandydaci, którzy złożyli podanie o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów.
 
11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Wydziały w Białej Podlaskie w trakcie naboru uzupełniającego mogą mieć zaliczone wyniki egzaminów wstępnych z pierwszego naboru. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 
12. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie.
 
13. Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2016/2017 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów:
 
1) Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia niestacjonarne - nie mniej niż 60 osób
2) Kierunek fizjoterapia studia I stopnia niestacjonarne realizowane w języku angielskim - nie mniej niż 30 osób
3) Kierunek terapia zajęciowa studia I stopnia niestacjonarne - nie mniej niż 30 osób
4) Pozostałe rodzaje studiów - nie mniej niż 40 osób.
 
14. Na kierunku sport na Wydziale Wychowania Fizycznego realizowane będą następujące specjalności: podnoszenie ciężarów, pływanie, lekka atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa), kulturystyka, sporty gimnastyczne, boks, szermierka, fitness, żeglarstwo, tenis, judo, zapasy, żeglarstwo deskowe, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboard, kajakarstwo. Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 12 osób.
15. Na kierunku sport na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej realizowane będą następujące specjalności: podnoszenie ciężarów, pływanie, lekka atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa). Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 12 osób.
16. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko te odwołania kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.
17. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.
18. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów ogłoszone zostaną zarządzeniem Rektora AWF.
 
III. ZAKRES EGZAMINÓW WSTEPNYCH NA STUDIA
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
Kierunek: wychowanie fizyczne
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).
 
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
 
a) pływanie (0-24 punktów) (załącznik nr 13),
b) dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe -jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy) (załącznik nr 12).
 
3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.
 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 
1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów I stopnia.
 
Kierunek: sport
 
Studia I stopnia stacjonarne
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów).
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
 
Jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa) (0-24 punktów pomnożona razy 3) (odpowiednio załącznik nr 12 i 13).
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.
 
Studia II stopnia stacjonarne
 
Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.
Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne
 
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
 
Specjalność: menadżerska
 
Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.
 
WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
 
Kierunek: turystyka i rekreacja
Studia I stopnia stacjonarne
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-96 punktów).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz z dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku wyniku maturalnego z języka obcego, uzyskane punkty mnożone są przez 2 (załącznik nr 3 i nr 4).
 
Kandydatowi, który legitymuje się świadectwem dojrzałości uzyskanym według „starej matury” wynik egzaminu pisemnego z języka obcego (jeden do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) przeliczony na punkty zostanie pomnożony przez 2 (załącznik nr 7 lub 8).
 
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów).
 
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
Ocenę poziomu sprawności fizycznej na podstawie testu wytrzymałości biegowej na dystansie 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn (załącznik nr 15).
 
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z najwyżej zdanego języka obcego nowożytnego na świadectwie maturalnym.
 
Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-96 punktów).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz z dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego. W przypadku wyniku maturalnego z języka obcego, uzyskane punkty mnożone są przez 2 (załącznik nr 3 i nr 4).
 
Kandydatowi, który legitymuje się świadectwem dojrzałości uzyskanym według „starej matury” wynik egzaminu pisemnego z języka obcego (jeden do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) przeliczony na punkty zostanie pomnożony przez 2 (załącznik nr 7 lub 8).
 
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów).
 
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
 
Ocenę poziomu sprawności fizycznej na podstawie testu wytrzymałości biegowej na dystansie 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn (załącznik nr 15).
W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z najwyżej zdanego języka obcego nowożytnego na świadectwie maturalnym.
 
Jeżeli z powodu zbyt małej liczby kandydatów studia I stopnia prowadzone w języku angielskim nie zostaną uruchomione, zakwalifikowani kandydaci na te studia zostaną przyjęci na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w ramach limitu miejsc.
 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.
 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.
WYDZIAŁ REHABILITACJI
 
Kierunek fizjoterapia
Studia I stopnia stacjonarne
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 
W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne będą wyliczane na podstawie wyników trzech najlepiej zdanych egzaminów pisemnych lub wyników dwóch pisemnych i jednego ustnego (załącznik nr 7 i nr 8).
 
