Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

 

Uchwała nr 29/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 70 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5, art. 72, art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 9, § 89 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 90 i § 91 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z późn. zm. uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 
Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym na rok 2023/2024.
 
§ 2
 
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
 
1) komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez rektora, która prowadzi i organizuje rekrutację na studia;
 
2) studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 
3) studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 
4) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;
 
5) DreamApply – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi;
 
6) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów;
 
7) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 
8) egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 
9) egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 
10) kwalifikacjach zawodowych - należy przez to rozumieć liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego;
 
11) dyplom IB (International Baccalaureate) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu matury międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization, o którym mowa w art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2021 r. poz. 1915 z późn.zm);
 
12) dyplom EB (European Baccalaureate) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu matury europejskiej, którego zdanie potwierdza dyplom EB, wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.);
 
13) apostille – należy rozumieć jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938);
 
14) małej liczbie kandydatów – należy przez to rozumieć:
 
a) w przypadku studiów I stopnia – mniej niż 32 osoby,
 
b) w przypadku studiów II stopnia – mniej niż 16 osób;

15) liście rankingowej kandydatów – należy przez to rozumieć listę osób, utworzoną przez komisję rekrutacyjną, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu określonym w niniejszej uchwale;
listę rankingową tworzą kandydaci na studia, którzy zarejestrowali się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i spełnili warunki rekrutacji;

 
16) liście osób oczekujących w danym naborze – należy rozumieć przez to listę osób, które spełniły warunki rekrutacji, ale ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc znalazły się poniżej progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia i oczekują na zwolnienie się miejsc w wyniku rezygnacji osób zakwalifikowanych do wpisu, jednak nie później niż do zakończenia tego naboru; lista osób oczekujących stanowi nieodłączną część listy rankingowej kandydatów;
 
17) przyjęci w drodze wpisu na listę studentów – należy przez to rozumieć listę osób, które spełniły wszystkie warunki rekrutacji i zostały wpisane na listę studentów UPWr.

§ 3
 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

3. Działanie komisji rekrutacyjnej, jej zadania oraz kompetencje określa oddzielne zarządzenie rektora.

4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia komisja rekrutacyjna, Biuro Rekrutacji i Uczelniane Centrum Informatyzacji.

5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

 

§ 4
 

1. Przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się następuje na podstawie postanowień uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.

2. Przyjęcie poprzez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej następuje na podstawie postanowień określonych w Regulaminie studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


§ 5
 

1. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów miejsc, które określa rektor po zasięgnięciu opinii dziekanów poszczególnych wydziałów.

2. Oferta kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wraz z wykazem przedmiotów kwalifikacyjnych stanowi załącznik nr 1 Oferta kierunków studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz jednolite studia magisterskie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia w roku akademickim 2023/2024.

3. Oferta studiów drugiego stopnia wraz z wykazem wymaganych kierunkowych zasobów wiedzy i umiejętności stanowi załącznik nr 2 Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia; Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim.

4. Nie wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor.

5. W przypadku małej liczby kandydatów i niewypełnienia limitów przyjęć rektor, na wniosek dziekana danego wydziału może:

1) ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie;

2) podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na wskazanym przez dziekana kierunku.

6. Uczelnia może pobierać opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).
 

§ 6
 
1. O zachowaniu terminu dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców do siedziby Biura Rekrutacji decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów we wskazanym w harmonogramie terminie w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.
 
2. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat.
 
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za przesłane pocztą/kurierem dokumenty.
 
4. Miejsca przyjmowania dokumentów zostaną określone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl
 
5. Na wniosek kandydata Komisja Rekrutacyjna potwierdza odbiór dokumentów. Wzór potwierdzenia wpływu dokumentów dla kandydata stanowi załącznik nr 8 Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 
DZIAŁ II
POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

§ 7

 
1. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.
 
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji, wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub maturalnego w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każdy deklarowany kierunek, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej kandydat załącza do dokumentów rekrutacyjnych. Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na koncie kandydata w systemie IRK/DreamApply przed zamknięciem systemu dla danej rekrutacji, w której kandydat bierze udział. Jeśli opłata nie jest zaksięgowana, a została wniesiona przez kandydata w terminie, obowiązkiem kandydata jest przesłać potwierdzenie stosownej opłaty na adres rekrutacja@upwr.edu.pl W przypadku dokonania płatności szybkim przelewem przez system IRK nie jest wymagane dostarczanie potwierdzenia.
 
