Zasady rekrutacji na PŁ 2023/2024

Politechnika Łódzka rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji.

 

Uchwała Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt 10 i pkt 13, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71, art. 323, art. 324, art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).

2.   Przyjęcia obywateli polskich oraz kandydatów nie będących obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami”, na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej, mogą odbywać się w trybie rekrutacji, w trybie potwierdzenia efektów uczenia się albo w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

§ 2

1.   Postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzi Rektor Politechniki Łódzkiej poprzez działających z jego upoważnienia Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

2.   Postępowanie kwalifikacyjne w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej prowadzi Rektor Politechniki Łódzkiej poprzez działającego z jego upoważnienia Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

3.   Strukturę, skład i zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor Politechniki Łódzkiej.

4.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, a w przypadku cudzoziemców przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji przeprowadza Rektor Politechniki Łódzkiej.

5.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, a w przypadku cudzoziemców przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza Rektor Politechniki Łódzkiej.

6.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przeprowadza Prodziekan właściwy dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony.

7.   Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w trybie rekrutacji zapewnia Dział Rekrutacji (w przypadku obywateli polskich), Sekcja Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (w przypadku cudzoziemców) oraz dziekanaty wydziałów.

8.   Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w trybie potwierdzenia efektów uczenia się zapewnia Dział Rekrutacji oraz dziekanaty wydziałów.

9.   Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej zapewnia dziekanat wydziału, na który kandydat chce się przenieść.

§ 3

1.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2023 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2023 r.

2.   Ustala się osobne limity przyjęć dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców.

3.   Sporządzane są listy zakwalifikowanych do przyjęcia, listy niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów rezerwowych, oraz listy przyjętych i nieprzyjętych obywateli polskich i cudzoziemców.

4.   W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc określonego przez Senat Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

5.   Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2023 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie wcześniej niż 31 maja 2023 r. i nie później niż 21 czerwca 2023 r., a zakończy nie wcześniej niż 9 września 2023 r. i nie później niż 30 września 2023 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 1 grudnia 2023 r. i nie później niż 3 lutego 2024 r., a zakończy nie wcześniej niż 17 lutego 2024 r. i nie później niż 10 marca 2024 r.

6.   Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzone w następujących terminach: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego do 20 września 2023 r., natomiast na studia rozpoczynające się od semestru letniego do 20 lutego 2024 r.

7.   Sprawdziany uzdolnień plastycznych na studia pierwszego stopnia oraz egzaminy wstępne na studia drugiego stopnia, przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne powołane przez Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji.

Rozdział 2

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji

§ 4

1.   Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej może być przyjęta osoba, która posiada:

1)   świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2)   świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

3)   świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

4)   świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

5)   świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

6)   świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej, właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej, za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1519, z późn. zm.);

7)   świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

8)   świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

9)   świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku

oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 5.

2.   Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski, kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonanym na koszt kandydata.

3.   Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

1)   umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)   umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Łódzką, na zasadach określonych w tych umowach;

3)   decyzji ministra;

4)   decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów;

5)   decyzji administracyjnej Rektora Politechniki Łódzkiej.

4.   Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

5.   Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub, który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej w ramach tego samego stopnia.

6.   Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym LP, ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w § 5, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

7.   Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

8.   Ustala się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla obywateli polskich na studia pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania złożonego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poprzez ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanie co najmniej najmniejszej liczby punktów, osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

§ 5

Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia

1.   Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obywateli polskich i cudzoziemców odbywa się według tych samych warunków.

2.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

3.   Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów, którzy uzyskali dokumenty w polskim systemie oświaty są:

1)   wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości;

2)   wyniki z części pisemnych egzaminu maturalnego

z zastrzeżeniem ust. 6.

4.   Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów, którzy uzyskali dokumenty poza polskim system oświaty są:

1)   wyniki z egzaminu równoważnego polskiemu egzaminowi maturalnemu;

2)   wyniki kształcenia potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem

z zastrzeżeniem ust. 6.

5.   Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wynik z egzaminu maturalnego zwolnieni się laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zgodnie z § 6.

6.   W przypadku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunki: architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień plastycznych opisano w § 7.

7.   Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Łódzkiej opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego za każdy deklarowany kierunek zgodnie z § 13. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8.   Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego):

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy                                                             

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy + LPuzdolnień plastycznych                            (2)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku francuskim i/lub angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy  + 2 * kjęzyk_obcy2 * LPdrugi język_obcy + LPuzdolnień_plastycznych                                                                                                                                                                                                                         

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny);

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

LPdrugi język_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy;

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy =1,5 dla poziomu dwujęzycznego;

kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego;

kjęzyk_obcy2 =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy2 =1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub francuskim, którego znajomość jednego z wymienionych języków wykładowych została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym.

9.   W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie uprawniają do uzyskania dyplomu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uwzględniane są w elemencie LPdodatkowy odpowiednio we wzorach (1), (2) lub (3) ze współczynnkiem k dla poziomu rozszrzonego.

10. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów LPdodatkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

LPdodatkowy = (0,3*WPn+0,7WPRn)/n                                                                                                                                     

gdzie:

LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

WPn– liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

WPRn– liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.

11. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, IB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) wydanej przez International Baccalaureat Organization w Genewie będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                                              

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 2;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 7;

k =1 dla poziomu podstawowego SL we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1,5 dla poziomu rozszerzonego HL we wzorach (1), (2) lub (3).

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

12. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) wydanej przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                                               (6)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj.; przed 2021 r. ocena 5, po 2021 r. ocena 4;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 10;

k =1 dla poziomu podstawowego (liczba godzin dla przedmiotu od 2-3) we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1,5 dla poziomu rozszerzonego (liczba godzin dla przedmiotu od 4-5) we wzorach (1), (2) lub (3).

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

13. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                                               (7)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

k =0,5 dla ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej we wzorach (1), (2) lub (3);

k =1 dla ocen z egzaminu dojrzałości we wzorach (1), (2) lub (3).

Do kwalifikacji brana jest część pisemna egzaminu dojrzałości w przypadku jego braku brana jest część ustna. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

14. Kwalifikacja kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą inny niż wskazany w ust. 11 i ust. 12 będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)]                                                                                               (8)

gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawione odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie egzaminu dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

wskaźniki k, kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 we wzorach (1), (2) lub (3) rozpatrywane są indywidualnie w zależności od systemu oświaty.

15. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymuje się dokumentem, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, potwierdzającym znajomość języka obcego w którym prowadzone są studia.

16. W szczególnych przypadkach nieuwzględnionych w ust. 1-14, sposób naliczania punktów LP za poszczególne przedmioty ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 6

Uczestnicy olimpiad i konkursów

1.   Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w portalu kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 13, oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia w roku akademickim 2023/2024.

2.   Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej, o których mowa w ust. 1, określa Uchwała Nr 86/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. „Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020 – 2024” z późniejszymi zmianami.

3.   Z uprawnień, o których mowa w ust. 2, niezależnie od daty ich nabycia mogą skorzystać kandydaci w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

§ 7

Sprawdzian uzdolnień plastycznych

1.   Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek architektura jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

2.   Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych z wyobraźni na zadane tematy. Jeden z rysunków należy wykonać na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm, drugi z rysunków – na arkuszu o wymiarach 35 cm x 50 cm.

