Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2023/2024

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2023/2024.


 

1. Informacje ogólne


Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację,
  2. potwierdzenie efektów uczenia się,
  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

Niniejszy dokument określa warunki przyjęć na studia przez rekrutację.

1.2.Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia na Politechnice Wrocławskiej (zwanej dalej również „Uczelnią") na rok akademicki 2023/2024, zwane dalej „Warunkami rekrutacji", dotyczą przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch poziomach:

  1. studia pierwszego stopnia,
  2. studia drugiego stopnia.

1.3. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów z zastrzeżeniem pkt 1.9 podając dla danego zgłoszenia stopień studiów (pierwszy (1) albo drugi (II)). W przypadku gdy kandydat rejestruje:

  1. zgłoszenie na I stopień studiów, to podaje formę studiów (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne) oraz preferencje dotyczące kierunków studiów dla tej formy,
  2. zgłoszenie na II stopień studiów, to podaje preferencje dotyczące kierunków studiów i dla każdej z preferencji wskazuje formę studiów (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

Kandydat w zgłoszeniu może podać maksymalnie 6 preferencji.

1.4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Rektor Politechniki Wrocławskiej poprzez działające z jego upoważnienia osoby, będące przedstawicielami wydziałów wskazanymi przez dziekanów oraz przedstawicielami filii wskazanymi przez dyrektorów filii. Osoby upoważnione przez Rektora tworzą Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej również „MKR") będącą ciałem pomocniczym osób działających na podstawie upoważnienia Rektora.

1.5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej wydawanej przez Rektora przysługuje wniosek ❑ ponowne rozpatrzenie sprawy.

1.6. Szczególne, dodatkowe warunki rekrutacji kandydatów:

  1. z maturą międzynarodową (IB),
  2. z maturą dwujęzyczną,
  3. ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury",
  4. z maturą europejską (EB),
  5. z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
  6. ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości,
  7. cudzoziemców na studia I stopnia, podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
  8. cudzoziemców na studia II stopnia posiadających dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów poza granicami Polski,

i. cudzoziemców na studia II stopnia podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

- zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.

1.7. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

1.8. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębny dokument.

1.9. Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji internetowej - zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni - w systemie rejestracji internetowej na studia na Politechnice Wrocławskiej

(zwanym dalej systemem rejestracji internetowej). Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

  1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych i wyborze kierunku studiów oraz
  2. uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na wskazanym, w systemie rejestracji internetowej, rachunku bankowym Politechniki Wrocławskiej. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia w rejestracji internetowej kandydata jest zależna od liczby podanych przez niego preferencji dotyczących kierunków studiów (w sposób opisany w pkt 1.3). Opłata ta musi być uiszczona w systemie rejestracji internetowej zgodnie z terminarzem rekrutacji. Opłatę uznaje się za uiszczoną w przypadku, gdy jej wysokość jest równa co najmniej wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na kierunku z pierwszej preferencji. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Uczelni.

Kolejność podanych preferencji (w trybie opisanym w pkt 1.3) w systemie rejestracji internetowej kandydatów jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni. Kandydat może być przyjęty w ramach danej tury — tylko według jednej z podanych w niej preferencji. Osoby zamierzające studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów mogą złożyć stosowne podanie do Rektora, w którym zwrócą się o wyrażenie zgody na zarejestrowanie dodatkowego zgłoszenia. Podanie należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji internetowej zgłoszeń.

1.10. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym ❑trzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie rejestracji internetowej, błędnego wypełnienia pól formularzy internet❑wych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

1.11. Kandydata na studia obowiązuje terminarz rekrutacji. Szczegółowy terminarz rekrutacji letniej (maj — październik 2023 r. - termin rozpoczęcia: 16 maja 2023 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 31 października 2023 r.,) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 kwietnia 2023 roku. Szczegółowy terminarz rekrutacji zimowej (grudzień 2023 r. - luty 2024 r. - termin rozpoczęcia: 15 grudnia 2023 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 29 lutego 2024 r.) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 listopada 2023 roku.

