Zasady rekrutacji na SGH 2023/2024

Artykuł archiwalny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

 

UCHWAŁA NR 227 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1)), (dalej „ustawa”) uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I

Ogólne zasady rekrutacji

Rozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dalej „SGH”), rozpoczynających się w semestrze zimowym 2023 r. oraz w semestrze letnim 2024 r.

§ 2

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
 1. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 1. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 1. Matura Międzynarodowa – egzamin, którego zdanie jest potwierdzone dyplomem IB (International Baccalaureate), wydanym przez organizację

International Baccalaureate Organization w Genewie;

 1. Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 1. ISR (internetowy system rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia, dostępny na stronie internetowej SGH;
 1. osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 1. formularz rekrutacyjny ISR – część ISR, w której kandydat wybiera poziom studiów, na które chce się rekrutować;
 1. poziom ESOKJ – poziom znajomości języka obcego w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR

(publikowanych m.in. na stronie internetowej SGH);

 1. UKR – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 1. formach studiów, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;
 1. kierunkach studiów, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć kierunki studiów prowadzone w języku polskim i językach obcych;
 1. świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Nowej Matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Starej Matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia;
 1. kandydacie lub kandydatach, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wszystkich kandydatów niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

 

Przez termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy rozumie się odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji poprzez formularz rekrutacyjny ISR.

 

§ 3

 1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie oraz do cudzoziemców.
 1. Zasady podejmowania studiów przez uczestników programu podwójnego dyplomu kierowanych na studia przez uczelnię partnerską określone są postanowieniami umowy między SGH a daną uczelnią partnerską.

 

§ 4

 

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:
 2. na poszczególne formy studiów prowadzone w języku polskim, a wybór kierunku jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów, w trybie określonym w Regulaminie studiów albo
 1. na kierunki w języku angielskim, w formie studiów stacjonarnych: Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems.
 1. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na kierunki studiów prowadzone:
 2. w języku polskim: analiza danych – big data; e-biznes; ekonomia; ekonomiczna analiza prawa; finanse i rachunkowość; globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance); HR biznes partner; metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; kierunek menedżerski; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; zarządzanie projektami albo
 3. w języku angielskim: Advanced Analytics – Big Data; Finance and Accounting; Global Business, Finance and Governance; International Business, International Master Program in Management Accounting.

 

§ 5

 

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.
 2. Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia drugiego stopnia w języku polskim rozpoczynające się w semestrze letnim.

 

 

Rozdział 2

Limity przyjęć

 

§ 6

 

Limity przyjęć dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz dla cudzoziemców na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim dzieli się następująco:

 1. 50% dla kandydatów z naboru dla absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
 2. 50% dla kandydatów z naboru powszechnego.
 3. Jeżeli wypełnienie limitu przyjęć przy zachowaniu parytetu, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe, w pierwszej kolejności dobiera się kandydatów z naboru powszechnego.​
 4. Uprawnione jest przekroczenie limitów przyjęć na studia określonych przez Rektora oraz niezachowanie parytetu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 3, lub decyzją Rektora podjętą w II instancji.
 5. Kandydat może być przyjęty na studia wyższe jedynie w ramach limitu właściwego dla obywateli polskich albo dla cudzoziemców.

 

Rozdział 3

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

§ 7

W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia:

 1. w języku polskim – rozpoczyna się 22 czerwca 2023 r. i kończy 2 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ, a jeśli ten dzień przypadnie na dzień wolny od pracy, to termin zamknięcia rejestracji przypadnie na pierwszy następujący dzień roboczy;
 1. w języku angielskim dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo – rozpoczyna się 22 czerwca 2023 r. i kończy 2 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ, a jeśli ten dzień przypadnie na dzień wolny od pracy, to termin zamknięcia rejestracji przypadnie na pierwszy następujący dzień roboczy;
 1. w języku angielskim dla cudzoziemców – rozpoczyna się 22 czerwca 2023 r. i kończy 31 lipca 2023 r.
 2.  

