Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2023/2024

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 38/2022 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 25 maja 2022 r.

Dotyczy: ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2023/2024. 

 

W jawnym głosowaniu Senat podjął uchwałę nr 38/2022 następującej treści:

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku, na wniosek Rektora,

1.       Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ustala:

1)      warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne

i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 – w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały;

2)      sposób przeliczania ocen na punkty URK, na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski, obowiązujący w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
– w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały;

3)      zasady kwalifikacji obowiązujące w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024
– w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały;

4)      warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 – w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały.

2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uprawnionych do głosowania 40 członków Senatu, w głosowaniu udział wzięło 38. Oddano 38 ważnych głosów: 38 za.

 

                   Przewodniczący Senatu

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

 

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Przyjęcie na studia następuje przez:

 

 1. rekrutację;

 

 1. potwierdzenie efektów uczenia się;

 

 1. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 

§ 2

 

 1. W Uczelni rekrutacja odbywa się na określony kierunek studiów prowadzony w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu, zwany dalej kierunkiem studiów.

 

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Uczelni mogą się ubiegać osoby, posiadające:

 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);

 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 

4)

świadectwo

dojrzałości

i

zaświadczenie

o

wynikach

egzaminu

maturalnego

 

z  poszczególnych  przedmiotów  oraz  dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe

 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie

 

oświaty;

 

 

 

 

 

 

 

5)

świadectwo

dojrzałości

i

zaświadczenie

o

wynikach

egzaminu

maturalnego

 

z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na

 

poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 

 

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 Ustawy, o której mowa w pkt. 1;

 

 1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, o której mowa w pkt. 1;

 

 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 

 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 

 1. Na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 

 1. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w Załączniku nr 4.

 

 1. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanego w procesie uczenia poza systemem studiów, o którym mowa w Załączniku nr 3.

 

 1. Absolwent, który w Uczelni ukończył dany kierunek studiów, nie może ponownie starać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów ukończony w tej Uczelni, prowadzony na określonym poziomie i profilu kształcenia.

 

§ 3

 

 1. Nabór na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie przeliczenia wyników:

 

 1. egzaminu maturalnego (nowa matura);

 

 1. egzaminu dojrzałości (stara matura);

 

 1. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

 

 1. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 

 1. Zasady przeliczania wyników, o których mowa w ust. 1 zawarte są w rozdziale II, § 11.

 

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na danym kierunku studiów, bez postępowania kwalifikacyjnego, określa odrębne Zarządzenie Rektora.

 

 1. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się według zasad określonych w rozdziale III, § 12.

 

§ 4

 

Liczbę miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określa odrębne zarządzenie Rektora w sprawie limitów przyjęć na studia.

 

§ 5

 

1.   Rekrutację na studia przeprowadza Komisja, zwana dalej Komisją, której skład i strukturę określa Rektor.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne organizuje przewodniczący Komisji.

 

 1. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach Komisji.

 

 1. W pracach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Studenckiego, wyznaczony imiennie przez ten organ, pełniący funkcję obserwatora.

 

 1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Promocji i Rekrutacji.

 

 1. Dla potrzeb usprawnienia przebiegu procesu rekrutacji, przewodniczący Komisji może zlecić pracownikowi Uczelni, niebędącemu członkiem Komisji, wykonanie ściśle określonych zadań administracyjnych i technicznych.

 

§ 6

 

 1. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, na zwolnione miejsce Komisja może przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na te studia.

 

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Komisji.

 

 1. W przypadku powołania wydziałowych zespołów rekrutacyjnych w składzie Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczący Komisji może upoważnić przewodniczącego zespołu do podpisu w jego imieniu decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia.

 

 1. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być naruszenie określonych przez Senat warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 1. Dla poszczególnych kierunków studiów, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w składzie co najmniej trzech osób.

 

 1. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

 

§ 7

 

 1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej i rejestruje się na wybrany kierunek studiów oraz dokonuje opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami na indywidualny numer rachunku bankowego, wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Wysokość opłaty może być uzależniona od liczby kierunków uwzględnionych w rekrutacji przez kandydata. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała kompletnej rejestracji w systemie elektronicznym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną.

 

 1. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji na dany kierunek studiów i stanowi podstawę do przeprowadzenia kolejnych etapów procesu rekrutacji.

