Zasady rekrutacji na UW 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 147

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 
z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego
na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
 
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów rekrutacji oraz przeniesień z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
§ 2
 
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
 
- kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia;
- limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów w ramach określonego kierunku, profilu poziomu kształcenia oraz formy studiów; 
- egzaminie maturalnym, zwanym dalej „nową maturą” – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2023, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 ustawy dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);
- egzaminie dojrzałości, zwanym dalej „starą maturą” – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa art. 70 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym nauce oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa
pkt 3;
- świadectwie  dojrzałości  uzyskanym  w trybie  starej  matury  –  należy  przez  to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w pkt 4;
- Maturze Międzynarodowej, zwanej dalej „IB” – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
Maturze Europejskiej, zwanej dalej „EB” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich (Dz.U. z 2005 r. poz. 10), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 11;
- zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;
- przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym;
- załącznikach do uchwały – należy przez to rozumieć załączniki, w których określone zostały kierunki studiów, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, poziomy kształcenia, formy studiów oraz szczegółowe warunki, terminy i zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2023/2024, a także został zawarty sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
- Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” – należy przez to rozumieć elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia;
- osobistym koncie rejestracyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera IRK, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji i kwalifikacji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego).
 
§3
 
Senat określi w odrębnej uchwale limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z uwzględnieniem zasady przewidzianej w ust. 2.
Ogólna liczba studentów na studiach niestacjonarnych w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu nie może przewyższać, po przeprowadzeniu rekrutacji, ogólnej liczby studentów na studia stacjonarne w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. W uzasadnionych przypadkach Senat może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasady, o której mowa w ust. 2, o ile zasada ta zostanie zachowana w skali uczelni.
 
§4
 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 4 do uchwały. Postępowanie rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do dnia 30 września 2023 r., z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku rekrutacji na studia od semestru letniego postępowanie rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do rozpoczęcia tego semestru. Sprawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 ust. 2 i 3, § 20 ust. 5 oraz 29 ust. 7 określa zarządzenie Rektora.
 
 
DZIAŁ II
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 
§5
 
Rekrutację prowadzą komisje rekrutacyjne. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Rektor.
 
§6
 
Członków komisji rekrutacyjnych powołuje Rektor w terminie do dnia 15 marca 2023 r. na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej. Rektor może odwołać członka komisji.
 
W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz jeden lub dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu studentów danej jednostki. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest kierownik jednostki dydaktycznej albo upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 
Członek komisji rekrutacyjnej podlega wyłączeniu od udziału w sprawie:
 
w której jest kandydatem albo pozostaje z kandydatem w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na prawa lub obowiązki członka komisji;
kandydata będącego jego małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lub osobą, z którą pozostaje w faktycznym pożyciu;
kandydata związanego obecnie lub w przeszłości z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
w której jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem kandydata;
z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
w której kandydat jest osobą pozostającą wobec członka komisji w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej lub pracowniczej;
w innych przypadkach mogących rodzić uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka Komisji.
Członek komisji rekrutacyjnej ma obowiązek poinformować pozostałych członków komisji o okolicznościach wskazanych w ust. 3. O wyłączeniu członka komisji postanawia na jego wniosek lub z urzędu przewodniczący komisji, a jeśli wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji – Rektor.
 
§7
 
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 
  1.  przestrzeganie przepisów prawa i dbałość o ich dochowanie w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2.  zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów;
  3.  zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;
  4.  przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
  5.  rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
  6.  sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową;
  7.  sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do wpisania na listę studentów oraz wpisywanie na listę studentów;
  8.  podjęcie i doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia;
  9.  sporządzenie zbiorczych i indywidualnych sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia;
  10. nadzór nad procesem przyjmowania dokumentów od kandydatów.
Decyzje administracyjne w imieniu komisji rekrutacyjnej podpisuje jej przewodniczący.
 
§ 8
 
1. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały komisji rekrutacyjnej w jej imieniu podpisuje przewodniczący.
2.Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego komisji po uprzednim przekazaniu projektu protokołu członkom komisji rekrutacyjnej.
3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych lub komisji egzaminacyjnych, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających zorganizowanie posiedzenia w formie stacjonarnej, mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Decyzję w sprawie wyboru formy posiedzenia (stacjonarnej lub zdalnej) podejmuje przewodniczący komisji.
 
§9
Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia administracja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz Biuro ds. Rekrutacji.
Kierownik jednostki dydaktycznej Uniwersytetu może określić w drodze zarządzenia szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnych oraz komisji egzaminacyjnych utworzonych w ramach danej jednostki organizacyjnej.
 