4. Za dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej uważa się potwierdzenie wykonania przelewu pobrane w formie pliku PDF z konta bankowego lub ostemplowany druk potwierdzenia wykonania przelewu za pośrednictwem placówki pocztowej.
 
5. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki pisemnych egzaminów maturalnych (nie uwzględnia się certyfikatów językowych) oraz końcowe wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonych zgodnie z art. 44zzzo ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) – wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III.
 
6. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, uwzględniane są podczas obliczania liczby punktów rekrutacyjnych dla kierunków studiów pierwszego stopnia, zawiera załącznik nr 3. Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia na UPWr.
 
7. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
8. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w roku 2023/2024 określa uchwała nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025.
 
9. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK, a w przypadku cudzoziemców w systemie DreamApply. Warunkiem rekrutacji na podstawie wyników olimpiad lub konkursów jest załączenie do systemu IRK skanu dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych, a następnie w terminie składania dokumentów dostarczyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał tego dokumentu do wglądu w celu poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną odpowiednio z ust. 16 pkt 4 lit. g.
 
10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji z któregoś z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria).
 
11. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.
 
12. Niezłożenie przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 
13. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
 
1) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;
 
2) nie uruchomiono kierunku studiów.
 
Wówczas zwrot środków nadpłaconych w stosunku do deklaracji w systemie IRK/DreamApply w przypadku ust. 13 pkt 1 lub całość opłaty rekrutacyjnej w przypadku ust. 13 pkt 2 następuje na wniosek kandydata skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 7 Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 
14. W przypadku niewystarczającej do uruchomienia kierunku studiów liczby zarejestrowanych i spełniających warunki rekrutacji kandydatów, komisja rekrutacyjna może im zaproponować przyjęcie na inny kierunek studiów, pod warunkiem, że na wskazanym kierunku pozostały jeszcze wolne miejsca i jest on prowadzony w tej samej formie. W takim przypadku kandydat nie wnosi ponownie opłaty rekrutacyjnej.
 
15. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej uzyskali miejsce na liście rankingowej kwalifikujące do wpisu, w celu jego uzyskania, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 16-18. Kandydaci na studia mogą dostarczać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: osobiście, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową, lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika.
 
16. W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat powinien złożyć następujący komplet dokumentów:
 
1) podpisane podanie na ustalonym formularzu (wzór w systemie IRK, dostępny do pobrania po dokonaniu rejestracji i akceptacji zdjęcia);

2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; w przypadku dokonania płatności szybkim przelewem przez system IRK nie jest wymagane dostarczanie potwierdzenia;

3) certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim); 

4) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu do poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną jednego z poniższych dokumentów:

 
a) świadectwa dojrzałości – kandydaci z nową maturą,
 
b) świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty – kandydaci ze starą maturą,
 
c) świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 
d) świadectwa dojrzałości i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 
e) świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 
f) świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 
g) w przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określonych w uchwale nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025.  z późn. zm. kopię poświadczoną za zgodność przez organ wydający lub notariusza lub oryginał do wglądu do poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach finałowych i centralnych,
 
h) w przypadku kandydatów małoletnich oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 10 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego małoletniego kandydata na studia a także okazać do wglądu komisji rekrutacyjnej w celu potwierdzenia tożsamości: oryginał dowodu osobistego lub paszportu, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego, lub aplikację mObywatel.
 
17. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, powinni również przedłożyć zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą (obowiązek legalizacji lub apostille nie dotyczy dyplomu matury IB i EB). W przypadku świadectw nieobjętych umowami międzynarodowymi lub wydanych w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymagane jest przedstawienie decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego w terminie do końca pierwszego semestru kształcenia. Dodatkowo może być wymagane:
 
1) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;

2) w przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski; w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski.

 
18. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w ust. 16 pkt 1-3:
 
1) podpisany dokument pełnomocnictwa do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną; wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 Wzór pełnomocnictwa;
 
2) podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o zgodności danych kandydata ze stanem faktycznym.
 
