Ogólne zasady rekrutacji na UE 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 czerwca 2022 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na poziomie pierwszego (licencjackich i inżynierskich) i drugiego (magisterskich) stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, oraz studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych w formie niestacjonarnej, rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki.
 2. Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów:
  1. stacjonarnych:
   1. na poziomie pierwszego stopnia,
   2. na poziomie drugiego stopnia,

 

 1. niestacjonarnych:
  1. na poziomie pierwszego stopnia,
  2. na poziomie drugiego stopnia,
  3. na poziomie drugiego stopnia Executive MBA

 

odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków lub limitów dla studiów wspólnych (międzyuczelnianych).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

4. Warunkiem     przystąpienia    do   postępowania  rekrutacyjnego     jest   dokonanie     rejestracji, określonym harmonogramem rekrutacji terminie, w systemie internetowej rejestracji kandydatów – IRK, dostępnej na stronie www.ue.wroc.pl.

 

§ 2

Etapy rekrutacji

 

 1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów na poziomach pierwszego i drugiego stopnia, za wyjątkiem studiów Executive Master of Business Administration, przebiega w dwóch etapach:

 

I ETAP - przed postępowaniem kwalifikacyjnym kandydat dokonuje rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów, co umożliwia kwalifikację kandydata do złożenia dokumentów w celu przyjęcia na studia. Rejestracja obejmuje:

 

 1. założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego,
 1. wprowadzenie danych osobowych do systemu internetowej rejestracji kandydata, w tym adresu e-mail,
 2. wybór kierunku, poziomu (stopnia) oraz formy studiów - utworzenie zgłoszenia,
 3. załączenie pliku JPG z kolorową fotografią (format taki, jak do dowodu osobistego),
 4. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer jest generowany przez system internetowej rejestracji kandydata (IRK).

 

 1. ETAP – po weryfikacji zgłoszeń i ustaleniu progów punktowych kwalifikujących kandydatów do przyjęcia na pierwszy rok studiów, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na danym kierunku. Osoby, które otrzymały status „zakwalifikowany” składają w terminie wyznaczonym przez właściwą Komisję Rekrutacyjną komplet dokumentów wymienionych w następnych punktach uchwały; złożenie tych dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia.

 

 1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów Executive Master of Business Administration, przebiega w trzech etapach:

 

 1. ETAP - przed postępowaniem kwalifikacyjnym kandydat dokonuje rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów - IRK; podaje dane osobowe wraz z adresem e-mail, formę i poziom studiów, kierunek Executive Master of Business Administration w odpowiedniej opcji - polskiej bądź międzynarodowej, wnosi opłatę rekrutacyjną oraz załącza plik JPG z kolorową fotografią (format taki, jak do dowodu osobistego), co umożliwia kwalifikację kandydata do złożenia dokumentów w celu przyjęcia na studia,

 

II    ETAP    -     po    weryfikacji    zgłoszeń,    Komisja    Rekrutacyjna    EMBA    podejmuje    decyzję

 

 • zakwalifikowaniu kandydatów do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania. Kandydaci, którzy otrzymali status „zakwalifikowany” składają w terminie wyznaczonym przez Dyrektora EMBA komplet dokumentów wymienionych w następnych punktach uchwały,

 

III ETAP - kandydaci, którzy złożyli dokumenty otrzymują link do testu kwalifikacyjnego, który zobowiązani są wypełnić w określonym czasie. Następnie Komisja Rekrutacyjna EMBA przeprowadza indywidualne wywiady z kandydatami, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne i uzyskali wymaganą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego oraz ustala progi punktowe kwalifikujące kandydatów do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

§ 3

Komisje Rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają:

 

 1. Komisja Rekrutacyjna we Wrocławiu (kierunki we Wrocławiu),
 2. Komisja Rekrutacyjna w Filii w Jeleniej Górze (kierunki w Jeleniej Górze),
 3. Komisja Rekrutacyjna Executive MBA.