 

§ 8

W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym, rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia:

 1. w języku polskim – rozpoczyna się 12 czerwca 2023 r. i kończy 21 czerwca 2023 r.;
 1. w języku angielskim dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo – rozpoczyna się 12 czerwca 2023 r. i kończy 21 czerwca 2023 r.;
 1. w języku angielskim dla cudzoziemców – rozpoczyna się 12 czerwca 2023 r. i kończy 31 lipca 2023 r.

 

§ 9

 

Rejestracja w ramach rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym:

 1. w języku polskim – rozpoczyna się 4 września 2023 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, jednak nie później niż 15 września 2023 r.;
 1. w języku angielskim dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo – rozpoczyna się 4 września 2023 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, jednak nie później niż 15 września 2023 r.;
 1. w języku angielskim dla cudzoziemców – rozpoczyna się 1 września 2023 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, jednak nie później niż 15 września 2023 r.

 

§ 10

W przypadku studiów drugiego stopnia w języku polskim rozpoczynających się w semestrze letnim, rejestracja rozpoczyna się 10 stycznia 2024 r., a kończy 15 stycznia 2024 r.

 

§ 11

1. Rejestracja w formularzu ISR jest możliwa:

 1. od godziny 12:00 (południe) czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pierwszego dnia okresu właściwej rekrutacji;
 1. do godziny 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.
 1. Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od godziny

12:00 (południe) czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od:

 1. od 31 maja 2023 r. – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym;
 1. od 8 stycznia 2024 r. – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

 

§ 12

Rektor określi w drodze zarządzeń szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego, w tym składania dokumentów – odrębnie dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i letnim oraz dla poszczególnych form i kierunków studiów w terminie odpowiednio do 15 marca oraz 31 października 2023 r.

 

DZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

Rozdział 1

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 13

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi UKR z tym, że decyzję w sprawie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje Rektor. § 14

Do zadań UKR należy:

 1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
 1. dokonanie wpisu na listę studentów w przypadku przyjęcia kandydata posiadającego polskie obywatelstwo na studia wyższe;
 1. wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia wyższe w sprawie kandydatów posiadających polskie obywatelstwo;
 1. przekazywanie rekomendacji Rektorowi, wraz z aktami sprawy, w zakresie przyjęcia lub odmowy przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe.

 

Rozdział 2

Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia § 15

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada odpowiednie świadectwa lub dokumenty określone w art. 69 ust. 2 ustawy.
 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów.

 

§ 16

 

 1. Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe prowadzone w języku polskim zobowiązany jest:
 1. przedstawić certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ – w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia, lub przynajmniej na poziomie C1 ESOKJ – w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, albo
 2. przedstawić inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie określonym w pkt 1, wydany przez polską uczelnię wyższą, albo
 1. złożyć test kwalifikacyjny ze znajomości języka polskiego przed Komisją ds. weryfikacji znajomości języka wykładowego dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego na poziomie określonym w pkt 1, albo
 2. przedstawić polskie świadectwo dojrzałości albo zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

 1. Niepotwierdzenie przez cudzoziemca znajomości języka polskiego na poziomie określonym w ust. 1 pkt 1 stanowi podstawę do nieprzyjęcia na studia wyższe.
 1. Zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 17

 

 1. Kandydaci na studia w języku angielskim zobowiązani są udokumentować znajomość języka wykładowego jednym z dokumentów przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Jeżeli kandydat wskaże, że nie posiada odpowiedniego dokumentu, zostanie zaproszony na rozmowę on-line weryfikującą znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ przeprowadzaną przez Komisję ds. weryfikacji znajomości języka wykładowego:
 1. po zakończeniu rejestracji we właściwej rekrutacji na dany poziom studiów, jednak nie później niż do pierwszego dnia składania dokumentów na dany poziom studiów wskazany w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 12

– w przypadku kandydatów posiadających polskie obywatelstwo;

 1. w ciągu dwóch tygodni od momentu skutecznej rejestracji kandydata

w formularzu ISR na dany poziom studiów, jednak nie później niż do ostatniego dnia akceptacji tzw. offer letter we właściwej rekrutacji wskazanego w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 12 – w przypadku cudzoziemców.

