Zasady rekrutacji AGH 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 62/2022 Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 pkt 7) Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała nr 90/2021 Senatu AGH z dnia 27 października 2021 r.),Senat AGH uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji  na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w AGH rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024.
 1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH na podstawie potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.
 1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej reguluje Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 1. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 2.

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi Rektor AGH poprzez działającego z jego upoważnienia Pełnomocnika lub Pełnomocników ds. Rekrutacji.

 

 1. Pełnomocnika/Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji powołuje i odwołuje Rektor AGH w liczbie niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu rekrutacyjnego, przy czym każdy powołany Pełnomocnik jest równorzędny. Rektor AGH określa zakres udzielonych upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i administracyjnej.

 

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji z upoważnienia Rektora AGH:

 

 1. dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów w danym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji,

 

 1. podejmuje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na dany kierunek studiów,

 

 1. podejmuje decyzje, o których mowa w art. 323 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

 1. decyduje o zakończeniu i wznowieniu rekrutacji na dany kierunek studiów w porozumieniu z WZR,

 

 1. podejmuje decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

 

 1. Organami pomocniczymi Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek rekrutujących na dany kierunek studiów, zwane dalej „WZR”.

 

 1. WZR powołuje Rektor AGH określając zakres ich zadań.

 

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Centrum Rekrutacji AGH, Dział Studentów Zagranicznych AGH i dziekanaty jednostek rekrutujących.

 

§ 3.

 

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 odbywa się w tym samym trybie.

 

 1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących:

 

 1. rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz

 

 1. złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

 

 1. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia udział w egzaminie wstępnym lub w przypadku kandydatów spełniających wymogi określone w § 6 ust. 8 złożenie oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

 

 1. wstępną kwalifikację kandydatów, której wyniki ogłaszane są w postaci informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego przesłanej na osobiste konto kandydata w systemie e-Rekrutacja. W przypadku kandydata kwestionującego wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego część w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji, w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku, wniosek o jego sprostowanie;

 

 1. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

 

 1. w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów i dopełnieniu czynności określonych odrębnym zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 7;

 

 1. w przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i złożenia podania o przyjęcie na studia, wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. W przypadku kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danym cyklu rekrutacyjnym, niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie podanym w kalendarzu rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym cyklu rekrutacyjnym.

 

 1. Od decyzji o nieprzyjęciu na pierwszy rok studiów służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora AGH, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.),

 

mają prawo złożyć wniosek o zmianę podstawy kwalifikacji i będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

 1. Wstępnie zakwalifikowany kandydat na studia może dokonać wpisu i tym samym podjąć studia tylko na jednym kierunku studiów prowadzonym na tym samym poziomie i w tej samej formie, którego cykl kształcenia rozpoczyna się w roku akademickim 2023/2024.

 

§ 4.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 

 1. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i zakończy się 29 września 2023 r.

 

 1. Rekrutacja w okresie zimowym rozpocznie się 8 stycznia 2024 r. i zakończy się 23 lutego 2024 r.

 

 1. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w ust. 2 i 3 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

 1. Na dany kierunek studiów rekrutacja prowadzona jest do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów, o której mowa w § 1 ust. 4, lub podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na ten kierunek. Zakończona rekrutacja może być wznowiona w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia.

 

§ 5.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 

 1. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera tabela 1.

 

 1. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024.

 

 1. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 

 1. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1) zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 13.

 

 1. Przedmioty maturalne zdawane na egzaminie maturalnym lub dojrzałości uwzględniane w elementach G1, G2 wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera tabela 1.

 

 1. W przypadku osób legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie uwzględniane są w elemencie G2 wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawierają tabele 2-4.

 

 1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego wymienionego w kolumnach G1 i G2 tabeli 1 lub na dyplomach, o którym mowa w ust. 7, ma wyniki z więcej niż jednej kwalifikacji zawodowej wymienionej w tabeli 3 lub 4, to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 wskaźnika rekrutacji

 

W.

 

 1. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.

 

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.

 

 1. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego

 

stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

 

 1. Z uprawnień, o których mowa w ust. 11, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać kandydaci w roku uzyskania dokumentu o którym mowa w art. 69. ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 1. Wskaźnik rekrutacji ustalany jest według następujących zasad:

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru

 

W=M+3·G1+G2

(1)

 

gdzie:

 

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego wymienionego w tabeli 1, odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według następujących zasad:

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego z przedmiotów innych niż matematyka w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

 

G1,2 = NP

(2)

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

 

 

 

 1. jeżeli  na  świadectwie  dojrzałości  umieszczone  są  wyniki  z  obu  poziomów  –

 

podstawowego w wysokości NP punktów procentowych i z rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka, to elementy G1, G2 dla tych przedmiotów wyznaczane są jako suma punktów z obu poziomów

 

G1,2 = NP + NR

(4)

 

 1. w przypadku języka obcego nowożytnego – jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu dwujęzycznego w wysokości ND punktów procentowych oraz wynik z poziomu podstawowego w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 wyznaczane są według wzoru

 

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (1), gdzie:

 

G1, G2 – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według wzoru (6) z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2. W przypadku, gdy do żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie dojrzałości jest to podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotu innego niż matematyka wymienionego w tabeli 1.

 

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) oceny z matematyki zdanej w części ustnej egzaminu dojrzałości lub w przypadku, gdy kandydat nie przystępował do ustnego egzaminu z matematyki, z przeliczenia oceny końcowej z matematyki ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 

 

Algorytm przeliczania ocen na skalę procentową 0–100% punktów

 

 

gdzie:

 

N – ocena po przeliczeniu,

 

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa od Nmin,

 

 

– najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo,

 

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu, o którym mowa w ust. 7, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

 

G1 – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego wymienionego w kolumnie G1 tabeli 1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według zasad podanych w pkt 1 lub pkt. 2 w zależności od posiadanego świadectwa.

 

G2 – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 7, z danej kwalifikacji zawodowej wymienionej w tabeli 3 lub 4 zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wyłączeniem matury międzynarodowej (IB) i matury europejskiej (EB) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

 

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według wzorów (2), (3) lub (4), w których liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6). W przypadku, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego. W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego.

 

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M –podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego według zasad matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

 

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 według wzorów (2),

 

 1. lub (4). W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL. Liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa matury międzynarodowej na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6), przy czym NP liczony jest dla przedmiotów zdawanych na poziomie SL, a NR dla przedmiotów zdawanych na poziomie HL.

 

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL albo HL w przypadku, gdy kandydat przystępował do egzaminu z matematyki tylko na poziomie HL.

 

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

 1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego według zasad matury europejskiej EB (European Baccalaureate) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

 

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 według wzorów (2),

 

 1. lub (4). W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym (4-5h). Liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa matury europejskiej na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6), przy czym NP liczony jest dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (2-3h), a NR dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (4-5h).

 

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

 

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (2-3h) albo rozszerzonym (4-5h).

 

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

§ 6.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 

 1. Na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024, wymienione w tabeli 5, będzie prowadzona rekrutacja pod warunkiem ustalenia planowanej liczby miejsc większej od 0 w zarządzeniu

Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024.

