Zasady rekrutacji na UWr 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Wrocławski rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na na Uniwersytecie Wrocławskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 109/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

2. Rektor w drodze zarządzenia określi limity miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne do 30 kwietnia 2023 r.

 

§ 2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 3.1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana, a w przypadku rekrutacji na studia międzywydziałowe powołane przez Rektora.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;
 1. przekazywania przez komisję rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności:
 1. wyników tych etapów,
 2. terminu i miejsca składania dokumentów,

c)   wszystkich innych wiadomości niezbędnych do komunikacji komisji rekrutacyjnej kandydatem;

 1. opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;
 1. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową;
 1. sporządzanie listy osób zakwalifikowanych do wpisania na listę studentów oraz wpisywanie na listę studentów;
 1. podejmowanie decyzji o nieprzyjęciu na studia oraz ich wysyłanie;
 2. nadzór nad procesem przyjmowania dokumentów od kandydatów.
  1. Decyzje administracyjne w imieniu komisji rekrutacyjnej podpisuje jej przewodniczący.

 

§ 4.1. W przypadku, gdy wynik egzaminu maturalnego kandydata na studia – po weryfikacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – został podwyższony, kandydat na studia składa wniosek o uwzględnienie podwyższonego wyniku przy kwalifikacji na studia w danym roku akademickim. Wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Nauczania lub wysłać pocztą wraz z kopią nowego świadectwa dojrzałości, uwzględniającego podwyższony wynik egzaminu maturalnego.

 

 1. Dział Nauczania kieruje wnioski do rozpatrzenia przez odpowiednią komisję rekrutacyjną, o których mowa w § 3 ust. 1, albo Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną. Rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 30 września 2023 roku.

 

§ 5.1. Rektor powołuje Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną.

 

 1. Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy opiniowanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor.

 

 1. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz przypadek, gdy wynik egzaminu maturalnego na studia – po weryfikacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – został podwyższony.

 

§ 6. Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia legitymujących się nową maturą zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.1. Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się starą maturą (matura do roku 2004) będą przyjmowani na studia na podstawie rankingu sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć, chyba, że zasady określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowią inaczej.

 

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: Skala 2-5

 

ocena dostateczna – 3 pkt. ocena dobra – 4 pkt. ocena bardzo dobra – 5 pkt. Skala 1 – 6

 

ocena mierna – 2, 6 pkt. ocena dostateczna – 3,2 pkt. ocena dobra – 3,8 pkt. ocena bardzo dobra – 4,4 pkt. ocena celująca – 5 pkt.

 1. Na kierunek informatyka, matematyka, indywidualne studia informatyczno-matematyczne będą kwalifikowani kandydaci ze starą maturą, którzy uzyskają co najmniej 8,5 punktów rekrutacyjnych w ramach ustalonego limitu przyjęć.
 2. Na studia stacjonarne na kierunku: administracja, ekonomia, prawo będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej oceny bardzo dobre z dwóch dowolnych przedmiotów pisemnych zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

§ 8. Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia legitymujący się maturą zagraniczną będą przyjmowani na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania, chyba że zasady, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowią inaczej.

 

§ 9.1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów na studia drugiego stopnia legitymujących się polskim lub zagranicznym dyplomem zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załączniku nr 1 przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.

 

§ 10.1. Rekrutacja na studia odbywa się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2023 r. oraz od 9 stycznia do 27 lutego 2024 r., zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 2. Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 zostaną określone zarządzeniem Rektora do 30 kwietnia 2023 r.

 

§ 11. Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

§ 12.1. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate ) przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”, z wyłączeniem kierunków: biotechnologia oraz Biotechnology.

 1. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Na kierunek biotechnologia kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate ) kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem ustalonych mnożników oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

1

-

Wynik egzaminu IB po przeliczeniu na punkty procentowe, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu był zdawany na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy.

 

Pozycja kandydata na liście rankingowej będzie zależna od sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, fizyki, matematyki, biologii.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzone

 

Przedmiot (dwa do wyboru)

chemia, biologia,

0,7

1,3

 

fizyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

j. angielski

0,1

0,25

 

 

 

 

 

 1. Na kierunek Biotechnology kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate ) kwalifikowani są na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem ustalonych mnożników oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

1

-

Wynik egzaminu IB po przeliczeniu na punkty procentowe, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu był zdawany na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie poziom korzystniejszy.

 

Pozycja kandydata na liście rankingowej będzie zależna od sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, fizyki, matematyki, biologii.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

Przedmiot 1

biologia

0,7

1,3

 

 

 

 

Przedmiot 2

chemia

0,7

1,3

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

fizyka, matematyka

0,7

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13. Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

 

§ 14. 1Kandydatowi na studia drugiego stopnia kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

 

§ 15. Osoba przyjęta na studia otrzymuje informację o wpisie na listę studentów po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK. Osoba nieprzyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia.

 

§ 16. Osoba wpisana na listę studentów, która nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie, zostaje z niej skreślona. Decyzje w tym zakresie, z upoważnienia Rektora, podejmuje dziekan/dyrektor jednostki międzywydziałowej.

 

§ 17. Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku nr 1 do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

 

§ 18. Stawki opłat za usługi edukacyjne zostaną określone zarządzeniem Rektora do 30 kwietnia 2023 r. i podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

 

§ 19. Prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszej uchwały przysługuje Rektorowi.

 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr

Rektor: prof. R. Olkiewicz

 

Szczegółowe zasady rekrutacji dla obywateli polskich na I rok studiów jednolitychmagisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot 1 (jeden do wyboru)

historia, matematyka

 

 

Przedmiot 2 (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, język

 

polski (pisemny), geografia,

 

historia (jeśli w przedmiocie 1

 

została wybrana matematyka),

 

matematyka (jeśli w

 

przedmiocie 1 została wybrana

 

historia)

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

 

0,5

0,25

0,2


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

0,5

0,4

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i wiecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się:

absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego po złożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat otrzymuje 1000 punktów na liście rankingowej; w przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów,

 

absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunku studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w ramach pozostałego wolnego limitu miejsc. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: ADMINISTRACJA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w j. angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów

 

magisterskich dowolnego kierunku studiów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

 

 

język angielski (pisemny)*

-

1

 

 

 

 

 

 

 

język polski (pisemny)*

-

0,8

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

dowolny przedmiot (pisemny) inny

0,25

0,5

(jeden do wyboru)

 

niż wymienione w tabeli

 

 

 

 

 

 

 

 • Uwaga: język angielski (pisemny) i język polski (pisemny) na poziomie rozszerzonym jest obligatoryjny. Brak języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, języka polskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotyczącej ich zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych kandydata oraz jego kompetencji językowych (wymagany poziom biegłości j ęzykowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie co najmniej 61 punktów.

 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego (nie dotyczy języka angielskiego*).

 

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język angielski (pisemny)*

-

1

 

 

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,25

0,5

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż

0,25

0,5

(jeden do wyboru)

 

wymienione w tabeli

 

 

 

 

 

 

 

 • Uwaga: brak języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotyczącej ich zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych kandydata oraz jego kompetencji językowych (wymagany poziom biegłości j ęzykowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie co najmniej 61 punktów.

 

 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci

nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  legitymujący  się  dyplomem  licencjata  w  zakresie  filologii

angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunków studiów legitymujący się dyplomem studiów

wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego. Absolwenci kierunku innego niż filologia angielska zobowiązani są udokumentować znajomość

 

języka angielskiego na poziomie C1 (honorowane są certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka

 

angielskiego na poziomie C1, np. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1).

Przyjmowani mogą też być kandydaci, którzy przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia

znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

Ubiegający się o przyjęcie:

 1. przedkładają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku anglistyka/filologia angielska lub zaświadczenie wystawione przez dziekanat zawierające ocenę z egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen ze studiów uzyskane na studiach pierwszego stopnia,
 2. przedkładają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (dotyczy jedynie absolwentów kierunków innych niż filologia angielska),

 

 1. przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali od 2 -5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie co najmniej 3 punktów (dotyczy wyłącznie absolwentów kierunków innych niż filologia angielska, którzy nie posiadają certyfikatu języka potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1).

 

O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny z egzaminu dyplomowego oraz średnie ocen ze studiów pierwszego stopnia. Wynik obliczany jest według wzoru: ocena z egzaminu dyplomowego + średnia ze studiów/2 (obydwie cz ęści stanowią 50% ostatecznej oceny). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu.

 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci

nauczycielskich kolegiów  języków obcych legitymujący się  dyplomem licencjata w zakresie filologii

angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunku studiów legitymujący się dyplomem studiów

wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

 

Językowego. Absolwenci kierunku innego niż filologia angielska zobowiązani są udokumentować znajomość

 

języka angielskiego na poziomie C1 (honorowane są certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka

 

angielskiego na poziomie C1, nap. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1).