 
DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
 
§10
 
Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników.
 
Rozdział 1
Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
 
§11
 
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
zarejestrowała się w systemie IRK;
wniosła opłatę, której wysokość oraz tryb wpłaty określa zarządzenie, o którym mowa w § 4 ust. 4;
posiada świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 2;
posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 
Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być dopuszczona osoba, która zdała na egzaminie maturalnym wszystkie przedmioty obowiązkowe.
 
Załączniki do uchwały mogą określać dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.
 
Kandydat zarejestrowany w systemie IRK ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z zamieszczonymi w tym systemie informacjami.
 
§12
 
Obsługę IRK prowadzi Biuro ds. Rekrutacji. Zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia ustala Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty. Tryb postępowania w tym zakresie określa Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 
§13
 
Zasady postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą na studia na Uniwersytecie Warszawskim określone są w przepisach § 20 ust. 9 oraz § 41-44 uchwały.
 
Rozdział 2
Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego
 
§14
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące zasady:
 
w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską:
a) bierze się pod uwagę w rekrutacji wyniki matury z języka polskiego (z zastrzeżeniem lit. b, c i d), matematyki (z zastrzeżeniem lit. c i d) i języka obcego (z zastrzeżeniem lit. c i d), zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, oraz maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów, zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, albo te wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego, 
o  ile  w  szczegółowych  zasadach  rekrutacji  dla  danego  kierunku  studiów,
znajdujących się w załączniku nr 1 do uchwały, zostało tak postanowione, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego dopuszcza się wzięcie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym innego zdanego przez kandydata języka A, lub literature and performance (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku Matury EB),
o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyniku z przedmiotu punktowanego, otrzymują zero punktów za tę część postępowania kwalifikacyjnego,
wynik na świadectwie dojrzałości lub zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego, brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, musi być większy niż zero (0),
o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku studiów, znajdujących się w załączniku nr 1 do uchwały, zostało tak postanowione, w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin lub egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzamin lub egzaminy zawodowe, bierze się pod uwagę także wynik lub wyniki tych egzaminów,
sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
wynik egzaminu uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
 
Egzamin
Egzamin IB Egzamin EB maturalny
(nowa matura)
7 pkt 9,00 – 10,00 100%
6 pkt 8,00 – 8,99 90%
5 pkt 7,50 – 7,99 75%
4 pkt 7,00 – 7,49 60%
3 pkt 6,00 – 6,99 45%
2 pkt 5,00 – 5,99 30%
 
przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu
 
zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – higher level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem lit. i,
na dyplomie IB: w przypadku języków za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, za HL uznaje się poziom B HL, a za poziom dwujęzyczny uznaje się poziom A (HL lub SL) lub literature and performance z zastrzeżeniem, że poziom dwujęzyczny nie ma zastosowania w przypadku języka polskiego; w przypadku języka polskiego poziom A (HL lub SL) uznaje się za poziom rozszerzony; w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL,
na dyplomie EB: w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3 (z wyjątkiem języka polskiego); w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3,
kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają wynik z języka obcego (innego niż język polski) na poziomie L2+3 oraz kandydatom z dyplomem
IB, którzy posiadają wynik z języka obcego (innego niż język polski) na poziomie A (HL lub SL) lub literature and performance przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:
 
R = D x 4/3
gdzie:
 
D – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%,
w przypadku kandydatów posiadających zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, jak i dyplom IB lub dyplom EB, wyniki z egzaminów
maturalnych przeliczane są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale dla danego rodzaju matury;
o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości:
bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się tzw. nową maturą)
umieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu albo wspomniane wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,
sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
 
c)  oceny  z  egzaminu dojrzałości zostaną  przeliczone  na  punkty  procentowe
w następujący sposób:
 
Matura do roku 1991 Matura po roku 1991
5 – 100% 6 – 100%
4 – 85% 5 – 90%
3 – 40% 4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%
 
o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia w załączniku nr 1 nie zostało
przewidziane inaczej, w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony według wzoru:
 
W = Wk x 0,8
gdzie:
 
W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu;
 
o ile w zasadach określonych w załącznikach nr 1 lub 2 do uchwały nie zostało przewidziane inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z maturą zagraniczną na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
 
brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym,
 
w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg wzoru:
 
W = Wk x 0,8
gdzie:
 
W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu
 
wynik z egzaminu maturalnego brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, po zastosowaniu odpowiedniego przelicznika, musi być większy niż zero (0),
 
w przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, uznanego przez komisję rekrutacyjną za równoważny,
 
sposób przeliczania przez komisję rekrutacyjną wyników oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,
 
w przypadku kandydatów posiadających zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, jak i świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wyniki
 
z egzaminów maturalnych przeliczane są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale dla danego rodzaju matury,
 
w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości, na którym widnieją wyniki egzaminów zdawanych w ramach różnych rodzajów matur, wyniki te przeliczane są zgodnie z zasadami określonymi w uchwale dla danego rodzaju matury.
 