 

 1. Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024, na które będzie prowadzona rekrutacja zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim

 

2023/2024.

 

 1. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 

 1. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru

 

W = wE · E + wS · S

(7)

 

gdzie:

 

E –      liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany jest w skali 0-100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego,

 

S –      średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny – bardzo dobry) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny - celujący); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie,

 

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego,

 

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

 

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz

 

wE + wS = 10

(8)

 

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

 

 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia zawiera tabela 5.

 

 1. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (7) może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

 

 1. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 

 1. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 8 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

 

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.

 

 1. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest w oparciu o czterosemestralny program studiów zatwierdzony przez Senat.

 

 1. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 i 12 oraz posiadania przez kandydata szczególnych osiągnięć uzyskanych w ramach kształcenia akademickiego uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich może nastąpić na zasadach określonych w rozstrzygnięciu Dziekana Wydziału odpowiedzialnego za kształcenie na danym kierunku studiów wydanym na wniosek kandydata.

 

 1. W przypadku kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, dla których prowadzona jest rekrutacja w okresie letnim i zimowym:

 

1)na studia trwające 4 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł licencjata, magistra lub tytuł równoważny,

 

2)na studia trwające 3 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny.

 

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria Mechatroniczna kandydat dodatkowo ponad wymagania określone w ust. 1-14 w toku studiów pierwszego stopnia musi uzyskać co najmniej:

 

 1. 18 pkt ECTS (European Credit Transfer System) z matematyki oraz

 

 1. 12 pkt ECTS z fizyki oraz

 

 1. 30 pkt ECTS z innych przedmiotów podstawowych z obszaru nauk ścisłych oraz

 

 1. 25 pkt ECTS z przedmiotów rozwijających umiejętności projektowe, w tym przedmiotów zakończonych projektami oraz

 

 1. 2 pkt ECTS z przedmiotów nietechnicznych (z grupy przedmiotów humanistycznych, ekonomicznych lub społecznych).

 

 1. Spełnienie dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 15, weryfikuje Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału prowadzącego wymieniony tam kierunek. Do wstępnej kwalifikacji na wyżej wskazany kierunek dopuszczani są wyłącznie kandydaci, których weryfikacja zakończyła się wynikiem pozytywnym. Wynik weryfikacji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

 

§ 7.

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 8.

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tabela 1. Przedmioty maturalne uwzględniane w elementach G1, G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

Dyscyplina naukowa/

 

Przedmiot główny

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału)

 

G1

 

G2

 

 

 

 

 

 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Elektronika (IEiT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Elektrotechnika (EAIiIB)

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

5.

Mikroelektronika w Technice

 

 

 

 

i Medycynie (EAIiIB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Technologie Przemysłu 4.0

 

 

 

 

(O+EAIiIB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

 

 

 

 

 

 

7.

Computer Science (EAIiIB)

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

 

 

 

 

 

 

8.

Cyberbezpieczeństwo (IEiT)

 

matematyka

 

fizyka lub informatyka

 

 

 

 

9.

Informatyka (IEiT+EAIiIB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Informatyka i Systemy Inteligentne

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

(EAIiIB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informatyka Stosowana (FiIS)

 

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka

 

lub informatyka

 

 

 

 

 

 

12.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

 

 

 

13.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Nowoczesne Technologie

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Teleinformatyka (IEiT)

 

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka

 

 

lub informatyka

 

 

 

 

 

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

16.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub

 

biologia

 

 

 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Ceramika (IMiC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Chemia Budowlana (IMiC)

 

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

 

19.

Nowoczesne Technologie Paliwowe

 

lub chemia lub

 

chemia lub informatyka

 

informatyka lub biologia

 

lub biologia lub język obcy

(EiP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

21.

Budownictwo (ILiGZ)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

 

 

 

 

 

 

22.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

 

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

 

23.

Informatyka Geoprzestrzenna

 

lub informatyka lub

 

informatyka lub geografia

 

geografia

 

lub język obcy

(GGiIŚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Rewitalizacja Terenów

 

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

lub chemia lub

 

chemia lub informatyka

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa/

Przedmiot główny

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału)

G1

G2

 

 

 

 

 

 

 

Zdegradowanych (ILiGZ)

informatyka

lub geografia lub język

 

 

 

 

obcy

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Edukacja Techniczno -

 

 

 

Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Inżynieria Materiałowa (IMiC)

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

 

 

 

 

27.

Inżynieria Metali (IMiIP)

lub chemia lub

chemia lub informatyka

 

 

 

informatyka lub biologia

lub biologia lub język obcy

 

28.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Inżynieria Procesów Przemysłowych

 

 

 

(IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

 

 

30.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

lub chemia lub

 

 

 

 

informatyka

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

 

 

31.

Komputerowe Wspomaganie

lub chemia lub

 

 

Procesów Inżynierskich (O)

informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

 

 

lub geografia

chemia lub informatyka

 

 

Materiały i Technologie Metali

matematyka lub fizyka

lub biologia lub geografia

 

32.

lub chemia lub

lub język obcy

 

Nieżelaznych (MN)

 

 

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

 

 

33.

Tworzywa i Technologie

lub chemia lub

 

 

Motoryzacyjne (O)

informatyka lub biologia

 

 

 

 

 

 

 

lub geografia

 

 

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

 

 

 

(IMiR)

matematyka lub fizyka lub informatyka

 

 

 

 

 

 

35.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

36.

lub chemia lub

chemia lub informatyka

 

(IMiR)

 

 

informatyka

lub język obcy

 

 

 

 

37.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

matematyka lub fizyka lub informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

38.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

informatyka lub język

 

lub informatyka

 

 

 

obcy

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

39.

lub chemia lub

chemia lub informatyka

 

(Z)

 

 

informatyka

lub język obcy

 

 

 

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

 

 

 

 

 

 

 

40.

Energetyka (EiP)

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

 

41.

Energetyka Odnawialna

lub chemia lub

chemia lub informatyka

 

informatyka

lub język obcy

 

i Zarządzanie Energią (EiP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

42.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

lub chemia lub

chemia lub informatyka

 

(WNiG)

informatyka lub biologia

lub biologia lub geografia

 

 

 

 

 

lub geografia

lub język obcy

 

 

 

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

chemia lub informatyka

 

43.

Inżynieria Górnicza (ILiGZ)

lub chemia lub

 

lub geografia lub język

 

 

 

informatyka

 

 

 

obcy

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa/

Przedmiot główny

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału)

G1

 

G2

 

 

 

 

 

44.

Inżynieria i Monitoring Środowiska

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

(GGiIŚ)

 

 

lub chemia lub

 

chemia lub informatyka

 

 

 

45.

Inżynieria i Ochrona Środowiska

informatyka lub biologia

 

lub biologia lub geografia

lub geografia

 

lub język obcy

(GGiOŚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i Zarządzanie Procesami

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

 

chemia lub informatyka

46.

lub chemia lub

 

Przemysłowymi (ILiGZ)

 

lub geografia lub język

 

informatyka

 

 

 

 

obcy

 

 

 

 

 

Inżynieria Kształtowania Środowiska

matematyka lub fizyka

 

 

47.

lub chemia lub

 

 

(ILiGZ)

 

matematyka lub fizyka lub

 

informatyka lub biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

chemia lub informatyka

 

 

matematyka lub fizyka

 

 

 

lub biologia lub geografia

 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

lub chemia lub

 

48.