 

Przyjmowani mogą też być kandydaci, którzy przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia

znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

Kandydaci przyjmowani będą  według poniższych zasad:

absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci NKJO: ocena na dyplomie licencjata w zakresie filologii angielskiej,

absolwenci innych kierunków: ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego potwierdzający na poziomie C1,

absolwenci innych kierunków, którzy nie posiadają stosownego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2.0 , 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 3.0.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2.0 , 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 3.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu.

 

Kierunek studiów: ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia mogą ubiega ć się absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość kultury i literatury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa, przy czym warunkiem koniecznym jest uzyskanie przynajmniej 3 punktów.

 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

historia

0,5

1

 

 

 

geografia

0,5

1

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4

 

 

 

 

Kierunek studiów: ARCHEOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich archeologii na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, według kolejności na liście rankingowej. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich kierunków studiów innych niż archeologia. Podstawą przyjęcia dla tej grupy absolwentów jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o archeologii punktowana w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów. Kandydaci przyjmowani będą według kolejności na liście rankingowej. Szczegółowy zakres rozmowy kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie www.archeo.uni.wroc.pl.

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu licencjackiego z archeologii. Ponadto kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku. Rozmowa oceniana w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 2 punktów. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych niż archeologia.

 

Kierunek studiów: ASTRONOMIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów.

 

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

fizyka

 

-

1,5

 

 

 

 

matematyka

 

0,5

1,5

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, chemia,

-

0,5

 

geografia, informatyka

 

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki w zakresie podstawowym odpowiedniej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym obowiązującej maturzystów w roku 2023.. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: ASTRONOMIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie mogą ubiega ć się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z astronomii, fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z astronomii, fizyki i matematyki na poziomie studiów licencjackich astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązuj ący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Przyjęcie w oparciu o listę rankingową, tworzoną na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, in żynierskim, magisterskim . W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca merytoryczne kompetencje kandydata do studiowania na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz o stosunkach międzynarodowych w wybranych ich aspektach. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen.

 

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca merytoryczne kompetencje kandydata do studiowania na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym wiedzy z nauki o bezpieczeństwie oraz o stosunkach międzynarodowych w wybranych ich aspektach. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen.

 

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny),

 

geografia, matematyka

 

historia, wos

Język obcy nowożytny

język angielski, język niemiecki,

(pisemny)

język francuski, język rosyjski

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

 

0,5

0,5

0,25

0,2


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

1

0,5

0,4

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym w wybranych aspektach. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen w ramach dostępnego limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Kierunek studiów: BIOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

Przedmiot obowiązkowy

biologia

0,5

1

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru

chemia, matematyka, fizyka,

0,5

1

 

geografia

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzają ca predyspozycje kandydata do studiowania kierunku biologia. Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów w ramach dostępnego limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: BIOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się: absolwenci studiów pierwszego stopnia biologii,

 

absolwenci innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ze (wskazanych na dyplomie): dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne), dziedziny nauk rolniczych oraz dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także, w przypadku specjalności biologia człowieka z dziedziny nauk humanistycznych (archeologia), a także dziedziny nauk społecznych (psychologia) z zastrzeżeniem, że absolwent musi mieć zrealizowane efekty kształcenia odnoszące się do nauki o człowieku.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku biologia specjalności/specjalizacji nauczycielskich.

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocen nie może być niższa niż 3,2. Kandydat zobowiązany jest znać język angielski w stopniu umożliwiającym realizację efektów kształcenia na poziomie B2, potwierdzonym zapisem w suplemencie do dyplomu lub w stosownym certyfikacie. Kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację na określoną specjalność.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku studiów. Rozmowa oceniana w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów w ramach dostępnego limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: BIOLOGIA CZŁOWIEKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

Przedmiot obowiązkowy

 

biologia

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru

 

chemia, matematyka, fizyka

0,5

1

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku studiów. Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów w ramach dostępnego limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

chemia

 

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, fizyka,

0,5

1

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

j. angielski

0,1

0,25

 

 

 

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, fizyki, matematyki, biologii.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotów: biologia i chemia ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii organicznej. Rozmowa punktowana jest w skali 0 – 200 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 100 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii. Dodatkowe punkty otrzymują kandydaci w przypadku potwierdzenia znajomości j. angielskiego na poziomie (A2 – 10 pkt.; B1 – 20 pkt, B2 lub potwierdzona edukacja w j. angielskim – 25 punktów).

 

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:

 

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich, którzy zrealizowali kierunkowe efekty kształcenia w naukach – biologicznych, medycznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, biologii, biologii medycznej, mikrobiologii, ochrony środowiska, chemii, chemii biologicznej, fizyki, matematyki lub informatyki, genetyki i biologii eksperymentalnej.

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego innych niż biotechnologia oraz wszyscy kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocł awskiego składaj ą kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom potwierdzający zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl. Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną, sporządzona według ilości uzyskanych punktów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich: biotechnologii, biochemii, biologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, chemii, chemii biologicznej, fizyki, matematyki i informatyki. Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom potwierdzaj ący zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl. Rozmowa oceniana jest w skali punktowej 0-50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną, sporządzona według ilości uzyskanych punktów.

 

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGY

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii

 

I etap:

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

 • którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
 • którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

c) pozytywna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą) .

 

 1. etap:

 

NOWA MATURA

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

Współczynnik dla

Współczynnik

 

 

 

poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

 

 

biologia

0,5

1

 

 

 

 

 

 

 

chemia

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

fizyka, matematyka

0,5

1

(jeden do wyboru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie kolejno liczba punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z chemii, matematyki lub fizyki, biologii.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę z biologii i chemii ze szczególnym uwzględnieniem biologii molekularnej i chemii organicznej na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Rozmowa punktowana jest w skali 0 – 300 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 150 punktów. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej dostępny jest w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii.

 

Wymagana jest pozytywna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.

 

Kierunek studiów: CHEMIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

chemia

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot

biologia, fizyka, informatyka,

0,5

1

(jeden do wyboru)

matematyka

 

 

 

 

 

 

Język obcy

dowolny

0,2

0,4

nowożytny(pisemny)

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie szkoły średniej. Wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej udostępniony jest w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: CHEMIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie studiów licencjackich. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: CHEMIA

 

Specjalność: Advanced synthesis in chemistry

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

 • dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
 • którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

chemia

0,5

1

 

 

 

 

Przedmioty

biologia, fizyka, informatyka,

0,5

1

(jeden do wyboru)

matematyka

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny

dowolny

0,2

0,4

(pisemny)

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie szkoły średniej. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej.

 

W przypadku ukończenia przez kandydata studiów międzydziedzinowych, jedną z dziedzin w zakresie tych studiów musi być dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie studiów licencjackich. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: CHEMIA MEDYCZNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

 

 

chemia

0,5

1,0

 

 

 

 

 

Przedmioty (jeden do wyboru)

 

biologia, fizyka,

0,5

1,0

 

 

informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie szkoły średniej. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: CHEMIA MEDYCZNA

 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z chemii na poziomie studiów licencjackich. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronie internetowej wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: CHEMISTRY

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Chemii

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: CRIMINAL JUSTICE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: DATA SCIENCE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiega ć się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych legitymujący się znajomością języka angielskiego przynajmniej

na poziomie B2. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie wyliczona według wzoru:

(S-3)*12.5+W

 

gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75 pkt. Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech działów: Statystyka i modele liniowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Sztuczna inteligencja, Wstęp do informatyki.

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji na studia oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy ukończyli powyższe studia ze średnią niższą niż 4, 5 mogą przed egzaminem wnioskować o przepisanie ocen (odpowiednio je skalując do 0-25 punktów) z zaliczonych w czasie studiów przedmiotów należących do jednego, dwóch lub trzech z wymienionych wyżej działów objętych egzaminem wstępnym jako wynik egzaminu z tego działu.

 

Przy tym, jako wynik egzaminu z działu ,,Statystyka i modele liniowe” może być uznana średnia ocen z przedmiotów ,,Statystyka” oraz ,,Modele liniowe”, a jako wynik egzaminu z działu ,,Wstęp do informatyki” może być uznana ocena z przedmiotu ,,Algorytmy i struktury danych” (wszystkie oceny przeskalowane odpowiednio).

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej z wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

 

W*4/3

 

gdzie W to wynik pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech działów: „Statystyka i modele liniowe”, „Rachunek prawdopodobieństwa”, „Sztuczna inteligencja”, „Wstęp do informatyki”.

 

Kierunek studiów: DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

historia

 

0,5

1

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny),

0,25

0,5

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania na kierunku dyplomacja europejska. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

 

Kierunek studiów: DYPLOMACJA EUROPEJSKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z dwóch wartości:

oceny na dyplomie licencjackim lub magisterskim,

średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich.