W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie niestacjonarnej oraz studiów w języku angielskim w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej możliwe jest określenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów innych wymogów niż określone w ust. 1, o ile zostało to przewidziane dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały.
 
§ 15
 
Szczegółowy wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomów i wag przypisanych przedmiotom określa załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 16
 
O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzoną odpowiednim dokumentem, o którym mowa w ust. 2-4.
 
Za dokument poświadczający znajomość języka angielskiego uznaje się:
 
na poziomie B2: certyfikat na poziomie B2 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego lub B2 First
 
(wcześniej pod nazwą: Cambridge First Certificate in English (FCE)) – ocena A lub B lub International English Language Testing System (IELTS) – poziom 5,5-6,5 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 75-93 pkt;
 
na poziomie C1: certyfikat na poziomie C1 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego lub C1 Advanced
 
(wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)) – ocena A, B lub C albo International English Language Testing System (IELTS) – poziom 7-8 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 94-109 pkt;
 
na poziomie C2: certyfikat na poziomie C2 wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW lub C2 Proficiency (wcześniej pod nazwą:
 
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)) – ocena A, B lub C albo International English Language Testing System (IELTS) – poziom 8,5-9 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT®) – wynik 110-120 pkt.
 
Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest również dyplom IB, dyplom EB, świadectwo szkoły średniej lub dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydane na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 29 ust. 5 uchwały, aktualna rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego
 
(Central Foreign Language Proficiency Examination) lub certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2, a także wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego na poziomie co najmniej 60%, o ile w szczegółowych zasadach określonych dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały nie został określony wyższy próg punktowy.
 
Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia drugiego stopnia jest również dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydany na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
 
29 ust. 5 uchwały, a także rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego (Central
 
Foreign Language Proficiency Examination) lub certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2.
 
W przypadku braku dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub 4 kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w języku angielskim może potwierdzić znajomość tego języka na odpowiednim poziomie w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o ile taka możliwość przewidziana została w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały.
 
§ 17
 
O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli:
 
ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
 
posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
 
Obcego, lub  posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 
 posiada na dyplomie IB lub EB wynik egzaminu z języka polskiego.
 
Komisja rekrutacyjna może zweryfikować znajomość języka polskiego w drodze egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o ile taka możliwość przewidziana została w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały albo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – uznać inny dokument poświadczający znajomość tego języka.
 
§ 18
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujące laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych określa uchwała nr 452 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2023/2024 (Monitor UW z 2019 r. poz. 199 z poźn. zm.).
 
W pozostałych sprawach, nieuregulowanych w uchwale, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy niniejszej uchwały.
 
§ 19
 
W skład postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia mogą wchodzić następujące elementy:
 
egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;
egzamin ustny;
rozmowa kwalifikacyjna;
konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych;
dodatkowe kryteria przewidziane dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do uchwały.
 
Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.
 
§ 20
 
Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez komisje rekrutacyjne lub specjalnie powołane do tego celu komisje egzaminacyjne. Komisję egzaminacyjną można powołać spośród członków komisji rekrutacyjnej lub nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego niewchodzących w skład komisji rekrutacyjnej. W skład komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić również pracownicy innych uczelni lub ośrodków naukowych będący ekspertami w danej dziedzinie, z zachowaniem zasad, które zostały określone dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały. Powołania komisji egzaminacyjnej dokonuje kierownik właściwej jednostki dydaktycznej Uniwersytetu.
 
Egzamin w formie pisemnej jest kodowany. Dopuszcza się przeprowadzanie niekodowanego egzaminu w formie pisemnej pod warunkiem automatycznego sprawdzania przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) składającej się przynajmniej z czterech osób.
 
3. Ocena z egzaminu w formie pisemnej jest przeprowadzana dwukrotnie i niezależnie. W przypadku prac sprawdzanych bez porównywania z ustalonym szablonem, praca musi być sprawdzana przez dwóch egzaminatorów, zaś ostateczny wynik jest średnią ocen. Przy istotnej różnicy ocen egzaminatorów decyzję podejmuje przewodniczący komisji.
 