 

 1. Przewodniczącym każdej z dwóch pierwszych Komisji Rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 1, jest nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora, a przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej EMBA – Dyrektor EMBA.
 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnych wymienionych w ust. 1 należy w szczególności:
  1. weryfikacja danych kandydatów wprowadzonych do systemu IRK,
  2. kompletowanie dokumentów kandydatów,
  3. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
  4. zawiadamianie kandydatów o wynikach tego postępowania,
  5. zawiadamianie kandydatów o terminach obowiązujących podczas rekrutacji,
  6. powiadamianie kandydatów w formie decyzji o nieprzyjęciu na studia,
  7. odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia,
  8. zadania wynikające z uchwały nr R.0000.31.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, w procesie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
  9. przekazanie teczek wraz z kompletem dokumentów kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów do odpowiedniego dziekanatu.
 2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Rektora.
 3. Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor.
 4. Harmonogram rekrutacji na studia ustala Rektor.

 

§ 4

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów na poziomie pierwszego stopnia dla obywateli polskich

 

 1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dla kandydatów, którzy:

 

 1. zdawali przedmioty kwalifikacyjne w części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego

 

(matura od 2005 roku), podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:

 

 • dla kandydatów na studia w języku polskim każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym równy jest 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a każdy punkt procentowy na poziomie rozszerzonym równy jest 1 punktowi kwalifikacyjnemu;

 

 • w razie umieszczenia na świadectwie dojrzałości osobnych wyników z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu;

 

 • dla kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy, wyłącznie język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym, bądź na poziomie klas dwujęzycznych, nalicza się według zasady:

 

1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym lub 1,5 punku kwalifikacyjnego za jeden punkt procentowy uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).

 

 1. zdawali przedmioty kwalifikacyjne na egzaminie maturalnym przed 2005 rokiem, podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

 

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

celująca

100

bardzo dobra

80

dobra

55

dostateczna

30

dopuszczająca

12

 

 

 

 1. nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura od 2005 roku) lub świadectwa dojrzałości (matura przed rokiem 2005), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3.

 

 1. zdawali maturę międzynarodową, podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na maturze międzynarodowej).

 

 

Poziom

Punkty kwalifikacyjne

Punkty kwalifikacyjne

 

SL

HL

 

 

7

- Excellent

40

100

6

- Very good

35

85

5

- Good

30

70

4

- Satisfactory

24

55

3

- Mediocre

18

40

2

– Poor (minimum)

12

30

 

 1. Na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Uczelnię w procesie rekrutacji brane są pod uwagę te same przedmioty kwalifikacyjne:

 

 1. język obcy nowożytny (jeden spośród zdawanych na egzaminie maturalnym: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
 2. matematyka,
 3. oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki anglojęzyczne, język obcy nowożytny brany pod uwagę w rekrutacji musi być językiem angielskim zdawanym na poziomie rozszerzonym bądź na poziomie klas dwujęzycznych. Pozostałe wymagania pozostają identyczne, jak w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim.

 

 1. Wyniki uzyskane na maturze w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1,5.

 

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów jest ranking według punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. W razie braku możliwości ustalenia według tego rankingu listy przyjętych odpowiadającej limitowi przyjęć, jako kryterium dodatkowe – wyłącznie w stosunku do kandydatów o identycznej liczbie punktów, na granicy zaliczenia do przyjętych – właściwa Komisja Rekrutacyjna może zastosować średnią ocen ze świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów, których listę ustali Rektor. Lista ta powinna obejmować przedmioty powtarzające się na wszystkich świadectwach (z różnych szkół).

 

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania. Niezbędne jest potwierdzenie legalności świadectwa, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja świadectwa, o ile dane świadectwo nie jest uznane z mocy prawa. Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw z danego państwa. Kandydatów obowiązuje postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale. O zasadzie przeliczania wyników na punkty kwalifikacyjne, w tym o ewentualnym zastosowaniu jednej z wersji przeliczania podanych w § 4 ust. 1, decyduje właściwa Komisja Rekrutacyjna. Ponadto obowiązuje ich złożenie dokumentów wymienionych w niniejszej uchwale.