3.   Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura trwa łącznie 5 godzin podczas których kandydat sam decyduje o rozkładzie swojego czasu na przygotowanie ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadane tematy.

4.   Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura ołówki i gumki.

5.   Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

6.   Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest sprawdzenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykazanie znajomości kompozycji na płaszczyźnie, proporcji, światłocieniowego traktowania bryły oraz perspektywy.

7.   Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego polega na wykonaniu rysunku odręcznego (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej o wymiarach 30 cm x 30 cm i kompozycji barwnej o wymiarach 30 cm x 30 cm (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) na zadane tematy.

8.   Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego trwa łącznie 4 godziny podczas których rysunek odręczny wykonywany jest przez pierwsze 2 godziny, kompozycja czarno-biała przez 1 godzinę oraz kompozycja barwna przez 1 godzinę.

9.   Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego ołówki i gumki (do wykonania rysunku odręcznego), papiery w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 mm x 297 mm), nożyczki, klej, linijkę, cyrkiel.

10. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 400. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

11. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

12. Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do swoich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek do Działu Rekrutacji o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie później niż na pięć dni przed zakończeniem terminu rekrutacji określonego w harmonogramie postepowania kwalifikacyjnego. Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest w sposób indywidualny na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności przez Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

13. Procedura przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych została opisana w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 3

Przyjęcia na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji

§ 8

1.   Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia obywateli polskich i cudzoziemców odbywa się według tych samych warunków.

2.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

3.   Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

1)   w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

oraz spełnia kryteria przyjęć określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4.   Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonanym na koszt kandydata.

5.   Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6.   Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

7.   Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej, w ramach tego samego stopnia.

8.   Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Łódzkiej opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego za każdy deklarowany kierunek zgodnie z § 13. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9.   Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym LP, ustalona zgodnie z zasadami opisanymi w § 9, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

10. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

§ 9

Klasyfikacja kandydatów na studia drugiego stopnia

1.   Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia obywateli polskich i cudzoziemców odbywa się według tych samych warunków.

2.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

3.   Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z następującą zasadą:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R                                                                                                                            (9)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;

Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;

R – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 100.

4.   W przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych jako Odyplom we wzorze (9).

5.   Warunki, formę i zakres egzaminu wstępnego określi kierownik jednostki organizacyjnej organizującej kształcenie na kierunku studiów i poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2022 r. (dostępne na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl).

6.   Egzamin wstępny jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7.   Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali ocenę różną od zera.

8.   Cudzoziemiec może być przyjęty na studia drugiego stopnia prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymuje się dokumentem, o którym mowa w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, potwierdzającym znajomość języka obcego w którym prowadzone są studia.

9.   W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Rozdział 4

Procedura postępowania kwalifikacyjnego

§ 10

1.   Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia odbywa się pomiędzy czerwcem a wrześniem, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym odrębną uchwałą.

2.   Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w dwóch cyklach, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, określonym odrębną Uchwałą:

1)   pomiędzy czerwcem a wrześniem – pierwszy cykl;

2)   pomiędzy styczniem a lutym – drugi cykl.

3.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

4.   Wykaz kierunków wraz z limitami dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, na które odbywać się będzie postępowanie kwalifikacyjne, zostanie opublikowany odrębną uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej oraz opublikowany na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

5.   Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia realizowane jest w następujących krokach:

1)   kandydat zakłada indywidualne konto w internetowym portalu kandydata dostępnym na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl;

2)   kandydat uzupełnia wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz udostępnia Politechnice Łódzkiej wyniki ze świadectwa dojrzałości lub dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wyniki postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z § 5 ust. 8-14 w przypadku studiów pierwszego stopnia lub zgodnie z § 9 ust. 3 w przypadku studiów drugiego stopnia;

3)   kandydat dołącza aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

4)   kandydat składa skany wymaganych dokumentów, jeśli takie są wymagane. Dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym. Brak skanów dokumentów, bądź błędy formalne i nieusunięcie ich w terminie określonym w harmonogramie, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

5)   kandydat dokonuje wyboru kierunków, na które chce aplikować;

6)   kandydat wnosi terminowo opłatę rekrutacyjną określoną w § 13. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

7)   kandydat akceptuje warunki postępowania kwalifikacyjnego, w tym:

a)   oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Łódzkiej,

b)   oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

c)   oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,

d)   przyjmuje do wiadomości, że postępowanie kwalifikacyjne na studia jest przeprowadzane na podstawie danych, przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazanie w portalu kandydata danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowa przyjęcia;

e)   przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem portalu kandydata lub strony internetowej rekrutacji (https://rekrutacja.p.lodz.pl), pełniących funkcję informatora dla kandydatów. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w portalu kandydata oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku,

f)   weryfikuje poprawność przeliczonych punktów LP w § 5. W przypadku niezgodności wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w ciągu trzech dni od daty publikacji przeliczonych punktów, wniosek o jego sprostowanie.

6.   Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych sprawdzianach uzdolnień plastycznych lub egzaminach wstępnych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w portalu kandydata.

7.   Po terminie kwalifikacji kandydat otrzymuje na swoje konto w portalu kandydata, informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, znalezieniu się na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu się w ramach każdego z zadeklarowanych kierunków.

8.   Kandydat decyduje, który kierunek wybiera, z kierunków na które się zakwalifikował. Dla wybranego kierunku drukuje podanie o przyjęcie na studia. Wybór danego kierunku jest równoznaczny z rezygnacją aplikowania na pozostałe kierunki, bez względu na jakiej liście się znajduje na pozostałych kierunkach.

9.   Kandydat w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, a także w portalu kandydata otrzymuje informacje o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dostarczyć wymagane dokumenty, o których mowa w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, oraz potwierdzić swoją tożsamość w celu dokonania wpisu na listę studentów.

10. W przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim Uczelniana Komisja Rekrutacyjna weryfikuje:

1)   tożsamość kandydata na podstawie dowodu osobistego;

2)   kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do portalu kandydata.

11. W przypadku cudzoziemców Sekcja Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej weryfikuje:

1)   tożsamość kandydata na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu;

2)   kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do portalu kandydata.

12. W wyniku popranej weryfikacji kandydata z obywatelstwem polskim, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę studentów. W przypadku poprawnej weryfikacji cudzoziemca decyzję o przyjęciu wydaje Rektor.

13. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich lub Rektor w przypadku cudzoziemców, w zależności od rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

14. W przypadku Matury Międzynarodowej IB, Matury Europejskiej EB, dokumentów z innych systemów oświaty, w przypadku gdy nie można dostarczyć oryginałów (nie zostały wydane) w dniach określonych harmonogramem, wydaje się warunkowy wpis na listę studentów lub warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem roku akademickiego z wyjątkiem ust. 15. Niedostarczenie oryginałów dokumentów powoduje wydanie przez organ decyzji o stwierdzeniu wygaśniecia decyzji o przyjęciu na studia.

15. W przypadku przyjęcia na studia cudzoziemca, aplikującego bez nostryfikacji (jeśli go dotyczy), wydawana jest decyzja o warunkowym przyjęciu na studia, a dopiero po uzupełnieniu nostryfikacji student otrzyma decyzję o przyjęciu na studia. Niedostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w decyzji warunkowej, powoduje wydanie przez organ decyzji o stwierdzeniu wygaśniecia decyzji o przyjęciu na studia.