 1. Zasady przeprowadzania rozmowy weryfikującej poziom znajomości języka angielskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. Niepotwierdzenie przez kandydata znajomości języka wykładowego, w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 stanowi podstawę do nieprzyjęcia kandydata na

studia wyższe prowadzone w języku angielskim.

 

§ 18

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. rejestracji kandydatów w formularzu rekrutacyjnym ISR na dany poziom studiów;
 1. postępowania kwalifikacyjnego, prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia;
 1. wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

 

§ 19

 1. Rejestracja kandydata, w tym także laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ISR.
 1. Wszczęcie postępowania rekrutacyjnego następuje z chwilą zakończenia skutecznej rejestracji kandydata w ISR.
 1. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do internetu, co do zasady przez całą dobę.
 1. Na wniosek kandydata Dział Rekrutacji zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego na terenie kampusu SGH, umożliwiającego dokonanie rejestracji.

 

§20

 1. UKR komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. UKR informuje kandydata w szczególności o:
 • wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
 • umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, terminie i miejscu składania dokumentów;
 • przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 

 1. Informacje zamieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone.
 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

§ 21

 

 1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:
 1. założyć osobiste konto rekrutacyjne oraz wypełnić i zatwierdzić formularz rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:
 1. podać dane osobowe,
 1. podać dane kontaktowe,
 1. wybrać formę studiów lub kierunek,
 1. podać dane szkoły, a także numer, datę i miejsce wydania świadectwa dojrzałości,
 1. wpisać wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia oraz cudzoziemców rejestrujących się na studia w języku angielskim),
 2. wpisać dane z dyplomu: tytuł zawodowy, numer dyplomu, datę wydania dyplomu, kraj wydania dyplomu, nazwę ukończonej uczelni, miasto oraz kierunek (nie dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
 1. wgrać elektroniczne kopie dokumentów stanowiących podstawę kwalifikacji na studia wyższe, o których mowa w § 34 ust. 3 pkt 1 i 2 (nie dotyczy kandydatów posiadających polskie obywatelstwo oraz cudzoziemców rejestrujących się na studia w języku polskim),
 1. zadeklarować, czy posiada dokument potwierdzający znajomość języka wykładowego, o którym mowa w § 16 lub 17 (nie dotyczy kandydatów posiadających polskie obywatelstwo rejestrujących się wyłącznie na studia w języku polskim);
 1. wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem § 23.
 1. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 powoduje bezskuteczność rejestracji skutkującą pominięciem w rekrutacji.
 1. Kandydat może dokonać wyboru 6 (sześciu) spośród form lub kierunków studiów dostępnych w danym formularzu ISR, jednak przyjęty może być tylko na jedną

z form albo na jeden z kierunków studiów.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kandydat jest obowiązany uporządkować dokonane wybory w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (lista preferencji).
 1. Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR kandydat ma prawo uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. Zmiana danych osobowych kandydata (obywatelstwo, PESEL lub rodzaj oraz seria i numer dokumentu tożsamości data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że kandydat nie dokonał wyboru poziomu studiów. Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymania decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
 1. Kandydat, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, pod rygorem pozostawienia kierowanych do niego pism w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia.
 1. Zmiany dokonywane na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata podlegają archiwizacji wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji danych.

 

§ 22

 

 1. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rejestracji.
 1. Opłata rekrutacyjna uprawnia do rekrutacji na wybrane kierunki i formy na tym samym stopniu studiów, niezależnie od języka wykładowego.
 1. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym rachunku bankowym wskazanym w ISR potwierdzenie jej dokonania uwidocznione jest na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata.