 

 1. Osoby z niepełnosprawnością, potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, decyzją właściwej Komisji Rekrutacyjnej, mogą otrzymać na swój pisemny wniosek, złożony do tej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych kwalifikujących kandydatów do złożenia dokumentów, dodatkowe punkty rekrutacyjne. Szczegółowe zasady postępowania w stosunku do kandydatów ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydatami z niepełnosprawnością określa uchwała nr R.0000.31.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 20 maja 2021 roku.

 

 1. Pełne sieroty, na swój pisemny wniosek, złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych kwalifikujących kandydatów do złożenia dokumentów, mogą otrzymać dodatkowo 40 punktów rekrutacyjnych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na pierwszy stopień studiów, oraz 20% max liczby punktów możliwych do osiągnięcia w przypadku ubiegania się przyjęcie na drugi stopień studiów.

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia na poziomie pierwszego stopnia na danym kierunku i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony na skutek odwołania złożonego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, składają do właściwej Komisji Rekrutacyjnej odpowiednie zaświadczenie, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli uzyskana przez nich liczba punktów rekrutacyjnych zakwalifikuje ich do przyjęcia na dany kierunek studiów, otrzymają kwalifikację uprawniającą do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia woli studiowania na Uczelni. Złożenie kompletu dokumentów, w wymaganym terminie, będzie równoznaczne z przyjęciem na studia na dany kierunek.

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest dostarczenie do Dziekanatu, w terminie do 1 października, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do odbywania studiów na tym kierunku. Skierowanie na badania należy pobrać we właściwej Komisji Rekrutacyjnej. Wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia znajduje się na stronie rekrutacja.ue.wroc.pl

 

 

§ 5

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów na poziomie drugiego stopnia dla obywateli polskich

(za wyjątkiem studiów Executive Master of Business Administration)

 

 1. O przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku angielskim, oprócz kierunku Finance, mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów. O przyjęcie na kierunek Finance, prowadzony w języku angielskim, mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na kierunkach związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem (Economics, Finance and Accounting, Management). W przypadku ukończenia kierunków pokrewnych wymagany jest suplement do dyplomu (Transcript of Records). Decyzję o dopuszczeniu kandydata do rekrutacji podejmuje właściwa Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. Zasadniczymi kryteriami naboru na kierunek studiów stacjonarnych na poziomie drugiego stopnia są średnia ocen ze studiów na poziomie pierwszego stopnia oraz test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na tym samym kierunku, a w szczególności:

 

 1. dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, (według średniej ocen z semestrów 1-5, a na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – z semestrów 1-6) kierunku prowadzonego w tym samym języku, w jakim zamierzają oni studiować drugi stopień, Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.

 

 1. na pozostałe miejsca kwalifikuje się na podstawie: testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. O wyborze formy egzaminu decyduje Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Kandydatów na kierunki prowadzone w języku angielskim, których średnia ocen nie kwalifikuje do przyjęcia na zasadach opisanych w ust. 2 pkt. a) obowiązuje:

 

 1. test prowadzony w języku angielskim, obejmujący zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na tym samym kierunku,

 

 1. test weryfikujący poziom znajomości języka angielskiego. Z testu mogą być zwolnione osoby posiadające certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of

Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)” lub certyfikat wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego, lub osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii angielskiej, bądź dyplomem lub świadectwem innej szkoły, przynajmniej średniej, w której językiem wykładowym był język angielski.

 

 1. Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc, właściwa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o nieprzeprowadzaniu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na danym kierunku.

 

 1. Na studia niestacjonarne nabór jest wolny z zastrzeżeniem ustępu 1. Wyjątek stanowią studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim, na które kandydatów dodatkowo obowiązuje spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, pkt. b) niniejszego paragrafu.

 

 1. Obywatele polscy, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na poziomie drugiego stopnia, jeżeli posiadany przez nich dyplom upoważnia do podjęcia studiów wyższych każdego typu w kraju wydania. Niezbędne jest potwierdzenie legalności dyplomu, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja dyplomu (w odniesieniu do kandydatów, których dyplom wymaga nostryfikacji). Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji dyplomów z danego państwa. Ponadto obowiązuje ich postępowanie kwalifikacyjne według zasad podanych w niniejszej uchwale oraz złożenie dokumentów wymienionych w dalszej części uchwały.