19. W przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską do kompletu dokumentów wymienionych w ust. 16 pkt 1-3 należy dołączyć podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
20. Osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: agrobiznes, agroinżynieria, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, ekonomia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, Veterinary Medicine, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka zgodnie z § 28 ust.2. Skierowanie na badania kandydat wpisany w poczet studentów otrzymuje na swoje konto w systemie IRK.
 
§ 8
 
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Liczba punktów (LP) dla wszystkich kierunków z wyjątkiem kierunków budownictwo, geodezja i kartografia oraz weterynaria, przeliczana jest według następującego wzoru:
 
LP = Jo + Jp + (Pw x 10 lub 4 x KZ)
 
w którym dla kandydatów z nową maturą:
 
 • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego, liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
 • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
 • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji) liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
 • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
 • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego, liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
 • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
 • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego. Liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (KZ) obliczana jest wg następującego wzoru:
BfLX7KpjwvBqwAAAABJRU5ErkJggg==
 
 
w którym:
 • zGBQBlAAAAAElFTkSuQmCCwynik z części pisemnej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • 8A8+3zXitHWmN48tRpCgvnvrTEr1LKFVBVlZs9PcRisZTNIXMRZQAyAPAIIkyAawAbsc4AAAAASUVORK5CYII=wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • n - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
   
dla kandydatów ze starą maturą:
 
 • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego, przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji), przeliczoną według zasad określonych w §9;
 • Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego, przeliczoną według zasad określonych w § 9.
3. Dla kandydatów na kierunki budownictwo oraz geodezja i kartografia liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:
 
LP = Jp + Jo + 4 x Mpp + (10 x Pw lub 4 x KZ)
 
w którym dla kandydatów z nową maturą:
 
 • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji) liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
 • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
 • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego, liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
 • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
 • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Mpp – oznacza liczbę punktów procentowych z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym;
 • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego, liczoną według zasady (z wyłączeniem matematyki zdawanej na poziomie podstawowym) 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
 • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
 • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego. Liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (KZ) obliczana jest wg następującego wzoru:
8BZdkya6VR3XgAAAAASUVORK5CYII=
 
w którym:
 • 5Ktgv0eeLfgMWWbBDdLLFqAAAAABJRU5ErkJggg== wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • QAAAABJRU5ErkJggg== wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • n - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
   
dla kandydatów ze starą maturą:
 
 • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego, przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji), przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Mpp oznacza liczbę punktów uzyskanych z matematyki, przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Pw – oznacza liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego, przeliczoną według zasad określonych w § 9.
4. Dla kandydatów na kierunek weterynaria liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:
 
 
LP = B+ C + 0,1 KZ

w którym dla kandydatów z nową maturą:
 
 • B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,
 • C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii,
 • KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego. Liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (KZ) obliczana jest wg następującego wzoru:
D17dPPGguBgAWtxIj5g3CjbR8fh9uysrK+Fgb4+UH3+i7WwLQsEmOppuxdv85nkJ23eipqaGbmdrQehwFyEMoh6bEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlhEAWbEAZRsAlh0H8BiPBhOw7QMEwAAAAASUVORK5CYII=
 
w którym:
 • Mvur6+XpmsatWbRqJUKrG3t0c+n3+R33uxetQ7xKN+AC+FzF3XTW51AAAAAElFTkSuQmCCwynik z części pisemnej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • jFm2irlIAAAAAElFTkSuQmCCwynik z części praktycznej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 •  n - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
1) Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym,  mogą zostać wpisani na listę rankingową kandydatów, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów;
 
2) Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, według zasad ustalonych
w § 9;
 
3) Kandydaci na kierunek weterynaria z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria.
 
§ 9
 
1. Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane w pisemnej części egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załączniku nr 1. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe według następujących zasad:
 
Skala ocen 1-6  Skala ocen 2-5
Ocena

Liczba punktów
procentowych

Ocena

Liczba punktów
procentowych

1 0 1  
2 12 2 0
3 34 3 30
4 56 4 65
5 78 5 90
6 90 6  
2. W sytuacji braku oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej obliczona zgodnie z zasadą określoną w ust. 1 pomnożoną przez współczynnik 0,4 (nie dotyczy kierunku weterynaria).
 