 

§ 23

 

Na wniosek cudzoziemca, Dział Rekrutacji udostępnia numer dewizowego rachunku uczelni, na który może on wnieść równowartość opłaty rekrutacyjnej w EUR w formie przelewu tradycyjnego. Równowartość opłaty rekrutacyjnej w EUR ustalana jest na podstawie średnioważonego kursu kupna tej waluty w PLN według Narodowego Banku Polskiego w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia właściwej rekrutacji.

 

§ 24

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku bezskutecznej rejestracji albo rezygnacji z rekrutacji złożonej w formie pisemnej lub przez ISR przed zamknięciem formularza rekrutacyjnego ISR. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub przez PayPal w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

 

§ 25

 

 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmiany wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Rekrutacji przed zakończeniem terminu rekrutacji.
 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.
 1. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia przez kandydata tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

 

Rozdział 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia w języku polskim

§ 26

 1. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości.
 2. Podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości.

 

§ 27

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych:
 1. w zależności od ocen z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości, wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach

poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej;

 1. matematyka albo fizyka,
 1. geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, informatyka albo fizyka,
 1. pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski,
 1. drugi język obcy spośród wymienionych w lit. c;
 1. w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.
 1. Kandydat, który nie może wybrać przedmiotu w ramach pozycji wymienionych w ust. 1 pkt 1, z powodu braku oceny na świadectwie dojrzałości, otrzymuje za tę część zero punktów, zastrzeżeniem ust. 3.
 1. W przypadku zagranicznych świadectw dojrzałości kandydat może wskazać inny przedmiot niż wskazany w ust. 1 pkt 1, jednak przyznanie za niego punktów jest możliwe wyłącznie w przypadku uznania go przez UKR za równoważny.
 1. Sposób ustalania liczby punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości określony jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. Punkty kwalifikacyjne przyznawane są również za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe zgodnie z punktacją określoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 1. Zasady przeprowadzania testu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 28

 

 1. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 433 (czterysta trzydzieści trzy).
 1. Za wynik z testu z wiedzy o przedsiębiorczości kandydat na studia stacjonarne może otrzymać maksymalnie 100 (sto) punktów kwalifikacyjnych. Wynik z testu nie jest brany pod uwagę w rekrutacji na studia niestacjonarne.
 1. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi z przedmiotów maturalnych nie może przekroczyć 333 (trzystu trzydziestu trzech).
 1. W przypadku gdy suma punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych nie jest liczbą naturalną, dodaje się do niej ½ (jedną drugą) i przyznaje się kandydatowi liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy.

 

Rozdział 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia w języku polskim

 

§ 29

 

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje w trybie:
 • naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
 • naboru powszechnego.
 1. Kandydat może przystąpić do rekrutacji tylko w jednym z trybów wymienionych w ust. 1.
 1. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc udostępnionych w ramach właściwego limitu o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

 

§ 30

 

Nabór absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH na studia stacjonarne

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:
 • studenci SGH, którzy do 14 lipca 2023 r. uzyskali co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2022 r. a 14 lipca 2023 r.
 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowani na studia stacjonarne na podstawie średniej ocen odpowiednio z zakończonych semestrów albo studiów. Średnia ocen jest ustalana przez Dziekanat Studium Licencjackiego z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 1. Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, o których mowa w ust. 1 składają dokumenty określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest ukończenie studiów pierwszego stopnia SGH, z których średnia stanowiła podstawę kwalifikacji przed upływem właściwego terminu składania dokumentów określonego w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 12.

 

§ 31

 

Postępowanie kwalifikacyjne w trybie naboru powszechnego

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.
 1. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech modułów:
 • językowo-ogólnego;
 • ilościowego;
 • jakościowego.