Podstawą przyjęcia będzie miejsce na liście rankingowej. W przypadku takiej samej średniej wyliczonej z dwóch wartości, decyduje wyższa średnia ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki lub magisterski dowolnego kierunku studiów.

 

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna składająca się z omówienia dwóch spośród 30 zagadnień. Pierwsze zagadnienie kandydat przygotowuje samodzielnie przed rozmową kwalifikacyjną. Drugie losuje w trakcie rozmowy. W przypadku wylosowania zagadnienia, które kandydat przygotował samodzielnie, dokonuje on ponownego losowania. Kandydat może otrzymać od 0 do 10 punktów za każde z pytań. Łącznie kandydat może uzyskać 20 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest minimum 11 punktów.

 

Kierunek studiów: DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA,

 

PROMOCJA, GOSPODAROWANIE

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

dowolny przedmiot pisemny (inny niż wymienione)

0,5

1

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

16

 

 

 

Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

historia, historia sztuki, geografia,

0,5

1

(jeden do wyboru)

 

wiedza o społeczeństwie,

 

 

 

 

matematyka, biologia, chemia, fizyka,

 

 

 

 

filozofia

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny

 

dowolny

0,5

1

(pisemny)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

 

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

historia, historia sztuki, geografia,

0,5

1

(jeden do wyboru)

 

wiedza o społeczeństwie, matematyka,

 

 

 

 

biologia, chemia, fizyka, filozofia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyj ęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny sztuki, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk teologicznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:

 

 1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań,
 2. zarys podstaw teoretycznych pracy,
 3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),
 4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
 5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji). Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5). O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:
 6. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów);
 7. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

3,0–1 pkt. 3,5–2 pkt. 4,0–3 pkt. 4,5–4 pkt. 5,0–5 pkt.

 

 1. średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

 

3,0–3,49 – 1 pkt. 3,5–3,99 – 2 pkt. 4,0–4,49 – 3 pkt. 4,5–5,0 – 5 pkt.

 

Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Specjalność: Journalism and Social Communication

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: Skala ocen 1-6

 

Celujący 100 pkt. Bardzo dobry 100 pkt. Dobry 80 pkt. Dostateczny 40 pkt. Dopuszczający 20 pkt. Skala ocen 2-5 Bardzo dobry 100 pkt. Dobry 70 pkt. Dostateczny 40 pkt.

Skala punktowa lub wyrażona literowo - stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 – punktową według zasady:

 

Punkty oceny końcowej

 

 

 

Punkty przeliczone

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

 

0 pkt.

Maksymalna

możliwa

liczba  punktów  przy  ocenie

100 pkt.

końcowej

studiów

pierwszego

lub

drugiego

 

stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

 

 

Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyj ęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny sztuki, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk teologicznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:

 

1.sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań,

 

2.zarys podstaw teoretycznych pracy,

3.wst ępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),

4.szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,

5.bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji). Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5). O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:

1.obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów);

 

2.oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

 

3,0–1 pkt.

3,5–2 pkt.

4,0–3 pkt.

4,5–4 pkt.

5,0–5 pkt.

 

3.średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

 

3,0–3,49 – 1 pkt.

3,5–3,99 – 2 pkt.

4,0–4,49 – 3 pkt.

4,5–5,0 – 5 pkt.

Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć. DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Specjalność: Journalism and Social Communication

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia. Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

 

Skala ocen 1-6

Celujący 100 pkt.

Bardzo dobry 100 pkt.

Dobry 80 pkt.

Dostateczny 40 pkt.

Dopuszczający 20 pkt.

Skala ocen 2-5

Bardzo dobry 100 pkt.

Dobry 70 pkt.

Dostateczny 40 pkt.

Skala punktowa lub wyrażona literowo - stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 – punktową według zasady:

 

Punkty oceny końcowej

Punkty przeliczone

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

0 pkt.

Maksymalna  możliwa  liczba  punktów  przy  ocenie

100 pkt.

końcowej   studiów   pierwszego   lub   drugiego

 

stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

 

 

Kierunek studiów: EAST EUROPEAN JEWISH STUDIES

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w j. angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich judaistyki, absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, a także absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli te studia/szkoły gwarantują uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych tj. znajomości współczesnego języka hebrajskiego lub jidysz na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości języka współczesnego hebrajskiego lub jidysz na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z jednego z tych języków na poziomie B1.

 

 1. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. kandydaci spełniający powyższe warunki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowania kulturą i historią żydowską. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: EKONOMIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

Przedmiot 1 (jeden do wyboru)

matematyka, historia

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot 2 (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia,

0,25

0,5

 

wiedza o społeczeństwie, historia

 

 

 

(jeśli w przedmiocie 1 została

 

 

 

wybrana matematyka),

 

 

 

matematyka (jeśli w przedmiocie

 

 

 

1 została wybrana historia)

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny

dowolny

0,2

0,4

(pisemny)

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: EKONOMIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: EKONOMIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich dowolnego kierunków studiów, przy czym:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości otrzymują dodatkowe 100 punktów na liście rankingowej. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

 

 • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia administracji oraz studiów magisterskich prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymują dodatkowe 75 punktów na liście rankingowej. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.
 • absolwenci dowolnych studiów inżynierskich otrzymują na liście rankingowej dodatkowe 50 punktów. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

 

 1. ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska).

 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

 1. ramach kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska). Warunkiem przyjęcia na specjalność Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska) jest zrekrutowanie się na kierunek EKONOMIA (studia stacjonarne drugiego stopnia), a następnie złożenie deklaracji o podjęciu studiów na specjalności Master Managerial Economics (Ekonomia menadżerska).Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego.

 

Kierunek studiów: EKONOMIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

 

 

 

Przedmiot

 

język polski (pisemny), geografia,

(jeden do wyboru)

 

historia, historia sztuki, wiedza o

 

 

społeczeństwie, filozofia

 

 

 

Język obcy nowożytny

 

dowolny

(pisemny)

 

 

 

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,25

0,2


Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

0,5

0,4

 

 

Kierunek studiów: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia etnologii i antropologii kulturowej przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia etnologii lub etnologii i antropologii kulturowej na podstawie rankingu ocen na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku etnologia i antropologia kulturowa : zainteresowania związane z naukami o kulturze, zwłaszcza w zakresie etnologia i antropologia kulturowa, orientacji w literaturze przedmiotu. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: EUROPEAN CULTURES

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu)

 

-pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: EUROPEISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

historia

 

0,5

1

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny),

0,25

0,5

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania na kierunku europeistyka. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

 

Kierunek studiów: EUROPEISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Podstaw ą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z wartości określonych w punkcie 1 i 2:

 

 1. oceny na dyplomie ukończenia studiów licencjackich w zakresie europeistyki lub politologii lub dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie;
 2. średniej wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia powinna być

potwierdzona przez uczelnię macierzystą.

W przypadku takiej samej średniej z wartości określonych w pkt. 1 i 2 pierwszeństwo na liście mają kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na kierunku europeistyka. W przypadku takiej samej średniej z wartości określonej w pkt. 1 i 2 wśród kandydatów, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na kierunku innym niż europeistyka decyduje średnia ocen z w/w studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii integracji europejskiej, instytucji i procesów decyzyjnych Unii Europejskiej oraz historii politycznej Polski i Europy po 1945 roku. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali 2-5. Do pozytywnego zaliczenia oceny wymagane jest otrzymanie oceny minimum dostatecznej (3).

 

Kierunek studiów: EUROPEISTYKA

 

Specjalność: EU Politics

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

Przedmiot

język obcy nowożytny (pisemny)

język polski (pisemny)

 

Uwaga: nauka języka chorwackiego odbywa się od podstaw.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA CZESKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,5

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

1

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Przedmiot

język obcy nowożytny (pisemny)

język polski (pisemny)

 

Uwaga: nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA FRANCUSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,5

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

1

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

język francuski (pisemny)

0,5

1

 

lub język obcy inny niż język francuski (pisemny)

 

 

 

0,4

0,8

 

 

 

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż

0,25

0,5

 

wybrany powyżej

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

 

język niemiecki (pisemny)

lub język obcy nowożytny - inny niż język niemiecki (pisemny)

język polski (pisemny)

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,4

0,25

 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

0,8

0,5

 

Kandydaci będą przyjmowani według listy rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie wspólna lista rankingowa dla kandydatów znających język niemiecki oraz dla kandydatów znających inny język nowożytny lub nie mających poświadczonej znajomości języka kierunkowego.