2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów).
 
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej:
 
1) przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem, zgodnym z przepisami Polskiego Związku Pływackiego.
2) bieg na dystansie 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn.
 
Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby (0-20 punktów za każdą próbę sprawności) (załącznik nr 14 i 15).
 
3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.
 
Studia I stopnia stacjonarne w języku angielskim
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz kolejność zgłoszeń kandydatów.
 
Studia II stopnia stacjonarne
 
1. Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku fizjoterapia (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).
 
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
Kierunek pielęgniarstwo Studia I stopnia stacjonarne
 
1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 
Kandydaci ze „starą maturą” kwalifikowani są w oparciu o średnią ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym (załącznik nr 7 i nr 8).
 
2. Kandydat rozwiązuje ankietę predyspozycji osobowościowych.
 
Studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe)
 1. Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9).
 2. Kandydaci ze „starą maturą”, ubiegający się o przyjęcie na studia, kwalifikowani są w oparciu o najwyżej ocenione trzy przedmioty, zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i nr 8) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9)
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.
 4. O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo w systemie studiów I stopnia niestacjonarnych (pomostowych) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości, obecnie zatrudnieni.
Studia II stopnia stacjonarne
 1. Egzamin testowy opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) (0-63,5 punktów).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.
Terapia zajęciowa Studia I stopnia stacjonarne
 
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
 
W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne wyliczane będą na podstawie wyników trzech najwyżej zdanych egzaminów pisemnych lub wyników dwóch pisemnych i jednego ustnego (załącznik nr 7 i nr 8).
 
Studia I stopnia niestacjonarne
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz kolejność zgłoszeń kandydatów.
 
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Kierunek wychowanie fizyczne
Studia I stopnia stacjonarne
 
1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów):
 
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje trzy dyscypliny sportowe do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy) (załącznik nr 12 i 13).
 
2. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4).
 
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu. Studia I stopnia niestacjonarne Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4).
 
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 
Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).
 
Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim
 
Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).
 
Kierunek: sport
 
Studia I stopnia stacjonarne
 
1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów)
Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje jedną dyscyplinę sportową do wyboru: pływanie, gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 pomnożona razy 3) (załącznik nr 12 i 13).
 
2. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4).
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
Studia I stopnia niestacjonarne
 
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4).
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIAW BIAŁEJ PODLASKIEJ
Kierunek: turystyka i rekreacja
Studia I stopnia stacjonarne
 
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4).
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).
 
Kierunek: fizjoterapia
Studia I stopnia stacjonarne
 
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne12
 
Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).
 
Kierunek: kosmetologia
 
Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 
Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).
 
Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).
12 Studia mogą podjąć tylko kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia z zastrzeżeniem zapisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się.
Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad „starej matury” zaliczane będą najwyżej ocenione trzy przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał pisemnie wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.
 
IV. PROCEDURA EGZAMINACYJNA
 
Kandydatów na studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie obowiązuje procedura egzaminacyjna określona w Regulaminie rekrutacji AWF w Warszawie.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia:
 1. rektor powoła uczelnianą komisję ds. rekrutacji,
 2. dziekani poszczególnych wydziałów powołają wydziałowe komisje d/s rekrutacji oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne.
2. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w oddzielnych zarządzeniach i pismach okólnych.
3. Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązują na rok akademicki 2016/2017.
 
Załącznik nr 1.

SKIEROWANIE DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kieruje na badanie do lekarza medycyny pracy kandydata na studia do szkoły wyższej na kierunek:

Pana/Panią      

imię i nazwisko

data urodzenia  numer PESEL

wychowanie fizyczne * □          sport * □          turystyka i rekreacja * □

W trakcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wyżej wymieniony(-a) będzie narażony(-a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: udział w programowych zajęciach wychowania fizycznego będzie wymagał(a) wzmożonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym.

1)                 fizjoterapia* □

a)                  promieniowanie i pole elektromagnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości

b)                 promieniowanie UV i IR oraz laserowe,

c)                  działanie czynników biologicznych - woda przy masażu w środowisku wodnym,

d)                 działanie czynników chemicznych, ciekły azot stosowany w krioterapii.

