Zasady rekrutacji na WAT 2023/24

Artykuł archiwalny

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2023/24

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023/24.
 
 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 57/WAT/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 oraz sposobu jej przeprowadzenia

 

Na   podstawie   art. 70 ust. 1    ustawy    z    dnia    20 lipca 2018 r. - Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala    się,    z    zastrzeżeniem    ust. 2-3,    warunki,   tryb,    termin   rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia:
  1. pierwszego stopnia - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
  2. drugiego stopnia - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
 1. Warunki, tryb przyjęcia na uczelnie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ustala Minister Obrony Narodowej.
 1. Warunki i tryb przyjmowania osób na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się ustalone są w odrębnej uchwale Senatu WAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W zastępstwie przewodniczącego Senatu

(-) dr hab. inż. Stanisław KACHEL

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WAT nr 57/WAT/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

 

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2023/2024 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:
 1. w języku polskim

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

bezpieczeństwo narodowe

TAK

TAK

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

TAK

NIE

biogospodarka

TAK

NIE

budownictwo zrównoważone

TAK

TAK

chemia

TAK

NIE

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

TAK

TAK

elektronika i telekomunikacja

TAK

TAK

energetyka

TAK

TAK

geodezja i kataster

TAK

TAK

informatyka

TAK

TAK

infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

TAK

NIE

inżynieria bezpieczeństwa

TAK

NIE

inżynieria geoprzestrzenna

TAK

TAK

inżynieria kosmiczna i satelitarna

TAK

NIE

inżynieria materiałowa

TAK

NIE

 

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

inżynieria systemów bezzałogowych

TAK

NIE

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

TAK

NIE

logistyka

TAK

TAK

logistyka

(profil praktyczny1)

TAK

TAK

lotnictwo i kosmonautyka

TAK

NIE

mechanika i budowa maszyn

TAK

TAK

mechatronika

TAK

NIE

obronność państwa

(profil praktyczny1)

TAK

TAK

optoelektronika

(w przypadku uruchomienia kierunku)

TAK

NIE

zarządzanie

TAK

TAK

 

 1. w języku angielskim

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

lotnictwo i kosmonautyka

TAK

NIE

mechatronika

TAK

NIE

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.
 1. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi, powołana przez rektora, komisja rekrutacyjna.
 1. W procesie rejestracji na studia, kandydat określa preferowane kierunki studiów. Ma prawo wybrać do trzech kierunków na każdej z form prowadzenia studiów i określić priorytety rozpatrywania. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. W

1 Pozostałe kierunki studiów - profil ogólnoakademicki.

 

przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile w procesie rejestracji określił tę formę prowadzenia studiów).

 

§ 2

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem doj- rzałości”.

§ 3

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:
  1. proces rejestracji;
  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpi- sanie na listę studentów określonego kierunku studiów.
 1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 1 marca 2023 r.2 uruchomieniem procesu rejestracji (który trwa do dnia 14 lipca 2023 r.2), a kończy się w dniu 25 lipca 2023 r.2 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-5.
 1. Proces rejestracji obejmuje:
  1. założenie indywidualnego konta/rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandy- datów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;
  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej oraz dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, w tym określenie preferowanych kierunków studiów zgodnie z ustalonym priorytetem;
  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wyko- nanej zgodnie z określonymi tam wymogami);
  4. przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości3 oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekruta- cji, o których mowa w § 4 ust. 10;
  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł4 (bez względu na liczbę kie- runków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK.
 1. Kandydat zakwalifikowany do  przyjęcia  na  studia  zobowiązany  jest  dostarczyć do WAT:
  1. ankietę osobową wydrukowaną z IRK;
 
 

 

2 Termin może ulec zmianie; informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie interneto- wej WAT.

3 Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami RP dostarcza je do komisji rekrutacyjnej (wraz tłumaczeniem na język polski), która naliczy punkty rankingowe za świa- dectwo dojrzałości. proporcjonalnie do polskiego świadectwa dojrzałości

4 Wysokość opłaty rekrutacyjnej może ulec zmianie; informacja o zmianie wysokości opłaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej WAT.

 1. kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 2. kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 10 - oryginały do wglądu.
 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, składa również zaświadczenie nostryfikujące wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oryginał świadectwa wydanego poza granicami RP, które nie jest nostryfikowane, musi być opatrzony apostille o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.
 1. Kandydat na studia prowadzone w języku angielskim, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:
  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów;
  2. podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów;
  3. wpisanie kandydatów przyjętych na studia na listy studentów określonych kie-runków studiów (po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3).
 1. Listy rankingowe dla określonych kierunków studiów sporządzane są po zakończeniu procesu rejestracji na studia.
 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadec- twie dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 5, przesłane poprzez IRK w pro- cesie rejestracji na studia:
  1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” - wyłącznie wyniki5 części pisemnej egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 6);
  2. dla kandydata ze świadectwem „starej matury”   oraz   uzyskanmy  poza

granicami RP - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości (wyliczone zgonie z ust. 7);