1.12. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, zgodnie z terminarzem ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia ❑ zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w pkt 1.9 lit. b.

      1.13. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, których mowa w pkt 2.1 lit. a-e albo 3.1 lit. a-e odpowiednio dla pierwszego i drugiego stopnia studiów, jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

1.14. Kandydat, który nie uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu oraz kandydat, który nie dokonał wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w pkt 1.9 nie zostanie przyjęty na studia.

1.15. Do rejestracji zgłoszenia w systemie rejestracji internetowej wymagane jest wskazanie przez kandydata konta poczty elektronicznej do kontaktów z kandydatem do momentu założenia mu skrzynki e-mail przez Uczelnię.

1.16. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności zostaną określone w odrębnych

regulacjach Politechniki Wrocławskiej.

1.17. Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i formie w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż liczba określona w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na dany rok akademicki dla tego kierunku, poziomu, profilu i formie studiów.

1.18. Osobę przyjętą na studia przez rekrutację, która złożyła rezygnację z podjęcia studiów lub nie złożyła ślubowania do dnia poprzedzającego rozpoczęcie semestru, w którym powinna rozpocząć studia i tym samym nie nabyła praw studenta, skreśla się z listy studentów

    1.19. Uczelnia może prowadzić kształcenie częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kandydat na studia powinien posiadać kompetencje cyfrowe pozwalające na odpowiednie dobieranie i posługiwanie się narzędziami cyfrowymi. Uczelnia bezpłatnie udostępnia studentom wybrane oprogramowanie na zasadach licencji akademickiej.

2. Rekrutacja na studia I stopnia

 

andydat na studia I stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, ogłoszonym na stronie internetowej Uczelni, następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rejestracji internetowej i podpisane przez kandydata,
  2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),
  3. kopię dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał dyplomu zawodowego) -dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
  4. kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia) -dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
  5. kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia/certyfikatu) — dotyczy kandydata ubiegającego się ❑ przyjęcie na jego podstawie,
  6. w przypadku kandydata nieletniego - oświadczenie opiekunów prawnych zawierające zgodę do podjęcia i do odbywania studiów przez kandydata

ponadto:

zaświadczenie lekarskie ❑ braku przeciwwskazań do studiowania jako dokument warunkujący dopuszczenie do zajęć na: Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Kandydat przedkłada do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty [ub paszport].

 

) Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (W1). O wartości wskaźnika decydują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów lub wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów i wyniki egzaminów zawodowych, a dla kandydata na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych.

  1. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (W1) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego lub wyniku egzaminu maturalnego i wyniku egzaminu zawodowego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:

procent wyniku = liczba punktów.

  1. Wskaźnik rekrutacyjny (W1) wyznacza się według wzoru:

= M + PD + 0,110 + 0,1JP + RA jeśli M = O i PD = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

M — jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P — liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R — liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

PD — jest równy większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R albo 0,5 WEZ, gdzie

  • P — liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizykiM na poziomie podstawowym,
  • R — liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki(1) na poziomie rozszerzonym,
  • WEZ — liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. ❑ systemie oświaty z późn. zmianami. Nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu WEZ dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, podano w tabeli nr 1.

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach:

PRZEDMIOT MATURALNY

 

KIERUNKI

BIOLOGIA

- inżynieria biomedyczna

- gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

CHEMIA

- biotechnologia

- chemia i analityka przemysłowa - chemia i inżynieria materiałów - górnictwo i geologia

- inżynieria biomedyczna

- inżynieria chemiczna i procesowa - inżynieria surowców mineralnych - technologia chemiczna

- gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

GEOGRAFIA

- geodezja i kartografia -geoenergetyka

- geoinformatyka

- górnictwo i geologia

- inżynieria surowców mineralnych

INFORMATYKA

- cyberbezpieczeństwo - geodezja i kartografia - geoenergetyka

- geoinformatyka

- informatyczne systemy automatyki

- informatyka algorytmiczna - informatyka stosowana

- informatyka techniczna

- inżynieria zarządzania - matematyka

- matematyka stosowana - teleinformatyka

- telekomunikacja

- zarządzanie

 

