Zasady rekrutacji do PWSFTiT w Łodzi 2023/2024

Artykuł archiwalny

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi rekrutacja 2023/2024

 

Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2022 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2023/2024.

 

Na podstawie art. 70 oraz art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), oraz § 38 ust. 1 pkt. 17 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi uchwalonego na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2019 r. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Senatu PWSFTviT z dnia 19 sierpnia 2021 r. z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r.)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi postanawia ustalić następujące warunki, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2023/2024:

§ 1

1.   Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (zwanej dalej Uczelnią) może zostać dopuszczona osoba, która spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

3)   świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię i posiada dyplom ukończenia studiów.
 1. Uczelnia prowadzi rejestrację kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2023/2024 drogą elektroniczna za pomocą Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK). System dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.
 1. Rejestracja przez system IRK odbywa się w terminach określonych niniejszą uchwałą.
 1. Osoba zgłaszająca się na studia do Uczelni zobowiązana jest:
  1. zarejestrować się w IRK;
  2. postępować zgodnie z procedurą zamieszczoną w systemie;
 1. dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2022/2023 na indywidualne konto bankowe wygenerowane w IRK. Opłatę należy uiścić przed dniem zakończenia rejestracji;
 1. złożyć teczkę własnych prac twórczych i teczkę z dokumentami rekrutacyjnymi (jeśli są wymagane) we właściwym dziekanacie/sekretariacie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O formie złożenia teczki właściwa jednostka informuje kandydata na stronie internetowej Uczelni.

6.   Kandydat powinien postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w IRK i na stronie internetowej oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 1. Kandydaci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają tej samej procedurze przyjęcia na studia, co inni kandydaci.
 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dostosowują formę pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie rekrutacji po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu/dziekanatu właściwej jednostki organizacyjnej z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i propozycją oczekiwanej formy pomocy. Zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż w dniu zakończenia rejestracji kandydatów.
 1. Dostosowanie formy pomocy może polegać na:
 1. przedłużeniu czasu trwania rozmowy lub egzaminu o nie więcej niż 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;
 1. stosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszy i klawiatury;
 1. zastosowaniu alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo alfabetem Braille’a, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny;
 2. zamianie formy rozmowy lub egzaminu z ustnej na pisemną albo z pisemnej na ustną;
 1. udziale w rozmowie lub egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy;
 1. zapewnienie miejsca umożliwiającego przeprowadzenie egzaminu kandydatom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 1. Jednostki organizacyjne Uczelni umieszczają na stronie internetowej harmonogram egzaminów wstępnych na rok 2023/2024 najpóźniej do końca marca 2022 r.

11. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego lub jednolite studia magisterskie w Uczelni stanowi zdany egzamin maturalny oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzonego w formie egzaminu konkursowego, sprawdzający uzdolnienia artystyczne oraz predyspozycje do podjęcia studiów.

 1. Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.
 1. Egzaminy wstępne przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane przez Rektora w drodze zarządzenia.
 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 1. Limity przyjęć na każdy kierunek, specjalność określa odrębna Uchwała Senatu.
 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

§2

 

 1. Rekrutacja cudzoziemców na studia prowadzona jest w oparciu o dwie grupy zasad:
 1. tzw. ścieżka polska dla osób legitymujących się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie B2, z zastrzeżeniem ust. 5, i uprawnionych do podjęcia i kontynuowania studiów bez odpłatności na podstawie art. 324 ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 1. tzw. ścieżka zagraniczna dla osób nieznających języka polskiego przynajmniej na poziomie B2, z zastrzeżeniem ust. 5.
 1. Cudzoziemiec wybiera grupę zasad, w oparciu o którą będzie uczestniczyć w procesie rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. Osoby uprawnione do podjęcia i kontynuowania studiów bez odpłatności na podstawie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, przystępują do egzaminów wstępnych w języku polskim.
 1. Poziom znajomości języka polskiego może być poświadczony w trakcie egzaminów wstępnych przez Komisję Rekrutacyjną poprzez wpis do protokołu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 1. Cudzoziemcy aplikujący na aktorstwo lub scenariopisarstwo lub organizację produkcji filmowej i telewizyjnej przedkładają certyfikat, wskazany w ust. 3, poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie C1.
 1. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka aplikujący na aktorstwo lub scenariopisarstwo lub organizację produkcji filmowej i telewizyjnej nie muszą przedkładać certyfikatu, o którym mowa w ust. 5.