16. Po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, następuje aktualizacja list zakwalifikowanych i list rezerwowych, po których następuje ponownie przyjmowanie dokumentów od kandydatów i ich weryfikacja w terminach określonych w harmonogramie.

17. Kandydat niepełnoletni wraz z wymaganymi dokumentami musi przedstawić pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na studiowanie przez kandydata na wybranym kierunku Politechniki Łódzkiej. Obecność przedstawiciela ustawowego przy składaniu przez kandydata dokumentów jest wymagana. W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas składania dokumentów, konieczne jest przedstawienie tej zgody w formie notarialnej. Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela ustawowego.

18. W czynnościach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo okazuje pełnomocnictwo, opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Przy składaniu dokumentów, pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

19. Listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, z list rezerwowych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są na stronie rekrutacji.

20. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i złożenia podania o przyjęcie na studia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich lub Rektor w przypadku cudzoziemców wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

21. Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

22. Po wpisaniu kandydata na listę przyjętych, kandydat otrzymuje skierowanie lekarskie na wybrane kierunki, które musi dostarczyć do dziekanatu, na semestr zimowy do 25 września 2023 r., na semestr letni do 25 lutego 2024 r. W przypadku przeciwskazań wykazanych na orzeczeniu, kandydat musi odbyć rozmowę z Prodziekanem właściwym dla kieruneku oraz z przedstawicielem Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w celu ustalenia szczegółów studiowania. Kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką w przypadku niewyczerpania na nim limitów miejsc. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Rozdział 5

Przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się

§ 11

1.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest decyzja o uznaniu efektów uczenia się, zgodna z Uchwałą Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej. Wykaz kierunków, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024 zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów, podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

3.   Kandydat, który w wyniku poddania się procedurze potwierdzenia efektów uczenia się otrzymał pozytywną decyzję o uznaniu efektów uczenia się oraz uzyskał wymaganą w § 6 ust. 1 ww. uchwały liczbę punktów ECTS, składa podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. O przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się, można ubiegać się w ciągu roku od wydania decyzji o uznaniu efektów uczenia się i tylko w zakresie kierunku studiów, poziomu studiów i profilu, którego dotyczy decyzja.

4.   Osoby, które w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskały liczbę punktów ECTS mniejszą niż liczba punktów ECTS, o których mowa w ust. 3, mogą ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

5.   Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, o którym mowa w ust. 3, wraz z dokumentami określonymi w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, kandydat składa w terminach określonych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

6.   Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

7.   Wynik uzyskany w procesie potwierdzania efektów uczenia się jest wartością wskaźnika, będącego sumą iloczynów liczby punktów ECTS i ocen uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.

8.   Przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się następuje w ramach listy rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc, o której mowa w § 3 ust. 1.

Rozdział 6

Przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

§ 12

1.   Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest weryfikacja dokumentacji dotychczasowego przebiegu studiów na innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2.   Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w § 3 ust. 6.

3.   Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, jeśli zaliczył co najmniej pierwszy semestr w uczelni macierzystej lub uzyskał w dotychczasowym przebiegu studiów co najmniej 30 punktów ECTS.

4.   Kandydat składa prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, określoną w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami, umożliwiającymi analizę i potwierdzenie dotychczasowego przebiegu studiów. Wniosek składany jest do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

5.   Decyzję o przyjęciu na studia w Politechnice Łódzkiej przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, podejmuje Prodziekan właściwy dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

6.   Przy rozpatrywaniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej Prodziekan właściwy dla kierunku uwzględnia w szczególności:

1)   wyniki uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni;

2)   możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych;

3)   dodatkowe dokumenty dołączone na prośbę Prodziekana.

7.   Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej jest:

1)   istnienie możliwości techniczno-organizacyjnych zwiększenia liczby studentów w Politechnice Łódzkiej na danym kierunku studiów;

2)   przedstawienie dokumentacji, potwierdzającej dotychczasowy przebieg studiów.

8.   Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku kandydat składa podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9.   W przypadku negatywnie zaopiniowanej prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z odebrania przez kandydata dokumentów z uczelni macierzystej, na etapie braku decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

10. Prodziekan po rozparzeniu podania podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej po uwzględnieniu:

1)   zgody Rektora lub jego odpowiednika w uczelni, którą opusza kandydat;

2)   złożonych dokumentów określonych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

11. W decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa się kierunek studiów, poziom, profil i tryb studiów, rok i semestr studiów, na który następuje pierwsza rejestracja na studia w Politechnice Łódzkiej oraz dokonuje się potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych podczas studiów na poprzednim programie studiów i określa się różnice programowe do uzupełnienia przez kandydata wraz z terminami ich uzupełnienia oraz warunki finansowe.

12. Odmowa przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

13. Od decyzji Prodziekana o odmowie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej, złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

14. W przypadku kiedy z powodu zaistnienia nagłych przyczyn losowych, np. działań wojennych lub katastrof naturalnych nie jest możliwe przedstawienie dokumentów, umożliwiających weryfikację danych, o których mowa w ust. 6 i ust. 7, w szczególności dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez uczelnię macierzystą, decyzja o przyjęciu na studia przez przeniesienie podejmowana jest po przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się, przeprowadzanej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. W wymienionych wyżej okolicznościach przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej nie stosuje się postanowień § 3 ust. 6.

Rozdział 7

Opłaty

§ 13

Opłata rekrutacyjna

1.   Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na studia.

2.   Wysokość opłaty rekrutacyjnej w trybie rekrutacji wynosi:

1)   150 zł – na kierunki: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego;

2)   100 zł – na kierunki studiów drugiego stopnia, na których obowiązuje egzamin wstępny;

3)   85 zł – na pozostałe kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia.

3.   Wysokość opłaty rekrutacyjnej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się wynosi 85 zł.

4.   Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek.

5.   Cudzoziemcy wnoszą opłatę rekrutacyjną wyrażoną w złotych lub jej równoważność w euro, przeliczoną według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego rok akademicki, na który prowadzona jest rekrutacja, zaokrągloną do pełnych złotych.

6.   Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną z wykorzystaniem udostępnionej w portalu rekrutacyjnym metody płatności elektronicznej.

7.   Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji kandydatów, określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

8.   Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.

9.   Opłata rekrutacyjna może być zwrócona kandydatowi w przypadku nieuruchomienia kierunku. Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14

Opłaty dla cudzoziemców związane z kształceniem na studiach

1.   W przypadku cudzoziemców niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce, warunkiem przyjęcia na studia jest uiszczenie opłaty za pierwszy semestr studiów, zgodnie z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego.

2.   W uzasadnionych przypadkach nie pozwalających kandydatowi na podjęcie studiów, opłata za pierwszy semestr może zostać zwrócona na wniosek kandydata. Wzór wniosku określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

3.   Politechnika Łódzka w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia może zaoferować miejsca, w ramach których cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, nie uiszczają opłat związanych z kształceniem na studiach, zwanych dalej „czesnym”. Regulamin przyznania miejsc na studiach stacjonarnych bez czesnego określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 15

1.   Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się są jawne.

2.   Przyjęcie na studia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się następuje w drodze wpisu na listę studentów, podpisaną przez członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub decyzji administracyjnej Rektora Politechniki Łódzkiej o przyjęciu na studia w przypadku cudzoziemców.

3.   Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje Rektor Politechniki Łódzkiej.