 

 1. Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego oraz do:
 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 21 ust. 3, wskazał kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne lub
 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 21 ust. 3, wskazał inny niż wymieniony w pkt 1 kierunek.
 1. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów, przy czym w rekrutacji na kierunki: analiza danych – big data, ekonomia oraz metody Ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego, zaś w rekrutacji na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.
 1. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne w języku polskim mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) punktów z odpowiedniego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.
 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział 5

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia w języku angielskim na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

§ 32

 1. Przyjęcie kandydata posiadającego polskie obywatelstwo na odpłatne studia stacjonarne w języku angielskim następuje na podstawie rejestracji w ISR
  1. weryfikacji złożonych dokumentów.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc udostępnionych w ramach właściwego limitu o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty
 1. godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym

miejscu swojej listy preferencji.

 

§ 33

 

 1. Przyjęcie cudzoziemca na odpłatne studia stacjonarne w języku angielskim następuje na podstawie rejestracji w ISR, kwalifikacji na podstawie pozytywnej weryfikacji dokumentów przekazanych przez kandydata w formie elektronicznej oraz potwierdzenia przez niego oferty przyjęcia na studia w formie tzw. offer letter za pośrednictwem ISR w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 12.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc udostępnionych w ramach właściwego limitu, o przyjęciu na odpłatne studia wyższe stacjonarne w języku angielskim decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona według daty i godziny (z dokładnością co do sekundy) potwierdzenia przez kandydata oferty przyjęcia na studia tzw. offer letter.

 

§ 34

 

 1. Podstawą kwalifikacji cudzoziemców na kierunki studiów w języku angielskim jest weryfikacja plików w formacie PDF zawierających elektroniczne kopie dokumentów przekazanych za pośrednictwem ISR.
 1. Kandydat obowiązany jest zamieścić w ISR pliki w jakości umożliwiającej zapoznanie się z treścią dokumentu i jego wydrukowanie na papierze A4. W pliku

nie powinny być widoczne żadne inne elementy nachodzące na treść dokumentu lub też elementy tła.

 1. Przekazanie dokumentów do weryfikacji możliwe jest jedynie po wgraniu elektronicznej kopii:
 1. świadectwa dojrzałości wraz z wykazem ocen, o ile został wydany – w przypadku cudzoziemców rekrutujących się na studia pierwszego stopnia;
 1. dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu ekwiwalentnego oraz suplementu do dyplomu lub wykazu ocen – w przypadku cudzoziemców rekrutujących się na studia drugiego stopnia; a także spełnieniu pozostałych warunków skutecznej rejestracji, o których mowa w § 21.
 1. Weryfikacja zestawów przekazanych dokumentów odbywa się po wybraniu w ISR opcji „przekaż do weryfikacji” i następuje według daty jej zaznaczenia przez cudzoziemca, począwszy od zgłoszeń dokonanych najwcześniej.
 1. Warunkiem zakwalifikowania na studia wyższe jest pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie nim B2 ESOKJ.
 1. W wyniku zakwalifikowania na studia wyższe, za pośrednictwem ISR, cudzoziemiec otrzymuje ofertę przyjęcia na studia w formie tzw. offer letter.

 

Rozdział 6

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia

§ 35

 1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego drugiego stopnia zawierające informacje o wynikach uzyskanych przez kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 4, UKR tworzy odrębnie dla każdej formy, trybu kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów, o których mowa w § 21 ust. 3, oraz limitów i parytetów, o których mowa w § 6.
 1. Kandydaci są umieszczani na liście zakwalifikwanych lub niezakwalifikowanych do przyjęcia w kolejności wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, od najwyższego do najniższego.
 1. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w danej formie lub na danym kierunku umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą 

liczbę punktów kwalifikacyjnych albo otrzymali tę samą średnią, o której mowa w § 30 ust. 2, albo ten sam czas zgłoszenia, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście.