 

3. Kandydat  jest  zobowiązany  do  postępowania  według  wskazówek  podanych  w  systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 

 1. Kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje się z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym m.in. dotyczącymi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, których przetwarzanie przekracza katalog danych określony w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 1. Niedokonanie czynności wymienionych w ust. 1 – 4 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 8

 

 1. Komisja na podstawie postępowania, o którym mowa w rozdziale I – III, dla określonego kierunku studiów tworzy dwie listy rankingowe:
  1. kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania osiągniętej liczby punktów – lista podstawowa;

 

2)   kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, a nie zakwalifikowali się z powodu niewystarczającej liczby wymaganych punktów, z zachowaniem kolejności terminów przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego – lista rezerwowa.

 

 1. Sekretarz Komisji informuje kandydatów znajdujących się:

 

 1. na liście podstawowej – o pozytywnym wyniku kwalifikacji;

 

 1. na liście rezerwowej – o miejscu na liście rezerwowej wraz z uzyskaną liczbą punktów.

 

 1. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku kwalifikacji, kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub 7, niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów, w terminie podanym w informacji.

 

 1. Niedokonanie czynności, o której mowa w ust. 3 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W przypadku nie złożenia przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub

 

złożenia rezygnacji z podjęcia studiów, Komisja dokonuje zmian na listach, zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby uzyskanych punktów i miejsca na liście rezerwowej.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składają następujące dokumenty:

 

 1. podpisany wydruk ankiety osobowej wygenerowany z systemu elektronicznego;

 

 1. kopię dokumentu uprawniającego do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, o którym mowa w § 2 ust. 2 (oryginał do wglądu);

 

 1. aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego;

 

 1. kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych;
 2. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

 

 1. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu);

 

 1. kandydaci z tzw. „starą maturą”, lub maturą zagraniczną zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kopii (skanu) świadectwa dojrzałości do sekretarza Komisji.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 

 1. podpisany wydruk ankiety osobowej wygenerowany z systemu elektronicznego;
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu), a jeśli kandydat, w terminie składania dokumentów nie posiada wydanego dyplomu ukończenia studiów co najmniej na poziomie pierwszego stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią arytmetyczną z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, w takim przypadku kopia dyplomu musi być przedłożona w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dyplomu przez kandydata;

 

 1. kopię suplementu do dyplomu – dotyczy kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu), a absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. – przedkładają kartę przebiegu studiów;

 

 1. aktualną kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, którą należy wgrać do systemu elektronicznego;
 2. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

 

 1. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu).

 

 1. Dokumenty wymienione w ust. 6 i 7 kandydat składa w siedzibie zespołu właściwego dla kierunku studiów. Uprawniony członek zespołu sprawdza kompletność dokumentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i potwierdza ich przyjęcie.

 

 1. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

 

 1. Dopuszcza się przesłanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy czym kopia dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) musi być uwierzytelniona notarialnie.

 

 1. W przypadku rezygnacji ze studiów, na wniosek kandydata, dostarczone dokumenty mogą zostać przesłane na adres wskazany we wniosku lub odebrane przez kandydata osobiście.

 

 1. Uczelnia przez okres 6 miesięcy przechowuje kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn formalnych lub rezygnacji z podjęcia studiów, wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów i potwierdzeniem odbioru tych dokumentów. Po tym okresie dokumenty podlegają zniszczeniu.

 

§ 9

 

 1. Osoby przyjęte na studia składają w dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, uzyskane na podstawie skierowania z Uczelni, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów.

 

 1. Lista kierunków, na które wymaga się zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określana jest w drodze Zarządzenia Rektora.

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym, nie składają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku pod warunkiem, że nie upłynął rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zapis dotyczy kierunków, na których wymagane są takie zaświadczenia.

 

§ 10

 

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się nie później niż w dniu 1 czerwca 2023 r. i trwa do 30 września 2023 r.

 

 1. Rekrutacja na semestr letni na studia drugiego stopnia rozpoczyna się nie później niż od 15 stycznia 2024 r. i trwa do 8 marca 2024 r.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekrutacji poza terminem, o którym mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów.

 

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w naborze podstawowym, Komisja może ogłosić kolejne terminy naboru podając je do publicznej wiadomości.