4.   Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku decyzji Rektora w I instancji (dotyczy cudzoziemców) przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy – złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 16

1.   Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w § 10, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami, umieszczanymi na jego koncie w panelu kandydata oraz na uczelnianej stronie internetowej https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl.

2.   Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Politechniki Łódzkiej.

3.   W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzję podejmuje Rektor.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2022 r.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 36/2022Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Wykaz obowiązujących przedmiotów kwalifikacyjnych oraz uznawanych dyplomów zawodowych na dany kierunek w ramach przyjęć w trybie rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne:

Dyplom zawodowy

Kod i nazwa zawodu:

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

aktuariat i analiza finansowa

język polski

 • matematyka
 • język obcy

 

analityka chemiczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

architektura

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych
 • dyplom zawodowy

311210 technik renowacji elementów architektury

314202 technik architektury krajobrazu

architektura

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych
 • dyplom zawodowy

311210 technik renowacji elementów architektury

314202 technik architektury krajobrazu

automatyka i robotyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311303 technik elektryk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311909 technik automatyk

315317 technik mechanik lotniczy

351203 technik informatyk

351406 technik programista

automatyka i sterowanie robotów

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

biogospodarka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

314403 technik technologii żywności

325511 technik ochrony środowiska

Biomedical Engineering and Technologies

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311909 technik automatyk

311413 technik robotyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

352203 technik telekomunikacji

351103 technik teleinformatyk

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

351203 technik informatyk

351406 technik programista

biotechnologia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

314403 technik technologii żywności

budownictwo

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta

311204 technik budownictwa

311205 technik budownictwa wodnego

311216 technik budowy dróg

311220 technik budownictwa kolejowego

311221 technik dekarstwa

311942 technik budowy jednostek pływających

351203 technik informatyk

351406 technik programista

Business and Technology

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

Business Studies

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

chemia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

chemia budowlana

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

Computer Science

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

Electronic and Telecommunication Engineering

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

elektronika
i telekomunikacja

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311909 technik automatyk

311413 technik robotyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

352203 technik telekomunikacji

351103 technik teleinformatyk

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego 

351203 technik informatyk

351406 technik programista

elektrotechnika

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

energetyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311303 technik elektryk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

fizyka techniczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

351203 technik informatyk

351406 technik programista

Gestion et Technologie

język angielski oraz język francuski

 • matematyka
 • język francuski lub język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

Industrial Biotechnology

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

314403 technik technologii żywności

Information Technology

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka

 

informatyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

informatyka stosowana

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

informatyka w ochronie środowiska

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

inżynieria bezpieczeństwa pracy

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311218 technik inżynierii sanitarnej

311307 technik energetyk

311913 technik gazownictwa

inżynieria biomedyczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

inżynieria chemiczna
i biochemiczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

inżynieria materiałowa

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311220 technik budownictwa kolejowego

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów samochodowych

311516 technik spawalnictwa

311518 technik pojazdów kolejowych

311705 technik odlewnik

311708 technik przemysłu metalurgicznego

311909 technik automatyk

311927 technik transportu drogowego

311928 technik transportu kolejowego

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

315105 technik mechanik okrętowy

315317 technik mechanik lotniczy

inżynieria ochrony środowiska

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311208 technik inżynierii środowiska

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

325511 technik ochrony środowiska i melioracji

inżynieria środowiska
w budownictwie

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta

311204 technik budownictwa

311208 technik inżynierii środowiska

311218 technik inżynierii sanitarnej

311913 technik gazownictwa

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

325511 technik ochrony środowiska i melioracji

inżynieria wzornictwa przemysłowego

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie

311601 technik papiernictwa

311912 technik garbarz

311916 technik obuwnik

311922 technik technologii drewna

311926 technik technologii wyrobów skórzanych

311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311932 technik włókiennik

311935 technik procesów drukowania

311936 technik procesów introligatorskich

311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311946 technik stylista

311941 technik przemysłu mody

333907 technik reklamy

343105 technik fotografii i multimediów

logistyka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311927 technik transportu drogowego

311928 technik transportu kolejowego

331403 technik ekonomista

333106 technik eksploatacji portów

333107 technik logistyk

333108 technik spedytor

522305 technik handlowiec i terminali

Mathematical Methods in Data Analysis

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka

 

matematyka stosowana

język polski

 • matematyka
 • język obcy

 

Mechanical Engineering

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów samochodowych

311515 technik mechanizacji rolnictwa

311516 technik spawalnictwa

311518 technik pojazdów kolejowych

311705 technik odlewnik

311708 technik przemysłu metalurgicznego

311909 technik automatyk

311940 technik urządzeń dźwigowych

311942 technik budowy jednostek pływających

315105 technik mechanik okrętowy

315317 technik mechanik lotniczy i agrotroniki

mechanika i budowa maszyn

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów samochodowych

311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311516 technik spawalnictwa

311518 technik pojazdów kolejowych

311705 technik odlewnik

311708 technik przemysłu metalurgicznego

311909 technik automatyk

311940 technik urządzeń dźwigowych

311942 technik budowy jednostek pływających

315105 technik mechanik okrętowy

315317 technik mechanik lotniczy

mechatronika

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

menedżer żywności
i żywienia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

314403 technik technologii żywności

343404 technik żywienia i usług gastronomicznych

Modelling and Data Science

język angielski

 • matematyka
 • język angielski*
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

351203 technik informatyk

351406 technik programista

nanotechnologia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

papiernictwo i poligrafia

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub dyplom zawodowy

311601 technik papiernictwa

311603 technik technologii chemicznej

311922 technik technologii drewna

311935 technik procesów drukowania (fleksografia i offset)

311936 technik procesów introligatorskich

311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej

314301 technik leśnik

333907 technik reklamy

343105 technik fotografii i multimediów

planowanie przestrzenne

język polski

 • matematyka
 • język obc
 • fizyka lub chemia lub geografia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta

311204 technik budownictwa

311216 technik budowy dróg

314202 technik architektury krajobrazu

325511 technik  ochrony środowiska

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji

technologia chemiczna

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej

325511 technik ochrony środowiska

technologia żywności
i żywienie człowieka

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

314403 technik technologii żywności

343404 technik żywienia i usług gastronomicznych

transport

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311220 technik budownictwa kolejowego

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311407 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

311513 technik pojazdów samochodowych

311518 technik pojazdów kolejowych

311927 technik transportu drogowego

311928 technik transportu kolejowego

311940 technik urządzeń dźwigowych

311942 technik budowy jednostek pływających

315105 technik mechanik okrętowy

315317 technik mechanik lotniczy

333107 technik logistyk

333108 technik spedytor

włókiennictwo i przemysł mody

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311912 technik garbarz

311916 technik obuwnik

311926 technik technologii wyrobów skórzanych

311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311932 technik włókiennik

311941 technik przemysłu mody

311946 technik stylista

włókiennictwo i przemysł mody

język angielski

 • matematyka
 • język angielski
 • drugi język obcy
 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311912 technik garbarz

311916 technik obuwnik

311926 technik technologii wyrobów skórzanych

311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

311932 technik włókiennik

311941 technik przemysłu mody

311946 technik stylista

wzornictwo

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • sprawdzian uzdolnień plastycznych

 

zarządzanie

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

zarządzanie i inżynieria produkcji

język polski

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Informacja o certyfikatach, zaświadczeniach i innych dokumentach potwierdzających znajomośc języka obcego

 

1.   Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1)   posiada znajomość języka polskiego na poziomie wymaganym przy ubieganiu się o Kartę Polaka, lub

2)   ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

3)   posiada certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (certyfikatpolski.pl), lub

4)   ukończył kurs języka polskiego w szkole językowej i otrzymał certyfikat znajomości języka na poziomie B1.