Uwaga: przewiduje się utworzenie w ramach limitu przyjęć grupy liczącej minimum 15 osób, dla kandydatów nieznających języka niemieckiego.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

1. Kandydaci kontynuujący naukę języka niemieckiego

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie znajomości języka niemieckiego. Wymagana jest znajomość zagadnień gramatycznych języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowa jest w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

2.Kandydaci bez znajomości języka niemieckiego

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość zagadnień związanych z kulturą niemiecką i polską. Rozmowa kwalifikacyjna punktowa jest w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

1. Kandydaci kontynuujący naukę języka niemieckiego

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie znajomości języka niemieckiego. Wymagana jest znajomość zagadnień gramatycznych języka niemieckiego oraz literatury i kultury niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowa jest w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

2.Kandydaci bez znajomości języka niemieckiego

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość zagadnień związanych z kulturą niemiecką i polską. Rozmowa kwalifikacyjna punktowa jest w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim.

 

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą: a)absolwenci studiów licencjackich filologii germańskiej spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie oceny na dyplomie licencjackim;

 

b)oraz kandydaci z dyplomem (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) innym niż filologii germańskiej, którzy potwierdzą znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 – 5 punktów, przy czym obejmuje również połówki punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.Osoby posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg ESOKJ (certyfikaty: Instytut Goethego; Instytutu Austriackiego; Deutsches Sprachdiplom DSD – Stufe II; Test DaF; Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH; TELC) zostają zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują 5 punktów.

 

Przyjęcie kandydatów wymienionych w punktach a i b odbędzie się na zasadzie konkursu ocen/punktów do dopełnienia limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego dowolnego kierunku studiów.

Kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) . Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 – 5 punktów, przy czym obejmuje również połówki punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.Osoby posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg ESOKJ (certyfikaty: Instytut Goethego; Instytutu Austriackiego; Deutsches Sprachdiplom DSD – Stufe II; Test DaF; Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH; TELC) zostają zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują 5 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim.

 

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą: a)absolwenci studiów licencjackich filologii germańskiej spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie oceny na dyplomie licencjackim;

 

b)oraz kandydaci z dyplomem (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) innym niż filologii germańskiej, którzy potwierdzą znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 – 5 punktów, przy czym obejmuje również połówki punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.Osoby posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg ESOKJ (certyfikaty: Instytut Goethego; Instytutu Austriackiego; Deutsches Sprachdiplom DSD – Stufe II; Test DaF; Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH; TELC) zostają zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują 5 punktów.

 

Przyjęcie kandydatów wymienionych w punktach a i b odbędzie się na zasadzie konkursu ocen/punktów do dopełnienia limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego, inżynierskiego lub magisterskiego dowolnego kierunku studiów.

 

Kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) . Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 – 5 punktów, przy czym obejmuje również połówki punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.Osoby posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg ESOKJ (certyfikaty: Instytut Goethego; Instytutu Austriackiego; Deutsches Sprachdiplom DSD – Stufe II; Test DaF; Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang DSH; TELC) zostają zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują 5 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA HISZPAŃSKA

 

Poziom kształcenia: studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

język hiszpański (pisemny)

0,5

1

lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny)

 

 

0,4

0,8

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż

0,25

0,5

wybrany powyżej

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA INDYJSKA

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

Forma studiów: stacjonarna

 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

 

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

 

język polski (pisemny)

język angielski (pisemny)

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione w tabeli

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA INDYJSKA

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

 

0,5

 

0,25


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

1

0,5

 

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia indyjska oraz filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii, prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, a także absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii indyjskiej i studiów indologicznych prowadzonych na innych uniwersytetach, a także absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych pod warunkiem zaliczenia 240 godzin nauki języka hindi i 240 godzin sanskrytu. Na studia w pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia indyjska oraz filologia , specjalność filologia indyjska i kultura Indii Uniwersytetu Wrocławskiego. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej, w ramach ustalonego limitu, sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia indyjska oraz kierunku filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii, prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, lub na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje w zakresie filologii indyjskiej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 10 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA KLASYCZNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

język polski (pisemny)

język angielski (pisemny)

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione w tabeli

 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,5

0,25


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

1

0,5

 

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 1. w przypadku wybrania specjalności włoskiej przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka włoskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 2. w przypadku wybrania specjalności arabskiej przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 360 h nauki języka arabskiego;
 3. w przypadku wybrania specjalności filologia klasyczna przedstawienie zaświadczenia o znajomości

języka łacińskiego i języka greckiego odpowiadającego 360 godzinom nauki każdego języka.

O  przyjęcie  na  studia  mogą  ubiegać  się  absolwenci  studiów  pierwszego  stopnia  kierunku:  studia

śródziemnomorskie, filologia klasyczna oraz kierunku filologia specjalność: filologia klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich prowadzonych na innych uniwersytetach oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów magisterskich drugiego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych lub społecznych.

Na studia będą przyjmowani w pierwszej kolejności absolwenci studiów licencjackich kierunku studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna, kierunku filologia specjalność: filologia klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska Uniwersytetu Wrocławskiego.

O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, w ramach ustalonego limitu, sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna oraz kierunku filologia specjalność: filologia klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. w przypadku wybrania specjalności włoskiej przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka włoskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

 

 1. w przypadku wybrania specjalności arabskiej przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 360 h nauki języka arabskiego;
 2. w przypadku wybrania specjalności filologia klasyczna przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka łacińskiego i języka greckiego odpowiadającego 360 godzinom nauki każdego języka.

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca merytoryczne kompetencje w zakresie wiedzy o kulturze i literaturze antycznej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-10 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

 

 

 

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

 

NOWA MATURA

 

 

 

 

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych (z dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce), a takż e studiów w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość kultury i literatury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych (z dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce), a takż e studiów w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość kultury i literatury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

 

dla poziomu

 

podstawowego

 

0,5

język obcy nowożytny (pisemny)

 

0,5

język polski (pisemny)

 

 

Uwaga: nauka rosyjskiego odbywa się od podstaw i na poziomie zaawansowanym.

 

Kierunek studiów: FILOLOGIA UKRAIŃSKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

1

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

 

język obcy nowożytny (pisemny)

język polski (pisemny) lub język ukraiński (pisemny)

Uwaga: nauka języka ukraińskiego odbywa się od podstaw.

 

Kierunek studiów: FILOZOFIA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,5

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

1

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

język polski (pisemny)

filozofia

przedmiot dowolny, pisemny (jeden do wyboru), inny niż wymienione w tabeli

język obcy nowożytny (pisemny)

 


Współczynnik dla poziomu podstawowego

 

0,5

0,5

0,25

0,2


Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

 

1

1

0,5

0,4

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOZOFIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOZOFIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra, lub równorzędnym. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie. W oparciu o to kryterium sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku, gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FILOZOFIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem licencjata, inż yniera, magistra lub równorzędnym. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu uzyskanie wiedzy o filozoficznych zainteresowaniach i planach kandydata. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5.Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: FIZYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów.

 

 

Przedmiot

 

fizyka

matematyka

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, chemia, geografia,

 

informatyka

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

-

0,5

-


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1,5

 

1,5

 

0,5

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki w zakresie podstawowym odpowiedniej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym obowiązujących maturzystów w roku 2023.. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: FIZYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie mogą ubiega ć się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów fizyki. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

 

Uwaga: ponieważ większość zajęć na specjalności fizyka teoretyczna prowadzona jest w języku angielskim, od kandydatów zainteresowanych tą specjalnością oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki na poziomie studiów licencjackich fizyki. Wykaz zagadnień określaj ący obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: FIZYKA

 

Specjalność: Master’s Study of Theoretical Physics

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

 

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

Przedmiot obowiązkowy

biologia

0,5

1

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru

chemia, matematyka, fizyka

0,5

1

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna. Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, a także absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ze (wskazanej na dyplomie) dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki biologiczne). W postępowaniu rekrutacyjnym jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja może również brać pod uwagę dodatkowe osiągnięcia oraz aktywności naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali punktowej od 0 do 10 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 4 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa kandydatów sporządzona na podstawie punktów uzyskanych z pozytywnie zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocen brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnych nie może być niższa niż 3,5.

 

Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom świadczący o zdaniu egzaminu Cambridge First Certificate.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania genetyki i biologii eksperymentalnej. Rozmowa oceniana w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: GEOGRAFIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

geografia

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot

biologia, fizyka , chemia, historia,

0,5

1

(jeden do wyboru)

matematyka, wiedza

 

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny

dowolny

0,2

0,4

(pisemny)

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku geografia.

Rozmowa oceniana jest w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: GEOGRAFIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków geograficznych jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena egzaminu dyplomowego. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów poświadczających wyżej wymienione elementy składowe wyniku studiów.

Kierunkami związanymi z geografią są: geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, oceanografia, geologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia.

