Ogólne zasady rekrutacji na rok 2016/17

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UKSW 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
UCHWAŁA Nr 30/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące limity miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych, w tym maksymalną liczbę studentów podejmujących drugi kierunek studiów stacjonarnych:
 
1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU:
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Biologia - 60 miejsc,
 • Kierunek Inżynieria środowiska - 95 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Biologia - 30 miejsc;
2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
 
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Psychologia - 100 miejsc,
b) Studia I stopnia:
 • Kierunek Filozofia - 70 miejsc,
 • Kierunek Ochrona środowiska - 85 miejsc,
c) Studia II stopnia:
 • Kierunek Filozofia - 60 miejsc,
 • Kierunek Ochrona środowiska - 60 miejsc;
3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:
 
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Matematyka - 100 miejsc,
 • Kierunek Informatyka - 120 miejsc,
 • Kierunek Fizyka - 20 miejsc,
 • Kierunek Chemia - 31 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Matematyka - 60 miejsc,
 • Kierunek Informatyka - 50 miejsc,
 • Kierunek Chemia - 20 miejsc,
 • Kierunek Fizyka - 20 miejsc;
4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
 
a) Studia I stopnia:
 
 • Kierunek Archeologia - 25 miejsc,
 • Kierunek Zarządzenie dziedzictwem kulturowym - 25 miejsc,
 • Kierunek Historia sztuki - 75 miejsc,
 • Kierunek Ochrona dóbr kultury i środowiska - 50 miejsc,
 • Kierunek Historia - 70 miejsc,
 • Kierunek Historia cywilizacji śródziemnomorskiej - 30 miejsc,
 • Kierunek Politologia - 60 miej sc,
 • Kierunek Europeistyka - 50 miejsc,
 • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - 90 miejsc,
 • Kierunek Socjologia - 90 miej sc,
 • Kierunek Praca socjalna - 60 miejsc,
 • Kierunek Ekonomia - 90 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Archeologia - 20 miejsc,
 • Kierunek Historia sztuki - 50 miejsc,
 • Kierunek Historia - 50 miejsc,
 • Kierunek Politologia - 50 miej sc,
 • Kierunek Europeistyka - 30 miejsc,
 • Kierunek Socjologia - 80 miejsc;
5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
 
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Filologia polska - 70 miejsc,
 • Kierunek Kulturoznawstwo - 100 miejsc,
 • Kierunek Filologia:
specjalność: Filologia klasyczna - 25 miejsc,
specjalność: Filologia włoska - 34 miejsca,
 
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Filologia polska - 70 miejsc,
 • Kierunek Kulturoznawstwo - 70 miejsc,
 • Kierunek Filologia:
specjalność: Filologia klasyczna - 10 miejsc;
 
6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Pedagogika - 120 miejsc,
 • Kierunek Pedagogika specjalna - 81 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Pedagogika - 120 miejsc;
7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
 
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Prawo - 350 miejsc,
b) Studia I stopnia:
 • Kierunek Administracja - 250 miejsc,
 • Kierunek Stosunki międzynarodowe - 200 miejsc,
c) Studia II stopnia:
 • Kierunek Administracja - 250 miejsc,
 • Kierunek Stosunki międzynarodowe - 150 miejsc;
8) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO: a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Prawo kanoniczne:
specjalność kanoniczno-cywilna - 50 miejsc,
specjalność kanoniczna (dla duchownych) - 4 miejsca;
9) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
 
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Nauki o rodzinie - 30 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • kierunek Nauki o rodzinie - 26 miejsc;
10) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
 