7.   Cudzoziemcy rekrutujący się na studia poprzez ścieżkę polską postępują zgodnie z procedurą określoną w niniejszej uchwale.

 1. Cudzoziemcy rekrutujący się na studia poprzez ścieżkę zagraniczną postępują zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Uczelni w zakładce Studia – Zasady rekrutacji w angielskiej wersji językowej.
 1. Sporządza się wspólne listy przyjęć obywateli polskich i cudzoziemców, określonych w ust. 1 pkt 1 i uprawnionych do podjęcia i kontynuowania studiów bez odpłatności. Cudzoziemcy nieuprawnieni do podjęcia i kontynuowania studiów bez odpłatności przyjmowani są poza łącznym limitem przyjęć.
 2. Opłata rekrutacyjna może być wniesiona w złotych polskich lub w walucie obcej: euro lub dolara amerykańskiego, w wysokości uwzględniającej średnie kursy walut Narodowego Banku Polskiego, wg stawek określonych w zarządzeniu Rektora i podanych na stronie internetowej Uczelni w zakładce Studia – Zasady rekrutacji w angielskiej wersji językowej.
 1. W czynnościach formalnych w procesie rekrutacji na studia cudzoziemca może reprezentować pełnomocnik, który okazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz legitymuje się swoim dokumentem tożsamości.

12. Kandydat, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 1. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem dyplomu matury IB, należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego.
 2. Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), a w pozostałych przypadkach oddane legalizacji.
 1. Jeżeli na świadectwie matury zagranicznej innej niż IB albo na dyplomie ukończenia studiów uzyskanym za granicą nie ma adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o odpowiednio przyjęcie na studia do każdego typu szkół wyższych albo do kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo albo dyplom, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, którzy zostaną przyjęci na studia, zostają skierowani na rok nauki języka polskiego w postaci zajęć pozaprogramowych.
 3. Egzaminy wstępne dla kandydatów cudzoziemców, wskazanych w ust. 1 pkt 2, odbywają się w terminach określonych na stronie internetowej Uczelni w zakładce Studia – Zasady rekrutacji w angielskiej wersji językowej.
 1. Decyzje administracyjne o przyjęciu cudzoziemca na studia, o odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia lub o umorzeniu postępowania rekrutacyjnego w sprawie cudzoziemca podejmuje Rektor.

 

§3

 

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację w roku akademickim 2023/2024 w następującym zakresie:
 1. reżyseria filmowa i telewizyjna (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 15 września 2023 r.

Egzamin wstępny dla kandydatów sprawdza zdolność kandydatów do zawodu reżysera filmowego i telewizyjnego w wielu aspektach twórczych i osobowościowych. Bada przede wszystkim kreatywność kandydatów, umiejętność obserwacji i interpretacji rzeczywistości, zdolności przenoszenia własnych pomysłów na zapis filmowy, fotograficzny, scenariuszowy. Sprawdza wyobraźnię, erudycję, jak również umiejętność współpracy z aktorem. Jest to bardzo wszechstronny egzamin, który z bardzo wielu kandydatów wybiera najciekawszych młodych twórców rokujących nadzieje na ciekawy rozwój w Uczelni i poza nią.

Egzamin obejmuje:

Etap pierwszy:

Preselekcja teczek kandydatów przesłanych drogą elektroniczną, która decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego egzaminu (bez udziału kandydata).

Etap drugi:

Egzamin ustny niepunktowany – pytania dotyczące złożonej teczki prac artystycznych oraz wiedzy ogólnej kandydata (kandydatki). O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje Komisja na podstawie pozytywnej oceny predyspozycji kandydata (kandydatki) oraz jego prac.

Etap trzeci:

Egzamin praktyczny

 • scenariuszowe zadanie fabularne: obszar oceny - dramaturgia, wyobraźnia i kultura języka
 • scenariuszowe zadanie dokumentalne: obszar oceny -obserwacja i wrażliwość społeczna;
 • inne zadania fabularne: obszar oceny - inscenizacja i narracja;
 • inne zadania dokumentalne: obszar oceny - komunikacja i narracja.

 

Etap trzeci jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania. O zakwalifikowaniu się do etapu czwartego decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata podczas wykonywania zadań z etapu trzeciego.