 

Absolwenci kierunków niegeograficznych przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geograficznej i zainteresowanie problematyką geograficzną. Rozmowa punktowana jest w skali od 0-5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku geografia.

Rozmowa oceniana jest w skali 0-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: GEOGRAFIA

 

Specjalność: Tourism and hospitality

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

 

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: GEOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

geografia

 

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

biologia, chemia, fizyka,

0,5

1

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku geologia.

Rozmowa oceniana jest w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: GEOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków: geologia, geologia stosowana, górnictwo i geologia, inżynieria geologiczna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, geografia jest ocena na dyplomie licencjackim lub inżynierskim lub magisterskim. Absolwenci kierunków innych niż wymienione przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geologicznej i zainteresowanie problematyką geologiczną. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z następuj ącą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie oceny co najmniej 3,0.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku geologia. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z następuj ącą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie oceny co najmniej 3,0.

 

Kierunek studiów: GEOLOGIA

 

Specjalność: Applied Geoscience

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

a)posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,

 1. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: GLOBAL COMMUNICATION

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

Przedmiot (dwa do wyboru)

geografia, biologia, fizyka ,

0,5

1

 

chemia, historia, matematyka,

 

 

 

wiedza o społeczeństwie, język

 

 

 

polski

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku gospodarka przestrzenna. Rozmowa oceniana jest w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów.

Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna i kierunków pokrewnych jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena z egzaminu dyplomowego. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów poświadczających wyżej wymienione elementy składowe wyniku studiów.

Kierunkami pokrewnymi z gospodarką przestrzenną są: architektura i urbanistyka, geografia, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia.

 

Absolwenci kierunków niezwiązanych z gospodarką przestrzenną przystępuję do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy i zainteresowania problematyką gospodarki przestrzennej. Rozmowa punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku gospodarka przestrzenna. Rozmowa punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: HISTORIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

historia

 

0,5

1

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

dowolny pisemny

0,5

1

 

 

(inny niż  wymienione)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: HISTORIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Kierunek studiów: HISTORIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą:

absolwenci studiów licencjackich,

absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia oraz absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia – rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską.

Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjackim w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branż owych, itp. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: HISTORIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich na kierunku historia, absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich na kierunku historia oraz absolwenci studiów nauczycielskich licencjackich, na których drugą specjalnością przedmiotową w ramach specjalności dwuprzedmiotowej była historia – rekrutacja tylko na specjalność nauczycielską. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

Przedmiot

 

język polski (pisemny)

język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione w tabeli

 

Kierunek studiów: HISTORIA SZTUKI

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,5

0,25


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

1

0,5

 

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich historii sztuki; licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego lub społecznego; licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni; inżynierskich, magisterskich na kierunku architektura. Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki). Rozmowa oceniana jest w skali 0-30 punktów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 15 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich historii sztuki; licencjackich, magisterskich innego kierunku humanistycznego lub społecznego; licencjackich, magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych lub ekwiwalentnej uczelni; inżynierskich, magisterskich na kierunku architektura.

 

Rozmowa  kwalifikacyjna  sprawdzająca  predyspozycje  kandydatów  do  studiowania  historii  sztuki,

wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień historii sztuki. Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów, zainteresowani funkcjonowaniem historii w przestrzeni publicznej. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. Rozmowa oceniana w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w punktach procentowych, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

informatyka

 

-

0,5

 

 

 

 

 

40

 

 

 

matematyka

-

2,0

 

 

 

przedmiot (jeden do wyboru): fizyka, informatyka, matematyka

-

1,5

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny): dowolny

0,2

0,4

 

 

 

Na studia będ ą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 230 punktów rekrutacyjnych.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej szkoły średniej.

Egzamin składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są niezależnie. Za każde z zadań moż na otrzymać 0-100 punktów. Jeśli odpowiedzi na wszystkie 4 podpunkty w ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 3 poprawne odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 2000 punktów.

 

Kierunek studiów: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

język polski ( pisemny)

0,5

1

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

dowolny inny przedmiot (pisemny),

0,25

0,5

w tym inny język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość historii i literatury polskiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: INFORMATYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w punktach procentowych , pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze informatyki , otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

informatyka

 

0,5

1

 

 

 

 

 

matematyka*

 

0,5

2

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

fizyka, matematyka,

0,25

0,5

 

 

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 • Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej szkoły średniej.

Egzamin składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są niezależnie. Za każde z zadań moż na otrzymać 0-100 punktów. Jeśli odpowiedzi na wszystkie 4 podpunkty w ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 3 poprawne odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 1500 punktów.

 

Kierunek studiów: INFORMATYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:

 

 • Matematyka dyskretna M,
 • Algorytmy i struktury danych M oraz
 • Analiza numeryczna M

z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważ a się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 100 punktów. Kandydaci, którzy zaliczyli niektóre z wyżej wymienionych przedmiotów podczas studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części egzaminu wstępnego, składając przed egzaminem odpowiednie podanie. Punkty rekrutacyjne za te części egzaminu przyznaje się wówczas na podstawie ocen uzyskanych na zaliczenie odpowiadających im przedmiotów według następującej skali:

 

Przedmiot zaliczony na ocenę

Punkty rekrutacyjne

3,0

50

3,5

62,5

4,0

75

4,5

87,5

5,0

100

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:

 • Matematyka dyskretna M,
 • Algorytmy i struktury danych M oraz

• Analiza numeryczna M

 

z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 100 punktów.

 

Kierunek studiów: INFORMATYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem inżyniera w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2.

Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:

 • Matematyka dyskretna M,
 • Algorytmy i struktury danych M oraz
 • Analiza numeryczna M

 

z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważ a się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 100 punktów. Kandydaci, którzy zaliczyli niektóre z wyżej wymienionych przedmiotów podczas studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części egzaminu wstępnego, składając przed egzaminem odpowiednie podanie. Punkty rekrutacyjne za te części egzaminu przyznaje się wówczas na podstawie ocen uzyskanych na zaliczenie odpowiadających im przedmiotów według następującej skali:

 

Przedmiot zaliczony na ocenę

Punkty rekrutacyjne

3,0

50

3,5

62,5

4,0

75

4,5

87,5

5,0

100

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:

 

 • Matematyka dyskretna M,
 • Algorytmy i struktury danych M oraz
 • Analiza numeryczna M

z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 100 punktów.

 

Kierunek studiów: INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 50 punktów.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

fizyka

-

1,5

 

 

 

matematyka

0,5

1,5

 

 

 

informatyka

-

1,5

 

 

 

przedmiot (jeden do wyboru): biologia, chemia, geografia

-

0,5

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności kandydata z fizyki i matematyki w zakresie podstawowym odpowiedniej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym obowiązującej maturzystów w roku 2023.. Rozmowa oceniana jest w skali 0-10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów.

 

Kierunek studiów: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Studia podjąć mogą absolwenci studiów licencjackich zainteresowani interdyscyplinarną analizą procesów integracyjnych w Europie. Kandydaci powinni wykazać się podstawową wiedzą w zakresie historii, kultury i politycznych stosunków międzynarodowych. Studia będą wymagać otwartości w kontaktach społecznych oraz kompetencji międzykulturowych. Interdyscyplinarne Studia Europejskie adresowane są do osób zainteresowanych integracją europejską w jej rozmaitych (kulturowych, społecznych i politycznych) aspektach. Warunkiem podstawowym, który powinni spełnić kandydaci, jest przedł ożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych (preferowane kierunki to: europeistyka, stosunki międzynarodowe, historia, neofilologie, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, politologia i pokrewne). Kandydaci powinni ponadto wykazać się znajomością języka angielskiego by móc uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych oraz wykładach gościnnych w języku angielskim. Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość drugiego języka obcego. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.

 

Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

matematyka, fizyka

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru, o

 

chemia, geografia, fizyka,

0,4

0,8

ile nie wybrano wcześniej)

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku inżynieria geologiczna. Rozmowa oceniana jest w skali 0-5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej konieczne jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: INŻYNIERIA GEOLOGICZNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera z kierunków inżynieria geologiczna, geologia stosowana, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, górnictwo i geologia oraz geologia, którzy na studiach I stopnia uzyskali minimum 210 punktów ECTS. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest ocena na dyplomie inżynierskim. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera z kierunków innych niż wyżej wymienione przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy geologicznej i zainteresowania problematyką geologiczną. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest zgodnie z następującą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie oceny co najmniej 3,0.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku inżynieria geologiczna. Rozmowa oceniana zgodnie z nastę pującą skalą ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie oceny co najmniej 3.0.