3. W przypadku kierunku weterynaria podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi wynik uzyskany w pisemnej części egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii lub chemii z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2005, podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi wynik uzyskany w pisemnej części egzaminu maturalnego z biologii lub chemii. W sytuacji oceny z drugiego przedmiotu (biologii lub chemii) podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kandydat, który nie zdawał egzaminu dojrzałości (stara matura) z przynajmniej jednego z przedmiotów rekrutacyjnych, nie może wziąć udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskane oceny przelicza się według zasad określonych w ust. 1.
 
§ 10
 
1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w załączniku nr 1, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach określonych w § 8. Oceny z egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty procentowe według następujących zasad:
 
Poziom podstawowy - standard level Poziom rozszerzony - high level

Matura
IB

Odpowiednik nowej matury

Matura
IB

Odpowiednik nowej matury
7 100% 7 100%
6 60% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%
2. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych w załączniku nr 1, których wynik kwalifikuje kandydata na studia na zasadach określonych w § 8. Oceny z egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty procentowe według następujących zasad:
 
Ocena z egzaminu pisemnego lub ustnego z matury EB Punkty na poziomie

podstawowym
(liczba godzin od 2-3)

rozszerzonym
(liczba godzin od 4-5)

9,51-10,00 100 100
9,01-9,50 90 90
8,51-9,00 85 85
8,01-8,50 80 80
7,51-8,00 75 75
7,01-7,50 70 70
6,51-7,00 60 60
6,01-6,50 50 50
5,51-6,00 45 45
5,01-5,50 40 40
4,00-5,00 30 30
3. Kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:
 
R = Pd x 4/3
gdzie:
Pd — oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego
 
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%. W przypadku przedmiotów dodatkowych (wybieranych) na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.
 
4. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny – w miejsce języka polskiego – język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

§ 11
 
1. Komisja rekrutacyjna w każdym naborze ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia na I rok studiów.
 
2. Komisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i zakwalifikować do przyjęcia więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc na danym kierunku studiów.
 
3. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 
4. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów, znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.
 
5. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów I stopnia jest sporządzona na podstawie:
 
1) wyniku egzaminu maturalnego zgodnie z przelicznikiem w § 8 lub
 
2) wyniku egzaminu maturalnego i wyniku egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) – wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego lub
 
3) w przypadku kandydatów legitymujących się „starą maturą” – zgodnie z postanowieniami § 9 lub
 
4) w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem wydanym za granicą – zgodnie z § 24 ust. 4.
 
6. Lista rankingowa kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich, na kierunek weterynaria, jest sporządzona na podstawie:
 
1) sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub
 
2) wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i wyniku egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), (wynik z  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego) lub
 
3) w przypadku kandydatów legitymujących się „starą maturą” – zgodnie z postanowieniami § 9 lub
 
4) w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem wydanym za granicą – zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 1. 
 
7. Listy rankingowe kandydatów są publikowane na stronie rekrutacja.upwr.edu.pl wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy od nich odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia.
 
8. Na wniosek kandydata, który spełnił warunki rekrutacji, ale ze względu na brak miejsc nie został wpisany na studia na wybranym kierunku we wskazanym naborze, można przyjąć go bez wnoszenia dodatkowej opłaty, na inny prowadzony przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów miejsc, z wyłączeniem kierunku weterynaria. Wniosek należy składać do komisji rekrutacyjnej.
 
9. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej na I rok studiów i otrzymał wymaganą do wpisu liczbę punktów, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 7, w terminie zgodnym z zarządzeniem rektora w sprawie terminarza rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 
10. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale UPWr i w ramach tego samego stopnia studiów. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek i formę studiów, na którym kandydat posiada status studenta lub absolwenta.
 
11. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2023/2024, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.), mogą wnieść do komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2022 r. wniosek o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
12. Po zakończeniu procedury kwalifikacji kandydatów komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych na studia w drodze wpisu i zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania poprzez system IRK.
 
