Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 82/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwala, co następuje:

§1

Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zatwierdza Informator studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Informator studiów na rok akademicki 2023/2024.

Rektor
Akademii Muzycznej
im. Stanis
ława Moniuszki
/-/
prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

 

Kierunki i specjalności

Studia stacjonarne I i II stopnia

Wydział I - Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: kompozycja

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: teoria muzyki

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Wydział II - Instrumentalny

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: gra na instrumencie Studia I stopnia 3-letnie

Specjalizacje: fortepian, organy, klawesyn, skrzypce historyczne, flety historyczne, fagot historyczny, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja

Specjalność: gra na instrumencie Studia II stopnia 2-letnie

Specjalizacje: fortepian, organy, klawesyn, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja

Wydział III - Wokalno-Aktorski

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: śpiew solowy

Studia I stopnia 4-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: musical

Studia I stopnia 4-letnie, II stopnia 2-letnie

 

Wydział IV - Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: dyrygentura chóralna

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: muzyka kościelna

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim Studia I stopnia 3-letnie

Specjalność: edukacja muzyczna z elementami arteterapii Studia II stopnia 2-letnie

Specjalność: rytmika

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalność: wokalistyka jazzowa

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: instrumentalistyka jazzowa Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalizacje: fortepian, saksofon, trąbka, puzon, gitara, wibrafon, skrzypce, akordeon, kontrabas/gitara basowa, perkusja

Specjalność: kompozycja i aranżacja jazzowa Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Kompozycji

Podyplomowe Studia w zakresie Instrumentalistyki Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej

Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej, specjalność: realizacja projektów artystycznych

 

Informacje ogólne


Celem działalności Akademii Muzycznej w Gdańsku jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra sztuki.

Akademia Muzyczna w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+. Dzięki niemu studenci począwszy od drugiego roku studiów I stopnia mają szansę studiować maksymalnie przez dwa semestry — w czasie trwania studiów — na jednej z ponad dziewięćdziesięciu partnerskich uczelni w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wymiana pedagogów w ramach tego samego programu pozwala studentom uczestniczyć w kursach wzbogacających tok zajęć. Lista uczelni partnerskich poszerza się z roku na rok i jest dostępna na stronie amuz.gda.pl.

Studia dla osób niebędących

obywatelami polskimi

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przyjmuje także na studia stacjonarne licencjackie i magisterskie oraz inne formy kształcenia kandydatów z zagranicy. Kandydaci polskiego pochodzenia z zagranicy, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu RP na studia I lub II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym, składają dokumenty do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem placówek konsularnych. Zasady podejmowania i odbywania studiów reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Informacje o rekrutacji 2023/2024

Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w internetowym systemie rejestracji kandydatów na studia trwa od 8 maja do 12 czerwca 2023 r.

Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie: 19-27 czerwca 2023 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminów

 

wstępnych na studia I i II stopnia

1. Zalogowanie do internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia (zwanego dalej „systemem rekrutacyjnym") dostępnego pod adresem amuz.gda.pl oraz wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego drogą elektroniczną do dnia 12 czerwca 2023 r.

UWAGA!

Załadowane do systemu rekrutacyjnego zdjęcie zostanie użyte w legitymacji studenckiej. Załączony plik musi spełniać następujące wymagania:

 • zdjęcie identyczne ze zdjęciem „na papierze" dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 • w kolorze,
 • format jpg,
 • wymiary 400 x 500 pikseli.
 1. Wniesienie do dnia 12 czerwca 2023 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

Wzór dokonywania przelewu:

Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Numer konta: indywidualny numer konta wygenerowany w systemie rekrutacyjnym Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, egzamin wstępny

Przykładowy tytuł przelewu: Jan Kowalski, Wydział II, lnstrumentalistyka, gra na instrumencie, egzamin wstępny

 1. Dostarczenie do dnia 12 czerwca 2023 r. wymaganych na poszczególnych wydziałach materiałów nutowych i nośników CD (szczegółowe wymagania znajdują się w części dotyczącej egzaminów wstępnych). Materiały można dostarczyć osobiście do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub Biura Działu Nauczania bądź też przesłać regularną pocztą (na kopercie należy koniecznie umieścić dopisek REKRUTACJA, imię i nazwisko kandydata oraz wydział, na który składane są dokumenty).

Wzór adresowania koperty:

REKRUTACJA

imię i nazwisko kandydata, Wydział (wystarczy numer I-IV)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk

 1. W przypadku kwalifikacji dokonywanej na podstawie nagrań, kandydaci są zobowiązani do dnia 12 czerwca 2023 r. załączyć w indywidualnym folderze wygenerowanym w systemie rekrutacyjnym wymagane materiały audiowizualne.
 2. W dniu egzaminu dostarczenie do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
 • wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego,
 • dowodu osobistego,
 • odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego (dotyczy Wydziału III - specjalności: śpiew solowy i musical oraz Wydziału IV - specjalności: rytmika i wokalistyka jazzowa),
 • programu egzaminu (dotyczy Wydziału II, III oraz Wydziału IV - specjalności: instrumentalistyka i wokalistyka jazzowa),
 • spisu repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki (dotyczy Wydziału II).

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są dostarczyć do dnia 6 lipca 2023 r. do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymienionych dokumentów:

 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
 • dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm, spełniające te same wymagania, co do dowodu osobistego lub paszportu, podpisane na rewersie imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz zagraniu wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).

Kandydaci na studia II stopnia, którzy w terminie do dnia 4 lipca 2023 r. złożą zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej zobowiązani są dostarczyć poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia do właściwego Biura Działu Nauczania w terminie do dnia 4 września 2023 r.

Kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów można poświadczyć za zgodność m.in. w biurach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, biurach Działu Nauczania czy Biurze Rektora.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)