 

Kierunek studiów: ITALIANISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą̨pod uwagę̨wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę̨brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś́z wymienionych niżej przedmiotów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić́do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

język włoski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

lub język obcy inny niż język włoski (pisemny)

0,4

0,8

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż

0,25

0,5

wybrany powyżej

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: JUDAISTYKA

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

Forma studiów: stacjonarna

 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

 

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

język polski (pisemny)

język angielski (pisemny)

dowolny przedmiot (pisemny), inny niż wymienione

 

 

Kierunek studiów: JUDAISTYKA

 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny


Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,2

-


Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

1,0

0,5

 

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich judaistyki lub absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają dokument poświadczający znajomość współczesnego języka hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości języka hebrajskiego na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z tego języka na poziomie B1. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

O przyjęcie na studia mogą ubiega ć się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich judaistyki, absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, a także absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli te studia/szkoły gwarantują uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych tj. znajomości współczesnego języka hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości j ęzyka współczesnego hebrajskiego na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z tego języka na poziomie B1. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

 

Kandydaci speł niający powyższe warunki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowania kulturą i historią żydowsk ą. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden

 

historia, historia sztuki, geografia, wiedza o

0,5

1

do wyboru)

 

społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia,

 

 

 

 

filozofia

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

 

 

46

 

 

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, historia sztuki, geografia,

0,5

1

 

wiedza o społeczeństwie,

 

 

 

matematyka, biologia, chemia,

 

 

 

fizyka i astronomia, filozofia

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyj ęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny sztuki, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:

 

 1. sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań),
 2. zarys podstaw teoretycznych pracy,
 3. wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),
 4. szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
 5. bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji). Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia

1,5).

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:

 1. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów),
 2. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów),

3,0–1 pkt. 3,5–2 pkt. 4,0–3 pkt. 4,5–4 pkt. 5,0–5 pkt.

 1. średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze

średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

3,0–3,49–1 pkt.

3,5–3,99–2 pkt.

4,0–4,49–3 pkt.

4,5–5,0–5 pkt.

Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć. DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

 

Specjalność: Communication Management

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a)posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,

 1. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: Skala ocen 1-6 lub 2-5

 

Skala ocen 1-6

 

Skala ocen 2-5

 

Celujący

100 pkt.

Bardzo dobry

100 pkt.

Bardzo dobry

100 pkt.

Dobry

80 pkt.

Dobry

70 pkt.

Dostateczny

40 pkt.

Dostateczny

40 pkt.

Dopuszczający

20 pkt.

 

 

 

Skala punktowa lub wyrażona literowo.

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

 

Punkty oceny końcowej

Punkty przeliczone

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

0 pkt.

Maksymalna  możliwa  liczba  punktów  przy  ocenie

 

końcowej   studiów   pierwszego   lub   drugiego

100 pkt

stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

 

 

 

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia dowolnego kierunku. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia dwóch zmiennych: oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich oraz średniej ze studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną średnią w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0-5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

 

Specjalność: Communication Management

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

 • dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
 • którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w

suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

 

Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu: Skala ocen 1-6 lub 2-5

 

 

Skala ocen 1-6

 

 

 

Skala ocen 2-5

 

 

Celujący

100 pkt.

 

 

 

Bardzo dobry

100 pkt.

 

Bardzo dobry

100 pkt.

 

 

 

 

Dobry

80 pkt.

 

 

 

Dobry

70 pkt.

 

Dostateczny

40 pkt.

 

 

 

Dostateczny

40 pkt.

 

Dopuszczający  20 pkt.

 

 

 

 

 

 

Skala punktowa lub wyrażona literowo.

 

 

 

 

Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

 

 

Punkty oceny końcowej

 

 

 

Punkty przeliczone

 

0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej

 

0 pkt.

 

 

Maksymalna

możliwa  liczba  punktów  przy  ocenie

 

 

 

końcowej

studiów

pierwszego

lub

drugiego

100 pkt

 

 

stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej

 

 

 

 

Kierunek studiów: KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Rekrutację na studia przeprowadza Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie oceny dla dyplomie.

 

Rekrutację na studia przeprowadza Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

Kierunek studiów: KOREANISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik dla

Współczynnik

 

 

poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

 

0,5

1,0

 

 

 

 

język angielski (pisemny)

 

0,5

1,0

 

 

 

 

język łaciński i kultura antyczna

 

-

1,0

 

 

 

 

 

49

 

 

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim. Rozmowa służy sprawdzeniu

 

ogólnej wiedzy o Korei (dot. społeczeństwa, kultury, historii współczesnej) na podstawie m.in.

podręcznika dostępnego: https://www.korea.net/Resources/Publications/AboutKorea/view?articleId=9617&pageIndex=1#,

jak również kompetencji filologicznych (np. alfabet koreański Hangeul). Rozmowa kwalifikacyjna jest

 

punktowana w skali 0-10 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie co najmniej 5 punktów.

 

Kierunek studiów: KRYMINOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: KRYMINOLOGIA PRAWNICZA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i studiów magisterskich dowolnego kierunku studiów. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie

 

 1. prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE

 

I EDYTORSTWO

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

 

0,5

1

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

 

0,5

1

 

 

 

 

 

50

 

 

dowolny przedmiot (pisemny) - inny niż wymienione w tabeli

0,25

0,5

 

 

 

 

Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

język polski (pisemny)

język obcy nowożytny (pisemny)

przedmiot (jeden do wyboru): filozofia, historia, historia muzyki,

historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

 

0,5

0,5

0,25


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

1

1

0,5

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 1- 5 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: KULTUROZNAWSTWO

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

 1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich oraz dyplomu studiów magisterskich kierunków: prawo, psychologia, pedagogika oraz studiów inżynierskich: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, grafika i wzornictwo przemysłowe). O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku (zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów.

 

Kierunek studiów: LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,

 

 • którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,
 • którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,
 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: MATEMATYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w punktach procentowych , pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

 

Przedmiot

matematyka

 

Przedmiot

fizyka , matematyka,

(jeden do wyboru)

informatyka

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

 

0,2

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

2

1

0,4

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej szkoły średniej.

Egzamin składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są niezależnie. Za każde z zadań moż na otrzymać 0-100 punktów. Jeśli odpowiedzi na wszystkie 4 podpunkty w ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 3 poprawne odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 1000 punktów.

 

Kierunek studiów: MATEMATYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia. Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim.

W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki. Program studiów i sylabusy dostępne na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl.

 

Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny) do 5,0 (bardzo dobry). Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. W przypadku, gdy kandydat zdał pisemny egzamin licencjacki na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zwalnia go z egzaminu wstępnego i uznaje ocenę z egzaminu licencjackiego uzyskaną przez kandydata za równoważną z oceną z wyżej wymienionego egzaminu wstępnego.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia. Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim.

W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki. Program studiów i sylabusy dostępne na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl.

Egzamin oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny) do 5,0 (bardzo dobry). Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną.

 

Kierunek studiów: MEDICAL BIOTECHNOLOGY

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii

 

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na kierunkach: biotechnologia, biochemia, biologia medyczna, biologia molekularna lub pokrewnych, umożliwiających zrealizowanie kierunkowych efektów uczenia w naukach medycznych, biologicznych, chemicznych.

 

Absolwenci studiów innych niż biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu;

 1. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

 1. przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii (www.biotech.uni.wroc.pl). Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach limitu będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną, sporządzona według ilości uzyskanych punktów.

 

Kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

Przedmiot obowiązkowy

 

biologia

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru

 

chemia, matematyka, fizyka

0,5

1

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku mikrobiologia. Rozmowa oceniana jest w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunków studiów ze (wskazanych na dyplomie): dziedziny nauk ścisł ych i przyrodniczych, (w szczególności dyscyplin nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk o Ziemi i środowisku), a takż e dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w szczególności dyscyplin nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu) oraz dziedziny nauk rolniczych (w szczególności dyscyplin technologii żywności i żywienia, weterynarii). W postępowaniu rekrutacyjnym jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali punktowej od 0 do 10 punktów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja może również brać pod uwagę dodatkowe osiągnięcia oraz aktywności naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie kandydata. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 4 punktów. Podstawą przyj ęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów sporządzona na podstawie sumy punktów uzyskanych z pozytywnie zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Średnia ocena brana jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższa niż 3,2. Kandydat zobowiązany jest znać język angielski w stopniu umożliwiającym realizację efektów kształcenia na poziomie B2 potwierdzonym zapisem w suplemencie do dyplomu lub w stosownym certyfikacie.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku mikrobiologia. Rozmowa oceniana w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 2 punktów.