 

 1. Po zakończeniu rekrutacji i nie wykorzystaniu limitów przyjęć na studia, o których mowa w § 4, na dany kierunek studiów może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek studiów, spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone dla kierunku studiów, na który jest przyjmowana.

 

 1. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, kierunek studiów może być nieuruchomiony. Komisja może także odstąpić od dalszego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, proponując kandydatom przyjęcie na kierunek pokrewny, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o odstąpieniu od dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor, na wniosek przewodniczącego Komisji.

Rozdział II

 

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

§ 11

 

 1. Komisja przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu

 

o  uzyskane  przez  kandydatów  w

ramach

egzaminu  maturalnego  wyniki

przedmiotowe

i przypisane im wagi, zamieszczone w tabeli 1.

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów

Wynik

 

Poziom podstawowy lub rozszerzony

 

 

Waga wyniku

 

 

przedmiotowego

w Uczelni

przedmiotowy

 

jeden przedmiot do wyboru spośród:

 

 

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architektura krajobrazu

W1

biologia, chemia, geografia, matematyka

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biogospodarka

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bioinżynieria zwierząt

W1

biologia,

chemia,

geografia,

informatyka,

 

4

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologia stosowana

W1

biologia,

chemia,

geografia,

informatyka,

 

4

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biotechnologia

W1

biologia p. rozszerzony

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2

chemia, matematyka

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Browarnictwo

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

i słodownictwo

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dietetyka

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekonomia

W1

biologia,

geografia,  historia,

informatyka,

 

4

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etologia i psychologia

W1

biologia,

chemia,

geografia,

informatyka,

 

4

zwierząt

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food Processing, Safety

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

and Quality

W2

matematyka

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geodezja i kartografia

W1

fizyka

z

astronomią,

 

informatyka,

 

4

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gospodarka przestrzenna

W1

chemia,

fizyka  z

astronomią,  geografia,

 

4

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria i gospodarka

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

wodna

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria mechatroniczna

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

geografia, informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria środowiska

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leśnictwo

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrona środowiska

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

4

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

odnawialne źródła energii

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

4

 

i gospodarka odpadami

geografia, informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogrodnictwo

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

4

 

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rolnictwo

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

4

 

geografia, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sztuka ogrodowa

W1

biologia,

chemia, geografia,

historia sztuki,

4

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technologia roślin

 

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

 

 

leczniczych i

W1

4

 

geografia, matematyka

 

 

 

prozdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technologia żywności

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

4

 

i żywienie człowieka

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transport i logistyka

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

4

 

geografia, informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1

biologia poz. rozszerzony

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weterynaria

W2

chemia poz. rozszerzony

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W3

matematyka

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

weterynaria (rekrutacja dla

W1

biologia, chemia

 

 

 

1

 

cudzoziemców)

W2

matematyka, informatyka, fizyka

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie

W1

biologia,

geografia,

historia,

informatyka,

4

 

matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie i inżynieria

W1

biologia,

chemia,

fizyka

z

astronomią,

4

 

produkcji

geografia, informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zootechnika

W1

biologia,

chemia,  geografia,

informatyka,

4

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie kierunki z

 

język obcy: angielski, francuski, hiszpański,

 

 

wyjątkiem biotechnologii

 

 

 

JO

łaciński

i   kultura

antyczna,   niemiecki,

1

 

i Food Processing, Safety

 

 

rosyjski, włoski

 

 

 

 

 

and Quality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata (po jednym przedmiocie z każdej grupy) pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, podzieloną przez sumę tylu wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. W przypadku kandydatów na weterynarię, będących obywatelami polskimi, wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.

 

 1. W przypadku kandydatów na weterynarię, będących cudzoziemcami, dodatkowym kryterium formalnym jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego, wymaganego do podjęcia studiów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2, uzyskują 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Dla absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w przypadku gdy zawód ten jest związany z kierunkiem studiów, zgodnie z tabelą 3, wówczas przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się bonus punktowy URK (T), którego wartość zależy od wyników na dyplomie, zgodnie z tabelą 2. Przy czym ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może przekroczyć liczby 100.

 

 1. Dla określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2023/2024, dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” przyjmuje się klasyfikację z katalogu przedmiotów kierunkowych, zarówno w sytuacji, gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej, jak i dodatkowej egzaminu maturalnego

 

– część pisemna. W sytuacji, gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z wyższą punktacją.