Etap czwarty:

EGZAMIN KOŃCOWY KONKURSOWY

 • ocena filmu i innych prac własnych kandydata;
 • ocenę projektu filmu fabularnego;
 • ocenę projektu filmu dokumentalnego;
 • rozmowa kwalifikacyjna

Etap czwarty jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata (kandydatkę) w czwartym etapie oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 1. scenariopisarstwo (studia I stopnia, stacjonarne, 3-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 15 września 2023 r.

Egzamin wstępny dla kandydatów na studia scenariopisarskie ma na celu sprawdzenie dramaturgicznych i narracyjnych predyspozycji kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów. Kandydat powinien wykazać się minimalnym dorobkiem literackim, który zaświadczy, iż posiada on podstawowe umiejętności budowania postaci, rozwijania akcji, konstruowania opowiadania, wyczucie stylu i gatunku, umiejętności wyrażania postaci poprzez dialog.

 

Etap pierwszy obejmuje:

 • preselekcję teczek prac własnych kandydatów, które zawierają:
 • życiorys artystyczny (informację o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej kandydata),
 • krótką jednostronicową deklarację intencji kandydata nt. Dlaczego chcę być scenarzystą?”,
 • pomysł na film fabularny (5-cio stronicowy zapis pomysłu na film uzupełniony dwoma scenami dialogowymi z udziałem głównego bohatera),
 • inne teksty literackie (razem nie więcej niż 10 stron).

 

Uwaga:

Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do etapu drugiego na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.

Etap drugi obejmuje:

 • poznanie i ocenę predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata;
 • egzamin składa się z dwóch następujących po sobie części:
 • kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu na film, pomysłu na postać, sceny dialogowej),
 • rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy i przygotowanych w trakcie egzaminu testów dramaturgicznych.

 

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

c) scenariopisarstwo studia II stopnia (stacjonarne, 2-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 29 września 2023 r.

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia ma przede wszystkim określić czy prezentowany przez kandydatów dorobek scenariopisarski jest pod względem artystycznym i warsztatowym porównywalny z tym, który prezentują osoby, które ukończyły studia scenariopisarskie pierwszego stopnia.

Etap pierwszy obejmuje:

 • ocenę dotychczasowego dorobku;
 • preselekcję teczek prac własnych kandydatów, które zawierają:
 • CV zawodowe” – czyli szczegółowy opis wszelkich dotychczasowych dokonań i doświadczeń z obszaru scenariopisarstwa,
 • jedną stronę tekstu: dlaczego aplikuję na te studia, jaka jest moja motywacja, czego oczekuję i co zamierzam osiągnąć,
 • napisany przez kandydata scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego (można dołączyć treatment),
 • dwa lub trzy pomysły na filmy fabularne, z których jeden byłby następnie rozwijany w trakcie studiów (każdy z pomysłów nie więcej niż 5 stron).

 

Uwaga:

Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do etapu drugiego na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.

Etap drugi obejmuje:

 • rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, której przedmiotem będą przede wszystkim prace złożone w teczce.

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

 1. montaż filmowy (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 15 września 2023 r.

Studia w specjalności montaż filmowy mają na celu wykształcenie montażystów, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy przy postprodukcji filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, jak i we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Program studiów montażowych jest ściśle wpisany w nauczanie reżyserii i łączy w sobie wiedzę o kulturze i szeroko rozumianą wiedzę o wszelkich aspektach powstawania utworu filmowego z praktyczną realizacją prac filmowych.

Celem egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie jest poznanie i ocena predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy obejmuje:

 • preselekcję teczek prac własnych kandydatów, które zawierają:
 • opis własnych prób artystyczno-twórczych,
 • jednominutową nagraną do kamery wypowiedź kandydata (autoprezentację)
 • wybrane próby własnych prac montażowych o czasie łącznym do 5 min,
 • obowiązkową pracę kandydata na zadany temat (3-minutowy film),
 • informacje o wykształceniu i dorobku twórczym kandydata,
 • inne prace artystyczne.

 

Kandydat składa teczkę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – kandydat wypełnia formularz on-line oraz podaje linki do prac filmowych i innych prac zamieszczonych w Internecie.

Etap pierwszy nie jest punktowany. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu egzaminu wstępnego decyduje Komisja na podstawie preselekcji teczek kandydatów przesłanych drogą elektroniczną.

