Zasady rekrutacji na ASzWoj 2023/24

Artykuł archiwalny

Akademia Sztuki Wojennej rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA Nr 21/2022 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2023/2024 oraz sposobu jej przeprowadzenia. 

 

Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574   z późn. zm.), na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej - Przewodniczącego Senatu, 

 

uchwala, co następuje: 

 

1. W roku akademickim 2023/2024 ustala się następujące formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Sztuki Wojennej: 

1. kierunek „bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

2. kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

3. kierunek „bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

4. kierunek „bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

5. kierunek „logistyka”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

6. kierunek „zarządzanie i dowodzenie”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

7. kierunek „lotnictwo”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 

8. kierunek „obronność i przygotowania obronne społeczeństwa”: 

 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 
9. uchylony; 
10. kierunek „prawo” – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie; 
11. kierunek „administracja”: 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie), 
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie); 
12. kierunek „historia” - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie). 
 
2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2023/2024 oraz sposób jej przeprowadzenia, określa załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Załącznik o  który mowa  w ust. 2 udostępnić w BIP Akademii Sztuki Wojennej     w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały. 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 

 

Załącznik do uchwały Nr 21/2022 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 18 maja 2022 r. 

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 ORAZ SPOSOBU JEJ PRZEPROWADZENIA

 

§ 1. 

 1. Niniejsze warunki i tryb, rekrutacji na pierwszy rok studiów dotyczą studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 1. Na studia I stopnia (licencjackie) oraz jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada: 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu  maturalnego  z  poszczególnych  przedmiotów,  o  których  mowa    w przepisach o systemie oświaty; 

 1. świadectwo  dojrzałości  i   dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

 1. świadectwo dojrzałości  i  zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu  maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie  nauczanym  na  poziomie  technika,  o  których  mowa w przepisach o systemie oświaty; 

 1. świadectwo dojrzałości  i  zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu  maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

 1. świadectwo lub inny dokument wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; 

 1. świadectwo i inny dokument wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; 

 1. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie; 

 1. dyplom EB (European Baccalaureate) wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie   z   Konwencją   o    Statucie    Szkół    Europejskich,    sporządzoną  w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10); 

 2. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 

 3. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

 4. Na studia II stopnia (magisterskie) może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów. 

§ 2. 

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

  1. „kandydacie”, należy przez to rozumieć osobę która dokonała pełnej rejestracji w internetowym  systemie  rekrutacji  kandydatów  i  wniosła  opłatę  związaną  z postępowaniem rekrutacyjnym; 

  1. „egzaminie maturalnym”, należy przez to rozumieć tzw. „nową maturę”; 

  1. „egzaminie dojrzałości”, należy przez to rozumieć tzw. „starą maturę; 

  1. „maturze międzynarodowej (International Baccalaureate)”, należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB; 

  1. „maturze europejskiej” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB; 

  1. „świadectwie dojrzałości”, należy przez to rozumieć dokument stwierdzający zdanie  egzaminu  maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości,  o  których  mowa  w punktach 2 i 3. 

  § 3. 

  1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok  stacjonarnych  i niestacjonarnych  studiów I stopnia (licencjackich) albo jednolitych studiów magisterskich, odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu, uzyskanej w szkole średniej. 

  1. Podstawą przyjęcia na studia są: 

  1. wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; 

  1. wyniki  lub  ocena   z   dwóch   przedmiotów,   spośród   przyporządkowanych  w poniższej tabeli do określonego kierunku studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów: 

   

   
   
   
   
   
   

  Kierunek studiów 

   
   
   
   

  Przedmioty do wyboru 

   
   
   

   

  Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna 

   
   

  geografia historia 

  wiedza o społeczeństwie matematyka 

  informatyka 

   
   
   
   
   
   

  Kierunek studiów 

   
   
   
   

  Przedmioty do wyboru 

   
   
   
   

   

  Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja 

   
   

  geografia historia 

  wiedza o społeczeństwie matematyka 

  informatyka 

   
   
   
   

   

   

  Bezpieczeństwo wewnętrzne 

   
   

  geografia historia 

  wiedza o społeczeństwie matematyka 

  informatyka 

   
   
   
   

   

  Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo 

   
   

  geografia historia 

  wiedza o społeczeństwie matematyka 

  informatyka 

   
   
   
   

   

  Zarządzanie i dowodzenie 

   
   

  informatyka geografia matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

   
   
   
   

   

  Logistyka 

   
   

  geografia matematyka informatyka 

  wiedza o społeczeństwie 

   
   
   
   

   

   

  Lotnictwo 

   
   

  informatyka geografia historia matematyka 

  wiedza o społeczeństwie 

   
   
   
   

   

  Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa 

   
   

  informatyka geografia matematyka historia 

  wiedza o społeczeństwie 

   
   
   
   

   

   

  Prawo 

   
   

  geografia historia 

  wiedza o społeczeństwie matematyka 

  informatyka 

   
   
   
   

   

   

  Administracja 

   
   

  geografia historia 

  wiedza o społeczeństwie matematyka 

  informatyka 

   
   
   
   

   

   

  Historia 

   
   

  historia historia sztuki 

  wiedza o społeczeństwie geografia 

  filozofia 

  język łaciński i kultura antyczna 

  § 4. 

   

  1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących od roku 2008, stosuje się następujące zasady: 

  • podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu; 
  • punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; 
  • wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1. 
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących do roku 2007, stosuje się następujące zasady: 

  • podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu; 
  • punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym; 
  • wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego; 
  • jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów, wagę, o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się jako równą 1; 
  • jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się wartość równą zero; 
  • jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określaniu ilości punktów waga wynosi 0,5. 
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), stosuje się następujące zasady: 

  1. podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu       z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotu na  egzaminie  dojrzałości,  oceny  końcowe  z tych  przedmiotów  uzyskane  w szkole średniej; 

  2. oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości lub, w przypadku niezdawania odpowiednich przedmiotów na tym egzaminie, oceny końcowe uzyskane w szkole średniej zamieniane są na punkty wg następującej skali: 

  1.  

    
    
    
    
    
    

   Ocena uzyskana na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej 

    
    
    
    

   Punkty za ocenę z przedmiotu 

    
    

   zdawanego na egzaminie dojrzałości 

    
    

   końcową na świadectwie ukończenia szkoły średniej 

    
    
    
    

   6 

    
    

   100 

    
    

   55 

    
    
    
    

   5 

    
    

   85 

    
    

   45 

    
    
    
    

   4 

    
    

   70 

    
    

   35 

    
    
    
    

   3 

    
    

   50 

    
    

   25 

    
    
    
    

   2 

    
    

   30 

    
    

   15 

   1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali maturę międzynarodową (IB), albo maturę europejską (EB), stosuje się następujące zasady: 

   • podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego; 
   • wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury według tabeli: 

    

    
    
    
    
    
    

   MATURA 

   IB poziom SL 

    
    
    
    

   MATURA EB 

   poziom podstawowy 

    
    
    
    

   NOWA MATURA 

    
    
    
    

   MATURA IB 

   poziom HL 

    
    
    
    

   MATURA EB 

   poziom rozszerzony 

    
    
    
    

   NOWA MATURA 

    
    
    
    

   7 

    
    

   9,00-10,00 

    
    

   100% 

    
    

   7 

    
    

   8,00-10,00 

    
    

   100% 

    
    
    
    

   6 

    
    

   8,00-9,95 

    
    

   86% 

    
    

   6 

    
    

   7,00-7,95 

    
    

   85% 

    
    
    
    

   5 

    
    

   7,00-7,95 

    
    

   72% 

    
    

   5 

    
    

   6,00-6,95 

    
    

   70% 

    
    
    
    

   4 

    
    

   6,00-6,95 

    
    

   58% 

    
    

   4 

    
    

   5,00-5,95 

    
    

   55% 

    
    
    
    

   3 

    
    

   5,00-5,95 

    
    

   44% 

    
    

   3 

    
    

   4,00-4,95 

    
    

   40% 

    
    
    
    

   2 

    
    

   4,00-4,95 

    
    

   30% 

    
    

   2 

    
    

   3,00-3,95 

    
    

   25% 

    
    
    
    

   1 

    
    

   1,00-3,95 

    
    

   0 

    
    

   1 

    
    

   1,00-2,95 

    
    

   10% 

    

   1. do ustalenia liczby uzyskanych punktów stosuje się zasady określone w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3. 