2)                 pielęgniarstwo* □      kosmetologia * □

a)                  czynniki biologiczne

b)                 czynniki drażniące, alergizujące

Pieczęć i podpis kierującego na badania lekarskie

właściwe zakreślić znakiem „X” w kratce obok

 

Załącznik nr 2. Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne

Średnia ocen ze studiów I stopnia

Punkty

Skala ocen do 5

egzaminacyjne

4,70 i więcej

20

4,50 - 4,69

18

4,30 - 4,49

16

4,20 - 4,29

15

4,10 - 4,19

14

4,00 - 4,09

13

3,90 -3,99

12

3,80 - 3,89

11

3,70 - 3,79

10

3,60 - 3,69

9

3,50 - 3,59

8

3,40 - 3,49

7

3.20 - 3,39

6

3,10 - 3,19

4

3,00 - 3,09

2

Załącznik nr 3. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne

Punkty nowej matury w procentach

Przyznane punkty

100 - 96

18

95 - 91

16

90 - 86

14

85 - 81

12

80 - 76

11

75 - 71

10

70 - 66

9

65 - 61

8

60 - 56

7

55 - 51

6

50 - 46

5

45 - 41

4

40 - 36

3

35 - 31

2

30

1

Załącznik nr 4. Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne

Punkty nowej matury w procentach

Przyznane punkty

100 - 96

24

95 - 91

22

90 - 86

20

85 - 81

18

80 - 76

16

75 - 71

15

70 - 66

14

65 - 61

13

60 - 56

12

55 - 51

11

50 - 46

10

45 - 41

9

40 - 36

8

35 - 31

7

30

6

Załącznik nr 5. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom SL) na punkty egzaminacyjne
 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

18

6

14

5

10

4

6

3

3

2

1

1

0

Załącznik nr 6. Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom HL) na punkty egzaminacyjne
 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

24

6

20

5

16

4

12

3

8

2

5

1

2

Załącznik nr 7. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości - „stara matura” skala 6 stopniowa - na punkty egzaminacyjne

Ocena

Przyznane punkty

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4

Załącznik nr 8. Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości - „stara matura” - na punkty egzaminacyjne

Ocena

Przyznane punkty

5

24

4

15

3

6

Załącznik nr 9. Zasady przeliczania ocen ze z dyplomu medycznej szkoły zawodowej na punkty egzaminacyjne

Ocena

Przyznane punkty

6

60

5

50

4+

40

4

30

3+

20

3

10

Załącznik nr 10
Osiągnięcia sportowe, we wskazanych poniżej dyscyplinach, kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunki wychowanie fizyczne i sport z zaliczeniem maksymalnej liczby punktów: uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach światai Europy oraz: w dyscyplinach indywidualnych:

w kategorii:

 • seniorów i młodzieżowców:
 • Juniorów
 • juniorów młodszych:
osiągnięcie miejsca 1- 8 w mistrzostwach kraju, osiągnięcie miejsca 1- 6 w mistrzostwach kraju, osiągnięcie miejsca 1- 3 w mistrzostwach kraju
osiągnięcie miejsca 1 - 8 w mistrzostwach kraju, osiągnięcie miejsca 1 - 6 w mistrzostwach kraju, w sportach zespołowych:
 • w kategorii seniorów i młodzieżowców:
 • w kategorii juniorów:
 • uczestnictwo w rozgrywkach ekstraklasy.
Dyscypliny sportu:

1

Akrobatyka

19

Kolarstwo

37

Sport motorowodny i narciarstwo wodne

2

Badminton

20

Koszykówka

38

Sport pływacki

3

Baseball i softball

21

Kulturystyka, fitness, trójbój siłowy

39

Sport taneczny

4

Biathlon

22

Lekkoatletyka

40

Sporty saneczkowe

5

Bilard

23

Łucznictwo

41

Strzelectwo sportowe

6

Boks

24

Łyżwiarstwo figurowe

42

Sumo

7

Bowling

25

Łyżwiarstwo szybkie

43

Szermierka

8

Curling

26

Narciarstwo

44

Taekwondo i odmiany

9

Gimnastyka

27

Orientacja sportowa

45

Tenis

10

Golf

28

Pięciobój nowoczesny

46

Tenis stołowy

11

Hokej na lodzie

29

Piłka nożna

47

Triathlon

12

Hokej na trawie

30

Piłka ręczna

48

Unihokej

13

Jeździectwo

31

Piłka siatkowa

49

Wioślarstwo

14

Judo

32

Podnoszenie ciężarów

50

Zapasy

15

Ju jitsu

33

Rugby

51

Żeglarstwo

16

Kajakarstwo

34

Snooker i bilard angielski

 

 

17

Karate i jego odmiany

35

Snowboard

 

 

18

Kick-boxing

36

Sport motorowy

 

 

Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata
 1. oryginał dokumentu;
 2. data wystawienia dokumentu;
 3. numer dziennika instytucji wydającej dokument;
 4. rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;
 5. podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sortowego;
 6. pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
Wymagania:
 1. podpisy „w zastępstwie” (w/z) i z upoważnienia (z up.) nie będą honorowane;
 2. wszystkie zaświadczenia będą weryfikowane przez Komisję Wydziału Wychowania Fizycznego ds. weryfikacji osiągnięć sportowych.
 3. uwzględnione będą zaświadczenia o osiągnięciach sportowych tylko w wymienionych dyscyplinach sportowych
Załącznik nr 11
Wzór podania
 
data wystawienia dokumentu
 
- pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
 
- liczba dziennika instytucji wydającej dokument
SENACKA KOMISJA ds. SPORTU Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
(Nazwa klubu, polski związek sportowy, PKOl lub inne organizacje sportowe)
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Senackiej Komisji ds. Sportu o zakwalifikowanie naszych sportowców:
 
1.
2.
3.
 
do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 
W/w uprawiają (podać dyscyplinę, rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce). Zawodnik (czka) charakteryzuje się dużymi predyspozycjami do osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych w przyszłości.
( - )
 
podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego
 
Załącznik nr 12. Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kobiety

Punkty

Bieg 100 m (s)

Pchnięcie kulą 4kg (m)

Bieg 800 m (min)

24

13,79 i lepiej

8,51 i lepiej

2,49,99 i lepiej

23

13,80-13,89

8,50-8,41

2,50,00-2,51,99

22

13,90-13,99

8,40-8,31

2,52,00-2,53,99

21

14,00-14,09

8,30-8,21

2,54,00-2,55,99

20

14,10-14,19

8,20-8,11

2,56,00-2,57,99

19

14,20-14,29

8,10-8,01

2,58,00-2,59,99

18

14,30-14,39

8,00-7,91

3,00,00-3,01,99

17

14,40-14,49

7,90-7,81

3,02,00-3,03,99

16

14,50-14,59

7,80-7,71

3,04,00-3,05,99

15

14,60-14,69

7,70-7,61

3,06,00-3,07,99

14

14,70-14,79

7,60-7,51

3,08,00-3,09,99

13

14,80-14,89

7,50-7,41

3,10,00-3,11,99

12

14,90-14,99

7,40-7,31

3,12,00-3,13,99

11

15,00-15,09

7,30-7,21

3,14,00-3,15,99

10

15,10-15,19

7,20-7,11

3,16,00-3,17,99

9

15,20-15,29

7,10-7,07

3,18,00-3,19,99

8

15,30-15,39

7,00-6,86

3,20,00-3,21,99

7

15,40-15,49

6,85-6,71

3,22,00-3,24,49

6

15,50-15,59

6,70-6,56

3,24,50-3,26,99

5

15,60-15,69

6,55-6,41

3,27,00-3,29,49

4

15,70-15,79

6,40-6,26

3,29,50-3,31,99

3

15,80-15,89

6,25-6,11

3,32,00-3,34,49

2

15,90-15,99

6,10-5,96

3,34,50-3,36,99

1

16,00-16,09

5,95-5,81

3,37,00-3,39,49

0

16,10 i wolniej

5,80 i mniej

3,39,50 i wolniej

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki mężczyźni

Punkty

Bieg 100 m (s)