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunków biotechnologia; weterynaria (cudzoziemcy) oraz Food Processing, Safety and Quality określa się według wzoru:

 

WPK=W1·N+W2·N

S

 

WPK    – wynik postepowania kwalifikacyjnego,

 

W1 i 2 – liczba punktów z przedmiotów kierunkowych w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

 

N          – waga wyniku przedmiotowego,

 

 1. – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK.

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla kierunku weterynaria (obywatele polscy) określa się według wzoru:

WPK= W1·N+W2·N+W3·N+JO·N

S

 

WPK    – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

 

W1       – liczba punktów z biologii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

 

W2       – liczba punktów z chemii na poziomie rozszerzonym (minimum 30%) w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

 

W3       – liczba punktów z matematyki w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

 

JO         – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

 

N          – waga wyniku przedmiotowego,

 

 1. – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK.

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (WPK) dla pozostałych kierunków studiów, z wyjątkiem kierunków biotechnologia; weterynaria oraz Food Processing, Safety and Quality, określa się według wzoru:

WPK= W1·N+JO·N +T

S

 

WPK    – wynik postępowania kwalifikacyjnego,

 

W1       – liczba punktów z przedmiotu kierunkowego w części pisemnej egzaminu dojrzałości,

 

JO         – liczba punktów z języka obcego, w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

 

N          – waga wyniku przedmiotowego,

 

S           – suma wag z każdego przedmiotu branego do przeliczenia WPK,

 

 

 1. – bonus punktowy URK zależny od wyników na dyplomie zawodowym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, wg. tab. 2 i 3.

 

 1. Wielkość bonusu punktowego URK (T) w zależności od wyniku na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika przedstawia tabela 2.

 

Tabela 2

 

Średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i części

Bonus punktowy

praktycznej na dyplomie

URK (T)

 

 

90,1–100,0%

10

 

 

80,1–90,0%

8

 

 

70,0–80,0%

6

 

 

poniżej 70%

0

 

 

dla kierunków nie wymienionych w tab. 3

0

 

 1. Listę zawodów technika, uwzględnianych podczas kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawia tabela 3.

 

Tabela 3

 

Kierunek studiów w Uczelni

Zawód technika

 

 

 

 

architektura krajobrazu

technik architektury krajobrazu

 

 

 

 

biogospodarka

technik rolnik

 

 

 

 

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

dietetyka

technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

 

technik chemik

 

 

 

 

ekonomia

technik ekonomista

 

technik rachunkowości

 

 

 

 

 

 

geodezja i kartografia

technik geodeta

 

 

 

 

gospodarka przestrzenna

technik geodeta

 

 

 

 

 

technik inżynierii sanitarnej

 

inżynieria i gospodarka wodna

technik budownictwa wodnego

 

technik inżynierii środowiska i melioracji

 

 

 

 

technik żeglugi śródlądowej

 

 

 

 

 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

 

technik mechatronik

 

inżynieria mechatroniczna

technik mechanik

 

 

technik elektronik

 

 

technik informatyk

 

 

 

 

 

technik inżynierii sanitarnej

 

inżynieria środowiska

technik budownictwa wodnego

 

 

technik inżynierii środowiska i melioracji

 

 

 

 

ochrona środowiska

technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

technik urządzeń i systemów energetyki

 

odnawialne źródła energii i gospodarka

odnawialnej

 

odpadami

technik mechanik

 

 

technik energetyk

 

 

 

 

ogrodnictwo

technik ogrodnik

 

 

 

 

rolnictwo

technik rolnik

 

 

 

 

 

technik technologii żywności

 

technologia żywności i żywienie człowieka

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

 

 

 

technik chemik

 

 

 

 

 

technik logistyk

 

transport i logistyka

technik mechanik

 

 

technik informatyk

 

 

 

 

 

technik agrobiznesu

 

zarządzanie

technik ekonomista

 

 

technik rachunkowości

 

 

 

 

 

technik logistyk

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

technik mechanik

 

 

 

 

technik informatyk

 

 

 

 

 

technik hodowca koni

 

 

technik przetwórstwa mleczarskiego

 

zootechnika

technik rolnik

 

 

technik rybactwa śródlądowego

 

 

technik weterynarii

 

 

 

 

 

 1. Komisja ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

 

 1. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, zdawaną do 2005 r. z wyłączeniem 2002 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2–5 lub 1–6, oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty URK według następującego przelicznika ocen:

 

 

skala ocen 1–6

 

 

skala ocen 2–5

 

 

 

 

 

 

 

ocena 2 (dop./mier.)