Tabela 1

 

NAZWA ZAWODU

KIERUNKI

Technik analityk

chemia i analityka przemysłowa,-gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik architektury krajobrazu

górnictwo i geologia, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik automatyk

elektronika, informatyczne systemy automatyki, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiska, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, inżynieria elektroniczna i komputerowa, inżynieria środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik automatyki i robotyki— eksperyment pedagogiczny

elektronika; automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik awionik

lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport,

Technik budownictwa

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, rgospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik budownictwa kolejowego

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, transport,

Technik budownictwa wodnego

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia,

Technik budowy dróg

budownictwo, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia,

Technik budowy jednostek pływających

mechanika i budowa maszyn, transport,

Technik ceramik

technologia chemiczna, chemia i inżynieria materiałów,

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

górnictwo i geologia, inżynieria środowiska,       gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa maszyn,

Technik ekonomista

zarządzanie, inżynieria zarządzania, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik eksploatacji portów i terminali

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, transport,

Technik elektromobliności — eksperyment pedagogiczny

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,

Technik elektronik

cyberbezpieczeńsłwo, teleinformatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria elektroniczna i komputerowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik elektryk

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, lotnictwo i kosmonautyka, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik energetyk

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiska,    gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, energetyka, mechanika i
budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik gazownictwa

inżynieria środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii,

Technik geodeta

geodezja i kartografia, inżynieria środowiska„ gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik geolog

górnictwa i geologia, inżynieria środowiska,     , gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik górnictwa odkrywkowego

górnictwa i geologia, inżynieria środowiska,      gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

mechanika i budowa maszyn,

Technik górnictwa otworowego

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn,

Technik górnictwa podziemnego

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn,

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

informatyczne systemy automatyki,

Technik handlowiec

zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik informatyk

cyberbezpieczeństwo, informałyka techniczna, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim, elektronika, informatyczne systemy automatyki, teleinformatyka, telekomunikacja, inżynieria zarządzania, geoinformatyka, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska,    gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, biomechanika inżynierska,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych, inżynieria elektroniczna i komputerowa,

Technik inżynierii sanitarnej

inżynieria środowiska„ gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne żródła energii, mechanika i budowa maszyn,

Technik inżynierii środowiska i melioracji

geodezja i kartografia, inżynieria środowiska,     gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

mechanika i budowa maszyn,

Technik leśnik

geodezja i kartografia„ gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik logistyk

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik lotniskowych służb operacyjnych

lotnictwo i kosmonautyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik masażysta

biomechanika inżynierska,

Technik mechanik

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn energetycznych, lotnictwo i kosmonautyka, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik mechanik lotniczy

lotnictwo i kosmonautyka, biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik mechanik okrętowy

biomechanika inżynierska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

mechanika i budowa maszyn,

Technik mechatronik

elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn energetycznych, lotnictwo i kosmonautyka, biomechanika inżynierka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria elektroniczna i komputerowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik ochrony środowiska

górnictwo i geologia, inżynieria środowiska,      gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii,

Technik odlewnik

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik optyk

biomechanika inżynierska,

Technik ortopeda

biomechanika inżynierska,

Technik papiernictwa

mechanika i budowa maszyn,

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, transport,

Technik pojazdów kolejowych

mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik pojazdów samochodowych

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik procesów drukowania

mechanika i budowa maszyn,

Technik programista

cyberbezpieczeństwo, teleinformatyka, telekomunikacja, geoinformatyka, geodezja i kartografia, elektronika, informatyczne systemy automatyki, inżynieria zarządzania, inżynieria środowiska,

 o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, biomechanika inżynierka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria elektroniczna i komputerowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik przemysłu metalurgicznego

technologia chemiczna, mechanika i budowa maszyn,

Technik przeróbki kopalin stałych

technologia chemiczna, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn,

Technik przetwórstwa mleczarskiego

biotechnologia, mechanika i budowa maszyn,

Technik rachunkowości

zarządzanie,

Technik realizacji nagłośnień

elektronika,

Technik robotyk

elektronika, automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, geoinformatyka, górnictwo i geologia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska,       gospodarka o
obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, biomechanika inżynierka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria elektroniczna i kompułerowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

budownictwo,

Technik spawalnictwa

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik spawalnictwa — eksperyment pedagogiczny