13. Komisja rekrutacyjna wydaje decyzje o odmowie przyjęcia na studia oraz zawiadamia o tym kandydatów. Decyzje o odmowie przyjęcia zostaną doręczone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 
14. Lista osób, które zostały wpisane na listę studentów UPWr, jest publikowana na stronie internetowej www.rekrutacja.upwr.edu.pl oraz w systemie IRK.
 
15. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 12
 
1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu komisji. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 
2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.
 
3. Komisja rekrutacyjna przekazuje protokół z postępowania rekrutacyjnego zawierające listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia do Biura Rekrutacji.

§ 13

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.
 
DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STUDIA STACJONARNE NA KIERUNEK
WETERYNARIA PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM

§ 14

1. Przyjęci na studia na kierunek weterynaria prowadzony w języku angielskim mogą zostać kandydaci, którzy:
 
1) otrzymali minimum 60 punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów rekrutacyjnych: biologii i chemii oraz
 
2) otrzymali minimum 60 punktów z egzaminu kompetencyjnego (nie dotyczy kandydatów zwolnionych z egzaminu) oraz
 
3) spełnili wymaganie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 
2. Kandydaci spełniający powyższe warunki będą przyjmowani na studia w trybie ciągłym według kolejności zgłoszeń. Kandydaci, którzy są zwolnieni z egzaminu kompetencyjnego zgodnie z § 16 ust. 2, muszą spełnić wymagania zawarte w § 14 ust. 1 pkt 1 i 3, po czym także będą przyjmowani wraz z innymi kandydatami według kolejności zgłoszeń.
 
3. W obliczeniu punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów biologia i chemia uwzględnione mogą zostać wyniki:
 
1) uzyskane na polskim egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, minimalny uzyskany wynik każdego z przedmiotów to 30%;

2) uzyskane na maturze międzynarodowej IB (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) – wymagane biologia i chemia na poziomie „higher level”;

3)uwzględnione na dyplomie EB (European Baccalaureate) – wymagane biologia i chemia na poziomie rozszerzonym (liczba godzin 4-5);

4) wyniki uzyskane na maturze zagranicznej uprawniającej do podjęcia studiów na uczelni wyższej w kraju wydania lub uwzględnione na zagranicznym świadectwie ukończenia szkoły średniej; przeliczenie punktów z matur, świadectw zagranicznych przeprowadza komisja rekrutacyjna.

 
4. Jeżeli na maturze lub świadectwie ukończenia szkoły średniej nie znajduje się ocena z biologii i/lub chemii, kandydat na kierunek Veterinary Medicine (studia prowadzone w języku angielskim) może przedstawić:
 
1) wyniki egzaminu BioMedical Admissions Test (BMAT) pod nadzorem University of Cambridge Local Examinations Syndicate and Cambridge Assessment English. W przypadku testu BMAT brany jest pod uwagę wynik drugiej części egzaminu, który przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik drugiej części BMATu; jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik drugiej części BMATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik drugiej części BMATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu BMAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;
 
2) wyniki egzaminu SAT Subject Test nadzorowany przez College Board – Chemistry i/lub Biology M; wynik przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu SAT Subject Test, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;
 
3) wyniki testu GAMSAT – wynik przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym. W przypadku testu GAMSAT brany jest pod uwagę wynik trzeciej części egzaminu, który przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik trzeciej części GAMSATu. Jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik trzeciej części GAMSATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik trzeciej części GAMSATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu GAMSAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;
 
4) wyniki testu MCAT – łączne wyniki z części Biological and Biochemical Foundations of Living Systems oraz Chemical and Physical Foundations of Biological Systems są przeliczane na punkty procentowe i traktowane jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik wskazanych części MCATu; jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik wskazanych części MCATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik wskazanych części MCATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu MCAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;
 
5) Jeżeli na maturze zagranicznej lub zagranicznym świadectwie ukończenia szkoły średniej nie znajduje się ocena z jednego z przedmiotów, tj. biologii lub chemii, wiedza kandydata z brakującego przedmiotu może zostać zweryfikowana podczas egzaminu kompetencyjnego. Wynik uzyskany z części egzaminu wiedza z zakresu biologii lub wiedza z zakresu chemii zostanie przemnożony przez 4.
 