– 20 pkt.

ocena 3 (dst.) – 40 pkt.

3

(dst.)

– 40 pkt.

4

(db.)  – 70 pkt.

4

(db.)

– 60 pkt.

5

(bdb.) – 100 pkt.

5

(bdb.)

– 80 pkt.

 

 

 

 

6

(cel.)

– 100 pkt.

 

 

 

 

                 

 

W związku z powyższym kandydat, zobowiązany jest przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do sekretarza Komisji. Brak wymaganego przedmiotu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z wynikiem zero dla tego przedmiotu.

 

 1. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:

 

 1. 1% = 1 pkt;

 

 1. dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów

 

maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty URK według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:

 

a) matura z 2002 r. i z lat 2005–2007, dla kandydatów:

 

 • zdających przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty URK = poziom podstawowy × 0,4 + poziom rozszerzony × 0,6

 

 • zdających przedmioty tylko na poziomie podstawowym punkty URK = poziom podstawowy × 0,7

 

b) matura z lat 2008–2023

 

 • punkty URK = poziom podstawowy × 0,7

 

 • punkty URK = poziom rozszerzony × 1,0

 

 1. dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

 

 1. Dla kierunków prowadzonych na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim, brane są pod uwagę wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1, dla poszczególnych kierunków.

 

 1. W przypadku świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski przeliczane są wyniki z dwu przedmiotów do wyboru spośród wymienionych w tabeli 1, dla poszczególnych kierunków.

 

Rozdział III

 

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia

 

§ 12

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na dany kierunek studiów mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym:

 

 1. licencjat lub inżynier albo równorzędny po ukończeniu kierunku studiów pierwszego stopnia, na którym zamierzają kontynuować studia;
 2. licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier albo równorzędny po ukończeniu studiów na kierunku pokrewnym, o którym mowa w § 14 lub uznanym za pokrewny przez Komisję, o którym mowa w ust. 2 i 3.

 

 1. Za kierunek pokrewny może zostać uznany kierunek studiów, którego program studiów umożliwia realizację wszystkich kompetencji inżyniera, o ile wymóg ich realizacji wynika z kontynuowania kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje porównania efektów biorąc pod uwagę:

 

 1. przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczenia się;
 2. zbieżność treści kształcenia realizowanych przez wykazane w suplemencie zajęcia lub grupy zajęć określone w programie studiów.

 

 1. Komisja po przeprowadzeniu porównania efektów uczenia się i programu studiów dopuszcza kandydata do dalszych etapów procesu rekrutacji lub wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Z tych względów kandydat jest zobowiązany do dostarczenia suplementu w terminie do 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby Komisji właściwej dla danego kierunku studiów.

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku pokrewnego, po przyjęciu na studia będą zobowiązani do uzupełnienia efektów uczenia się oraz uiszczenia opłaty za każde uzupełniane zajęcia lub grupę zajęć, przy czym ich łączny wymiar nie może przekraczać 30 ECTS. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.

 

 1. Na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie, tworzone są listy rankingowe. Na pierwszy rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się nabór na kierunek: winogrodnictwo i enologia.

 

 1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci podejmujący studia na tym samym kierunku, a następnie absolwenci kierunków pokrewnych.

 

§ 13

 

 1. Szczególny tryb postępowania i naboru na studia drugiego stopnia dotyczy kandydatów, którzy kontynuują w Uczelni kształcenie na określonym kierunku studiów po ukończeniu kształcenia na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia i w ramach programu wymiany międzynarodowej zostali zakwalifikowani do realizacji pierwszego semestru studiów drugiego stopnia w uczelni partnerskiej.