Pchnięcie kulą 6 kg (m)

Bieg 1500 m (min)

24

12,09 i lepiej

10,40 i lepiej

4,49,99 i lepiej

23

12,10-12,19

10,30-10,39

4,50,00-4,52,99

22

12,20-12,29

10,20-10,29

4,53,00-4,55,99

21

12,30-12,39

10,10-10,19

4,56,00-4,58,99

20

12,40-12,49

10,00-10,09

4,59,00-5,01,99

19

12,50-12,59

9,90-9,99

5,02,00-5,04,99

18

12,60-12,69

9,80-9,89

5,05,00-5,07,99

17

12,70-12,79

9,70-9,79

5,08,00-5,09,99

16

12,80-12,89

9,60-9,69

5,10,00-5,11,99

15

12,90-12,99

9,50-9,59

5,12,00-5,13,99

14

13,00-13,09

9,40-9,49

5,14,00-5,15,99

13

13,10-13,19

9,30-9,39

5,16,00-5,17,99

12

13,20-13,29

9,20-9,29

5,18,00-5,19,99

11

13,30-13,39

9,10-9,19

5,20,00-5,21,99

10

13,40-13,49

9,00-9,09

5,22,00-5,23,99

9

13,50-13,59

8,90-8,99

5,24,00-5,26,49

8

13,60-13,69

8,70-8,89

5,26,50-5,28,99

7

13,70-13,79

8,50-8,69

5,29,00-5,31,49

6

13,80-13,89

8,30-8,49

5,31,50-5,33,99

5

13,90-13,99

8,10-8,29

5,34,00-5,36,49

4

14,00-14,09

7,90-8,09

5,36,50-5,38,99

3

14,10-14,19

7,70-7,89

5,39,00-5,41,99

2

14,20-14,29

7,50-7,69

5,42,00-5,44,99

1

14,30-14,39

7,30-7,49

5,45,00-5,47,99

0

14,40 i wolniej

7,29 i mniej

5,48,00 i wolniej

UWAGA: Jeżeli egzamin będzie przeprowadzony na bieżni żużlowej to w biegu na 100 m od wyniku odejmujemy 0,3 s, a w biegu na 800 m 2,0 s. a w biegu na 1500 m 5,0 s.
 
Załącznik nr 13. Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

PUNKTY

CZAS [s]

CZAS [s]

24

< 40,0

< 34,0

23

40,0 - 40,9

34,0 - 34,9

22

41,0 - 41,9

35,0 - 35,9

21

42,0 - 42,9

36,0 - 36,9

20

43,0 - 43,9

37,0 - 37,9

19

44,0 - 44,9

38,0 - 38,9

18

45,0 - 45,9

39,0 - 39,9

17

46,0 - 46,9

40,0 - 40,9

16

47,0 - 47,9

41,0 - 41,9

15

48,0 - 48,9

42,0 - 42,9

14

49,0 - 49,9

43,0 - 43,9

13

50,0 - 50,9

44,0 - 44,9

12

51,0 - 51,9

45,0 - 45,9

11

52,0 - 52,9

46,0 - 46,9

10

53,0 - 53,9

47,0 - 47,9

9

54,0 - 54,9

48,0 - 48,9

8

55,0 - 55,9

49,0 - 49,9

7

56,0 - 56,9

50,0 - 50,9

6

57,0 - 57,9

51,0 - 51,9

5

58,0 - 58,9

52,0 - 52,9

4

59,0 - 59,9

53,0 - 53,9

3

60,0 - 60,9

54,0 - 54,9

2

61,0 - 61,9

55,0 - 55,9

1

62,0 - 62,9

56,0 - 56,9

0

> 63

> 57

UWAGA:
1. W czasie egzaminu z pływania oceniana będzie technika przepłynięcia dystansu 50 m po 25m każdy dwoma wybranymi technikami (kraul, grzbiet, klasyczny, motylkowy - zgodnie z przepisami PZP),
2. błędy w technice pływackiej wpływają na obniżenie oceny,
3. limit czasowy przeliczany wg tabeli na punkty.
 