 

lub język obcy

(WNiG)

informatyka lub biologia

 

 

 

 

 

 

lub geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Matematyka (MS)

matematyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

informatyka

 

 

 

 

 

NAUKI FIZYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

 

 

50.

Fizyka Medyczna (FiIS)

lub chemia lub

 

 

 

 

informatyka lub biologia

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

 

 

51.

Fizyka Techniczna (FiIS)

lub chemia lub

 

 

 

 

informatyka

 

matematyka lub fizyka

 

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

matematyka lub fizyka

 

 

 

 

52.

lub chemia lub

 

 

(FiIS)

 

 

 

informatyka lub biologia

 

 

 

 

 

 

 

Nanoinżynieria Materiałów

matematyka lub fizyka

 

 

53.

lub chemia lub

 

 

(FiIS+IMiC)

 

 

 

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

54.

Kulturoznawstwo (H)

lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język

 

 

obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Informatyka i Ekonometria (Z)

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

 

lub chemia lub

 

chemia lub informatyka

56.

Zarządzanie (Z)

 

informatyka

 

lub język obcy

 

 

 

 

 

 

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Geofizyka (GGiOŚ)

matematyka lub fizyka

 

matematyka lub fizyka lub

 

 

 

59.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

 

lub chemia lub

 

chemia lub informatyka

 

 

 

60.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

informatyka lub  biologia

 

lub biologia lub geografia

lub geografia

 

lub język obcy

 

 

 

61.

Geoturystyka (GGiOŚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUKI SOCJOLOGICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa/

 

Przedmiot główny

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziału)

G1

 

G2

 

 

 

 

 

 

63.

Informatyka Społeczna (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

 

 

 

lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język

 

64.

Socjologia (H)

 

obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

 

 

Tabela 2. Zawody nauczane na poziomie technika, których kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie są uwzględniane w elemencie G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego

(1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

Dyscyplina naukowa/

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.

 

 

Wydziału)

lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik automatyk sterowania

 

 

 

ruchem kolejowym (311407), Technik elektroenergetyk

 

 

 

transportu szynowego (311302), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

1.

Automatyka i Robotyka

Technik informatyk (351203), Technik szerokopasmowej

 

(EAIiIB)

komunikacji elektronicznej (311412), Technik teleinformatyk

 

 

 

 

 

(351103), Technik telekomunikacji (352203), Technik

 

 

 

transportu drogowego (311927), Technik transportu kolejowego

 

 

 

(311928), Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

(311930)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

2.

Elektronika (IEiT)

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

 

 

Technik informatyk (351203), Technik mechatronik (311410),

 

 

 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412),

 

 

 

 

3.

Elektronika i

Technik teleinformatyk (351103), Technik telekomunikacji

 

Telekomunikacja (IEiT)

(352203), Technik tyfloinformatyk (351204), Technik urządzeń i

 

 

 

 

 

systemów energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik automatyk sterowania

 

 

 

ruchem kolejowym (311407), Technik elektroenergetyk

 

 

 

transportu szynowego (311302), Technik elektronik (311408),

 

4.

Elektrotechnika (EAIiIB)

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

Technik informatyk (351203), Technik mechatronik (311410),

 

 

 

 

 

 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412),

 

 

 

Technik teleinformatyk (351103), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930)

 

5.

Mikroelektronika w Technice

Technik elektronik (311408), Technik informatyk (351203),

 

i Medycynie (EAIiIB)

Technik teleinformatyk (351103)

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

6.

Technologie Przemysłu 4.0

Technik elektryk (311303), Technik informatyk (351203),

 

(O+EAIiIB)

Technik teleinformatyk (351103), Technik telekomunikacji

 

 

 

 

 

(352203)

 

 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektronik (311408), Technik informatyk (351203),

 

7.

Computer Science (EAIiIB)

Technik mechatronik (311410), Technik pojazdów

 

 

 

samochodowych (311513), Technik szerokopasmowej

 

 

 

komunikacji elektronicznej (311412), Technik teleinformatyk

 

8.

Informatyka i Systemy

(351103), Technik telekomunikacji (352203), Technik

 

Inteligentne (EAIiIB)

tyfloinformatyk (351204), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa/

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.

 

 

Wydziału)

lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik informatyk (351203), Technik mechatronik (311410),

 

9.

Inżynieria Biomedyczna

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412),

 

(EAIiIB)

Technik technologii chemicznej (311603), Technik

 

 

 

 

 

teleinformatyk (351103), Technik telekomunikacji (352203),

 

 

 

Technik tyfloinformatyk (351204)

 

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik analityk (311103), Technik ceramik (311944), Technik

 

10.

Ceramika (IMiC)

renowacji elementów architektury (311210), Technik technologii

 

 

 

chemicznej (311603), Technik technologii szkła (311925)

 

 

 

Technik analityk (311103), Technik budownictwa (311204),

 

 

 

Technik ceramik (311944), Technik przeróbki kopalin stałych

 

11.

Chemia Budowlana (IMiC)

(311706), Technik renowacji elementów architektury (311210),

 

 

 

Technik technologii chemicznej (311603), Technik technologii

 

 

 

szkła (311925),

 

 

 

Technik analityk (311103), Technik ceramik (311944), Technik

 

 

 

technologii chemicznej (311603), Technik technologii szkła

 

12.

Nowoczesne Technologie

(311925), Technik gazownictwa (311913), Technik górnictwa

 

Paliwowe (EiP)

odkrywkowego (311701), Technik górnictwa otworowego

 

 

 

 

 

(311702), Technik górnictwa podziemnego (311703), Technik

 

 

 

przeróbki kopalin stałych (311706)

 

 

Technologia Chemiczna

Technik analityk (311103), Technik ceramik (311944), Technik

 

13.

przeróbki kopalin stałych (311706), Technik technologii

 

(EiP+IMiC)

 

 

chemicznej (311603), Technik technologii szkła (311925)

 

 

 

 

 

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

Technik budownictwa (311204), Technik budownictwa

 

 

 

kolejowego (311220), Technik budownictwa wodnego (311205),

 

14.

Budownictwo (ILiGZ)

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217),

 

 

 

Technik renowacji elementów architektury (311210), Technik

 

 

 

robót wykończeniowych w budownictwie (311219)

 

 

 

Technik analityk (311103), Technik budownictwa (311204),

 

 

 

Technik budownictwa kolejowego (311220), Technik budowy

 

 

 

dróg (311216), Technik dróg kolejowych i obiektów

 

 

 

inżynieryjnych (311217), Technik ekonomista (331403),

 

 

 

Technik geodeta (311104), Technik geolog (311106), Technik

 

15.

Geodezja i Kartografia

górnictwa odkrywkowego (311701), Technik górnictwa

 

(GGiIŚ)

podziemnego (311703), Technik górnictwa otworowego

 

 

 

 

 

(311702), Technik informatyk (351203), Technik leśnik

 

 

 

(314301), Technik ochrony środowiska (325511), Technik

 

 

 

podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

 

 

 

(311709), Technik transportu drogowego (311927), Technik

 

 

 

programista (351406)

 

 

 

Technik analityk (311103),  Technik geodeta (311104), Technik

 

16.