 

 

§ 6

Warunki rekrutacji na studia Executive Master of Business Administration obywateli polskich

(EMBA)

 

 1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów Executive MBA mogą się ubiegać kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów co najmniej na poziomie pierwszego stopnia oraz posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie typu menedżerskiego (np. pełnienie funkcji o charakterze kierowniczym, zajmowanie stanowiska lidera lub koordynatora projektów, prowadzenie własnej działalności gospodarczej).

 

 1. Zasadniczymi elementami postępowania rekrutacyjnego są test i wywiad kwalifikacyjny. Informację o terminie wywiadu kwalifikacyjnego oraz dostęp do testu, kandydat otrzymuje na indywidualne konto rekrutacyjne (IRK), po złożeniu kompletu dokumentów.

 

 1. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na opcję międzynarodową programu Executive MBA, dodatkowo wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2), weryfikowana podczas testu i wywiadu kwalifikacyjnego prowadzonego w języku angielskim.

 

 

§ 7

Warunki rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się

 

 1. Limity miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, ustala odpowiednia Uchwała Senatu, uwzględniająca ograniczenia zawarte w art. 71. ustawy z dnia 20 lipca 2018 –

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

2.    Procedurę     potwierdzanie     efektów     uczenia     się     określa     Regulamin     potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia się zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych.

 

 1. Właściwa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje ranking ocen uzyskanych podczas weryfikacji efektów uczenia się, który jest podstawą do wyłaniania Kandydatów przyjętych na studia. Do rankingu kwalifikowany jest każdy kandydat, który przeszedł pomyślnie weryfikację w przypadku co najmniej jednego przedmiotu.

 

 1. W przypadku kandydatów, którzy przeszli pomyślnie weryfikację efektów uczenia się dla kilku przedmiotów, do rankingu brana jest pod uwagę ocena średnia.

 

 1. Jeżeli weryfikacja efektów uczenia się przebiegła pomyślnie i kandydat znalazł się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, Dziekan ds. Kształcenia przekazuje wyniki weryfikacji wraz ze związaną z nią dokumentacją do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, a kandydat uzupełnia złożone dokumenty tak, aby spełnione zostały wymagania przedstawione w § 8 ust. 1 bądź 2.

 

 1. Kandydaci, u których weryfikacja efektów uczenia się zakończyła się wynikiem negatywnym dla wszystkich przedmiotów, o uznanie których zabiegali, bądź też nie znaleźli się w limicie miejsc dla rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia (uiszczając opłatę rekrutacyjną) w innym trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, stosownie do wymagań formalnych jakie spełnia kandydat.

 

 1. Nie prowadzi się rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczenia się na studia Executive MBA.

 

 

§ 8

Dokumenty wymagane od kandydatów obywateli polskich

 

1.    Od kandydatów na pierwszy rok studiów na poziomie pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,
 2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 3. świadectwo dojrzałości w oryginale (do wglądu) i jego kserokopia,
 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji),
 1. jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),
 2. dowód osobisty do wglądu,
 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 1. Od kandydatów na pierwszy rok studiów na poziomie drugiego stopnia (z wyłączeniem studiów

Executive Master of Business Administration) wymagane są następujące dokumenty:

 1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,
 2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 1. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B) oraz jego kserokopia,
 1. jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),
 2. dowód osobisty do wglądu,
 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Od kandydatów na pierwszy rok studiów Executive Master of Business Administration wymagane są następujące dokumenty:
  1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,
  2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  3. wypełniony formularz aplikacyjny przeznaczony dla studiów EMBA,
  4. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B) oraz jego kserokopia,
  5. jedna aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5cm x 4,5cm),
  6. dowód osobisty do wglądu,
  7. dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie menedżerskie,
  8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Komplet dokumentów należy złożyć we właściwej Komisji Rekrutacyjnej, w wyznaczonym przez Dyrektora EMBA terminie. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor EMBA może postanowić o przesunięciu terminu złożenia niektórych dokumentów.