2.   Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli posiada certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego:

1)   First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), Cambridge English – ECCE, level B2 lub

2)   International English Language Testing System IELTS – powyżej 6 pkt – zaświadczenia wydane przez University of Cambridge ESOL Examinations, lub

3)   British Council, IDP IELTS Australia, lub

4)   Educational Testing Service (ETS) – w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt, lub

5)   Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w szczególności certyfikaty: London Tests of English, od Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International).

3.   Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone z językiem francuskim, jeżeli posiada, poza certyfikatem z języka angielskiego certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka francuskiego:

1)   Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (SAFL) – wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF), lub

2)   Certyficat d’acès au DALF organizowany przez Instytut Francuski, lub

3)   Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supèrieur d’Etudes Françaises Modernes (DS.), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) – wydane przez Alliance Française.

4.   Nie wymaga się przedłożenia certyfikatu w przypadku, gdy kandydat posiada dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie potwierdzające, że jest w trakcie nauki:

1)   na kierunku filologia języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka;

2)   na studiach wyższych za granicą – uznaje się język wykładowy lub

3)   w szkole średniej – uznaje się język wykładowy.

5.   Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy, certyfikaty językowe inne niż podane w ust. 2, 3 i 4 lub inne dokumenty, potwierdzające ukończenie za granicą szkoły lub uczelni, w której zajęcia były prowadzone w pełni w tym samym języku obcym, w jakim będą się odbywać studia w Politechnice Łódzkiej. Decyzję o uznaniu tych dokumentów, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej.

6.   Dopuszcza się również przedłożenie innego certyfikatu, potwierdzającego zdobyte kompetencje, wydanego przez inną polską uczelnię. Decyzję o uznaniu tych dokumentów, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej.

7.   W wyjątkowych sytuacjach, gdy cudzoziemiec nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 2, 3, 4, 5 i 6, bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej, weryfikującej poziom danego języka i przystępuje do testu, przeprowadzonego przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej ze znajomości języka, za który pobiera się opłatę, której wysokość ustala Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej. Uczelnia wydaje następnie certyfikat, potwierdzający wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu.

8.   W trakcie czynności związanych z podejmowaniem studiów, Politechnika Łódzka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi kandydatami, celem potwierdzenia ich znajomości języka na wymaganym poziomie.

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 36/2022Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Procedura przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych

§ 1

1.   Rektor powołuje osoby, które są członkami zespołu techniczno-organizacyjnego w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, które wraz z Działem Rekrutacji prowadzą nadzór organizacyjny nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

2.   Dział Rekrutacji w porozumieniu z kierownikami jednostek wyznacza nauczycieli, którzy będą sprawowali nadzór na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.

3.   Wyznaczeni nauczyciele nie mogą sprawować nadzoru na sprawdzianie uzdolnień plastycznych na kierunek, z którym są bezpośrednio związani.

4.   Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje wyznaczonych nauczycieli, do pełnienia w danej sali nadzoru nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

5.   Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje Komisje Egzaminacyjne, przygotowujące tematy egzaminacyjne oraz oceniające prace ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych.

6.   Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny.

7.   Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2

1.   Do zadań zespołu techniczno-organizacyjnego należy:

1)   organizacja sprawdzianu uzdolnień plastycznych;

2)   przygotowanie sal oraz stanowisk dla kandydatów.

2.   Do zadań nauczycieli pełniących nadzór w danej sali należy:

1)   weryfikacja przygotowanych stanowisk dla kandydatów;

2)   udostępnienie odpowiednich arkuszy wraz z przygotowanym miejscem dla wprowadzenia danych kandydata;

3)   sprawdzenie listy kandydatów przypisanych do danej sali;

4)   kodowanie prac.

3.   Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

1)   opracowanie tematów egzaminacyjnych na sprawdziany uzdolnień plastycznych;

2)   sprawdzenie prac ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych;

3)   wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

4)   sporządzenie grupowych protokołów.

4.   Nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, na protokole odnotowują wszystkie momenty opuszczenia sali przez kandydata i jego powrotu do sali.

5.   Podczas trwania sprawdzianu uzdolnień plastycznych, w danej sali mogą przebywać tylko kandydaci przypisani do danej sali, nauczyciele sprawujący nadzór, posiadający powołanie do danej sali, członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego odpowiedzialni za organizację sprawdzianu, pracownicy Działu Rekrutacji oraz Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji.

6.   W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przebywanie innej osoby nie wymienionej w ust. 5.

7.   Po zakończeniu sprawdzianu, sporządzany jest protokół z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych przez powołanych nauczycieli, pełniących nadzór w danej sali.

§ 3

1.   Komisja Egzaminacyjna opracowuje tematy egzaminacyjne, zgodnie z zasadami i zakresem sprawdzianów uzdolnień plastycznych, określonych właściwą uchwałą senatu w sprawie zasad przyjęć na studia.

2.   Komisja Egzaminacyjna opracowuje po trzy zestawy tematów egzaminacyjnych dla poszczególnych sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych w lipcu oraz po trzy zestawy dla sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych we wrześniu, jeśli taki egzamin będzie miał miejsce.

3.   Komisja Egzaminacyjna przekazuje zabezpieczone w zamkniętej kopercie zestawy tematów egzaminacyjnych członkom zespołu techniczno-organizacyjnego w dniu sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

4.   Losowanie tematów egzaminacyjnych, odbywa się z udziałem Pełnomocnika ds. rekrutacji oraz członków zespołu techniczno-organizacyjnego.

5.   Członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego przekazują wylosowane tematy w zabezpieczonych kopertach pracownikom sprawującym nadzór w poszczególnych salach. Nauczyciele pełniący nadzór otwierają przy kandydatach zamkniętą kopertę i przekazują tematy kandydatom.

§ 4

1.   Po zakończonym sprawdzianie uzdolnień plastycznych, nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, dokonują w swojej sali kodowania prac.

2.   Zakodowane i anonimowe prace są przekazywane Komisji Egzaminacyjnej w celu ich oceny.

§ 5

1.   Komisja egzaminacyjna po dokonaniu oceny prac:

1)   wprowadza uzyskane punkty z zakodowanych prac do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

2)   sporządza grupowe protokoły dla zakodowanych prac.

2.   Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.