 

 1. Tryb, o którym mowa w ust. 1, dotyczy terminu przyjęcia na studia drugiego stopnia. Jeżeli w uczelni partnerskiej zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w terminie wcześniejszym niż przyjęty uchwałą Senatu, o którym mowa w § 10 ust. 2, Komisja za zgodą przewodniczącego Komisji może przyjąć na studia kandydata w terminie wcześniejszym, o ile spełnia on wszystkie wymogi formalne. Termin przyjęcia określa Przewodniczący Komisji. Osoba przyjęta na studia w tym trybie jest wliczana do limitu przyjęć.

 

§ 14

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych, uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, dla których jest wymagane ukończenie studiów inżynierskich, zamieszczono w tabeli 4.

 

Tabela 4

 

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

 

 

 

 

architektura i urbanistyka

 

architektura krajobrazu

architektura

 

sztuka ogrodowa

 

 

 

 

urbanistyka

 

 

 

 

 

bioinżynieria

 

 

biotechnologia

 

 

leśnictwo

 

 

ochrona środowiska

 

biogospodarka

odnawialne źródła energii

 

 

ogrodnictwo

 

 

technika rolnicza i leśna

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

towaroznawstwo

 

 

 

 

 

bioinżynieria

 

bioinżynieria zwierząt

biotechnologia

 

 

zootechnika

 

 

 

 

dietetyka – studia stacjonarne

brak

 

 

 

 

geodezja i kartografia

brak

 

 

 

 

 

architektura krajobrazu

 

gospodarka przestrzenna

geodezja i kartografia

 

 

urbanistyka

 

 

 

 

 

budownictwo hydrotechniczne

 

 

budownictwo

 

inżynieria i gospodarka wodna

inżynieria środowiska

 

 

inżynieria wodna i sanitarna

 

 

melioracje

 

 

 

 

 

budownictwo hydrotechniczne

 

 

budownictwo

 

inżynieria środowiska

inżynieria i gospodarka wodna

 

 

inżynieria wodna i sanitarna

 

 

melioracje

 

 

 

 

leśnictwo

brak

 

 

 

 

 

architektura krajobrazu

 

ochrona środowiska

bioinżynieria

 

biologia

 

 

 

 

biotechnologia

 

 

 

 

 

gospodarka przestrzenna

 

 

inżynieria środowiska

 

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

 

 

leśnictwo

 

 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

 

rolnictwo

 

 

technologia chemiczna

 

 

towaroznawstwo

 

 

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 

 

 

 

 

biogospodarka

 

 

energetyka

 

 

gospodarka przestrzenna

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

 

odnawialne źródła energii i gospodarka

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

inżynieria środowiska

 

odpadami

 

jakość i bezpieczeństwo środowiska

 

 

 

 

ochrona środowiska

 

 

odnawialne źródła energii

 

 

rolnictwo

 

 

technologia chemiczna

 

 

 

 

 

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

 

ogrodnictwo

rolnictwo

 

sztuka ogrodowa

 

 

 

 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

 

 

 

 

bioinżynieria

 

 

biotechnologia

 

 

leśnictwo

 

rolnictwo

ochrona środowiska

 

odnawialne źródła energii

 

 

 

 

ogrodnictwo

 

 

technika rolnicza i leśna

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

 

 

sztuka ogrodowa

architektura krajobrazu

 

ogrodnictwo

 

 

 

 

 

 

 

ogrodnictwo

 

technologia roślin leczniczych

rolnictwo

 

zielarstwo i fitopatologia

 

i prozdrowotnych

 

zielarstwo i terapie roślinne

 

 

 

 

zielarstwo

 

 

 

 

 

browarnictwo i słodownictwo (URK)

 

technologia żywności i żywienie człowieka

dietetyka (URK)

 

jakość i bezpieczeństwo żywności (URK)

 

 

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka (poza URK)

 

 

 

 

 

technika rolnicza i leśna

 

transport i logistyka

transport

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

biotechnologia

 

 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

 

ogrodnictwo

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

rolnictwo

 

 

technika rolnicza i leśna

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

towaroznawstwo

 

 

 

 

 

behawiorystyka zwierząt

 

zootechnika

bioinżynieria zwierząt

 

biotechnologia

 

 

hipologia i jeździectwo

 

 

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 

 

 

 

 

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych, uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, zamieszczono w tabeli 5.