Etap drugi (egzamin konkursowy) obejmuje:

 • poznanie i ocenę predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata;
 • egzamin  składa  się  z  5  rozmów  kwalifikacyjnych  (5  komisji  dwuosobowych) oceniających wiedzę kandydata w dziedzinie sztuki filmowej i kultury, rozumienie dramaturgii filmu fabularnego i dokumentalnego, umiejętność analizy dzieła filmowego oraz obronę przedstawionych do egzaminu prac własnych.

Etap drugi jest punktowany.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o wykonanie przed rozmową krótkich testów, zadań lub zapoznanie się z materiałami (fragmenty filmów, fotografie, dzieła plastyczne, teksty literackie).

Etap drugi jest punktowany. O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań. Punkty uzyskane na etapie drugim przechodzą do etapu trzeciego.

Etap trzeci EGZAMIN KONKURSOWY obejmuje:

 • rozmowę na temat wiedzy ogólnej kandydata, ogólnych poglądów o sztuce, dotychczasowego dorobku artystycznego;
 • rozmowę z kandydatem oceniającą predyspozycje, wiedzę i umiejętności kandydatów: wrażliwość estetyczną, rozumienie dramaturgii, umiejętność kojarzenia, sposób wyrażania myśli i umiejętność przekonywania do własnych racji, wiedzę o sztuce filmowej i zjawiskach współczesnej kultury.

Etap trzeci jest punktowany. Oceny dokonują członkowie pięcioosobowej Komisji. O przyjęciu na studia decyduje najwyższa łączna suma punktów uzyskanych przez kandydatów w II i III etapie egzaminu wstępnego, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 1. sztuka operatorska (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 15 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów oraz teczki twórczości własnej kandydata.

Teczka ta powinna zawierać: prace filmowe do 6 minut (do 1 GB), prace fotograficzne do 30 sztuk (1 plik Pdf do 100 MB), prace plastyczne (o ile kandydat takie prace posiada) oraz 1-minutową autoprezentację w postaci nagrania video zawierającą swobodna w treści wypowiedź o sobie (1 GB).

Egzamin składa się z trzech etapów, z których dwa pierwsze są eliminacyjne, trzeci jest egzaminem konkursowym.

Etap pierwszy obejmuje:

 • ocenę zawartości teczki własnej twórczości (bez udziału kandydata).

Etap pierwszy jest punktowany. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje najwyższa uzyskana liczba punktów przyznana na podstawie oceny prac kandydata.

Etap drugi obejmuje:

 • realizację aranżacji fotograficznej w atelier na zadany temat (tematy zadań zostaną przedstawione w dniu egzaminu),
 • wykonanie zadania fotograficznego czarno-białego lub barwnego w świetle naturalnym na zadany temat (tematy zadań zostaną przedstawione w dniu egzaminu),
 • sprawdzian wrażliwości plastycznej kandydata,
 • wstępną rozmowę z kandydatem na temat wykonanych zadań w drugim etapie.

Etap drugi jest punktowany oddzielnie dla każdego zadania.

O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań.

Etap trzeci (EGZAMIN KONKURSOWY) obejmuje:

 • realizację zadania filmowego w postaci 2-minutowego longshota, realizowanego przy użyciu kamery na zadany temat (tematy zadań zostaną podane w dniu egzaminu),
 • analizę operatorską filmu przedstawionego przez komisję
 • rozmowę z kandydatem na temat ogólnych poglądów o sztuce.

Etap trzeci jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa łączna suma punktów uzyskanych przez kandydatów za pierwszy, drugi i trzeci etap na egzaminie wstępnym, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 1. film animowany i efekty specjalne (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 15 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów.

W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat składa w dziekanacie teczkę twórczości własnej.

Teczka ta powinna zawierać: własne prace plastyczne (ewentualnie filmowe i fotograficzne).

Egzamin wstępny ma na celu sprawdzenie czy kandydat posiada wyobraźnię kreacyjno-filmową, uzdolnienia plastyczne i techniczne oraz wiedzę ogólną o zjawiskach w dziedzinie kultury.

Etap pierwszy (eliminacyjny) obejmuje:

 • zadania sprawdzające wyobraźnię kreacyjno-filmową,
 • zadania sprawdzające wrażliwość i uzdolnienia plastyczne,
 • ocenę dorobku twórczości własnej kandydata (prace plastyczne ewentualnie prace fotograficzne lub filmowe).