§ 15
 
1. Znajomość języka angielskiego może zostać potwierdzona:
 
1) certyfikatem: University of Cambridge Exams: Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), potwierdzające znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 
2) certyfikatem: IELTS, TOEFL, The Oxford Test of English (OTE), PTE Academic, lub TOEIC Listening and Reading Test wraz z TOEIC Speaking and Writing Tests – potwierdzające znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
 
3) poprzez zdanie polskiego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 60%;
 
4) poprzez wynik na maturze międzynarodowej IB lub na dyplomie EB;
 
5) poprzez oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej w systemie edukacji:
 
a) Niemiec [minimalna ocena: 2 (skala 1-6), 8 (skala 1-15)],
 
b) Norwegii (minimalna ocena: 4),
 
c) Szwecji (minimalna ocena: C lub VG),
 
d) Danii (minimalne ocena: A level 7);
 
6) poprzez zaświadczenie, iż w szkole średniej kandydata lub podczas studiów na uczelni wyższej kształcenie odbywało się w języku angielskim;
 
7) spełnienie warunków rekrutacji poprzez uzyskanie odpowiednich wyników na egzaminach SAT Subject Test, BMAT, GAMSAT, MCAT równoznaczne jest z potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 
8) kandydaci z krajów, w których językiem urzędowym jest język angielski, są zwolnieni z obowiązku przedstawienia certyfikatów lub ocen z języka angielskiego.Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów kwalifikacyjnych z wymaganych przedmiotów – biologia i chemia (maksymalnie 100 punktów za każdy z przedmiotów). Minimalny próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia na studia wynosi 60 punktów kwalifikacyjnych (suma punktów z biologii i chemii).
 
Kandydaci, których wiedza z biologii lub chemii jest weryfikowana na egzaminie kompetencyjnym, również są zobowiązani uzyskać minimum 60 punktów kwalifikacyjnych – suma punktów z biologii i chemii.

§ 16
 
1. Kandydat po pozytywnej ocenie przedmiotów kwalifikacyjnych opisanych w § 14 zostanie zaproszony na egzamin kompetencyjny.
 
2. Z egzaminu kompetencyjnego zwolnieni są kandydaci, którzy uzyskali wyniki z przedmiotów kwalifikacyjnych – biologia i chemia na egzaminie maturalnym zdawanym w Polsce oraz przedstawili dowód znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 
3. Egzamin kompetencyjny zostanie przeprowadzony w języku angielskim w formie ustnej poprzez kanały komunikacji online. Zakres egzaminu oraz punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Zakres kompetencji sprawdzanych na egzaminie

Maksymalna ilość punktów do uzyskania

znajomość języka angielskiego – słownictwo specjalistyczne 25
wiedza z zakresu chemii 25
wiedza z zakresu biologii 25

motywacja kandydata i ocena predyspozycji do zawodu 
lekarza weterynarii

25
Razem suma punktów 100

4. Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów podczas egzaminu kompetencyjnego. Minimalny próg punktowy z egzaminu kompetencyjnego umożliwiający przyjęcie kandydata na studia wynosi 60 punktów.
 
DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 
§ 17
 
Na studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów i posiadają tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

§ 18
 
1. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności, stanowiące podstawę rekrutacji określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
2. Kierunkowe kwalifikacje są weryfikowane przez komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prodziekanem odpowiedzialnym za dany kierunek studiów, na podstawie zgodności z programem ukończonych przez kandydata studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych.
 
§ 19
 
1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki rekrutacji określone w § 18, na pierwszy rok studiów drugiego stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.
 
2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty absolwent studiów licencjackich lub magisterskich pod warunkiem uzupełnienia kompetencji inżynierskich, za które uzyska do 30 punktów ECTS. Uzupełnione kompetencje muszą być równoważne z tymi, jakie posiada absolwent studiów inżynierskich danego kierunku.

§ 20
 
1. Kandydat na kierunki prowadzone w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów.
 
2. Znajomość języka powinna być potwierdzona jednym z certyfikatów: Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), TOEFL, IELTS lub innym dokumentem poświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

§ 21

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie: średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia.
 
2. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.
 
3. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 22, w terminie zgodnym z zarządzeniem rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

§ 22
 
1. Kandydaci na studia drugiego stopnia mogą dostarczać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: osobiście, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową, lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika.
 
2. W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat powinien złożyć następujący komplet dokumentów:
 
1)podpisane podanie na ustalonym formularzu (wzór w systemie IRK, dostępny do pobrania po dokonaniu rejestracji i akceptacji zdjęcia);
 
2) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu w celu poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną:
 
a) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 
b) suplementu do dyplomu lub kartę osiągnięć studenta lub kartę przebiegu studiów lub inny dokument zawierający wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z punktami ECTS i ocenami,
 
c) w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów w terminie składania dokumentów dopuszcza się możliwość dostarczenia oryginału zaświadczenia (lub wydruk skanu tego zaświadczenia) o ukończeniu studiów, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba, która złoży wyżej wymienione zaświadczenie, ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedłożenia dyplomu w dziekanacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
 
3) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w przypadku dokonania płatności szybkim przelewem przez system IRK nie jest wymagane dostarczanie potwierdzenia. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

4) dokument poświadczający znajomość języka angielskiego w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim;
a także okazać do wglądu Komisji Rekrutacyjnej w celu w celu potwierdzenia tożsamości: dowód osobisty lub paszport, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego, lub aplikację mObywatel.
 
3. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem (obowiązek legalizacji lub apostille nie dotyczy kandydatów na kierunki studiów wspólnych drugiego stopnia).
 
4. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom wraz z suplementem należy przedłożyć z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 
5. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać (oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-4):
 
1) podpisany dokument pełnomocnictwa do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
 
2) podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
6. W przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową lub kurierem należy dołączyć do kompletu dokumentów oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
7. Osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: agrobiznes, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, Food Technology, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat zakwalifikowany do wpisu otrzymuje na swoje konto w systemie IRK.

§ 23
 
W kwestiach nieuregulowanych w Dziale IV stosuje się odpowiednio postanowienia Działu II.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE
STUDIA MAGISTERSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 24
 
1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
 
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 
3) decyzji ministra;
 
4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 
5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 
6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.
 
2. Opłat za kształcenie cudzoziemców, na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
2) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 
3) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.   o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.);
 
4) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystającego z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem zagranicznym mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania:
 
1) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania z zastrzeżeniem postanowień Działu III (za wyjątkiem dyplomu matury IB i EB);
 
2) dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;
 
3) w przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, a w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub polski;
 
4) w przypadku świadectw nieobjętych umowami międzynarodowymi lub wydanych w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymagane jest przedstawienie decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego w terminie do końca pierwszego semestru kształcenia.
 
4. Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określone zostały w załączniku nr 4 Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria prowadzonych w języku polskim.
 
5. Cudzoziemcy legitymujący się dyplomem zagranicznym świadczącym o ukończeniu studiów mogą ubiegać o przyjęcie na drugi stopień studiów pod warunkiem posiadania:
 
1) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia szkoły wyższej akredytowanej w systemie szkolnictwa wyższego w kraju jego wydania, który uprawnia do kontynuacji kształcenia w kraju, na terenie którego działa uczelnia wydająca dyplom (wymóg legalizacji lub apostille nie dotyczy kandydatów na studia wspólne drugiego stopnia);
 
2) w przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom ten należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, a w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub polski.
 
6. Cudzoziemcy rekrutujący się na studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:
 
1) ukończyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie B2 lub
 
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, lub
 
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
 
4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 
5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 
6) posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski.
 
7. Cudzoziemcy, z zastrzeżeniem postanowień Działu III, mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli:
 
1) posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego: Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), TOEFL, IELTS, The Oxford Test of English (OTE), PTE Academic lub TOEIC Listening and Reading Test wraz z TOEIC Speaking and Writing Test, na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; lub
 
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; lub
 
3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.
 
8. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na UPWr rejestrują się poprzez stronę www.apply.upwr.edu.pl i dołączają skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym.
 
9. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy zostali zakwalifikowani, są zobowiązani w terminach określonych w odpowiednim zarządzeniu rektora dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. 
 