 

Tabela 5

 

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

 

 

 

 

bioinżynieria zwierząt

 

 

biologia

 

biologia stosowana

biotechnologia

 

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 

 

ogrodnictwo

 

 

rolnictwo

 

 

weterynaria

 

 

zootechnika

 

 

 

 

 

bioinżynieria

 

biotechnologia

biologia stosowana

 

biomonitoring i biotechnologia ekologiczna

 

 

 

 

biotechnologia stosowana roślin

 

 

 

 

dietetyka – studia niestacjonarne

brak

 

 

 

 

 

analityka gospodarcza

 

 

finanse i rachunkowość

 

 

gospodarka i administracja publiczna

 

 

informatyka i ekonomia

 

ekonomia

logistyka

 

międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

 

 

 

polityka społeczna

 

 

rachunkowość i controlling

 

 

stosunki międzynarodowe

 

 

zarządzanie

 

 

 

 

 

biologia

 

 

biologia stosowana

 

 

biotechnologia

 

 

bioinżynieria zwierząt

 

 

behawiorystyka zwierząt

 

etologia i psychologia zwierząt

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

 

hipologia i jeździectwo

 

 

 

 

ochrona środowiska

 

 

psychologia

 

 

rolnictwo

 

 

weterynaria

 

 

zootechnika

 

 

 

 

 

architektura krajobrazu

 

 

bioinżynieria

 

 

biologia

 

 

biotechnologia

 

 

gospodarka przestrzenna

 

jakość i bezpieczeństwo środowiska

inżynieria środowiska

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

 

 

 

 

leśnictwo

 

 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 

 

ochrona środowiska

 

 

rolnictwo

 

 

technologia chemiczna

 

 

 

 

 

towaroznawstwo

 

 

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 

 

zootechnika

 

 

 

 

 

biologia

 

 

biologia stosowana

 

 

biotechnologia

 

winogrodnictwo i enologia

mikrobiologia i farmacja

 

ogrodnictwo

 

 

 

 

rolnictwo

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych, uwzględnianych w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim na drugim stopniu w Uczelni, zamieszczono w tabeli 6.

 

Tabela 6

 

Kierunek studiów / specjalność

Kierunek studiów pokrewny

 

w Uczelni

 

 

 

 

 

 

Agriculture

ogrodnictwo

 

rolnictwo

 

 

 

 

 

 

 

bioinżynieria zwierząt

 

Environmental and Plant

biologia

 

biotechnologia

 

Biotechnology

 

ogrodnictwo

 

 

 

 

rolnictwo

 

 

 

 

 

leśnictwo

 

Environment Protection / Agroecology

ogrodnictwo

 

 

rolnictwo

 

 

 

 

 

analityka gospodarcza

 

 

finanse i rachunkowość

 

 

gospodarka i administracja publiczna

 

 

informatyka i ekonomia

 

Ekonomia / Business Economics

logistyka

 

międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

 

 

 

polityka społeczna

 

 

rachunkowość i controlling

 

 

stosunki międzynarodowe

 

 

zarządzanie

 

 

 

 

 

agroinżynieria

 

 

bioinżynieria produkcji żywności

 

 

biotechnologia (inż.)

 

 

biotechnologia przemysłowa

 

 

biotechnologia żywności

 

 

browarnictwo i słodownictwo

 

Food Engineering

inżynieria biochemiczna

 

 

inżynieria chemiczna

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

 

 

inżynieria mechaniczna

 

 

inżynieria mechatroniczna

 

 

inżynieria procesowa

 

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

nanotechnologia

 

 

technologia biochemiczna

 

 

technologia chemiczna

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

towaroznawstwo żywności

 

 

 

 

 

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

 

 

ochrona zdrowia roślin

 

International Master of Horticultural

ochrona zdrowia roślin i kontrola fitosanitarna

 

Science

rolnictwo

 

 

sztuka ogrodowa

 

 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

 

 

 

 

biogospodarka

 

 

energetyka

 

 

gospodarka przestrzenna

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

 

Renewable Energy Sources and Waste

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

inżynieria środowiska

 

Management

 

jakość i bezpieczeństwo środowiska

 

 

 

 

ochrona środowiska

 

 

odnawialne źródła energii

 

 

rolnictwo

 

 

technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

 1. Podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane w ust. 1 – 3, będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii właściwej osoby pełniącej funkcję kierowniczą, odpowiedzialnej za sprawy dydaktyczne i studenckie na wybranym kierunku studiów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)