 

Kierunek studiów: MILITARIOZNAWSTWO

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

 

historia

 

0,5

1,0

 

 

 

 

 

Przedmiot (pisemny), inny, niż

 

dowolny

0,5

1,0

wymienione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,5

1,0

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA I STARA MATURA

 

Rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoli ocenić predyspozycje kandydata do podjęcia studiów muzykologicznych. Dotyczy sprawdzenia umiejętności muzycznych w zakresie podstawowym (znajomość podstaw zasad muzyki takich, jak m.in. notacja, podstawowa terminologia) oraz predyspozycji do studiowania na kierunku humanistycznym. Nie jest wymagana umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przygotowuje jeden temat związany z własnymi zainteresowaniami muzycznymi. Rozmowa jest punktowana w skali 0-20 pkt. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 5 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking punktów.

 

Kierunek studiów: MUZYKOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich.

Absolwenci kierunków: muzykologia, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kulturoznawstwo, jazz i muzyka estradowa, pedagogika ze specjalnością edukacja przez sztukę, wszystkie kierunki oferowane przez akademie muzyczne i uniwersytety muzyczne, kierunki oferowane przez wydział edukacji muzycznej oraz wydział edukacji artystycznej uniwersytetów i akademii, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów.

Dla absolwentów powyższych kierunków, którzy uzyskali na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż dobrą oraz dla absolwentów innych niż wymienione kierunków studiów przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca wiedz ę i umiejętności z zakresu muzykologii na poziomie studiów licencjackich. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej Instytutu Muzykologii: www.muzykologia.uni.wroc.pl.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie, w sekretariacie oraz na stronie internetowej Instytutu Muzykologii: www.muzykologia.uni.wroc.pl.

 

Kierunek studiów: NIDERLANDYSTYKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym również inny język obcy

0,25

0,5

nowożytny

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: NIDERLANDYSTYKA

 

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

Forma studiów: stacjonarna

 

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

 

 

DYPLOM POLSKI

 

Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu.

O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, za którą uzyskać można 100 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, za którą uzyskać można 100 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.

 

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Przedmiot

 

 

Przedmioty

biologia, chemia, geografia, fizyka,

(dwa do wyboru)

matematyka

 

 

Język obcy nowożytny

dowolny

(pisemny)

 

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

0,2

 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1,0

0,4

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów pierwszego stopnia ochrony środowiska: zainteresowania związane z dziedziną, orientacja w literaturze przedmiotu i szeroko rozumianych problemach środowiskowych itp.). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie, co najmniej oceny dostatecznej (3,0).

 

Kierunek studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 

DYPLOM POLSKI

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków studiów z dziedziny: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inż ynieryjno-technicznych lub nauk rolniczych, a także kompetencje niezbędne do podjęcia kształ cenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku studiów. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunków studiów z wymienionych dziedzin wiedzy jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki/sztuki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z zagadnień/pytań opublikowanych na stronie internetowej: https://msos.uwr.edu.pl

 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali ocen od 2 do 5 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie, co najmniej oceny dostatecznej (3,0).

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia ochrony środowiska :zainteresowania związane z dziedziną, orientacja w literaturze przedmiotu i szeroko rozumianych problemach środowiskowych itp.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali ocen od 2 do 5 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie, co najmniej oceny dostatecznej (3,0).

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

język polski (pisemny)

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, biologia, wiedza

 

o społeczeństwie

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 

 

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

 

0,5

0,2


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

1

0,4

 

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich

kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Przyj ęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oceniająca kompetencje pedagogiczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich

kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu studiów jednolitych magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku , zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich

kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjackiego kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Przyj ęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest dyplom licencjacki kierunków pedagogicznych, nauczycielskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oceniająca kompetencje pedagogiczne kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) dla absolwentów studiów licencjackich

kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, dyplomu studiów jednolitych magisterskich. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu, według oceny na dyplomie ukończenia studiów w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzaj ąca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku, zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze i czasopismach branżowych. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Na studia przyjęte zostaną osoby, które zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.

 1. Etap:

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę będzie brany wynik korzystniejszy

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych w tabeli egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

matematyka

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

historia, biologia, wiedza o

0,5

1

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

II Etap:

 

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:

poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),

 

predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu,

 

intonacji, wysokości dźwięku i melodii).

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową sporządzon ą na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.

 

STARA MATURA

 

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.

I Etap:

Suma ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5

ocena dostateczna – 3 pkt.

ocena dobra – 4 pkt.

ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1 – 6

ocena mierna – 2, 6 pkt.

ocena dostateczna – 3,2 pkt.

ocena dobra – 3,8 pkt.

ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.

ocena celująca – 5 pkt.

II Etap:

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:

poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),

 

predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).

 

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową sporządzon ą na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.

 1. Etap:

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę będzie brany wynik korzystniejszy

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych w tabeli egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

matematyka

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

historia, biologia, wiedza o

0,5

1

 

 

społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

II Etap:

 

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:

poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),

 

predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).

 

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową sporządzon ą na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.

 

STARA MATURA

 

Postępowanie rekrutacyjne ma dwa etapy.

I Etap:

Suma ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne:

Skala 2-5

ocena dostateczna – 3 pkt.

ocena dobra – 4 pkt.

ocena bardzo dobra – 5 pkt.

Skala 1 – 6

ocena mierna – 2, 6 pkt.

ocena dostateczna – 3,2 pkt.

ocena dobra – 3,8 pkt.

ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.

ocena celująca – 5 pkt.

II Etap:

Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:

poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),

predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).

 

Każdy element sprawdzianu oceniany będzie w skali 0-15. Za pozytywny przebieg sprawdzianu praktycznego uznaje się uzyskanie minimum 8 punktów z każdego jego elementu. Niezaliczenie jednego elementu sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata.

Przy kwalifikacji na studia brane będą pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie nastąpi w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową sporządzon ą na podstawie sumy punktów etapu I i II. O przyjęcie nie mogą ubiegać się osoby z dysleksją.

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę będzie brany wynik korzystniejszy

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeżeli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych w tabeli egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

język polski (pisemny)

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, biologia,

 

matematyka, wiedza o

 

społeczeństwie

 

 


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

0,5

 

0,5


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1

1

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 

 

 

Kierunek studiów: PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Kierunek studiów: POLITOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

historia

 

0,5

1

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

język polski (pisemny),

0,25

0,5

 

matematyka, geografia

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii Polski i historii powszechnej po 1945 roku oraz wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym. Rozmowa punktowana jest w skali 0-10 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej 5 punktów.

 

Kierunek studiów: POLITOLOGIA

 

Specjalności: Comparative Politics, Global Security, Media and Politics, Europe in the World

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 

 

Kierunek studiów: POLITOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej oceny ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami politycznymi i społecznymi Polski i świata oraz kompetencji kandydata do studiowania na kierunku politologia na poziomie studiów drugiego stopnia. Rozmowa punktowana jest w skali 2-5. Wynik pozytywny wymaga otrzymania przynajmniej 3 punktów.

 

Kierunek studiów: POLITOLOGIA

 

Specjalności: Central and East European Studies, Democracy and Development in Europe and Caucasus, Political Communication, Public Administration, Public Policy

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

 

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

wiedza o społeczeństwie,

0,25

0,5

 

 

historia, matematyka,

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z pracy socjalnej lub innych niż praca socjalna nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca:

 1. umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez – 20 pkt.
 2. poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata, w szczególności w zakresie rozpoznawania problemów społecznych i socjalnych (na podstawie literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt.
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, między innymi w zakresie umiejętności dostrzegania i formułowania problemów społecznych i socjalnych oraz podstawowej znajomości sposobów ich rozwiązywania (na podstawie fragmentów książek i artykułów z dziedziny badań i teorii pracy socjalnej)

– 20 pkt.

Wynik pozytywny wymaga otrzymania co najmniej 30 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierunek studiów: PRAWO

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

Przedmiot 1 (jeden do wyboru)

historia, matematyka

0,5

1

 

 

 

 

Przedmiot 2 (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, język

0,25

0,5

 

polski (pisemny), geografia,

 

 

 

historia (jeśli w przedmiocie 1

 

 

 

została wybrana matematyka),

 

 

 

matematyka (jeśli w

 

 

 

przedmiocie 1 została wybrana

 

 

 

historia)

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Przyjęcie nastąpi w ramach ustalonego limitu. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: PRAWO

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: PRAWO

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna wieczorowa

 

Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book). Rozmowa kwalifikacyjna punktowana w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

 

 

 

 

 

 

Przedmiot (jeden do wyboru)

 

biologia, chemia, fizyka

0,5

1

 

 

geografia, historia, historia

 

 

 

 

sztuki, informatyka,

 

 

 

 

matematyka, wiedza

 

 

 

 

o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy nowożytny (pisemny)

 

dowolny

0,25

0,5

 

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na kierunku : zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5 punktów. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna wieczorowa

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć.