 

 

§ 9

Warunki rekrutacji cudzoziemców

 

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na poziomie pierwszego stopnia, jeżeli posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania. Jeżeli świadectwo zostało wydane za granicą, niezbędne jest potwierdzenie legalności, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja świadectwa, o ile dane świadectwo nie jest uznane z mocy prawa. Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka, w którym prowadzone są studia, potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2. Listę certyfikatów określi Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z kierownikiem Studium Języków Obcych UEW.

 

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na poziomie drugiego stopnia, w tym studia Executive Master of Business Administration, jeżeli posiadany przez nich dyplom upoważnia do podjęcia studiów wyższych każdego typu w kraju wydania. Jeżeli dyplom wydany jest za granicą, niezbędne jest potwierdzenie legalności, które stanowi legalizacja lub apostille oraz nostryfikacja dyplomu (w odniesieniu do kandydatów, których dyplom wymaga nostryfikacji). Legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji dyplomów. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka, w którym prowadzone są studia, potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2. Listę certyfikatów określi Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z kierownikiem Studium Języków Obcych UEW.

 

 1. Cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim, na poziomie pierwszego stopnia bez ponoszenia opłat, jeżeli spełniają warunki rekrutacji opisane w § 4 ust. 2. O zasadzie przeliczania wyników na punkty kwalifikacyjne decyduje właściwa Komisja Rekrutacyjna.

Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów jest ranking według punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Ponadto kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 10 ust. 1 niniejszej uchwały.

 

 1. Cudzoziemcy, wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim, na poziomie drugiego stopnia bez ponoszenia opłat, jeżeli spełnią warunki rekrutacji opisane w § 5 niniejszej uchwały. Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów jest ranking według punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Ponadto kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 10 ust. 2 niniejszej uchwały.

 

 1. Cudzoziemcy inni niż wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na poziomie pierwszego stopnia, jeżeli spełniają warunki rekrutacji opisane w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały. Kandydaci kwalifikowani są w ramach wolnego naboru, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w § 10 ust. 1 niniejszej uchwały i ponoszą odpłatność za naukę.

 

 1. Cudzoziemcy inni niż wymienieni w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, (z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration), na wszystkie kierunki studiów za wyjątkiem kierunku Finance. O przyjęcie na ten kierunek mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na kierunkach związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem (Economics, Finance and Accounting, Management). W przypadku ukończenia kierunków pokrewnych decyzję o dopuszczeniu kandydata do rekrutacji podejmuje właściwa Komisja Rekrutacyjna. Kandydaci kwalifikowani są w ramach wolnego naboru, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w § 10 ust. 2 niniejszej uchwały i ponoszą odpłatność za naukę.

 

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów Executive Master of Business Administration jeżeli posiadany przez nich dyplom spełnia warunki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie typu menedżerskiego (np. pełnienie funkcji o charakterze kierowniczym, zajmowanie stanowiska lidera lub koordynatora projektów, prowadzenie własnej działalności gospodarczej) oraz posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone będą studia, na poziomie co najmniej B2. Zasadniczymi elementami postępowania rekrutacyjnego są test i wywiad kwalifikacyjny. Przeprowadza się je w języku, w którym prowadzone będą studia. Ponadto kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 10 ust. 3 niniejszej uchwały.

 

§ 10

Dokumenty wymagane od cudzoziemców

 

 1. Od cudzoziemców, kandydatów na pierwszy rok studiów na poziomie pierwszego stopnia, wymagane są następujące dokumenty:
  1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,
  2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  3. kopia dokumentu tożsamości,

 

 1. kopia dokumentu (oryginał do wglądu), na podstawie którego kandydat może podjąć bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim na podstawie art. 324 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

 

 1. oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa ukończenia szkoły średniej,

 

 1. suplement bądź inny oficjalny dokument, zalegalizowany lub opatrzony apostille, zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach, jeżeli nie są wskazane w świadectwie, wraz z uzyskanymi w procesie kształcenia ocenami,

 

 1. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat,

 

h)   zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo szkoły średniej uprawnia państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo,

 

 1. nostryfikacja świadectwa szkoły średniej wydana przez kuratora oświaty (dotyczy świadectw nieuznanych z mocy prawa),