 1. dla  kandydata      z   dyplomem   IB   (International  Baccalaureat)  lub    EB (European Baccalaureate) - oceny uzyskane w czasie egzaminu matural- nego (wyliczone zgodnie z ust. 8).
 1. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.
 1. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny zamieszczone na świadectwie dojrzałości uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych, wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów mak-symalnej liczby punktów rankingowych:

5 Wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

bezpieczeństwo narodowe

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

45

 

30*

 

30*

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

20

 

5

biogospodarka

45

30*

0

30*

30*

0

0

0

20

5

budownictwo zrównoważone

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

chemia

45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

5

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 

45

 

30

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

20

 

5

elektronika

i telekomunikacja

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

energetyka

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

geodezja i kataster

45

30*

0

0

0

30*

0

0

20

5

informatyka

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

infrastruktura komunikacyjna

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria bezpieczeństwa

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria geoprzestrzenna

45

30*

0

0

0

30*

0

0

20

5

inżynieria kosmiczna i satelitarna

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

inżynieria materiałowa

45

30*

0

30*

0

0

0

0

20

5

inżynieria systemów bezzałogowych

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

przedmiot/

maksymalna liczba punków rankingowych

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

45

30*

30*

0

0

0

0

0

20

5

logistyka

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

logistyka

(profil praktyczny)

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

lotnictwo

i kosmonautyka

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechanika i budowa maszyn

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

mechatronika

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

obronność państwa

(profil praktyczny)

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

optoelektronika

(w przypadku uruchomienia kierunku)

45

30

0

0

0

0

0

0

20

5

zarządzanie

30

0

0

0

0

45*

45*

45*

20

5

*podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych (liczba punktów rankingowych za świadec- two dojrzałości - maksimum 100).

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości „nowa matura” (wyniki procentowe) - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru: pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu, gdzie:
  1. wynik maturalny - wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punkto- wej wynikający, w stosunku 1:1, ze skali procentowej;
  2. waga poziomu: 0,5 - poziom podstawowy, 1 - poziom rozszerzony;
  3. waga przedmiotu:
   1. 0,45 - przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5,
   2. 0,30 - przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5,
   3. 0,20 - język obcy,
   4. 0,05 - język polski.
 2. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości „stara matura” oraz uzyskane poza granicami RP (skala ocen od 2 do 6).

 

 

 

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

język obcy

język polski

6

45

30

20

5

5

40

25

18

5

4

35

20

15

4

3

20

15

10

3

2

15

10

5

2

 

 1. Punkty rankingowe za dyplom IB (International Baccalaureat) lub EB (European Baccalaureat).

punkty

z egzaminu maturalnego EB lub IB - poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

przedmioty zależne od kierunku studiów określone w § 4 ust. 5

język obcy

język polski

6 i więcej

45

30

20

5

5

40

25

20

5

4

35

20

18

4

3

20

15

15

3

2

15

10

10

2

 

 1. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:
  1. określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwuję- zycznym;
  2. dwa języki obce;
  3. określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 1. Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.
 1. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści   stopnia   centralnego   olimpiad   i   konkursów,    o    których    mowa   w   uchwale   Senatu   WAT   18/WAT/2019    z    dnia    25    kwietnia    2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024.

 

§ 5

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia na okre- ślony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określo- nego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na ten kierunek stu- diów. Liczba zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia na określony kierunek stu- diów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc dla tego kierunku studiów.
 1. Wyniki kwalifikacji (listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów oraz nieprzyjętych) zostaną ogłoszone w dniu 17 lipca 2023 r.2 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyj- nym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 1. Po dostarczeniu dokumentów kandydat jest przyjmowany na studia poprzez wpi- sanie na listę studentów określonego kierunku studiów. Niedostarczenie doku- mentów jest traktowane jako rezygnacja z kandydowania na studia i skutkuje wy- kreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów, o czym kandydat jest informowany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).
 1. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna doręcza opatrzoną pod- pisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia.
 1. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie dokumentowej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

 

§ 6

 

 1. Ostateczne wyniki kwalifikacji (przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) zostaną ogłoszone w dniu 25 lipca 2023 r.2 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK).
 1. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 5, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich.
 1. Rekrutacja w drugiej turze prowadzona będzie do dnia 20 września 2023 r.2 lub do wyczerpania limitu miejsc.
 2. W kolejnych turach przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną oraz dostarczyli wymagane dokumenty.
 1. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2, przyjmowani są kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w pierwszej turze kierunek studiów i zostali nieprzyjęci ze względu na uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 4.

§ 7

 

 1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.
 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zarówno na kierunkach prowa- dzonych w języku polskim i angielskim (wymagane jest potwierdzenie znajomości języka).

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)