Przebieg egzaminu wstępnego w formie ustnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) po uprzednim przekazaniu projektu protokołu
członkom komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej). Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, określić wzór lub wymagane elementy protokołu.
 
Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone na odległość, z wykorzystaniem programów komputerowych umożliwiających stwierdzenie tożsamości osoby odbywającej egzamin. Sposób organizacji i tryb przeprowadzenia egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych odbywających się na odległość określa zarządzenie, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 
Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne (w tym egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka, w którym odbywają się studia) mogą być rejestrowane w formie nagrania dźwięku po uprzednim wyrażeniu przez kandydata zgody na ich rejestrację.
 
Komisja rekrutacyjna lub komisja egzaminacyjna przed przystąpieniem do przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej (w tym egzaminu
 
rozmowy sprawdzających znajomość języka, w którym odbywają się studia) weryfikuje tożsamość kandydatów przystępujących do egzaminu lub rozmowy.
 
Informacja dotycząca charakteru i zakresu dodatkowego egzaminu wstępnego oraz zestawy zagadnień do egzaminów ustnych oraz rozmów kwalifikacyjnych są jawne i podlegają opublikowaniu w systemie IRK do dnia 31 marca 2023 r.
 
Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych oraz dodatkowych egzaminów wstępnych uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia
 
będących osobami z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, zgodnie z przepisami § 41-44 uchwały.
 
§ 21
 
Jeżeli szczegółowe zasady rekrutacji nie określają trybu postępowania w przypadku niestawienia się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego, rozstrzygnięcia w tej sprawie dokonuje komisja rekrutacyjna.
 
§22
 
O przyjęciu na studia kandydata decyduje wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
Rozdział 3
Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
 
§ 23
 
1. Wynik końcowy kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie to liczba z przedziału 0-100 (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), równa średniej ważonej wyników z przedmiotów, o których mowa w § 14 ust. 1 (z zastrzeżeniem § 15-18), zgodnie z następującym wzorem:
 
W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y
 
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata,
 
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%),
 
ewentualnie z uwzględnieniem wyniku z dodatkowego egzaminu wstępnego w przypadku, jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów został przewidziany.
 
O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku studiów, znajdujących się w załączniku nr 1 do uchwały, zostało tak postanowione, w miejsce jednego z wyników z dodatkowego przedmiotu maturalnego może być uwzględniony wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo wynik z egzaminu zawodowego.
 
Wynik końcowy kandydata, obliczony na podstawie wyników maturalnych, o których mowa w ust. 1, wymagany do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, nie może być niższy niż 50 punktów rekrutacyjnych.
 
Wynik   końcowy   kandydata,   obliczony   na   podstawie   wyników umieszczonych na świadectwie dojrzałości, dyplomie IB, dyplomie EB lub w zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego, wymagany do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, nie może być niższy niż 30 punktów rekrutacyjnych.
 
Szczegółowe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz – w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na których przewidziane zostały odrębne zasady rekrutacji, a także studiów drugiego stopnia – ustalania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, określone zostały w załączniku nr 1 do uchwały.
 
Rozdział 4
Sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie jego wyników
 
§ 24
 
Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół, do którego załącza listę rankingową, sporządzoną w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów i formy studiów.
Protokół i listę rankingową podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej po ich przyjęciu przez komisję rekrutacyjną w drodze uchwały.
Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole i na liście rankingowej powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
 
§ 25
 
Komisje rekrutacyjne przekazują protokół i listę rankingową, o których mowa w § 24 niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do Rektora.
Rektor może dokonać niezbędnych korekt w protokole lub na liście rankingowej, a także, na uzasadniony wniosek komisji rekrutacyjnej, zezwolić na zakwalifikowanie większej liczby kandydatów niż przewiduje limit przyjęć na dany kierunek studiów.
Po  uzyskaniu  zgody,  o której  mowa  w ust.  2,  komisja  rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów dodatkową liczbę kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników.
Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do wpisania na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc.
 
§ 26
 
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.
 
Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.
 
Listę, o której mowa w § 24, ogłasza się niezwłocznie poprzez wywieszenie w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej. Komisja rekrutacyjna może zamieścić listę również w systemie IRK i na stronie internetowej jednostki.
 