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Teologia:
specjalność: Teologia ogólna - 20 miejsc,
specjalność: Edukacja medialna i dziennikarstwo - 30 miejsc (minimalna liczba: 10 miejsc),
specjalność: Nauczycielsko-katechetyczna - 10 miejsc,
specjalność: Turystyka krajów biblijnych - 21 miejsc,
specjalność: Coachingi mediacje społeczne - 30 miejsc (minimalna liczba: 10 miejsc),
specjalność Asystent pastoralny - 20 miejsc (minimalna liczba: 10 miejsc),
 
b) Studia I stopnia:
 • Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
specjalność: Dziennikarstwo ogólne - 90 miejsc,
specjalność: Komunikacja medialno-kulturowa - 30 miejsc,
 • Kierunek Religioznawstwo - 10 miejsc (minimalna liczba: 10 miejsc),
c) Studia II stopnia:
 • Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
specjalność: Komunikacja medialno-marketingowa - 60.
§ 2
Ustala się następujące limity miejsc na pierwszy rok studiów niestacjonarnych:
1) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Psychologia - 100 miejsc,
b) Studia I stopnia:
 • Kierunek Filozofia - 50 miejsc,
 • Kierunek Ochrona środowiska - 80 miejsc,
c) Studia II stopnia:
 • Kierunek Filozofia - 50 miejsc,
 • Kierunek Ochrona środowiska - 80 miejsc;
2) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH: a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Matematyka - 60 miejsc,
 • Kierunek Informatyka - 60 miejsc;
3) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
 
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Politologia - 100 miejsc (minimalna liczba: 25 miejsc),
 • Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - 200 miejsc,
 • Kierunek Europeistyka - 100 miejsc (minimalna liczba: 25 miejsc),
 • Kierunek Socjologia - 60 miejsc (minimalna liczba: 35 miejsc),
 • Kierunek Praca Socjalna - 60 miejsc (minimalna liczba: 35 miejsc),
 • Kierunek Ekonomia - 150 miejsc (minimalna liczba: 35 miejsc),
 • Kierunek Historia sztuki - 45 miejsc (minimalna liczba: 20 miejsc),
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Politologia - 100 miejsc (minimalna liczba: 20 miejsc),
 • Kierunek Socjologia - 60 miejsc (minimalna liczba: 25 miejsc),
 • Kierunek Historia Sztuki - 30 miejsc (minimalna liczba: 12 miejsc),
 • Kierunek Historia - 60 miejsc;
4) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Filologia polska - 50 miejsc,
 • Kierunek Kulturoznawstwo - 50 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Filologia polska - 50 miejsc,
 • Kierunek Kulturoznawstwo - 50 miejsc;
5) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Pedagogika - 120 miejsc,
 • Kierunek Pedagogika specjalna - 80 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Pedagogika - 120 miejsc;
6) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Prawo - 300 miejsc,
b) Studia I stopnia:
 • Kierunek Administracja - 200 miejsc,
 • Kierunek Stosunki międzynarodowe - 100 miejsc (minimalna liczba: 40 miejsc),
c) Studia II stopnia:
 • Kierunek Administracja - 250 miejsc,
 • Kierunek Stosunki międzynarodowe - 100 miejsc (minimalna liczba: 40 miejsc);
7) WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO:
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Prawo kanoniczne: specjalność kanoniczna - brak limitu;
8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
a) Studia I stopnia:
 • Kierunek Nauki o rodzinie - 50 miejsc,
b) Studia II stopnia:
 • Kierunek Nauki o rodzinie - 50 miejsc;
9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
a) Studia jednolite magisterskie:
 • Kierunek Teologia:
specjalność: Teologia ogólna - 100 miejsc,
 
b) Studia I stopnia:
 • Kierunek Religioznawstwo - 20 miejsc (minimalna liczba: 10 miejsc).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KANDYDATÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ŚWIADECTWEM DOJRZŁOŚCI WYDANYM NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DYPLOMEM IB, DYPLOMEM EB, A TAKŻE KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA POSIADAJĄCYCH TYTUŁ LICENCJATA, MAGISTRA, INŻYNIERA UZYSKANY NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
§ 1
1. Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości uzyskanego w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz oceny końcoworoczne przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

2. Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób:
1% = 1 pkt
 
3. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 -100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.
4. W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury), ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły.
5. W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:
Pr = Pd * 1,25
gdzie:
Pr - wynik z poziomu rozszerzonego Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego
 
z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100 punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwą liczbę punktów, tj. 100.
 
6. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

SL/HL

Poziom

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

7. Przyjęcie kandydatów z dyplomem EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

8. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że kandydatom, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

język A1 (z grupy 1)

język L1

wiedza o społeczeństwie

business i management

filozofia

 

ekonomia

historia

 

historia

geografia

 

filozofia

psychologia

antropologia

ekonomia

historia sztuki

historia

historia

 

przedmiot z grupy „sztuka”

sztuka

muzyka

historia muzyki

 historia

historia

 

przedmiot z grupy „sztuka”

sztuka

muzyka

9. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka polskiego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.
§ 2
W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.
§ 3
Ustala się następujące przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach:
1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
 
KIERUNKI:
 • biologia
studia I stopnia
 • inżynieria środowiska
studia I stopnia (studia 3,5-letnie inżynierskie)
 
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy p1 = 0,20 albo rozszerzony p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p2 = 0,15 albo rozszerzony p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy p3 = 0,30 albo rozszerzony p3 = 0,50

przedmiot do wyboru* podstawowy p3 = 0,30 albo rozszerzony p3 = 0,50
 
* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią (matura do roku 2014) / fizyka (matura od roku 2015), chemia, geografia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
'W = Pi'Wi + P2W2 + P3W3
 
gdzie:
Wi - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadaj ąca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
Pi - przelicznik dla poziomu z j ęzyka polskiego,
P2 - przelicznik dla poziomu z j ęzyka obcego,
P3 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
 
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”):
 
Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20 p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50 p4 = 0,30

* uwzględniany jest jec

en z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia,

matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = ptWt + p2W2 + p3W3 + p4W4
 
gdzie:
Wi - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z j ęzyka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1, p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
 
2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
KIERUNKI:
 • filozofia
studia I stopnia
 • ochrona środowiska
studia I stopnia
 • psychologia
jednolite studia magisterskie
 
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy p1 = 0,20 albo rozszerzony p1 = 0,30

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p2 = 0,15 albo rozszerzony p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy p3 = 0,30 albo rozszerzony p3 = 0,50

* dla kierunku filozofia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośróc zestawu: filozofia, WOS, geografia, biologia, matematyka, fizyka z astronomią (matura do roku 2014) / fizyka (matura od roku 2015), historia, język łaciński i kultura antyczna, chemia.

* dla kierunku ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią (matura do roku 2014) / fizyka (matura od roku 2015), historia, WOS, geografia, chemia.
 
* dla kierunku psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka z astronomią (matura do roku 2014) / fizyka (matura od roku 2015), historia, chemia, geografia, filozofia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = pŁWŁ + p2W2 + p3W3
 
gdzie:
 
Wi - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadaj ąca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z j ęzyka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadaj ąca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
pi - przelicznik dla poziomu z j ęzyka polskiego,
p2 - przelicznik dla poziomu z j ęzyka obcego,
p3 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
 
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”):
Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20 p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40 p4 = 0,10

* dla kierunków filozofia i ochrona środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia.
* dla kierunku psychologia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka, historia, chemia, geografia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = pŁWŁ + p2W2 + p3W3 + p4W4
 
gdzie:
Wi - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1, p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.
 
3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
KIERUNKI:
 • chemia
studia I stopnia
 • fizyka
studia I stopnia
 • informatyka
studia I stopnia
 • informatyka i ekonometria
studia I stopnia
 • matematyka
studia I stopnia
 • nauki ścisłe
studia I stopnia
 
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”):
Dla wszystkich kierunków:
 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy p1 = 0,1 albo rozszerzony p1 = 0,2

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka (część pisemna)

-> dla matur 2005-09:

przedmiot do wyboru * (część pisemna)

podstawowy p2 = 0,4 albo rozszerzony p2 = 0,8

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią (matura do roku 2014) / fizyka (matura od roku 2015), chemia.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = plWl + p2w2
gdzie:
 
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),
p1 - przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 - przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
 
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”):
Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20 p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50 p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
 
W = pŁWŁ + p2W2 + p3W3 + p4W4
 
gdzie:
 
Wi - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z j ęzyka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1, p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego, p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)