3.   Dział Rekrutacji drukuje odkodowane przez system indywidualne protokoły oceny poszczególnych prac.

4.   Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopniaw Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji w roku akademickim 2023/2024

 

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

architektura

posiadający tytuł inżyniera architekta

architektura (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera architekta

automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

automatyka i sterowanie robotów

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny ub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja”

biogospodarka zrównoważona

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

biotechnologia

(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

biotechnologia

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

chemia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia budowlana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia w kryminalistyce

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Computer Science and Information Technology

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana

elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) lub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja”

elektronika i telekomunikacja
(Applied Electronics, język angielski)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera (lub równoważny) lub licencjata w dyscyplinach „automatyka, elektronika i elektrotechnika” i/lub „informatyka techniczna i telekomunikacja”

elektrotechnika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

zrównoważone technologie energetyczne

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Energy Systems in the Built Environment

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

fizyka techniczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana

Future Mobility

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Human-Computer Interaction

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Industrial Biotechnology

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

informatyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka; automatyka, elektrotechnika i elektronika; inżynieria biomedyczna; matematyka; nauki fizyczne; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości lub kierunkach pokrewnych.

informatyka stosowana

posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równoważny

inżynieria biomedyczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria chemiczna i biochemiczna
(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria chemiczna i biochemiczna
(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)

inżynieria materiałowa

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria produkcji

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria ochrony środowiska
(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria ochrony środowiska
(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)

inżynieria środowiska w budownictwie

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, sieci i instalacje w inżynierii środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Master in Mechanical Engineering

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Master of Business Studies

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

Master of Operations Management

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

matematyka stosowana

posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, informatyka, fizyka, chemia, logistyka lub po kierunkach, w których dyscypliną wiodącą jest matematyka

mechanika i budowa maszyn

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

mechatronika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

nanotechnologia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

nanotechnologia (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

papiernictwo i poligrafia

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

planowanie przestrzenne

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, sieci i instalacje w inżynierii środowiska

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny

technologia chemiczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

technologia kosmetyków
(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

technologia kosmetyków
(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

technologia żywności i żywienie człowieka

(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub nauki o Ziemi i środowisku oraz po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

technologia żywności i żywienie człowieka

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

transport

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

włókiennictwo

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

włókiennictwo (język angielski)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

wzornictwo

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

wzornictwo (język angielski)

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, włókiennictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

zarządzanie

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny

zarządzanie i inżynieria produkcji

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

 

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopniaw Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Procedura przebiegu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia

 

§ 1

1.   Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji w porozumieniu z Prodziekanami wydziałów odpowiedzialnymi za kierunki, na których ma być prowadzony egzamin wstępny powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne zgodnie z zasadami i zakresem określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej organizującej kształcenie na kierunku studiów oraz oceniające kandydatów podczas egzaminu.

2.   W skład Komisji Egzaminacyjnej dla danego kierunku wchodzą:

1)   członek Rady Kierunku Studiów dla danego kierunku;

2)   nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na danym kierunku w stopniu minimum doktora;

3)   lektor języka, w którym prowadzony będzie egzamin, w przypadku kierunków prowadzonych w języku francuskim i/lub angielskim.

3.   Dla egzaminu wstępnego dla danego kierunku powoływana jest jedna Komisja Egzaminacyjna.

4.   Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny do momentu rozpoczęcia egzaminów wstępnych.

5.   Dziekan wydziału, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2

1.   Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

1)   organizacja egzaminu wstępnego;

2)   przygotowanie sal;

3)   opracowanie tematów egzaminacyjnych;

4)   przeprowadzenie egzaminu wstępnego;

5)   ocenienie odpowiedzi kandydata podczas egzaminu wstępnego;

6)   wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

7)   sporządzenie indywidualnych protokołów.

2.   Podczas trwania egzaminu wstępnego w danej sali mogą przebywać tylko członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz kandydat.

3.   W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przebywanie innej osoby, nie wymienionej w ust. 2.

4.   W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego online.

§ 3

1.   Komisja Egzaminacyjna po dokonaniu oceny:

1)   wprowadza uzyskane punkty do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

2)   sporządza indywidualne protokoły.

2.   Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.

3.   Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

 

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 36/2022Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia w trybie rekrutacji

 

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

2)   dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

a)   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości);

b)   świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

-     oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille;

-     zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce;

-     tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

3)   w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z portalu rekrutacyjnego.

§ 2

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami są zobowiązani złożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

2)   oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;

3)   tłumaczenie przysięgłe świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na język polski lub angielski;

4)   certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (załącznik nr 2), w którym prowadzone są studia;

5)   kopię paszportu;

6)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

7)   nostryfikację świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych – jeżeli jest wymagana;

8)   zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym dokument został wydany;

9)   kopię wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany) – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

10) potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

11) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

12) w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z portalu rekrutacyjnego.

§ 3

Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi są zobowiązani złożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

2)   oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu;

3)   kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

§ 4

Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami są zobowiązani złożyć skany:

1)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z portalu rekrutacyjnego;

2)   oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia, lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;

3)   tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów na język polski lub angielski;

4)   certyfikat potwierdzającym znajomość języka obcego (załącznik nr 2), w którym prowadzone są studia;

5)   portfolio (w przypadku kandydatów na kierunek: architektura);

6)   kopia paszportu;

7)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

8)   kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany) – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

9)   potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

10) ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 5

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, są zobowiązani złożyć:

1)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się” (załącznik nr 8);

2)   decyzję o uznaniu efektów uczenia się uzyskaną w wyniku poddania się procedurze potwierdzania efektów uczenia się;

3)   w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

a)   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości),

b)   świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

-     oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

-     zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,

-     tłumaczenie na język polski lub angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;

4)   oryginał lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;

5)   jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

6)   poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej;

7)   w przypadku cudzoziemców dodatkowo:

a)   certyfikat potwierdzającym znajomość języka obcego (załącznik nr 2), w którym prowadzone są studia,

b)   kopia paszportu,

c)   kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany) – przed rozpoczęciem roku akademickiego,

d)   potwierdzenie wniesienia opłaty w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego,

e)   ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 6

Wycofanie dokumentów przez kandydata po zamknięciu rejestracji nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

§ 7

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia, jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.

 

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 36/2022Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

Wykaz kierunków studiów wyższych, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie

potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024

 

Kierunki studiów I stopnia

Kierunki studiów II stopnia

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

automatyka i robotyka

aktuariat i analiza finansowa

automatyka i sterowanie robotów

automatyka i robotyka

biogospodarka zrównoważona

automatyka i sterowanie robotów

biotechnologia

biogospodarka

budownictwo

Biomedical Engineering and Technologies

chemia

biotechnologia

chemia budowlana

budownictwo

chemia w kryminalistyce

chemia

Computer Science and Information Technology

chemia budowlana

elektronika i telekomunikacja (w j. ang - Applied Electronics)

Computer Science

elektrotechnika

Electronic and Telecommunication Engineering

energetyka

elektronika i telekomunikacja

Energy Systems in the Built Environment

elektrotechnika

fizyka techniczna

energetyka

Future Mobility

fizyka techniczna

Human-Computer Interaction

Industrial Biotechnology

Industrial Biotechnology

Information Technology

informatyka

informatyka

informatyka stosowana

informatyka w ochronie środowiska

inżynieria biomedyczna

informatyka stosowana

inżynieria chemiczna i biochemiczna

inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria materiałowa

inżynieria biomedyczna

inżynieria ochrony środowiska

inżynieria chemiczna i biochemiczna

inżynieria produkcji

inżynieria materiałowa

inżynieria środowiska

inżynieria ochrony środowiska

inżynieria środowiska w budownictwie

inżynieria środowiska

Master in Mechanical Engineering

inżynieria środowiska w budownictwie

matematyka stosowana

inżynieria wzornictwa przemysłowego

mechanika i budowa maszyn

logistyka

mechatronika

Mathematical Methods in Data Analysis

nanotechnologia (+j. ang)

matematyka stosowana

papiernictwo i poligrafia

Mechanical Engineering

planowanie przestrzenne

mechanika i budowa maszyn

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

mechatronika

technologia chemiczna

menedżer żywności i żywienia

technologia kosmetyków

nanotechnologia

technologia żywności i żywienie człowieka

papiernictwo i poligrafia

transport

planowanie przestrzenne

włókiennictwo (+ j. ang.)