Prace pisemne z egzaminów wstępnych oraz nagrania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych (w tym egzaminów i rozmów sprawdzających znajomość języka, w którym odbywają się studia) są udostępniane kandydatom na ich wniosek do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Wgląd do pracy lub nagrania następuje w obecności pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
 
§ 27
Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2023/2024, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 29 września 2023 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kandydat kwestionujący wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyniku o jego sprostowanie.
 
W przypadku uznania wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 za zasadne, komisja może dokonać korekty wyniku uzyskanego przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komisja dokonuje w protokole adnotacji o sposobie załatwienia wniosku.
 
DZIAŁ IV
PRZYJĘCIE NA STUDIA
 
Rozdział 1
Ustalenie liczby przyjęć i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia
 
§ 28
 
1. Komisje rekrutacyjne przyjmują kandydatów w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ramach limitów miejsc.
 
W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyjęciem większej liczby kandydatów niż wynosi limit miejsc, w tym wynikających ze zgody Rektora, o której mowa w § 25 ust. 2, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.
 
§ 29
 
Komisja rekrutacyjna sporządza protokół w sprawie wpisania kandydatów na listę studentów. Do protokołu komisja załącza listę osób przyjętych.
 
Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 po dostarczeniu przez kandydata oryginału lub uwierzytelnionego odpisu odpowiednio świadectwa dojrzałości, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, świadectwa dojrzałości i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego oraz dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, dyplomu IB, dyplomu EB, świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą 
 
– w przypadku przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,  oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
 
 Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
 Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
 W przypadku wątpliwości co do dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 4, przewodniczący komisji rekrutacyjnej w jej imieniu może wystąpić do Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o informację, o której mowa w art. 326 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do czasu otrzymania informacji postępowanie rekrutacyjne w sprawie kandydata ulega zawieszeniu.
 
Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę studentów są zobowiązani przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, oraz inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów w terminach wyznaczonych przez komisje rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego określonego na poszczególne kierunki studiów w załączniku nr 4 do uchwały.
 
Wykaz dokumentów składanych przez osoby zakwalifikowane do wpisania na listę studentów zawarty jest w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
 
Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wpisie na listę studentów na osobistych kontach rejestracyjnych kandydatów w systemie IRK. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez jej wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej, względnie zamieszczenie jej w systemie IRK.
 
Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę studentów oraz wpisany na tę listę nie jest studentem do czasu złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na zasadach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186 z późn. zm).
 
Komisja rekrutacyjna nie dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, osoby posiadającej status aktywnego studenta tego samego kierunku studiów.
 
§ 30
 
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do wpisu na listę studentów lub wpisane na listę studentów z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc, osoby te zostaną zakwalifikowane do wpisania na listę studentów z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Przepisy § 29 stosuje się odpowiednio.
 
§ 31
 
Po terminie określonym w § 4 ust. 2 indywidualne decyzje w sprawach dotyczących przywrócenia lub przedłużenia terminów postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji rekrutacyjnej.
 
Rozdział 2
Doręczenie decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz środki odwoławcze
 
§ 32
 
Kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę studentów oraz kandydatom zakwalifikowanym do wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 29 ust. 6 i 7, właściwa komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.
 
Decyzje o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w przypadku decyzji doręczanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO), chyba że za zgodą kandydata dojdzie do doręczenia decyzji za pokwitowaniem w siedzibie jednostki organizacyjnej.
 
Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.
 
Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.
 
Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez właściwą komisję rekrutacyjną. Opinię podpisuje w imieniu komisji przewodniczący.
 
Odwołanie wraz z opinią i uporządkowanymi aktami sprawy przewodniczący komisji rekrutacyjnej przekazuje Rektorowi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.
 
Decyzję w sprawie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
Rozdział 3
Przepisy szczególne dotyczące przyjęcia na studia cudzoziemców
 
§ 33
 
Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do
kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).
 
W zakresie nieuregulowanym w rozdziale 3 do przyjmowania na studia cudzoziemców stosuje się zasady ogólne określone w uchwale.
 
§ 34
 
Decyzje administracyjne o przyjęciu cudzoziemca na studia, o odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia lub o umorzeniu postępowania rekrutacyjnego w sprawie cudzoziemca podejmuje Rektor.
 
Komisja  rekrutacyjna  po  spełnieniu  przez  cudzoziemca  warunków  do wpisania  na  listę  studentów  przekazuje  niezwłocznie  swoją  rekomendację  wraz z aktami sprawy Rektorowi. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku niezakwalifikowania cudzoziemca przez komisję rekrutacyjną do wpisania na listę studentów.
 
