Ogólne zasady rekrutacji na UP rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 108/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz na podstawie § 48 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz wpisania na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 

Rekrutacja na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

kierunek studiów

czas trwania (w semestrach)

tytuł

 

 

 

 

 

stacjonarne

niestacjonarne

zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

architektura krajobrazu

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

biologia stosowana

6

licencjat

 

 

 

 

 

 

biotechnologia

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

dietetyka

6

6

licencjat

 

 

 

 

 

 

ekoenergetyka

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

ekonomia

6

6

licencjat

 

 

 

 

 

 

finanse i rachunkowość

6

6

licencjat

 

 

 

 

 

 

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

gospodarka przestrzenna

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

informatyka stosowana

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

inżynieria ochrony klimatu

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

inżynieria rolnicza

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

inżynieria środowiska

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

jakość i bezpieczeństwo żywności

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

leśnictwo

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

ochrona środowiska

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

ogrodnictwo

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

projektowanie mebli

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

rolnictwo

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

technologia drewna

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

7

7

inżynier

 

 

 

 

 

 

weterynaria – jednolite studia magisterskie

11

lekarz

 

weterynarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zootechnika

7

8

inżynier

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

 

 1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,

 

 1. wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.

 

 1. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

 1. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

kierunek studiów

przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

 

 

 

 

architektura krajobrazu

biologia albo chemia, albo geografia, albo historia,

 

albo matematyka

 

 

 

biologia stosowana

biologia albo chemia, albo matematyka

 

 

 

 

biotechnologia

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

matematyka

 

 

 

dietetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

matematyka

 

 

 

ekoenergetyka

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

geografia, albo matematyka

 

 

 

 

biologia albo historia, albo geografia, albo

 

ekonomia

informatyka, albo matematyka, albo wiedza o

 

 

społeczeństwie

 

 

biologia albo historia, albo geografia, albo

 

finanse i rachunkowość

informatyka, albo matematyka, albo wiedza o

 

 

społeczeństwie

 

geotechnologie, hydrotechnika,

chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo

 

transport wodny

informatyka, albo matematyka

 

gospodarka przestrzenna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

geografia, albo informatyka, albo matematyka

 

 

 

informatyka stosowana

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

informatyka, albo matematyka

 

 

 

inżynieria ochrony klimatu

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

 

geografia, albo informatyka, albo matematyka

 

 

 

inżynieria rolnicza

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

informatyka, albo matematyka

 

 

 

inżynieria środowiska

biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

 

geografia, albo informatyka, albo matematyka

 

 

 

jakość i bezpieczeństwo

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

żywności

matematyka

 

leśnictwo

biologia albo matematyka

 

 

 

 

ochrona środowiska

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

geografia, albo matematyka

 

 

 

ogrodnictwo

biologia albo chemia, albo matematyka

 

 

 

 

projektowanie mebli

fizyka z astronomią, albo informatyka, albo

 

matematyka

 

 

 

rolnictwo

biologia albo chemia, albo informatyka, albo

 

matematyka

 

 

 

technologia drewna

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

informatyka, albo matematyka

 

 

 

technologia żywności i żywienie

biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

 

człowieka

matematyka

 

weterynaria

biologia i chemia

 

 

 

 

zootechnika

biologia albo chemia, albo matematyka

 

 

 

 

 

§ 4

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia będzie prowadzona drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 17 września 2023 r.

     2. Szczegółowy    terminarz     przebiegu    rekrutacji    ustali    Rektor,   w    terminie    do     dnia 31 marca 2023 r.

 1. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
 1. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci, którzy złożyli odwołanie w sprawie wyniku egzaminu maturalnego, zobowiązani są poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o tym fakcie.

 

 1. Kandydaci  zakwalifikowani  do  przyjęcia  na  studia  na  podstawie  pozycji  rankingowej  składają niezbędne dokumenty, w szczególności:
 2. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

 

2) ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

 

 1. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

 

 1. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Rektora, z uwzględnieniem w szczególności kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania.

 

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

 

 1. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują skierowanie na badania lekarskie wraz z zaświadczeniem o wpisaniu na listę studentów. Listę kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

 

§ 5

 

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.
 2. Studia niestacjonarne są odpłatne.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 marca 2023 r.