Informatyka

geolog (311106), Technik informatyk (351203), Technik leśnik

 

Geoprzestrzenna (GGiIŚ)

(314301), Technik ochrony środowiska (325511), Technik

 

 

 

 

 

programista (351406)

 

 

 

Technik architektury krajobrazu (314202), Technik górnictwa

 

 

Rewitalizacja Terenów

odkrywkowego (311701), Technik górnictwa podziemnego

 

17.

(311703), Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208),

 

Zdegradowanych (ILiGZ)

 

 

Technik ochrony środowiska (325511), Technik podziemnej

 

 

 

 

 

 

eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709)

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

18.

Edukacja Techniczno -

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

Informatyczna (IMiIP)

Technik hutnik (311704), Technik informatyk (351203), Technik

 

 

 

 

 

mechanik (311504), Technik mechanik lotniczy (315317),

 

 

Dyscyplina naukowa/

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.

 

 

Wydziału)

lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik okrętowy (315105), Technik mechatronik

 

 

 

(311410), Technik odlewnik (311705), Technik pojazdów

 

 

 

samochodowych (311513), Technik przemysłu metalurgicznego

 

 

 

(311708), Technik spawalnictwa (311516), Technik technologii

 

 

 

chemicznej (311603), Technik teleinformatyk (351103), Technik

 

 

 

telekomunikacji (352203)

 

 

Inżynieria Materiałowa

Technik analityk (311103), Technik ceramik (311944), Technik

 

19.

technologii chemicznej (311603), Technik technologii szkła

 

(IMiC)

 

 

(311925)

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

 

 

Technik hutnik (311704), Technik informatyk (351203), Technik

 

 

 

mechanik (311504), Technik mechanik lotniczy (315317),

 

20.

Inżynieria Metali (IMiIP)

Technik mechanik okrętowy (315105), Technik mechatronik

 

(311410), Technik odlewnik (311705), Technik pojazdów

 

 

 

 

 

 

samochodowych (311513), Technik przemysłu metalurgicznego

 

 

 

(311708), Technik spawalnictwa (311516), Technik technologii

 

 

 

chemicznej (311603), Technik teleinformatyk (351103), Technik

 

 

 

telekomunikacji (352203)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

 

 

Technik hutnik (311704), Technik informatyk (351203), Technik

 

 

 

logistyk (333107), Technik mechanik (311504), Technik

 

 

 

mechanik lotniczy (315317), Technik mechatronik (311410),

 

21.

Inżynieria Metali

Technik odlewnik (311705), Technik pojazdów kolejowych

 

Nieżelaznych (MN)

(311518), Technik pojazdów samochodowych (311513),

 

 

 

 

 

Technik przemysłu metalurgicznego (311708), Technik

 

 

 

spawalnictwa (311516), Technik technologii chemicznej

 

 

 

(311603), Technik teleinformatyk (351103), Technik

 

 

 

telekomunikacji (352203), Technik transportu kolejowego

 

 

 

(311928), Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

(311930)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

 

 

Technik hutnik (311704), Technik informatyk (351203), Technik

 

 

Inżynieria Procesów

mechanik (311504), Technik mechanik lotniczy (315317),

 

22.

Technik mechanik okrętowy (315105), Technik mechatronik

 

Przemysłowych (IMiIP)

(311410), Technik odlewnik (311705), Technik pojazdów

 

 

 

 

 

samochodowych (311513), Technik przemysłu metalurgicznego

 

 

 

(311708), Technik spawalnictwa (311516), Technik technologii

 

 

 

chemicznej (311603), Technik teleinformatyk (351103), Technik

 

 

 

telekomunikacji (352203)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik automatyk sterowania

 

 

 

ruchem kolejowym (311407), Technik budownictwa kolejowego

 

 

 

(311220), Technik ekonomista (331403), Technik elektronik

 

 

 

(311408), Technik elektryk (311303), Technik energetyk

 

 

 

(311307), Technik handlowiec (522305), Technik hutnik

 

23.

Inżynieria Produkcji i Jakości

(311704), Technik informatyk (351203), Technik logistyk

 

(MN)

(333107), Technik mechanik (311504), Technik mechanik

 

 

 

 

 

lotniczy (315317), Technik mechatronik (311410), Technik

 

 

 

pojazdów kolejowych (311518), Technik pojazdów

 

 

 

samochodowych (311513), Technik odlewnik (311705), Technik

 

 

 

przemysłu metalurgicznego (311708), Technik teleinformatyk

 

 

 

(351103), Technik telekomunikacji (352203)

 

 

Komputerowe Wspomaganie

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

24.

Technik elektryk (311303), Technik hutnik (311704), Technik

 

Procesów Inżynierskich (O)

 

 

informatyk (351203), Technik mechanik (311504), Technik

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa/

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.

 

 

Wydziału)

lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

 

odlewnik (311705), Technik programista (351406), Technik

 

 

 

przemysłu metalurgicznego (311708), Technik teleinformatyk

 

 

 

(351103), Technik telekomunikacji (352203)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik automatyk sterowania

 

 

 

ruchem kolejowym (311407), Technik elektroenergetyk

 

 

 

transportu szynowego (311302), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

 

 

Technik hutnik (311704),Technik informatyk (351203), Technik

 

 

Materiały i Technologie

mechanik (311504), Technik mechanik lotniczy (315317),

 

25.

Technik mechanik okrętowy (315105), Technik mechatronik

 

Metali Nieżelaznych (MN)

 

 

(311410), Technik odlewnik (311705), Technik pojazdów

 

 

 

 

 

 

kolejowych (311518), Technik pojazdów samochodowych

 

 

 

(311513), Technik spawalnictwa (311516), Technik technologii

 

 

 

chemicznej (311603), Technik teleinformatyk (351103), Technik

 

 

 

telekomunikacji (352203), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik informatyk (351203),

 

26.

Tworzywa i Technologie

Technik mechanik (311504), Technik odlewnik (311705),

 

Motoryzacyjne (O)

Technik pojazdów samochodowych (311513), Technik

 

 

 

 

 

przemysłu metalurgicznego (311708), Technik teleinformatyk

 

 

 

(351103), Technik telekomunikacji (352203)

 

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

27.

Automatyka Przemysłowa i

Technik informatyk (351203), Technik mechanik (311504),

 

Robotyka (IMiR)

Technik mechatronik (311410), Technik programista (351406),

 

 

 

 

 

Technik teleinformatyk (351103), Technik telekomunikacji

 

 

 

(352203)

 

 

 

Technik elektronik (311408), Technik informatyk (351203),

 

28.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

Technik mechanik (311504), Technik mechatronik (311410),

 

Technik programista (351406), Technik teleinformatyk

 

 

 

 

 

 

(351103), Technik telekomunikacji (352203)

 

 

 

Technik energetyk (311307), Technik logistyk (333107),

 

 

 

Technik mechanik (311504), Technik mechanik lotniczy

 

 

Inżynieria Mechaniczna i

(315317), Technik mechatronik (311410), Technik pojazdów

 

29.

samochodowych (311513), Technik transportu drogowego

 

Materiałowa (IMiR)

 

 

(311927), Technik transportu kolejowego (311928), Technik

 

 

 

 

 

 

urządzeń dźwigowych (311940), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

 

Technik elektryk (311303), Technik energetyk (311307),

 

30.