 

 1. certyfikat znajomości języka, w którym będą prowadzone studia na poziomie co najmniej B2 wydany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument nie jest wymagany od osoby legitymującej się świadectwem ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia prowadzone były w języku, w którym kandydat podejmuje studia,

 

 1. podpisane oświadczenie o posiadaniu środków na utrzymanie oraz o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania studiów; kopię dokumentu potwierdzającego  ubezpieczenie  zdrowotne  (oryginał  do  wglądu)  należy  złożyć w dziekanacie,

 

 • jedna aktualna fotografia kandydata zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu paszportów,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 

 • tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów wymienionych w punktach e, f, g, h.

 

 1. Od cudzoziemców, kandydatów na pierwszy rok studiów na poziomie drugiego stopnia, (z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration) wymagane są następujące dokumenty:
  1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,
 1. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 2. kopia dokumentu tożsamości,

 

 1. kopia dokumentu (oryginał do wglądu), na podstawie którego kandydat może podjąć bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim na podstawie art. 324 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

 

 1. oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

 

 1. suplement bądź inny oficjalny dokument zalegalizowany lub opatrzony apostille obejmujący przedmioty zaliczone przez kandydata w ramach odbytych dotychczas studiów wraz z uzyskanymi ocenami,

 

 1. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania (o ile taka informacja nie jest zawarta w suplemencie),

 

h)   certyfikat znajomości języka, w którym będą prowadzone studia na poziomie co najmniej B2 wydany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten nie jest wymagany od kandydata, który ukończył studia co najmniej pierwszego stopnia, jeśli prowadzone były w języku, w którym kandydat podejmuje studia,

 

 1. podpisane oświadczenie o posiadaniu środków na utrzymanie oraz o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania studiów; kopię dokumentu potwierdzającego  ubezpieczenie  zdrowotne  (oryginał  do  wglądu)  należy  złożyć w dziekanacie,
 1. jedna aktualna fotografia kandydata zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu paszportów,
 2. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 3. tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów wymienionych w punktach e, f, g.

 

 1. Od cudzoziemców, kandydatów na pierwszy rok studiów Executive Master of Business Administration wymagane są następujące dokumenty:
  1. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,
  2. wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  3. wypełniony formularz aplikacyjny przeznaczony dla studiów EMBA,
  4. kopia dokumentu tożsamości,

 

 1. oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,

 

f)    suplement bądź inny oficjalny dokument zalegalizowany lub opatrzony apostille obejmujący  przedmioty  zaliczone  przez  kandydata  w  ramach odbytych dotychczas studiów wraz z uzyskanymi ocenami,

 

 1. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania (o ile taka informacja nie jest zawarta w suplemencie),

h)   certyfikat znajomości języka, w którym będą prowadzone studia, na poziomie co najmniej B2 wydany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten nie jest wymagany od kandydata, który ukończył studia co najmniej pierwszego stopnia, jeśli prowadzone były w języku, w którym kandydat podejmuje studia,

 

 1. podpisane oświadczenie o posiadaniu środków na utrzymanie oraz o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania studiów; kopię dokumentu potwierdzającego  ubezpieczenie  zdrowotne  (oryginał  do  wglądu)  należy  złożyć w dziekanacie,
 1. jedna aktualna fotografia kandydata zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu paszportów,
 1. dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie menedżerskie,
 2. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 3. tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów wymienionych w punktach e, f, g.

 

 

§ 11

 

Kandydat, który został przyjęty na odpłatną formę studiów, zostanie dopuszczony do ich podjęcia po uiszczeniu w wyznaczonym terminie wymaganej opłaty za zajęcia dydaktyczne. Nieuiszczenie opłaty w terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa Rektor w Zarządzeniu.

 

 

§ 12

 

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się nie wcześniej niż 30 kwietnia 2023 roku i kończy się nie później 30 września 2023 roku.

 

 1. Rekrutacja na semestr letni rozpoczyna się 4 stycznia 2024 roku i kończy się 4 marca 2024 roku w przypadku studiów stacjonarnych oraz 15 marca 2024 roku w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata – IRK.

 

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze (0)