§ 6

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 1. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

 

§ 7

 

 1. O wpisaniu na listę studentów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zawiadamia kandydata w formie pisemnej.

 

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

 1. Decyzję odmowną otrzymują kandydaci, którzy nie spełnili wymagań rekrutacji, ale uiścili opłatę rekrutacyjną.

 

 1. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

R e k t o r

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Załącznik do uchwały nr 108/2022 Senatu UPP z dnia 22 czerwca 2022r.

 

Lista kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

kierunek studiów

czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia

 

 

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, alergeny (pyłki

 

architektura krajobrazu

roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli), ruchome części

 

 

maszyn;

 

biologia stosowana

odczynniki chemiczne, materiał biologiczny, w tym zwierzęta

 

i materiał pochodzenia odzwierzęcego;

 

 

 

 

odczynniki chemiczne, materiał biologiczny (rośliny, zwierzęta

 

 

oraz grzyby), mikroorganizmy i ich metabolity, urządzenia

 

 

emitujące promieniowanie UV, urządzenia emitujące mikrofale,

 

biotechnologia

praca w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych

 

naturalnego oświetlenia, długotrwałe powtarzanie tych samych

 

 

 

 

czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, obsługa urządzeń

 

 

laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

 

 

i pełnej sprawności psychoruchowej;

 

dietetyka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity, krew

 

i preparaty tkankowe, materiał biologiczny;

 

 

 

 

odczynniki chemiczne, ruchome części maszyn i urządzenia

 

ekoenergetyka

techniczne, mikroorganizmy i ich metabolity, obsługa urządzeń

 

laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

 

 

 

 

i pełnej sprawności psychoruchowej;

 

 

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony

 

 

roślin, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

 

informatyka stosowana

długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji

 

 

siedzącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych

 

 

wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej;

 

 

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony

 

 

roślin, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, paliwa,

 

inżynieria rolnicza

oleje i smary, zwierzęta, obornik i inne nawozy organiczne,

 

 

obsługa urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca

 

 

koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej;

 

jakość i bezpieczeństwo

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy patogenne,

 

żywności

promieniowanie UV;

 

 

odczynniki chemiczne, paliwa, oleje i smary, suszony materiał

 

leśnictwo

zielnikowy, grzyby i ich zarodniki oraz roztocze, alergeny (pyłki

 

traw i drzew), zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

 

 

 

 

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne;

 

 

odczynniki chemiczne, alergeny (pyłki traw i drzew oraz

 

 

suszony materiał zielnikowy), mikroorganizmy i ich metabolity,

 

ochrona środowiska

zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego, ekspozycja na

 

niekorzystne warunki atmosferyczne, obsługa urządzeń

 

 

 

 

laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

 

 

i pełnej sprawności psychoruchowej;

 

 

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, alergeny (pyłki

 

ogrodnictwo

roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli), ruchome części

 

 

maszyn;

 

 

hałas, wibracja, odczynniki chemiczne, środki ochrony drewna,

 

projektowanie mebli

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, pyły drzewne,

 

 

zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

 

 

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony

 

 

roślin, alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał

 

 

zielnikowy), zwierzęta i materiał pochodzenia zwierzęcego,

 

rolnictwo

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, ekspozycja na

 

 

niekorzystne warunki atmosferyczne, obsługa urządzeń

 

 

laboratoryjnych i pomiarowych wymagająca koncentracji

 

 

i pełnej sprawności psychoruchowej;

 

 

hałas, wibracja, odczynniki chemiczne, środki ochrony drewna,

 

technologia drewna

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, pyły drzewne,

 

 

zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

 

technologia żywności

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

 

i żywienie człowieka

materiał biologiczny;

 

 

odczynniki chemiczne, zwierzęta i materiał pochodzenia

 

weterynaria

odzwierzęcego, materiał biologiczny oraz patogeny

 

 

odzwierzęce;

 

zootechnika

odczynniki chemiczne, zwierzęta i materiał pochodzenia

 

odzwierzęcego, materiał biologiczny.

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)