Załącznik nr 14. Egzamin z umiejętności pływania na dystansie 50 m na kierunku fizjoterapia

 

Kobiety

 

 

Mężczyźni

pkt.

czas

 

 

pkt.

czas

20

do 0:36,00

 

 

20

do 0:30,00

19

0:36,01-0:37,00

 

 

19

0:30,01-0:31,00

18

0:37,01-0:38,00

 

 

18

0:31,01-0:32,00

17

0:38,01-0:39,00

 

 

17

0:32,01-0:33,00

16

0:39,01-0:40,00

 

 

16

0:33,01-0:34,00

15

0:40,01-0:41,00

 

 

15

0:34,01-0:35,00

14

0:41,01-0:42,00

 

 

14

0:35,01-0:36,00

13

0:42,01-0:43,00

 

 

13

0:36,01-0:37,00

12

0:43,01-0:44,00

 

 

12

0:37,01-0:38,00

11

0:44,01-0:45,00

 

 

11

0:38,01-0:39,00

10

0:45,01-0:46,00

 

 

10

0:39,01-0:40,00

9

0:46,01-0:47,00

 

 

9

0:40,01-0:41,00

8

0:47,01-0:49,00

 

 

8

0:41,01-0:42,00

7

0:49,01-0:51,00

 

 

7

0:42,01-0:43,00

6

0:51,01-0:53,00

 

 

6

0:43,01-0:45,00

5

0:53,01-0:55,00

 

 

5

0:45,01-0:46,00

4

0:55,01-0:58,00

 

 

4

0:46,01-0:48,00

3

0:58,01-1:00,00

 

 

3

0:48,01-0:50,00

2

1:00,01-1:02,00

 

 

2

0:50,01-0:52,00

1

1:02,01-1:04,00

 

 

1

0:52,01-0:54,00

0

1:04,01-powyżej

 

 

0

0:55,01-powyżej

Załącznik nr 15. Egzamin z próby wytrzymałości biegowej kierunek fizjoterapia i kierunek:turystyka i rekreacja

Kobiety - bieg 800 m

 

Mężczyźni - bieg 1000 m

pkt.

czas

 

pkt.

czas

20

2.45,00 i poniżej

 

20

3.00.00 i poniżej

19

2.45,01 - 2.49,00

 

19

3.00,01 - 3.04,00

18

2.49,01 - 2.53,00

 

18

3.04,01 - 3.08.00

17

2.53,01 - 2.57,00

 

17

3.08,01 - 3.12.00

16

2.57,01 - 3.01,00

 

16

3.12,01 - 3.16.00

15

3.01,01 - 3.05,00

 

15

3.16,01 - 3.20,00

14

3.05,01 - 3.10,00

 

14

3.20,01 - 3.24,00

13

3.10,01 - 3.15,00

 

13

3.24,01 - 3.28,00

12

3.15,01 - 3.20,00

 

12

3.28,01 - 3.32,00

11

3.20,01 - 3.25,00

 

11

3.32,01 - 3.36,00

10

3.25,01 - 3.30,00

 

10

3.36,01 - 3.40,00

9

3. 30,01 - 3.35,00

 

9

3.40,01 - 3.44,00

8

3. 35,01 - 3.40,00

 

8

3.44,01 - 3.48,00

7

3. 40,01 - 3.45,00

 

7

3.48,01 - 3.52,00

6

3.45,01 - 3.50,00

 

6

3.52,01 - 3.56,00

5

3.50.01 - 3.55,00

 

5

3.56,01 - 4.00,00

4

3.55,01 - 4.01,00

 

4

4.00,01 - 4.04,00

3

4.01,01 - 4.07,00

 

3

4.04,01 - 4.08,00

2

4.07,01 - 4.13,00

 

2

4.08,01 - 4.12,00

1

4.13.01 - 4.20.00

 

1

4.12,01 - 4.16,00

0

4.20.01 i wolniej

 

0

4.16,01 i wolniej

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Komentarze (0)