Etap pierwszy jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych z przez kandydata w pierwszym etapie.

Etap drugi (konkursowy) obejmuje:

 • analizę filmu krótkometrażowego przedstawionego przez Komisję,
 • rozmowę z kandydatem dotyczącą jego dorobku artystycznego, prac wykonanych w trakcie egzaminu wstępnego oraz poglądów na sztukę.

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa łączna suma punktów uzyskanych przez kandydatów za pierwszy i drugi etap na egzaminie wstępnym, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 1. fotografia (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 marca – 15 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat przedstawia teczkę twórczości własnej (zawierającą do 10-15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym) oraz wykonane zadania fotograficzne. Tematy zadań fotograficznych zostaną podane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja.

Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów, z których pierwszy jest etapem eliminacyjnym, natomiast drugi jest egzaminem konkursowym.

Etap pierwszy (eliminacyjny) obejmuje:

 • preselekcję teczek twórczości własnej kandydatów z ich udziałem. Teczka powinna zawierać:
 • własne prace fotograficzne,
 • przygotowane przez kandydata zadania fotograficzne

Etap pierwszy nie jest punktowany.

Na podstawie preselekcji teczek kandydatów Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego etapu.

Etap drugi (konkursowy) obejmuje:

·     rozmowę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej,

 • wykonanie zadań fotograficznych w atelier lub wnętrzu naturalnym na temat podany przez Komisję,
 • przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej,
 • analizę fotografii przedstawionej przez Komisję,
 • eksplikację i obronę prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję. 

Etap drugi jest punktowany, oddzielnie dla każdego zadania.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie egzaminu konkursowego, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

h) fotografia studia II stopnia (niestacjonarne, 2-letnie):

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 29 września 2023 r.

Studia II stopnia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej dyplom studiów I stopnia i zajmują się lub mają w planach zawodowych pracę w szeroko pojętych formach multimedialnych, opartych na podstawach fotografii zaawansowanej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów. W dniu przystąpienia do egzaminu kandydat przedstawia teczkę twórczości własnej, zawierającą:

 • prace fotograficzne w formacie wystawienniczym ;
 • przygotowane zadania fotograficzne (określone corocznie przez Komisję);
 • wykaz zrealizowanych wystaw fotograficznych indywidualnych oraz dokumentujących uczestnictwo w wystawach zbiorowych, wykaz nagród i wyróżnień.

W postępowania kwalifikacyjnego kandydaci wykazują się znajomością współczesnych zjawisk artystycznych, kulturalnych i podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej oraz dokonują omówienia i obrony prezentowanych prac.

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie egzaminu, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 1. Aktorstwo (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 4,5- letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 10 lipca 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów przez system IRK.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, dobry słuch, muzykalność, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.

Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać i przygotować następujący repertuar:

 • jeden wiersz z okresu od renesansu polskiego lub europejskiego do roku 1945,
 • jeden wiersz z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 20-lecia),
 • dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z klasycznej dramaturgii europejskiej lub światowej,
 • dwa fragmenty prozy: jeden z utworów klasyki polskiej lub światowej, jeden ze współczesnej prozy polskiej lub światowej.

 

UWAGA: umownie do klasyki zalicza się utwory napisane przed II Wojną Światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;

 • dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a cappella i do wyboru klasyczną lub współczesną piosenkę autorską, musicalową lub kabaretową z repertuaru uznanych polskich i światowych twórców gatunku

UWAGA: umownie do klasyki zalicza się utwory napisane przed II Wojną Światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive w formacie mp.3

Etap pierwszy (selekcyjny) obejmuje:

 • ocenę warunków scenicznych,
 • ocenę głosu i słuchu,
 • ocenę wymowy,
 • ocenę interpretacji wiersza i prozy.

Etap pierwszy nie jest punktowany.

Po przeprowadzeniu I etapu Komisja decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego etapu.

Etap drugi (egzamin konkursowy) obejmuje:

 • interpretację wiersza klasycznego i współczesnego,
 • interpretację monologu,
 • interpretację prozy klasycznej i współczesnej,
 • interpretację utworu wokalnego.

Etap drugi jest punktowany.

O zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje najwyższa uzyskana łączna liczba punktów przyznana na podstawie oceny każdego z zadań.