 1. Zbiorcze listy cudzoziemców zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia w języku angielskim publikowane są w ciągu 5 dni roboczych od ostatecznego terminu akceptacji oferty przyjęcia wskazanego w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 12.
 1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia publikowane są na stronie internetowej SGH.

 

§ 36

 

 1. Kandydat jest informowany za pośrednictwem ISR o wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie złożenia dokumentów.
 1. W przypadku nieuruchomienia formy studiów lub kierunku z powodu zakwalifikowania do przyjęcia kandydatów w liczbie niższej niż określona w odpowiednim zarządzeniu Rektora, kandydat zostanie o tym poinformowany przez ISR.
 1. W przypadku, gdy żaden z kierunków lub form studiów wskazanych przez kandydata w preferencjach, o których mowa w § 21 ust. 3, nie został uruchomiony z powodu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia liczby kandydatów niższej niż określona w odpowiednim zarządzeniu Rektora, postępowanie kwalifikacyjne zostaje umorzone i kandydat może wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

Rozdział 7

 

Obowiązki kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

 

§ 37

 

 1. Kandydat posiadający polskie obywatelstwo zakwalifikowany do przyjęcia zostaje wpisany na listę osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 12.
 1. Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia wyższe w języku polskim otrzymuje decyzję o przyjęciu pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie.
 1. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.

 

 1. Katalog wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz szczegółowe zasady ich składania zostały określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 38

 

 1. Cudzoziemiec zakwalifikowany na studia w języku angielskim, w celu potwierdzenia oferty przyjęcia na studia wyższe, obowiązany jest:
 1. potwierdzić poprawność podanych danych osobowych;
 1. zadeklarować, czy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie ubiegał się o wydanie wizy krajowej w celu podjęcia studiów w SGH;
 1. uzupełnić dane, o których mowa w § 39, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, także w § 40;
 1. wgrać, za pośrednictwem ISR, plik w formacie JPG o parametrach zgodnych  z wymaganiami technicznymi ISR zawierający cyfrowe zdjęcie przedstawiające kandydata spełniające wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;
 1. wgrać, za pośrednictwem ISR, pliki w formacie PDF zawierające elektroniczne kopie następujących dokumentów:
 1. podpisanego formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia,
 1. podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego kandydata zgody na podjęcie studiów w SGH (jeśli dotyczy),
 1. decyzji, o której mowa w art. 324 ust. 1 pkt 2 ustawy (jeśli dotyczy).
 1. Na etapie potwierdzania oferty przyjęcia cudzoziemiec może również złożyć wniosek o zakwaterowanie w jednym z Domów Studenta SGH.

 

§ 39

 

 1. Kandydat zakwalifikowany na studia wyższe uzupełnia, za pośrednictwem ISR, informacje niezbędne dla prawidłowej obsługi procesu rekrutacji i kształcenia, w szczególności:
 • wskazuje, czy uzyskał średnie wykształcenie w Rzeczpospolitej Polskiej czy za granicą;
 • zaznacza, czy wnosi o wydanie legitymacji studenckiej;
 • potwierdza zapoznanie się z warunkami odpłatności za usługi edukacyjne oferowane przez SGH i je akceptuje;
 • deklaruje preferowaną formę płatności za studia.

 

 1. Obowiązek złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do kandydatów posiadających polskie obywatelstwo zakwalifikowanych na studia stacjonarne w języku polskim, o ile w wyższych preferencjach nie zostały wskazane studia odpłatne. Deklaracja ta staje się wiążąca w przypadku przyjęcia kandydata na studia odpłatne.
 1. Oprócz informacji określonych w ust. 1, cudzoziemiec zakwalifikowany na studia wyższe wskazuje również:
 1. czy przysługuje mu zwolnienie z opłat za studia na podstawie art. 324 ust. 1 pkt

2 ustawy;

 1. czy należy do jednej z kategorii osób, o której mowa w art. 324 ust. 2 ustawy;
 1. typ, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości, o ile dane te nie zostały podane na etapie rejestracji – dotyczy tylko cudzoziemców zakwalifikowanych na studia stacjonarne.