Decyzja Rektora o przyjęciu cudzoziemca na dane studia skutkuje wpisaniem cudzoziemca na listę studentów. Odpowiednio stosuje się § 29 ust. 2-9, przy czym zakwalifikowany do wpisania na listę studentów cudzoziemiec ma dodatkowo obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wskazać pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Od decyzji Rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 
§ 35
 
Absolwenci Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim mogą być przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie złożenia dokumentów, o których mowa w § 29, w ramach limitów przyjęć przewidzianych dla tej grupy kandydatów na poszczególnych kierunkach.
 
Decyzje w sprawie przyjęcia na studia kandydatów, o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor.
 
§ 36
 
Wobec kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Warszawski z zagraniczną uczelnią stosuje się zasady określone w tej umowie.
 
W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy uchwały wraz z załącznikami.
 
Kandydaci na studia wspólne oraz programy podwójnego lub wielokrotnego dyplomu prowadzone przez Uniwersytet Warszawski przyjmowani są zgodnie z zasadami i harmonogramem rekrutacji określonymi dla tych studiów, w ramach limitów przyjęć przewidzianych dla tej grupy kandydatów na poszczególnych kierunkach.
 
Rozdział 4
Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innych uczelni
 
§ 37
 
Osoby ubiegające się o przeniesienie na studia z innej uczelni podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z zasadami, które określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w załączniku nr 3 do uchwały, z zastrzeżeniem § 38-40 uchwały.
 
Przepisy § 16 i § 17 uchwały stosuje się odpowiednio.
 
§ 38
 
Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni może być prowadzone przez koordynatora ds. przeniesienia z innej uczelni. Koordynator powoływany jest przez kierownika jednostki dydaktycznej Uniwersytetu.
 
§ 39
 
Decyzje administracyjne w sprawach przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni podejmuje organ wskazany w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 
§ 40
 
W sprawach nieuregulowanych w uchwale, w tym w załączniku nr 3 do uchwały, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Rozdział 5
 
Przepisy szczegółowe dotyczące zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą
 
§ 41
 
Kandydaci z niesprawnością lub chorobą przewlekłą podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Organizacja egzaminów dla kandydatów z niesprawnością lub chorobą przewlekłą odbywa się we współpracy komisji rekrutacyjnych lub komisji egzaminacyjnych jednostek organizacyjnych oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnościami, zwanego dalej „BON”.
 
§ 42
 
W przypadku niepełnosprawności lub choroby przewlekłej kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku studiów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej), na wniosek kierownika BON, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.
 
Kierownik BON wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie złożonego przez kandydata:
kwestionariusza dla kandydatów z niesprawnością i przewlekle chorych, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów. Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do siedmiu dni przed terminem egzaminu;
wywiadu przeprowadzonego z kandydatem z niesprawnością lub chorobą przewlekłą przez pracownika BON;
analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą, wystawionej nie wcześniej niż 90 dni przed jej złożeniem w BON oraz w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeśli kierownik BON uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą, może wskazać na konieczność jej uzupełnienia.
 
§ 43
 
Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 
§ 44
 
W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest: 
przedłużenie czasu trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;
stosowanie   dodatkowych   urządzeń   technicznych,   takich   jak   komputery,
 
oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszki i klawiatury;
 
zastosowanie alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo brajla, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny;
zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną;
 
udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy;
 
zmiana miejsca odbywania się egzaminu, w tym możliwość organizacji egzaminu w formie zdalnej.
 
Jeżeli w przypadku danego kandydata istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu, kandydat wskazuje w kwestionariuszu preferowaną formę. Kierownik BON w swoim wniosku do przewodniczącego komisji wskazuje rekomendowaną formę zdawania egzaminu.
 
3. W przypadkach nieuwzględnionych w przepisach uchwały decyzję o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej na wniosek kierownika BON.
 
Nad bezpieczeństwem druku materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel komisji rekrutacyjnej (egzaminacyjnej) oraz przedstawiciel BON.
 
Prace egzaminacyjne w alternatywnych formach zapisu przepisywane są na druk zwykły przez osobę wskazaną przez kierownika BON.
 
W przypadku egzaminów testowych w alternatywnych formach zapisu odpowiedzi przepisywane są na standardowy kwestionariusz przez osobę wskazaną przez kierownika BON, następnie kodowane i dołączane do prac poddawanych ocenie.
 
 
DZIAŁ V
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 
§ 45
 
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Rektor sporządza sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu i wraz ze swoimi wnioskami przedstawia Senatowi.
 
DZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 46
 
Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
§ 47
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: A. Z. Nowak

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)