Inżynieria Mechatroniczna

Technik informatyk (351203), Technik mechanik (311504),

 

(IMiR)

Technik mechatronik (311410), Technik programista (351406),

 

 

 

 

 

Technik teleinformatyk (351103), Technik telekomunikacji

 

 

 

(352203)

 

 

 

Technik energetyk (311307), Technik logistyk (333107),

 

 

 

Technik mechanik (311504), Technik mechanik lotniczy

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

(315317), Technik mechatronik (311410), Technik pojazdów

 

31.

samochodowych (311513), Technik transportu drogowego

 

(IMiR)

 

 

(311927), Technik transportu kolejowego (311928), Technik

 

 

 

 

 

 

urządzeń dźwigowych (311940), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

 

 

 

 

 

32.

Energetyka (EiP)

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929), Technik elektronik

 

 

 

(311408), Technik elektryk (311303), Technik energetyk

 

33.

Energetyka Odnawialna

 

(311307), Technik informatyk (351203), Technik urządzeń i

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina naukowa/

 

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

 

zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.

 

Wydziału)

 

lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

 

 

 

i Zarządzanie Energią (EiP)

 

systemów energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik budownictwa (311204),

 

 

 

Technik geolog (311106), Technik górnictwa otworowego

 

 

 

(311702), Technik inżynierii sanitarnej (311218), Technik

34.

Geoinżynieria i Górnictwo

 

inżynierii środowiska i melioracji (311208), Technik mechanik

Otworowe (WNiG)

 

(311504), Technik mechanik okrętowy (315105), Technik

 

 

 

 

 

ochrony środowiska (325511), Technik pojazdów

 

 

 

samochodowych (311513), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930), Technik wiertnik (311707)

 

 

 

Technik geolog (311106), Technik górnictwa odkrywkowego

 

Inżynieria Górnicza (ILiGZ)

 

(311701), Technik górnictwa otworowego (311702), Technik

35.

 

górnictwa podziemnego (311703), Technik podziemnej

 

 

 

eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709),

 

 

 

Technik przeróbki kopalin stałych (311706)

 

 

 

Technik agrobiznesu (331402), Technik architektury krajobrazu

 

 

 

(314202), Technik informatyk (351203), Technik inżynierii

36.

Inżynieria i Monitoring

 

środowiska i melioracji (311208), Technik leśnik (314301),

Środowiska (GGiIŚ)

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515), Technik

 

 

 

 

 

ochrony środowiska (325511), Technik ogrodnik (314205),

 

 

 

Technik rolnik (314207)

 

 

 

Technik geolog (311106), Technik informatyk (351203), Technik

 

 

 

górnictwa odkrywkowego (311701), Technik górnictwa

37.

Inżynieria i Ochrona

 

otworowego (311702), Technik górnictwa podziemnego

Środowiska (GGiOŚ)

 

(311703), Technik ochrony środowiska (325511), Technik

 

 

 

 

 

inżynierii środowiska i melioracji (311208), Technik wiertnik

 

 

 

(311707), Technik technologii chemicznej (311603)

 

Inżynieria i Zarządzanie

 

Technik agrobiznesu (331402), Technik ekonomista (331403),

38.

Procesami Przemysłowymi

 

Technik handlowiec (522305), Technik logistyk (333107),

 

(ILiGZ)

 

Technik rachunkowości (431103), Technik spedytor (333108)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik budownictwa (311204),

 

 

 

Technik budownictwa kolejowego (311220), Technik

 

Inżynieria Kształtowania

 

budownictwa wodnego (311205), Technik chłodnictwa i

39.

 

klimatyzacji (311929), Technik inżynierii sanitarnej (311218),

Środowiska (ILiGZ)

 

 

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208), Technik

 

 

 

 

 

 

ochrony środowiska (325511), Technik urządzeń i systemów

 

 

 

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik budownictwa (311204),

 

 

 

Technik gazownictwa (311913), Technik geolog (311106),

 

 

 

Technik górnictwa otworowego (311702), Technik inżynierii

 

Inżynieria Naftowa i

 

sanitarnej (311218), Technik inżynierii środowiska i melioracji

40.

 

(311208), Technik mechanik (311504), Technik mechanik

Gazownicza (WNiG)

 

 

 

okrętowy (315105), Technik ochrony środowiska (325511),

 

 

 

 

 

 

Technik pojazdów samochodowych (311513), Technik urządzeń

 

 

 

i systemów energetyki odnawialnej (311930), Technik wiertnik

 

 

 

(311707)

 

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik energetyk (311307),

 

 

 

Technik geolog (311106), Technik górnictwa odkrywkowego

 

 

 

(311701), Technik górnictwa otworowego (311702), Technik

 

 

 

górnictwa podziemnego (311703), Technik informatyk

41.

Ekologiczne Źródła Energii

 

(351203), Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208),

(GGiOŚ)

 

Technik ochrony środowiska (325511), Technik podziemnej

 

 

 

 

 

eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709),

 

 

 

Technik technologii chemicznej (311603), Technik urządzeń i

 

 

 

systemów energetyki odnawialnej (311930), Technik wiertnik

 

 

 

(311707)

 

Dyscyplina naukowa/

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu)

 

L.p.

Kierunek (skrót nazwy

zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.

 

 

Wydziału)

lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

 

Technik geolog (311106), Technik górnictwa odkrywkowego

 

 

 

(311701), Technik górnictwa otworowego (311702), Technik

 

42.

Geofizyka (GGiOŚ)

górnictwa podziemnego (311703), Technik informatyk

 

(351203), Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208),

 

 

 

 

 

 

Technik ochrony środowiska (325511), Technik wiertnik

 

 

 

(311707)

 

 

 

Technik elektronik (311408), Technik geolog (311106), Technik

 

43.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

informatyk (351203), Technik programista (351406), Technik

 

 

 

teleinformatyk (351103)

 

 

 

Technik geodeta (311104), Technik geolog (311106), Technik

 

 

 

górnictwa odkrywkowego (311701), Technik górnictwa

 

 

 

otworowego (311702), Technik górnictwa podziemnego

 

44.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

(311703), Technik informatyk (351203), Technik inżynierii

 

środowiska i melioracji (311208), Technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

(325511), Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż

 

 

 

węgiel kamienny (311709), Technik przeróbki kopalin stałych

 

 

 

(311706), Technik wiertnik (311707)

 

 

 

Technik architektury krajobrazu (314202), Technik geolog

 

 

 

(311106), Technik górnictwa odkrywkowego (311701), Technik

 

 

 

górnictwa otworowego (311702), Technik górnictwa

 

45.

Geoturystyka (GGiOŚ)

podziemnego (311703), Technik informatyk (351203), Technik

 

inżynierii środowiska i melioracji (311208), Technik obsługi

 

 

 

 

 

 

turystycznej (422103), Technik ochrony środowiska (325511),

 

 

 

Technik organizacji turystyki (422104), Technik wiertnik

 

 

 

(311707)

 

 

 

Technik automatyk (311909), Technik elektronik (311408),

 

 

Inżynieria i Analiza Danych

Technik ekonomista (331403), Technik informatyk (351203),

 

46.