 

Etap trzeci (egzamin konkursowy) obejmuje:

·

elementarne zadania aktorskie,

 

·  zadania aktorskie przed kamerą,

·

rozmowę  kwalifikacyjną  dotyczącą  problemów  życia  kulturalnego  w  Polsce

 

i  na  świecie  oraz  znajomość  literatury  w  tym  utworów  dramatu  klasycznego  i

 

współczesnego (polskich i zagranicznych),

 

 • ocenę sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maksymalnie 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia,
 • sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków następujących tańców: walc wiedeński, polka, krakowiak.

Etap trzeci jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w III etapie, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 

 1. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 29 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów przez system IRK:

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza – życiorysu kandydata
 1. opłata rekrutacyjna

Egzamin wstępny to rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata. Obejmuje ona pytania z poniższych zakresów:

 1. predyspozycje do zawodu,
 2. wiedza z zakresu mediów i sztuki,
 1. wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Egzamin wstępny na studia stacjonarne składa się z dwóch etapów, podczas których przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

W pierwszym etapie kandydat otrzymuje pytania z zakresu wiedzy o mediach i sztuce oraz wiedzy z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Etap pierwszy jest punktowany. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu decyduje Komisja na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w pierwszym etapie.

Etap drugi obejmuję rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą predyspozycję kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.

Etap drugi jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie pierwszego i drugiego etapu, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

Egzamin na studia niestacjonarne jest jednoetapowy i obejmuje trzy zakresy zagadnień wskazanych powyżej.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024.

 1. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 kwietnia – 29 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów przez system IRK:

 1. dyplom ukończenia studiów
 2. esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza – życiorysu kandydata
 3. opłata rekrutacyjna

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Podczas egzaminu zostaną sprawdzone wiedza, umiejętności i kompetencje kandydatów i kandydatek. Powinni oni:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.
 • posiadać ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej.
 • rozpoznawać systemy telewizji publicznej i komercyjnej.
 • posiadać umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.
 • posiadać umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.
 • posiadać warsztat analizy i oceny dzieła filmowego
 • rozróżniać sylwetki twórców filmowych,
 • potrafić analizować zjawiska kulturowe.
 • realizować własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.
 • definiować własne sądy, argumentować podejmowane decyzje oraz analizować zjawiska kulturowe i społeczne.
 • rozumieć pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów i kandydatki podczas egzaminu ustnego umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów II-go stopnia w roku akademickim 2023/2024.

 • Studia podyplomowe (niestacjonarne):

Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową

Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 czerwca – 29 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów przez system IRK:

 1. dyplom ukończenia studiów

2.   esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów, który jest jednym z elementów wersji elektronicznej formularza – życiorysu kandydata

 1. opłata rekrutacyjna

 

Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej filmu, telewizji, teatru, literatury, muzyki, plastyki, wydarzeń społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie. Ponadto obejmie problematykę nowych mediów, technologii cyfrowych, Internetu, a także elementy wiedzy menedżerskiej oraz zarządzania projektami.

Egzamin jest punktowany.

O przyjęciu na studia decyduje najwyższa suma punktów uzyskanych przez kandydatów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiająca zakwalifikowanie się do limitu miejsc określonego uchwałą Senatu w sprawie limitu miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023.

§ 4.

Z uwagi na konkursowy charakter postępowania rekrutacyjnego na studia Uczelnia nie przewiduje przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§5.

 

 1. Zasady rekrutacji na studia w Uczelni laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, są takie same jak dla pozostałych kandydatów na studia, w związku z koniecznością sprawdzenia podczas rekrutacji uzdolnień artystycznych i predyspozycji kandydatów do podjęcia studiów artystycznych.

 

 1. Ustępu 1 nie stosuje się do laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej rekrutujących się na studia I stopnia studiów stacjonarnych na kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Kandydat, który został laureatem zwolniony jest z udziału w pierwszym etapie rekrutacji.

 

§6.

 

Uczelnia prowadzi rekrutację w roku akademickim 2023/2024 na podstawie przeprowadzonego procesu potwierdzania efektów uczenia się.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

 • złożenie dokumentów wymaganych do podjęcia studiów,
 • uzyskanie w procesie potwierdzania efektów uczenia się minimum 60 punktów ECTS.

O przyjęciu na studia decyduje najlepszy wynik uzyskany przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: 1 maja – 15 września 2023 r.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu

PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi

dr hab. Milenia Fiedler

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Komentarze (0)