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

wzornictwo (+ j. ang.)

technologia chemiczna

zarządzanie

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie i inżynieria produkcji

transport

 

włókiennictwo i przemysł mody (+ j. ang.)

 

wzornictwo

 

zarządzanie

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 36/2022Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się

 

        PESEL ›››››››››››

Ankieta osobowa kandydata

 

 

Nazwisko

Imię

Imię ojca

Płeć

Mężczyzna/Kobieta*

Data urodzenia (rrrr–mm–dd)

Miejsce urodzenia

Nazwa państwa urodzenia

Seria i nr paszportu

Nazwa państwa wydania paszportu

Nazwisko rodowe kandydata

Drugie imię

Imię matki

Narodowość

Obywatelstwo

Drugie obywatelstwo

Karta Polaka

Tak/Nie*

               
 

 

Adres zamieszkania

 

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeśli inny od adresu zamieszkania)

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia

 

Kierunek

Poziom studiów

Forma studiów

Profil studiów

studia pierwszego/drugiego stopnia

stacjonarne/ niestacjonarne

ogólnoakademicki/praktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są zasady rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej, zawarte w Uchwale Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024 oraz w Uchwale Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia w Politechnice Łódzkiej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


Do podania dołączam:

 • dowód wpłaty
 • dla obywateli polskich: Świadectwo dojrzałości / dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem
 • dla cudzoziemców: świadectwo lub inny dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o  przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille / dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille
 • jedną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • inne wymagane dokumenty, o których mowa w załączniku 6 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

 

 

............................., dnia......................................

podpis kandydata ...........................................................................

 

 

data złożenia podania ........................................

podpis osoby rejestrującej ..............................................................

 

 

 

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 36/2022Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia  w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(adres stałego zamieszkania)

 

Prodziekan Wydziału

………………………………………

………………………………………

 

 

Prośba o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości przyjęcia mnie na studia pierwszego/drugiego* stopnia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

na kierunek …………………………………………………………………………………………………………..…………,

specjalność ……………………………………………………... ,

stopień studiów ………………………………………………… ,

semestr/rok studiów ……………………………………………. ,

studia w języku ………..……………………, stacjonarne/niestacjonarne*.

 

Dokumentacja przebiegu studiów w macierzystej uczelni:

(np. zrealizowany program, wykaz przedmiotów, ocen, uzyskanych punktów ECTS):

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Powód przeniesienia na studia w Politechnice Łódzkiej:

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 

 

..................................., dnia ………………….…                                                                      …………………………………

          miejscowość                                       data                                                                                                                          podpis


 

Wypełnia Politechnika Łódzka

 

Rozpatruję pozytywnie / negatywnie
możliwość przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Rozpatruję pozytywnie / negatywnie*
możliwość przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Prodziekan wydziału organizującego kształcenie na kierunku studiów, na który kandydat chce się przenieść

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

 

 

data złożenia podania w Dziekanacie Wydziału .........................                          podpis osoby rejestrującej ....................................................

 

 

 

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

 

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia
z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

PESEL ›››››››››››

Ankieta osobowa kandydata

 

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Płeć

Mężczyzna/Kobieta*

Data urodzenia  (rrrr–mm–dd)

Miejsce urodzenia

Nazwa państwa urodzenia

Imię ojca

Imię matki

Nazwisko rodowe kandydata

Narodowość

Obywatelstwo

Drugie obywatelstwo

Karta Polaka

Tak/Nie*

Seria i nr paszportu (dotyczy cudzoziemców)

Nazwa państwa wydania paszportu (dotyczy cudzoziemców)

           
 

 

Adres zamieszkania

 

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeśli inny od adresu zamieszkania)

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

 

 

Studiuję w:

 

Uczelnia

Nr albumu

Wydział

Kierunek

Rok

Semestr

Forma studiów

(stacjonarne, niestacjonarne)

Rodzaj studiów

(licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

 

 

 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia w Politechnice Łódzkiej:

 

Wydział

Kierunek

Rok

Semestr

Forma studiów

(stacjonarne, niestacjonarne)

Rodzaj studiów

(licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

Profil studiów

(praktyczny, ogólnoakademicki)

 

 

 

 

 

 

Wypełnia Uczelnia macierzysta kandydata

Decyzja Rektora lub jego odpowiednika realizującego kształcenie na kierunku, na którym kandydat aktualnie studiuje

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

Data, podpis Rektora

 

Oświadczam, że znane mi są zasady przyjęć na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej w Politechnice Łódzkiej, zawarte w Uchwale Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

 

 

............................., dnia......................................

podpis kandydata ...........................................................................

 

Wypełnia Politechnika Łódzka

data złożenia wniosku w Dziekanacie Wydziału .................................  podpis osoby rejestrującej  …………...............................................

 

Decyzja Prodziekana

 

Przyjmuję/Nie przyjmuję

 

Imię

Nazwisko

PESEL

na Wydział

Kierunek

Ścieżka kierunku

Rok

Semestr

Forma studiów

 

stacjonarne / niestacjonarne *

 

Rodzaj studiów

 

licencjackie / inżynierskie / magisterskie *

Profil studiów

 

praktyczny / ogólnoakademicki *

             

 

                                                                                              ……......................................................................................

                                                                                           Data i podpis Prodziekana

Potwierdzam, że dokumenty kandydata znajdują się w Dziekanacie

Data i podpis……………………………….......................................

Wypełnia Dział Rekrutacji (w przypadku pozytywnej decyzji)

data wpłynięcia podania do Działu Rekrutacji                                                      podpis osoby rejestrującej ....................................................

 

Nadany nowy numer albumu

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ....................................................................................................................

 

                                                                                               data nadania numeru i podpis osoby upoważnionej w Dziale Rekrutacji

 

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będący obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:

1)   prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony. Wzór wniosku określa załącznik nr 9;

2)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej”, którego wzór określa załącznik nr 10;

3)   wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów;

4)   podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”, którego wzór określa załącznik nr 12;

5)   w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

a)   świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości),

b)   świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

-     oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

-     zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,

-     tłumaczenie przysięgłe na język polski lub język angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;

6)   w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski lub język angielski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;

7)   jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

§ 2

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będący cudzoziemcami, są zobowiązani złożyć:

1)   prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony. Wzór wniosku określa załącznik nr 9;

2)   wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagraniczn”, którego wzór określa załącznik nr 10;

3)   wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów;

4)   podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”, którego wzór określa załącznik nr 12;

5)   w przypadku studiów pierwszego stopnia świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;

6)   w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia;

7)   tłumaczenie przysięgłe świadectwa lub dyplomu na język polski lub język angielski;

8)   certyfikat językowy wg. wymagań na wybranym kierunku;

9)   kopię paszportu;

10) kopię wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany);

11) jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

12) potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

13) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro.