Technik programista (351406), Technik rachunkowości

 

(GGiOŚ)

 

 

(431103), Technik teleinformatyk (351103), Technik

 

 

 

 

 

 

tyfloinformatyk (351204)

 

 

Tabela 3. Kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie zawodowym w ramach nauczania zawodowego na poziomie technika w formule 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.), które uwzględniane są w elemencie G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

1.

Technik agrobiznesu

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 

 

 

 

(331402)

 

 

 

2.

ROL.05.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHM.03.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek

 

3.

 

do badań analitycznych

 

Technik analityk (311103)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

CHM.04.

Wykonywanie badań analitycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów

 

5.

 

architektury krajobrazu

 

Technik architektury

 

 

 

 

 

 

 

krajobrazu (314202)

 

 

 

 

OGR.04.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją

 

 

 

 

6.

 

obiektów małej architektury krajobrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM.01.

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki

 

7.

Technik automatyk

przemysłowej

 

 

 

 

(311909)

 

 

 

8.

 

ELM.04.

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

 

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania

 

 

sterowania ruchem

TKO.02.

 

9.

ruchem kolejowym

 

kolejowym (311407)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

BUD.01.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

BUD.08.

Montaż konstrukcji budowlanych,

 

Technik budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

12.

(311204)

BUD.12.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.14.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie

 

13.

 

kosztorysów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO.03.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg

 

14.

 

kolejowych

 

 

 

 

 

Technik budownictwa

 

 

 

 

kolejowego (311220)

 

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem

 

15.

 

TKO.04.

kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy

 

 

 

kosztorysowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

TWO.01.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

 

Technik budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

wodnego (311205)

TWO.04.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych

 

17.

 

oraz budową urządzeń wodnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.13.

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i

 

18.

 

drogowych

 

Technik budowy dróg

 

 

 

 

 

 

 

(311216)

 

 

 

 

BUD.15.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i

 

 

 

 

19.

 

obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

20.

 

CES.01.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik ceramik (311944)

CES.03.

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle

 

21.

ceramicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.03.

Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i

 

23.

 

urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 

 

 

 

 

Technik chłodnictwa i

 

 

 

 

klimatyzacji (311929)

 

Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem

 

24.

 

ELE.04.

instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz

 

 

 

pomp ciepła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 

Technik ekonomista

 

 

 

 

 

 

 

 

(331403)

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

 

26.

 

finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektroenergetyk

TKO.05.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji

 

27.

elektrycznej

 

transportu szynowego

 

 

 

 

 

 

 

(311302)

 

 

 

28.

TKO.06.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Technik elektronik

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

 

 

 

 

(311408)

 

 

 

30.

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i

 

31.

 

urządzeń elektrycznych

 

Technik elektryk (311303)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

ELE.05.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE.06.

Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek

 

33.

 

przesyłowych w systemach energetycznych

 

Technik energetyk

 

 

 

 

 

 

 

(311307)

 

 

 

 

ELE.07.

Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek

 

 

 

 

34.

 

wytwórczych w systemach energetycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.28.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i

 

35.

 

eksploatacją sieci gazowych

 

Technik gazownictwa

 

 

 

 

 

 

 

(311913)

 

 

 

 

BUD.29.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i

 

 

 

 

36.

 

eksploatacją instalacji gazowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.18.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i

 

37.

 

realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

 

 

 

 

 

Technik geodeta (311104)

 

 

 

 

 

BUD.19.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i

 

38.

 

gospodarką nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Technik geolog (311106)

GIW.06.

Wykonywanie prac geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Technik górnictwa

GIW.03.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

odkrywkowego (311701)

GIW.07.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą

 

41.

 

odkrywkową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Technik górnictwa

GIW.01.

Eksploatacja otworowa złóż

 

 

 

 

 

otworowego (311702)

 

 

 

43.

GIW.08.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Technik górnictwa

GIW.02.

Eksploatacja podziemna złóż

 

 

 

 

 

podziemnego (311703)

 

 

 

45.

GIW.09.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Technik handlowiec

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

 

 

 

 

 

(522305)

 

 

 

47.

HAN.02.

Prowadzenie działań handlowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,

 

48.

 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 

Technik informatyk

 

 

 

 

 

 

 

(351203)

 

 

 

 

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

 

 

 

 

49.

 

internetowymi oraz bazami danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i

 

50.

 

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Technik inżynierii

 

 

 

 

 

 

 

sanitarnej (311218)

 

 

 

 

BUD.20.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i

 

 

 

 

51.

 

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik inżynierii

BUD.21.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową

 

52.

obiektów inżynierii środowiska

 

środowiska i melioracji

 

 

 

 

 

 

 

(311208)

 

 

 

53.

BUD.22.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Technik leśnik (314301)

LES.02.

Gospodarowanie zasobami leśnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

SPL.01.

Obsługa magazynów

 

Technik logistyk (333107)

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

SPL.04.

Organizacja transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

MEC.05.

Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik

 

 

 

 

MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i

 

 

(311504)

 

59.

narzędzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEC.09.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i

 

60.

 

urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik lotniczy

TLO.03.

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji

 

61.

(315317)

oraz zespołu napędowego statków powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik okrętowy

TWO.06.

Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją

 

62.

(315105)

maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanizacji

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi

 

63.

stosowanych w rolnictwie

 

rolnictwa i agrotroniki

 

 

 

 

 

 

 

(311515)

 

 

 

64.

ROL.08.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELM.03.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

 

65.

 

mechatronicznych

 

Technik mechatronik

 

 

 

 

 

 

 

(311410)

 

 

 

 

ELM.06.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów

 

 

 

 

66.

 

mechatronicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik ochrony

CHM.05.

Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w

 

67.

środowiska (325511)

ochronie środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

MTL.01.

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego albo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

Technik odlewnik (311705)

MTL.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

MTL.04.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

OGR.02.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Technik ogrodnik (314205)

 

 

 

 

 

 

 

72.

 

OGR.05.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

Technik organizacji

HGT.07.

Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 

 

 

 

 

turystyki (422104)

 

 

 

74.

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

Technik podziemnej

GIW.04.

Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

 

eksploatacji kopalin innych

 

 

 

 

 

 

 

 

niż węgiel kamienny

GIW.10.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin

 

76.

(311709)

innych niż węgiel kamienny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO.09.

Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą

 

77.

Technik pojazdów

pojazdów kolejowych

 

 

 

 

kolejowych (311518)

 

 

 

78.

 

TKO.10.

Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT.02.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych

 

79.

 

systemów pojazdów samochodowych albo

 

 

 

 

 

Technik pojazdów

 

 

 

 

MOT.05.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

 

80.

samochodowych (311513)

samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT.06.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

 

81.

 

samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

 

82.

Technik programista

internetowymi oraz bazami danych

 

 

 

 

(351406)

 

 

 

83.

 

INF.04.

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.

Technik przemysłu

MTL.03.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

85.

metalurgicznego (311708)

MTL.05.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW.05.

Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej

 

86.