 

§ 40

 1. Po zakwalifikowaniu na studia pierwszego stopnia, za pośrednictwem ISR kandydat dokonuje wyboru języków obcych, których naukę będzie kontynuował w ramach studiów w SGH, spośród następujących:
 1. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski – na studia w języku polskim;
 1. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski – na studia w języku angielskim.
 1. Wybór języków lektoratu jest ograniczony do języków obcych poświadczonych wynikiem na świadectwie dojrzałości zgłoszonych przez kandydata jako podstawa naliczenia punktów kwalifikacyjnych. Ograniczenie to nie stosuje się do cudzoziemców zakwalifikowanych na studia w języku angielskim.
 1. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje dwa języki obce, których naukę będzie kontynuować w ramach studiów w SGH i które opanował na poziomie przynajmniej B1 ESOKJ w przypadku pierwszego oraz przynajmniej A2 ESOKJ w przypadku drugiego języka.
 1. Kandydat na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wskazuje jeden język obcy, którego naukę będzie kontynuować w ramach studiów w SGH i który opanował na poziomie przynajmniej B1 ESOKJ. W przypadku gdy studia niestacjonarne nie stanowią najważniejszej preferencji kandydata, uzupełnia on również deklarację dotyczącą kontynuacji nauki drugiego języka obcego zgodnie z ust. 1 - 3.

 

 

Deklaracja ta staje się wiążąca w przypadku przyjęcia kandydata na studia stacjonarne.

 1. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości uwidoczniona jest mniejsza liczba języków niż wymagana do studiowania na danej formie studiów wyższych, kandydat uzupełnia deklarację języka zgodnie z ust. 1 oraz ust. 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 6.
 1. Cudzoziemiec zakwalifikowany na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim, zamiast drugiego języka obcego może zadeklarować chęć nauki języka polskiego, w tym od poziomu A1 ESOKJ.
 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest udokumentować znajomość wybranego przez siebie języka obcego na zadeklarowanym poziomie w trakcie składania dokumentów – dokument podlega akceptacji przez UKR na podstawie wiążącej opinii Centrum Nauki Języków Obcych SGH. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, których wybór był ograniczony zgodnie z ust. 2 oraz cudzoziemców, którzy zadeklarowali naukę języka polskiego od poziomu A1 ESOKJ w odniesieniu do tego języka.
 1. Za wystarczające potwierdzenie znajomości języka obcego, o którym mowa w ust. 7, przyjmuje się również ocenę z danego języka uwidocznioną na świadectwie dojrzałości stanowiącym podstawę przyjęcia na studia wyższe w SGH lub świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum.
 1. Wybór języka obcego w ISR jest wiążący dla kandydata przez cały okres studiów.

 

§ 41

 

 1. Po zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia w języku polskim, za pośrednictwem ISR kandydat dokonuje wyboru języka obcego, którego naukę będzie kontynuował w ramach studiów w SGH, spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, a także deklaruje aktualny poziom kompetencji wybranych języków obcych w przedziale B2–C2 ESOKJ.

2. W przypadku gdy kandydat został zakwalifikowany na studia w języku angielskim niebędące jego najważniejszą preferencją, uzupełnia on również deklarację dotyczącą nauki języka obcego zgodnie z ust. 1. Deklaracja ta staje się wiążąca w przypadku przyjęcia kandydata na studia w języku polskim.

 

 1. Wybór języka obcego w ISR jest wiążący dla kandydata przez cały okres studiów.

 

 

§ 42

 

 1. Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo lub cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim, którzy złożyli dokumenty na studia niezgodne z ich najważniejszą preferencją, w przypadku potwierdzenia woli udziału w dalszej rekrutacji poprzez ISR do godz. 15:00 ostatniego dnia terminu na złożenie dokumentów, będą brani pod uwagę w kolejnej turze kwalifikacji.
 1. Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo lub cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, są umieszczani na liście osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydaci, o których mowa w zdaniu poprzednim, w celu wzięcia udziału w kolejnej turze kwalifikacji powinni potwierdzić wolę udziału w dalszej rekrutacji poprzez ISR do godz. 15:00 ostatniego dnia terminu na złożenie dokumentów.