 

Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Współczynnik

Współczynnik

Przedmiot

dla poziomu

dla poziomu

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka

0,5

1

(jeden do wyboru)

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

0,5

1

 

 

 

dowolny inny przedmiot (pisemny) inny niż wybrany wyżej

0,25

0,5

 

 

 

 

Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Do podjęcia studiów uprawia dyplom licencjacki lub magisterski z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych ( w pierwszej kolejności absolwenci kierunku: publikowanie cyfrowe i sieciowe, twórcze pisanie i edytorstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) oraz dyplomem inżyniera kierunku informatyka. O przyj ęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość zagadnień współczesnej książki i informacji. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

 

Kierunek studiów: PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarna zaoczna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Do podjęcia studiów uprawia dyplom licencjacki lub magisterski humanistycznych lub spolecznych (w pierwszej kolejności absolwenci kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe, twórcze pisanie i edytorstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) oraz dyplomem inż yniera kierunku informatyka. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość zagadnień współczesnej książki i informacji. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Kierunek studiów: SINOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Przedmiot

 

 

język polski (pisemny)

 

język angielski (pisemny)

 

język łaciński i kultura antyczna

 

dowolny przedmiot (pisemny), w tym drugi język obcy, inny niż wymienione w tabeli


 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

 

0,5

 

0,5

0,25


 

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

 

1,0

1,0

1,0

0,5

 

 

uwaga: od kandydatów jest wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2. MATURA ZAGRANICZNA

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim. Rozmowa służy sprawdzeniu ogólnej wiedzy o społeczeństwie chińskim i Chinach (m.in. polityka narodzin od lat 80-TYCH XX w. do chwili obecnej, grupy etniczne w Chinach, geografia Chin, China Social Credit System, aktualne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne Chin. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-10 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie co najmniej 5 punktów.

 

Kierunek studiów: SLAWISTYKA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny

 

DYPLOM POLSKI

 

Dla kandydatów na kierunek slawistyka (dotyczy wszystkich specjalności) sporządzana jest jedna lista rankingowa według podanych poniżej kryteriów.

Studenci podczas składania dokumentów wybierają jedną z oferowanych w ramach kierunku specjalności: filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia czeska, filologia rosyjska, filologia ukraińska z językiem angielskim, ukrainistyka.

 

Na studia II stopnia przyjmowani są:

 1. na podstawie oceny na dyplomie w pierwszej kolejności absolwenci studiów I stopnia filologii chorwackiej z językiem serbskim, filologii chorwackiej, filologii serbskiej, filologii czeskiej, filologii rosyjskiej, filologii ukraińskiej specjalność: ukrainistyka oraz filologia ukraińska z językiem angielskim ukończonych na Uniwersytecie Wrocławskim.

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą:

absolwenci studiów I stopnia na kierunkach filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia chorwacka, filologia serbska, filologia czeska, filologia rosyjska, filologia ukraińska specjalność: ukrainistyka oraz filologia ukraińska z językiem angielskim prowadzonych na innych krajowych uniwersytetach.

O ile przewidziany limit miejsc nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą:

 1. na podstawie oceny z rozmowy kwalifikacyjnej

absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych lub społecznych prowadzonych na innych krajowych uniwersytetach.

Aby zdać rozmowę kwalifikacyjną należy uzyskać min. 3 punkty.

Rozmowę kwalifikacyjną zaliczoną na poziomie min. 3 punktów uznaje się za zdaną na ocenę dostateczną, 4 punktów na ocenę dobrą oraz 5 punktów na ocenę bardzo dobrą. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

 1. w przypadku wybrania specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim wymagana będzie znajomość języka chorwackiego lub serbskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: kultura popularna Chorwacji i krajów regionu, historia Chorwacji i Serbii;

 

 1. w przypadku wybrania specjalności filologia czeska wymagana będzie znajomość języka czeskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: czeski modernizm, czeski postmodernizm, kultura popularna Czech, historia Czech XX-XXI wieku;

 

 1. w przypadku wybrania specjalności filologia rosyjska (z możliwą opcją kształcenia: kształcenie modułowe

 

– przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I) wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: historia literatury rosyjskiej, współczesna literatura rosyjska, historia Rosji, kultura popularna Rosji (kinematografia, muzyka, sztuka);

 

 1. w przypadku wybrania specjalności ukrainistyka (z możliwą opcją kształcenia: kształcenie modułowe – przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I i II) wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: ukraiński modernizm, ukraiński postmodernizm, kultura popularna Ukrainy, historia Ukrainy XX-XXI wieku;

 

 1. w przypadku wybrania specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz języka angielskiego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: modernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), postmodernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), kultura popularna anglojęzycznego obszaru językowego, historia Ukrainy XX wieku.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Rozmowa kwalifikacyjna. Przed rozmową  kandydaci deklarują  wybór specjalności. Rozmowa będzie

punktowana w skali 2-5 pkt. Aby zdać rozmowę należy uzyskać min. 3 pkt. Rozmowę kwalifikacyjną

zaliczoną na poziomie min. 3 punktów uznaje się za zdaną na ocenę dostateczną, 4 punktów na ocenę

dobrą oraz 5 punktów na ocenę bardzo dobrą.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

 1. w przypadku wybrania specjalności filologia chorwacka z językiem serbskim wymagana będzie znajomość języka chorwackiego lub serbskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: kultura popularna Chorwacji i krajów regionu, historia Chorwacji i Serbii;

 

 1. w przypadku wybrania specjalności filologia czeska wymagana będzie znajomość języka czeskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: czeski modernizm, czeski postmodernizm, kultura popularna Czech, historia Czech XX-XXI wieku;
 2. w przypadku wybrania specjalności filologia rosyjska (z możliwą opcją kształcenia: kształcenie modułowe

 

– przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I) wymagana będzie znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: historia literatury rosyjskiej, współczesna literatura rosyjska, historia Rosji, kultura popularna Rosji (kinematografia, muzyka, sztuka);

 

 1. w przypadku wybrania specjalności ukrainistyka (z możliwą opcją kształcenia: kształcenie modułowe – przygotowanie do zawodu nauczyciela wariant I i II) wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: ukraiński modernizm, ukraiński postmodernizm, kultura popularna Ukrainy, historia Ukrainy XX-XXI wieku;
 2. w przypadku wybrania specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz języka angielskiego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca następujące zagadnienia: modernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), postmodernizm (Ukraina i wybrane kraje anglosaskie), kultura popularna anglojęzycznego obszaru językowego, historia Ukrainy XX wieku.

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie,

0,25

0,5

 

historia, matematyka,

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub innych niż socjologia nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca:

 1. umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez (na podstawie przedstawionej do rozmowy pracy licencjackiej) – 20 pkt.
 2. poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata (na podstawie literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt.

 

 1. predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa, między innymi w zakresie umiejętności dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych (na podstawie fragmentów książek i artykułów z dziedziny badań i teorii socjologicznych) – 20 pkt.

Wynik pozytywny wymaga otrzymania co najmniej 30 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA

 

Specjalność: Intercultural Mediation

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 

- dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

- którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 

 1. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

NOWA MATURA

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

Przedmiot

 

Współczynnik

Współczynnik

 

 

dla poziomu

dla poziomu

 

 

podstawowego

rozszerzonego

 

 

 

 

język polski (pisemny)

0,5

1

 

 

 

 

przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie,

0,25

0,5

 

historia, matematyka,

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4

 

 

 

 

 

MATURA ZAGRANICZNA

 

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kandydata do studiowania na kierunku socjologia ekonomiczna:

 

 • ogólna wiedza o społeczeństwie polskim (m.in. podstawowe przemiany społeczne i kulturowe, zmiany demograficzne, nierówności społeczne, przemiany gospodarcze (50% punktów),

 

 • umiejętność rozpoznawania i dyskusji na temat aktualnych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych (50% punktów).

Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 30% punktów.

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

 

Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych

 

DYPLOM POLSKI

 

O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

 

Do podjęcia studiów uprawnia dyplom licencjacki z socjologii lub innych niż socjologia nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca:

– umiejętność konceptualizacji problematyki badawczej i argumentowania przyjmowanych tez oraz wiedza z metodologii badań społecznych – 20 pkt.,

 

– poziom wiedzy i zainteresowania współczesnymi problemami Polski i świata, ze szczególnym

 

uwzględnieniem problematyki rozwoju zrównoważonego, zmian w konsumpcji oraz zachowań racjonalnych podmiotów gospodarczych (na podstawie literatury, publicystyki, prasy i innych środków masowego przekazu) – 20 pkt.,

– predyspozycje do wykonywania zawodu socjologa ekonomicznego, między innymi w zakresie

umiejętności dostrzegania i formułowania problemów socjologicznych i ekonomicznych (na podstawie

fragmentów książek i artykułów z dziedziny badań i teorii społecznych i ekonomicznych) – 20 pkt. Wynik pozytywny wymaga otrzymania co najmniej 30 punktów. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)