Technik przeróbki kopalin

kopalin

 

 

 

 

stałych (311706)

 

 

 

87.

 

GIW.11.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

 

88.

Technik rachunkowości

finansowej jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

(431103)

 

 

 

89.

 

EKA.07.

Prowadzenie rachunkowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

Technik renowacji

BUD.23

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

 

elementów architektury

 

 

 

 

 

 

 

91.

(311210)

BUD.24

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i

 

92.

Technik robót

wykończeniowych

 

 

 

 

wykończeniowych w

 

 

 

 

budownictwie (311219)

BUD.25.

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót

 

93.

 

wykończeniowych w budownictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.

 

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Technik rolnik (314207)

 

 

 

 

 

 

 

95.

 

ROL.10.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

 

MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

 

MEC.04.

Montaż systemów rurociągowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik spawalnictwa

MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i

 

98.

narzędzi albo

 

(311516)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWO.03.

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek

 

99.

 

pływających

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

 

MEC.10.

Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

Technik spedytor (333108)

SPL.05.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.05.

Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych

 

102.

Technik szerokopasmowej

telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

 

 

 

 

komunikacji elektronicznej

 

 

 

 

(311412)

INF.06.

Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych

 

103.

 

pozabudynkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

 

CHM.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

 

Technik technologii

 

 

 

 

chemicznej (311603)

CHM.06.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w

 

105.

 

przemyśle chemicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Technik technologii szkła

CES.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

 

 

 

 

 

(311925)

 

 

 

107.

CES.04.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.07.

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz

 

108.

 

administrowanie systemami operacyjnymi

 

Technik teleinformatyk

 

 

 

(351103)

 

 

 

 

INF.08.

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami

 

 

 

 

109.

 

rozległymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF.01.

Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz

 

110.

Technik telekomunikacji

urządzeń abonenckich

 

 

 

 

(352203)

 

 

 

111.

 

INF.09.

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

Technik transportu

TDR.01.

Eksploatacja środków transportu drogowego

 

 

 

 

 

drogowego (311927)

 

 

 

113.

TDR.02.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.

Technik transportu

TKO.07.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 

 

 

 

 

kolejowego (311928)

 

 

 

115.

TKO.08.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik tyfloinformatyk

 

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego

 

 

INF.10.

wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością

 

116.

(351204)

 

 

wzrokową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.

Technik urządzeń

ELE.08.

Montaż urządzeń dźwigowych

 

 

 

 

 

dźwigowych (311940)

 

 

 

118.

ELE.09.

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik urządzeń i

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki

 

119.

odnawialnej

 

systemów energetyki

 

 

 

odnawialnej (311930)

 

 

 

120.

ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121.

 

GIW.12.

Wykonywanie prac wiertniczych

 

Technik wiertnik (311707)

 

 

 

122.

 

GIW.13.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w ramach nauczania zawodowego na poziomie technika w formule 2017 (Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.), które uwzględniane są w elemencie G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

1.

Technik agrobiznesu

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 

 

 

 

(331402)

 

 

 

2.

RL.07.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek

 

3.

 

do badań analitycznych

 

Technik analityk (311103)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

AU.60.

Wykonywanie badań analitycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RL.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów

 

5.

 

architektury krajobrazu

 

Technik architektury

 

 

 

 

 

 

 

krajobrazu (314202)

 

 

 

 

RL.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją

 

 

 

 

6.

 

obiektów małej architektury krajobrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

EE.17.

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

 

Technik automatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

(311909)

EE.18.

Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji

 

8.

 

automatyki przemysłowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik automatyk

 

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania

 

 

sterowania ruchem

EE.23.

 

9.

ruchem kolejowym

 

kolejowym (311407)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

BD.12.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

BD.14.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Technik budownictwa

BD.16.

Montaż konstrukcji budowlanych

 

 

 

 

 

(311204)

 

 

 

 

BD.29.

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-

 

 

 

 

13.

 

budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.30.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie

 

14.

 

kosztorysów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

BD.09.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

 

Technik budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

wodnego (311205)

BD.28.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych

 

16.

 

oraz budową urządzeń wodnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.01

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i

 

17.

 

drogowych

 

Technik budowy dróg

 

 

 

 

 

 

 

(311216)

 

 

 

 

BD.25.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i

 

 

 

 

18.

 

obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Technik ceramik (311944)

AU.06.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

AU.51.

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle

 

20.

 

ceramicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.15.

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji

 

21.

 

chłodniczych

 

Technik chłodnictwa i

 

 

 

 

 

 

 

klimatyzacji (311929)

 

 

 

 

EE.16.

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji

 

 

 

 

22.

 

klimatyzacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.23.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg

 

23.

 

kolejowych

 

Technik dróg kolejowych i

 

 

 

 

 

 

 

obiektów inżynieryjnych

 

 

 

 

 

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem

 

 

(311217)

 

 

 

BD.24

kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy

 

24.

 

 

 

 

kosztorysowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Technik ekonomista

AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 

 

 

 

 

(331403)

 

 

 

26.

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik elektroenergetyk

EE.27.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji

 

27.

elektrycznej

 

transportu szynowego

 

 

 

 

 

 

 

(311302)

 

 

 

28.

EE.28.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Technik elektronik

EE.03.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

 

 

 

 

(311408)

 

 

 

30.

EE.22.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i

 

31.

 

urządzeń elektrycznych

 

Technik elektryk (311303)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

EE.26.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.24.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i

 

33.

 

przesyłania energii cieplnej

 

Technik energetyk

 

 

 

 

 

 

 

(311307)

 

 

 

 

EE.25.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i

 

 

 

 

34.

 

przesyłania energii elektrycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.19.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci

 

35.

 

gazowych

 

Technik gazownictwa

 

 

 

 

 

 

 

(311913)

 

 

 

 

BD.20.

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją

 

 

 

 

36.

 

instalacji gazowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.31.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i

 

37.

 

realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

 

 

 

 

 

Technik geodeta (311104)

 

 

 

 

 

BD.32.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i

 

38.

 

gospodarką nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Technik geolog (311106)

RL.25.

Wykonywanie prac geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

40.

 

MG.10.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

 

Technik górnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

odkrywkowego (311701)

MG.41.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą

 

41.

 

odkrywkową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Technik górnictwa

MG.09.

Eksploatacja otworowa złóż

 

 

 

 

 

otworowego (311702)

 

 

 

43.

MG.40.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Technik górnictwa

MG.11.

Eksploatacja złóż podziemnych

 

 

 

 

 

podziemnego (311703)

 

 

 

45.

MG.39.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Technik handlowiec

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

 

 

 

 

 

(522305)

 

 

 

47.

AU.25.

Prowadzenie działalności handlowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

MG.07

Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

 

Technik hutnik (311704)

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

MG.38.

Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

 

50.

 

peryferyjnych i sieci

 

Technik informatyk

 

 

 

 

 

 

 

(351203)

 

 

 

 

EE.09.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami

 

 

 

 

51.

 

internetowymi i bazami danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.05.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i

 

52.

 

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Technik inżynierii

 

 

 

 

 

 

 

sanitarnej (311218)

 

 

 

 

BD.22.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i

 

 

 

 

53.