 

§ 43

 

 1. Jeżeli po zakończeniu weryfikacji dokumentów okaże się, że nie zostały wypełnione limity ustalone zgodnie z § 6, UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej, z wyłączeniem rekrutacji cudzoziemców na studia w języku angielskim. W kolejnych turach wolne miejsca rozdziela się pomiędzy osoby, o których mowa w § 42 ust. 1 i 2 zdanie drugie.
 2. Jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.
 3. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rekrutacji właściwej z tym, że przeprowadza nie więcej niż jedną turę kwalifikacji dodatkowej.
 4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia ich najważniejszej preferencji, a których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na studia został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583 i 1116), mogą złożyć pisemne podanie do Rektora nie później niż do końca następnego dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego.

 

Rozdział 8

Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego § 44

 1. Wpis na listę studentów kandydatów posiadających polskie obywatelstwo następuje z chwilą ogłoszenia listy przyjętych na studia wyższe.
 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Przedmiotem decyzji jest nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów.

 

§ 45

 

 1. Cudzoziemcy, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie elektronicznych kopii dokumentów, mogą być przyjęci na studia wyższe wyłącznie na podstawie decyzji wydanej przez Rektora, z zastrzeżeniem obowiązku dostarczenia do SGH kompletu oryginałów dokumentów, wymaganych do przyjęcia na studia w terminie określonym w decyzji o przyjęciu na studia.
 1. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, decyzja o przyjęciu na studia wyższe wygasa.

 

§ 46

 1. Kandydat powiadamiany jest poprzez osobiste konto rekrutacyjne w ISR o treści decyzji w sprawie przyjęcia.
 1. Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia, wraz z wynikami uzyskanymi przez te osoby, wywiesza się w siedzibie SGH w miejscu ogólnie dostępnym i zamieszcza na stronie internetowej SGH bez zbędnej zwłoki po zakończeniu ostatniej tury kwalifikacji, gdzie pozostają one dostępne przez dwa tygodnie od daty udostępnienia.

 

Rozdział 9

Doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

§ 47

Decyzje w sprawie przyjęcia na studia wyższe doręczane są w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, 1491 i 2052), dalej KPA.

§ 48

 1. Od decyzji UKR o odmowie przyjęcia na studia wyższe przysługuje odwołanie do Rektora.

 

 1. Od decyzji Rektora w sprawie przyjęcia na studia wyższe cudzoziemca przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 1. Odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 63 § 1 KPA.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 49

Ilekroć w uchwale jest mowa o kompetencjach Rektora dotyczących przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przez to rozumieć również kompetencje prorektora wyznaczonego przez Rektora.

 

§ 50

Ilekroć w uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego UKR, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego UKR, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego. § 51

Rektor może określić szczegółowe warunki rejestracji kandydatów w ISR w drodze zarządzenia.

 

§ 52

Jeżeli umowy międzynarodowe lub umowy zawarte przez SGH z podmiotami zagranicznymi przewidują inne niż określone w uchwale warunki podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych organizowanych lub współorganizowanych przez SGH, stosuje się postanowienia powołanych umów, w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 53

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor. Nie oznacza to możliwości określania innych trybów przyjęcia na studia niż uregulowane w niniejszej uchwale.

 

§ 54

Teksty uchwały oraz zarządzeń Rektora dotyczących postępowania rekrutacyjnego są udostępniane do wglądu w Dziale Rekrutacji oraz publikowane na stronie internetowej SGH.

 

§ 55

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio KPA.

 

§ 56

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu SGH

REKTOR

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)