10. W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat powinien złożyć następujący komplet dokumentów: 
 
1) paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia do wglądu; 
 
2) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu DreamApply podpisane przez kandydata; 
 
3) w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie: świadectwo ukończenia szkoły średniej, o którym mowa w  § 7 pkt 16 ust. 4 lit. a-f, pkt 17, lub, w przypadku świadectwa wydanego za granicą, świadectwa, o którym mowa w § 24 ust. 3 pkt 1; w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu, o którym mowa w § 24 ust. 5. Należy przedstawić kserokopie dokumentów i oryginały do wglądu lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający;
 
4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wskazane w systemie DreamApply. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 
5) kserokopię dokumentu, który potwierdza spełnienie przesłanek, o których mowa w § 24 ust. 2, oryginał do wglądu;
 
6) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką;
 
7) dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia płatne;
 
8) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z § 24 ust. 6 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim;
 
9) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z § 24 ust. 7 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim;
 
10) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane ( jeśli taki dokument był wymagany);
 
11) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 10 niniejszej uchwały,
 
12) w przypadku kandydatów posługujących się świadectwem podlegającym formalnemu uznaniu przez kuratora oświaty: decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia (nie dotyczy świadectw uznawanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych) lub oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów;
 
13) w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów w terminie składania dokumentów dopuszcza się możliwość dostarczenia oryginału zaświadczenia (lub wydruk skanu tego zaświadczenia) o ukończeniu studiów, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba, która złoży wyżej wymienione zaświadczenie, ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedłożenia dyplomu w dziekanacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
 
11. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w ust. 10 także upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną oraz oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie DreamApply ze stanem faktycznym. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 5, a wzór oświadczenia o zgodności danych stanowi załącznik nr 6.
 
12. W przypadku wysyłania dokumentów kurierem lub pocztą należy dołączyć do kompletu dokumentów wymienionych ust. 10, podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie DreamApply ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
13. Cudzoziemcy zakwalifikowani na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Dotyczy to kierunków: agrobiznes, agroinżynieria, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, ekonomia, Food Technology, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka, Veterinary Medicine. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje w przy składaniu dokumentów.
 
14. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, w tym podwójne obywatelstwo, z czego jedno jest obywatelstwem polskim, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 
15. Kandydaci na studia II stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do wpisu, są zobowiązani w terminach określonych w harmonogramie dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z § 24 ust. 10.

§ 25
 
W kwestiach nieuregulowanych w Dziale V stosuje się odpowiednio postanowienia Działu II, III i IV.

DZIAŁ VI
KANDYDACI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM KANDYDACI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ORAZ BADANIA LEKARSKIE
 
§ 26
 
1. Uczelnia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w życiu uczelni i społeczności akademickiej, w tym w procesie rekrutacji. Jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, jest Centrum Wsparcia i Dostępności (Centrum).
 
2. Kandydaci ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci.
 
3. Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, w tym do:
 
1) zapewnienia dostępności procesu przyjmowania na studia, w tym rekrutacji, oraz procesu podejmowania studiów;

2) zapewnianie dostępności systemów elektronicznej rekrutacji IRK i DreamApply;

 
3) umożliwienie przekazywania przez kandydatów/ki informacji o szczególnych potrzebach, prośby o informację o oferowanym wsparciu, prośby o kontakt itp. przez system elektronicznej rekrutacji IRK i DreamApply.

§ 27
 
1. Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie kształcenia na poszczególnych kierunkach, jest przedstawiona na stronie dla kandydatów www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
 
2. Na kierunkach, na których w trakcie kształcenia studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie zaświadczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania kształcenia na danym kierunku.
 
3. Komisja Rekrutacyjna zapewnia lub wspiera realizację przyznanych uprawnień i usług.

DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 28
 
1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2023/2024 trwa od 1 marca 2023 r. do 30 września 2023 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2023/2024 trwa od 15 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r. W przypadku kandydatów z zagranicy oraz w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim rekrutacja zimowa na rok akademicki 2023/2024 trwa od 15 listopada 2023 r. do 28 lutego 2024 r.
 
2. Szczegółowe zasady rekrutacji poprzez systemy IRK i DreamApply oraz terminarz rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria w roku akademickim 2023/2024 ustalane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 29
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 
Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)