 

eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik inżynierii

RL.23.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową

 

54.

obiektów inżynierii środowiska

 

środowiska i melioracji

 

 

 

 

 

 

 

(311208)

 

 

 

55.

RL.24.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

RL.13.

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 

Technik leśnik (314301)

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

RL.14.

Użytkowanie zasobów leśnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

AU.22.

Obsługa magazynów

 

Technik logistyk (333107)

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

AU.32.

Organizacja transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

MG.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Technik mechanik

 

 

 

 

 

 

 

 

(311504)

MG.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i

 

62.

 

narzędzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

MG.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik lotniczy

MG.31.

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków

 

64.

(315317)

powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanik okrętowy

MG.32.

Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją

 

65.

(315105)

maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik mechanizacji

MG.03.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi

 

66.

stosowanych w rolnictwie

 

rolnictwa i agrotroniki

 

 

 

 

 

 

 

(311515)

 

 

 

67.

MG.42.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

 

68.

 

mechatronicznych

 

Technik mechatronik

 

 

 

 

 

 

 

(311410)

 

 

 

 

EE.21.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów

 

 

 

 

69.

 

mechatronicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

TG.14.

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

 

Technik obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

turystycznej (422103)

TG.15.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług

 

71.

 

turystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

 

RL.08.

Ocena stanu środowiska

 

Technik ochrony

 

 

 

 

 

 

 

 

środowiska (325511)

RL.09.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną

 

73.

 

środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

MG.06.

Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

 

Technik odlewnik (311705)

 

 

 

 

 

 

 

75.

 

MG.37.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

 

RL.05.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Technik ogrodnik (314205)

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

RL.18.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

Technik organizacji

AU.29.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

 

 

 

 

 

reklamy (333906)

 

 

 

79.

AU.30.

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG.12.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i

 

80.

 

elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

Technik pojazdów

 

 

 

 

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

 

81.

samochodowych (311513)

samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MG.43.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

 

82.

 

samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

Technik przeróbki kopalin

MG.35.

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

 

 

 

 

 

stałych (311706)

 

 

 

84.

MG.36.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

 

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

85.

Technik rachunkowości

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

 

 

 

 

 

(431103)

 

 

 

86.

AU.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

Technik renowacji

BD.26

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

 

elementów architektury

 

 

 

 

 

 

 

88.

(311210)

BD.27

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD.04.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i

 

89.

Technik robót

wykończeniowych

 

 

 

 

wykończeniowych w

 

 

 

 

budownictwie (311219)

BD.21.

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót

 

90.

 

budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

 

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Technik rolnik (314207)

 

 

 

 

 

 

 

92.

 

RL.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

Technik spedytor (333108)

AU.31.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.19.

Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych

 

94.

Technik szerokopasmowej

telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

 

 

 

 

komunikacji elektronicznej

 

 

 

 

(311412)

EE.20.

Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych

 

95.

 

pozabudynkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.

 

AU.08.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

 

Technik technologii

 

 

 

 

 

 

 

 

chemicznej (311603)

AU.56.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w

 

97.

 

przemyśle chemicznym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.

Technik technologii szkła

AU.05.

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

 

 

 

 

 

(311925)

 

 

 

99.

AU.49.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE.10.

Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci

 

100.

 

teleinformatycznych

 

Technik teleinformatyk

 

 

 

(351103)

 

 

 

 

EE.11.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i

 

 

 

 

101.

 

sieciami komputerowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

Technik telekomunikacji

EE.01.

Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

(352203)

 

 

 

103.

EE.06.

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

Technik transportu

AU.04.

Eksploatacja środków transportu drogowego

 

 

 

 

 

drogowego (311927)

 

 

 

105.

AU.69.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

Technik transportu

AU.46.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 

 

 

 

 

kolejowego (311928)

 

 

 

107.

AU.47.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

Technik tyfloinformatyk

EE.07.

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego

 

 

wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

L.p.

Nazwa zawodu (symbol)

 

 

 

 

Symbol

Nazwa kwalifikacji

 

 

 

 

 

(351204)

 

wzrokową

 

 

 

 

109.

 

EE.13.

Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń

 

 

 

dźwigowych (311940)

EE.14.

Organizacja prac związanych z budową, montażem i

110.

 

konserwacją urządzeń dźwigowych

 

 

 

 

 

 

111.

Technik urządzeń i

BD.17.

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

systemów energetyki

 

 

112.

odnawialnej (311930)

BD.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

 

 

 

113.

 

MG.08.

Wykonywanie prac wiertniczych

Technik wiertnik (311707)

 

 

114.

 

MG.34.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) kwalifikującego na dany kierunek studiów drugiego stopnia.

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

6

4

2.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

7

3

3.

Elektrotechnika (EAIiIB)

 

6

 

4

4.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

5.

Informatyka (IEiT)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

3

6.

Informatyka-Data Science (IEiT)

7.

Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)

8.

Informatyka Stosowana (FiIS)

9.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

10.

Teleinformatyka (IEiT)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

11.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

6

4

INŻYNIERIA CHEMICZNA

12.

Ceramika (IMiC)

 

 

5

 

 

5

13.

Nowoczesne Technologie Paliwowe (EiP)

14.

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

15.

Budownictwo (ILiGZ)

 

 

5

 

 

5

16.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

17.

Informatyka Geoprzestrzenna (GGiIŚ)

18.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (ILiGZ)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

19.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

5

 

 

5

20.

Inżynieria Materiałowa (IMiC)

21.

Inżynieria Metali (IMiIP)

22.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

23.

Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

 

 

24.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

25.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)

26.

Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa (O)

27.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

28.

Metallurgical Engineering (IMiIP)

29.

Metalurgia (IMiIP)

30.

Modern Materials Design and Application (MN)

31.

Recykling i Metalurgia (MN)

32.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

33.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR)

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

34.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

35.

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

36.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)*

37.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

38.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

39.

Energetyka (EiP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

40.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)

41.

Energetyka Wodorowa (EiP)

42.

Energy and Environmental Engineering (EiP)

43.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

44.

Inżynieria Bezpieczeństwa (ILiGZ)

45.

Inżynieria Górnicza (ILiGZ)

46.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

47.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

48.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (ILiGZ)

49.

Inżynieria Kształtowania Środowiska (ILiGZ)

50.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

51.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (WNiG)

7

3

52.

Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja (GGiIŚ)

5

5

MATEMATYKA

53.

Matematyka (MS)

6

4

NAUKI CHEMICZNE

54.

Chemia w Kryminalistyce (IMiC)

5

5

NAUKI FIZYCZNE

55.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

 

5

 

 

5

56.

Fizyka Techniczna (FiIS)

57.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

58.

Kulturoznawstwo (H)

6

4

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

59.

 

Informatyka i Ekonometria (Z)

 

6

 

4

60.

Zarządzanie (Z)

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

61.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

 

5

 

 

 

5

62.

Geofizyka (GGiOŚ)

63.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

64.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

65.

Geoturystyka (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

66.

Informatyka Społeczna (H)

 

6

 

4

67.

Socjologia (H)

* z uwagi na akredytację kierunku przez Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek wymagane jest spełnienie dodatkowych kryteriów, o których mowa w §6 ust. 1

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)