    

§ 5. 

 
W przypadku większej liczby przedmiotów niż określona w § 3 ust. 2, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, pod uwagę będą brane te przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów. 
§ 6

Uzyskanie takiej samej sumy punktów przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnim miejscu listy zakwalifikowanych na dany kierunek, oznacza przyjęcie każdego z nich. 

  § 7. 

 1. Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad: 

 • kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów; 
 • podstawę kwalifikacji stanowią: 
 1. ocena uzyskana na dyplomie (OD), 
 2. średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os); 
 1. Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru: 

 

WK = OD+OS 

gdzie: 

OD – wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca: 

 • dla oceny "celująca" - 5.50 

 • dla oceny "bardzo dobra" - 5.00 

 • dla oceny "dobra plus" - 4,50 

 • dla oceny "dobra" - 4,00 

 • dla oceny "dostateczna plus" – 3,50 

 • dla oceny" dostateczna - 3.00. 

Os - ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

§ 8. 

 1. Rekrutację na studia przeprowadza się w okresie od 4 maja do 30 <span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW185195873 BCX0" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; background-image: var(--urlContextualSpellingAndGrammarErrorV2, url(" data:image="" svg+xml;base64,pd94bwwgdmvyc2lvbj0ims4wiiblbmnvzgluzz0ivvrgltgipz4kphn2zyb3awr0ad0inxb4iibozwlnahq9ijnwecigdmlld0jved0imcawidugmyigdmvyc2lvbj0ims4xiib4bwxucz0iahr0cdovl3d3dy53my5vcmcvmjawmc9zdmciihhtbg5zonhsaw5rpsjodhrwoi8vd3d3lnczlm9yzy8xotk5l3hsaw5rij4kicagidwhls0gr2vuzxjhdg9yoibta2v0y2ggntuumiaonzgxodepic0gahr0chm6ly9za2v0y2hhchauy29tic0tpgogicagphrpdgxlpmdyyw1tyxjfzg91ymxlx2xpbmu8l3rpdgxlpgogicagpgrlc2m+q3jlyxrlzcb3axroifnrzxrjac48l2rlc2m+ciagica8zybpzd0iz3jhbw1hcl9kb3vibgvfbgluzsigc3ryb2tlpsjub25liibzdhjva2utd2lkdgg9ijeiigzpbgw9im5vbmuiigzpbgwtcnvszt0izxzlbm9kzcigc3ryb2tllwxpbmvjyxa9injvdw5kij4kicagicagica8zybpzd0ir3jhbw1hci1uawxllunvchkiihn0cm9rzt0iizmzntvgrii+ciagicagicagicagidxwyxroigq9ik0wldaunsbmnswwljuiiglkpsjmaw5lltitq29wes0xmci+pc9wyxropgogicagicagicagica8cgf0acbkpsjnmcwyljugtdusmi41iibpzd0itgluzs0ylunvchktmteipjwvcgf0ad4kicagicagica8l2c+ciagica8l2c+cjwvc3znpg="=&quot;));" border-bottom:="" 1px="" solid="" transparent;"="">września  2023 r. 

 1. Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, który obejmuje: 

 1. rejestrację on-line kandydatów na studia; 

 1. ustalenie, zgodnie z warunkami określonymi w § 4–6, wyników postępowania rekrutacyjnego. 

§ 9. 

 1. Po zakończeniu rejestracji, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji ogłasza  się  listy  osób  zakwalifikowanych   na  poszczególne  kierunki,  formy    i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów. 
 2. Nie złożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów. 
 3. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. 
 4. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji. 
 5. Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną w drodze decyzji administracyjnej. 
 6. Od decyzji o której mowa w ust. 5 kandydatowi przysługuje prawo złożenia wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

§ 10. 

 1. Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. 
 2. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się na wniosek absolwenta. 
 3. Jeżeli w wyniku rekrutacji uzupełniającej suma punktów kwalifikacyjnych będzie wyższa od najniższej sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych przez kandydata na studia przyjętego podczas rekrutacji zasadniczej na dany kierunek studiów, wówczas absolwent zostaje wpisany na listę studentów. 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)