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik spedytor

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Cyberbezpieczeństwo„ teleinformatyka, telekomunikacja, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik technologii chemicznej

technologia chemiczna,     gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu,

Technik technologii drewna

technologia chemiczna, chemia i inżynieria materiałów,

Technik technologii szkła

technologia chemiczna, chemia i inżynieria materiałów,

Technik technologii żywności

01,02,03,04,05

biotechnologia,

Technik teleinformatyk

cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, elektronika, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim, elektronika, teleinformatyka, telekomunikacja, mechatronika, robotyka i automatyzacja procesów, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria elektroniczna i komputerowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik telekomunikacji

cyberbezpieczeństwo, inżynieria elektroniczna i komputerowa w j. angielskim, teleinformatyka, telekomunikacja, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik transportu drogowego

budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik transportu kolejowego

budownictwo, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji,

Technik tyfloinformatyk

informatyczne systemy automatyki,

Technik urządzeń dźwigowych

mechanika i budowa maszyn,

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika, inżynieria środowiskar, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu, energetyka, mechanika i budowa maszyn energetycznych, odnawialne źródła energii, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych,

Technik wiertnik

mechanika i budowa maszyn,

Technik żeglugi śródlądowej

budownictwo, transport, mechanika i budowa maszyn,

 

JD jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P — liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R — liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym,

JP jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P — liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych — dotyczy tylko kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

  1. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W1), bez składnika RA, wynosi 535 punktów. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W1), z uwzględnieniem składnika RA, wynosi 1195 punktów.
  2. Na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, poziom, profil i formę studiów, a takie język wykładowy Uczelnia określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (W1), ❑ którym mowa w pkt 2.2. Kandydat spełniający warunki określone w pkt 1.9, 2.1 lit. a-e zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W1) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów, a takie języka wykładowego.
  3. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku, i nie został na niego przyjęty oraz któremu następnie, podwyższono wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w wyniku weryfikacji sumy punktów lub w wyniku odwołania, o których mowa w ostawie o systemie oświaty, będzie ponownie podlegał procedurze rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone w odniesieniu do progów kwalifikacyjnych ustalonych przez Uczelnię dla naboru, w którym kandydat otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

2.3. Egzaminy dobrowolne na studia I stopnia.

  1. Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat z maturą uzyskaną poza granicami Polski,
  2. kandydat na studia może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),
  3. egzaminy oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego w roku 2023, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,
  4. przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

2.4. Egzamin obowiązkowy z rysunku na studia I stopnia

  1. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych,
  2. egzamin wstępny na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni. Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,
  3. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyjęcia na te studia,
  4. przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024,
  5. egzamin odbędzie się w formie ❑n-line. Uczelnia udostępni do pobrania na stronie internetowej Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej bezpłatną aplikację kandydatom, których opłata rekrutacyjna została uiszczona na wskazanym, w systemie rejestracji internetowej, rachunku bankowym Uczelni,
  6. kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko odpowiedniego sprzętu umożliwiającego udział w egzaminie komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do internetu, z zainstalowanym programem wskazanym przez Uczelnię oraz z kamerą internetową, a także z urządzenia umożliwiającego wykonanie i przesłanie fotografii pracy,
  7. kandydat jest zobowiązany do zapewnienia sobie na swój własny koszt i ryzyko materiałów plastycznych niezbędnych do wykonania prac w tym: czterech arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru (np. papieru ksero 12❑ g w formacie A3), ołówków o różnej twardości, gumki do ścierania, deski rysunkowej, klipsów do przypięcia papieru do deski,

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)