 

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

1)  administratorem Twoich danych osobowych jest Politechnika Łódzka, adres siedziby:
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź;

2)  administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt mailowy: rbi@adm.p.lodz.pl,
tel. 42 631 20 39;

3)  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania w ramach realizacji procesu kształcenia w Politechnice Łódzkiej, w tym dla archiwizacji;

4)  posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

5)  masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

6)  podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

7)  decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania;

8)  administrator dopuszcza możliwość wykorzystania Twoich danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz wizerunku na swojej stronie internetowej w ramach prezentowania wybitnych osiągnięć uzyskanych przez studentów/uczestników studiów doktoranckich PŁ.

 

Przyjąłem/am do wiadomości …………………………………………………………………………

                                                                                                           data, podpis

 

 

 

 

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia  w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

                                                                                                                                  ..................................., dnia ...............................

                                                                                                                                  miejscowość                                       data

 

PESEL 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Ulica ……………………………………………………………………..

Miejscowość ……………………………………………………………

Kod pocztowy  -

tel. ……………………………………………………………………….

 

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

Proszę o zwrot kwoty w wysokości …………. PLN (słownie: ………………………………………….), wniesionej tytułem opłaty rekrutacyjnej na studia stacjonarne/niestacjonarne I/II* stopnia:

przelewem na rachunek bankowy ………………………………………………………………………………..............

(nazwa banku i nr rachunku kandydata)

 

Powodem zwrotu opłaty rekrutacyjnej jest:

  nieuruchomienie kierunku

  inne (proszę podać przyczynę) ………………………………………………………………………..……….....

………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

..…………………………………

                (podpis kandydata)

 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: ……………………………………

Załącznik:

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

 

 

 

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

 

 

..................................., dnia ...............................

             miejscowość                                       data

 

 

…………………………………………………

(imię i nazwisko osoby przyjętej na studia)

…………………………………………………

(adres e-mail)

 

 

 

Wniosek o zwrot wpłaty za pierwszy semestr studiów

 

Proszę o zwrot wpłaty za pierwszy semestr studiów w Politechnice Łódzkiej w związku z niemożnością podjęcia studiów.

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane do przelewu:

(na to konto zostaną zwrócone środki)

 

Imię i nazwisko (właściciela konta)

 

Adres zamieszkania (przypisany do konta)

 

Nazwa banku

 

Kod SWIFT

 

Kod kraju i nr konta

 

 

 

 

 

 

..…………………………………

                        (podpis)

 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: ……………………………………

UWAGA: Walutą obowiązującą w Polsce, w której są prowadzone wszystkie rozliczenia w Politechnice Łódzkiej jest polski złoty - PLN. W związku z tym, uczelnia zwraca otrzymane w polskich złotych środki, przy czym osoba wnioskująca o zwrot, musi liczyć się z tym, że koszty związane z opłatami bankowymi i różnicami kursów walut leżą po stronie wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie przelewu środków w ramach opłat za pierwszy semestr studiów na konto Politechniki Łódzkiej, które zawiera: datę przelewu, imię i nazwisko osoby zlecającej przelew, kwotę, tytuł przelewu oraz datę przelewu środków.

 

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

Regulamin konkursu przyznania miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
bez opłat za czesne

§ 1

1.   Zgodnie z art. 324 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, cudzoziemcy mogą zostać zwolnieni z opłat decyzją administracyjną Rektora Politechniki Łódzkiej.

2.   Samodzielna jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej organizująca kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów zapewnia do dwóch miejsc dla osób, o których mowa w ust. 1 i spełniających warunek, z ust. 3, które nie będą ponosić opłat za czesne.

3.   W konkursie o przyznanie miejsc bez opłat za czesne w Politechnice Łódzkiej mogą wziąć udział tylko i wyłącznie cudzoziemcy, którzy pozytywnie przeszli proces kwalifikacji na studia pierwszego lub drugiego stopnia i mogą poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce i poświadczyć je odpowiednimi dokumentami.

§ 2

Wymagane dokumenty

1.   Cudzoziemcy, o których mowa § 1 ust. 3, biorący udział w konkursie o przyznanie miejsc bez opłat za czesne w Politechnice Łódzkiej oprócz wymaganych w procesie kwalifikacji dokumentów, składają podanie określone w załączniku nr 16 wraz z dodatkowymi dokumentami (np. dyplomy, certyfikaty, itp.) poświadczającymi wyjątkowe osiągnięcia w nauce.

2.   Dodatkowe dokumenty, o których mowa w ust. 1, muszą być przetłumaczone, na koszt kandydata, przez tłumacza na język polski lub angielski i opatrzone podpisem i pieczątką firmową tłumacza.

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne dla cudzoziemców aplikujących w konkursie o przyznanie miejsc bez opłat za czesne przebiega zgodnie z poniższą procedurą:

1)   Sekcja Mobilności Studentów w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej sprawdza poprawność i kompletność podania (załącznik nr 16) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz zgodność wpływu podania z terminem zgodnym z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego;

2)   do kolejnego etapu konkursu o przyznanie miejsc bez opłat za czesne przechodzą cudzoziemcy, którzy:

a)   spełniają wymagania formalne,

b)   uzyskali wysokie wyniki w nauce,

c)   przedstawili dodatkowe dokumenty poświadczające wybitne osiągnięcia w nauce,

d)   na podaniu umotywowali swoją kandydaturę;

3)   dla zakwalifikowanych cudzoziemców zgodnie z pkt 2 tworzy się listę rankingową, której podstawą jest liczba punktów LP uzyskana w postepowaniu kwalifikacyjnym;

4)   dokumenty po zaopiniowaniu przez Dziekana danego wydziału lub Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej przesyłane są do Rektora PŁ, który ostatecznie podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

5)   kandydaci są informowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego drogą mailową.

§ 4

1.   Laureaci konkursu przyznania miejsc bez opłat za czesne, uiszczają pozostałe opłaty obowiązujące w Politechnice Łódzkiej zgodnie z  Komunikatem Rektora dotyczącym opłat.

2.   Laureaci konkursu przyznania miejsc bez opłat za czesne, w przypadku niezaliczenia przedmiotów, przechodząc na kolejny semestr z brakami, muszą za te braki zapłacić zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej dotyczącym opłat.

 

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr 36/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024

 

 

………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(adres stałego zamieszkania)

 

Prorektor ds. Kształcenia PŁ

 

 

 

Podanie w konkursie na studia bez opłat za czesne

 

 

Zostałem/Zostałam przyjęta/zakwalifikowana na studia

na kierunku ……………………………………………………………………………………………………………………

stopień studiów……………………………………,

studia w języku ………..………………………, stacjonarne/niestacjonarne*.

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury w konkursie na studia bez opłat za czesne, ponieważ

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 

Dołączam następującą dokumentację szczególnych osiągnięć:

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 

 

 

..................................., dnia ………………….…                                                                      …………………………………

          miejscowość                                       data                                                                                                                          podpis

 

 

Wypełnia Politechnika Łódzka

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* przyjęcie na studia na zasadach zwolnienia z opłat

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* przyjęcie na studia na zasadach zwolnienia z opłat

Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody

Dziekan Wydziału

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

Prorektor ds. Kształcenia PŁ

 


wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym (zgodnie z § 5 ust. 8)

kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu studiów o ile taki dokument w kraju wydania uprawnia do wstępu na uczelnie wyższą oraz jest opatrzony apostille lub zalegalizowany (zaświadczenie musi zostać zastąpione dyplomem)

właściwe podkreślić

w przypadku kandydatów do IFE

właściwe podkreślić

niepotrzebne skreślić

właściwe podkreślić

w przypadku kandydatów do IFE

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)