Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Gdański Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 42/2022 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 70, art. 72, art. 79, art. 323 ust.1 oraz art. 444 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.)

 

Senat GUMed ustala na rok akademicki 2023/2024

 

następujące warunki i tryb rekrutacji:

 

Rozdział I

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 1

 

 1. Niniejsza Uchwała określa:

 

 1. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych;
 1. warunki oraz tryb rekrutacji;
 2. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;
 1. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
 1. kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w GUMed
 2. GUMed lub Uczelnia – Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. system ERK – system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów;
 1. konto ERK – indywidualne konto kandydata w systemie ERK, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 2. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 3. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;
 4. Matura Międzynarodowa (dalej „Matura IB”) – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 1. Matura Europejska (dalej „Matura EB”) – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 2. Matura zagraniczna – egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;
 1. listy rankingowe – listy tworzone odrębnie dla poszczególnych form, kierunków i poziomów studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy, kierunku i poziomu studiów;

 

 1. listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – listy kandydatów umieszczonych na listach rankingowych, oznaczonych w wyraźny sposób, którzy zostali zakwalifikowani przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do złożenia dokumentów będących warunkiem przyjęcia na studia;

 

 1. listy osób przyjętych na studia – listy osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w ramach danej formy, kierunku i poziomu studiów.
 1. Początek rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna się nie później niż 30.06.2023 r.

Zakończenie rekrutacji na wyżej wymienione studia w roku akademickim 2023/2024 ustala się na dzień:

31.08.2023 r.

Początek rekrutacji uzupełniającej na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024, na które nie został wypełniony limit miejsc w ramach rekrutacji podstawowej ustala się na dzień 01.09.2023 r.

 

Zakończenie rekrutacji uzupełniającej na wyżej wymienione studia w roku akademickim 2023/2024 ustala się na dzień: 15.10.2023 r.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące formy bezpośredniego składania dokumentów (doręczenie osobiste lub drogą pocztową) oraz terminy dotyczące:

 

 1. rejestracji on-line na studia w systemie ERK oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej,

 

 1. egzaminów wstępnych,

 

 1. wpisywania ocen i dostarczania dokumentów niezbędnych do tworzenia list rankingowych,

 

 1. płatności,

 

ustalane są corocznie przez Uczelnię, a następnie udostępniane w informatorach dla kandydatów na stronie internetowej Działu Rekrutacji w terminie do 31 maja 2023, zaś kandydaci zobowiązani są bezwzględnie się do nich stosować.

 

 1. Rejestracja kandydatów w procesie rekrutacji na Uczelnię odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system ERK.

 

 1. Na podstawie danych z rejestracji Uczelnia tworzy zbiorcze listy rankingowe. Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.

 

 1. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji. Wymóg ten nie dotyczy:

 

 1. studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, o przyjęcie na które mogą ubiegać się wyłącznie Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji.

 

 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki ustalane są:

 

 1. decyzją Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki – dot. kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny;

 

 1. decyzją Senatu GUMed – dot. pozostałych kierunków studiów.

 

Senat Uczelni nie ogranicza liczby miejsc na studia dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 

 1. Rektor GUMed podejmuje decyzje w sprawie:

 

 1. zmian limitów przyjęć ustalonych przez Senat GUMed na podstawie ust. 8 pkt 2 w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

 

 1. przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć;

 

 1. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

 

 1. W trakcie tworzenia list osób przyjętych na studia możliwe jest przekroczenie limitu przyjęć bądź jego niewypełnienie. W przypadku kandydatów z identyczną punktacją przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

 

 1. Dla kandydatów z taką samą punktacją na jednolite studia magisterskie – z wyłączeniem kierunku psychologia zdrowia, kierunku lekarskiego ED i farmaceutycznego ED, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna i fizjoterapia jest to wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Dla kierunku farmacja jest to wynik z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

 

 

 1. Zasady rekrutacji dla laureatów oraz finalistów olimpiad reguluje odrębna uchwała Senatu GUMed w sprawie warunków rekrutacji laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz olimpiad międzynarodowych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata będącego laureatem bądź finalistą wymienionych w tejże Uchwale olimpiad jest zarejestrowanie przez niego konta ERK i załączenie w systemie ERK (w formie plików pdf) skanów dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty tychże olimpiad.

 

 1. W podanym terminie rejestracji Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku polskim, zobowiązani są:

 

 1. założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/, oraz wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:

 

 1. podać dane osobowe oraz dane teleadresowe - Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.

 

 1. wybrać kierunek, poziom i formę studiów ;
 2. wpisać  oceny  z  wymaganych  przedmiotów  uzyskane  na  świadectwie  dojrzałości  bądź

 

zaświadczeniu z właściwego OKE o wynikach z egzaminu maturalnego bądź zaświadczeniu o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy

 

 1. standardzie CKE), (dotyczy również kandydatów z Maturą IB, nie dotyczy zaś kandydatów z maturą EB i maturą zagraniczną, oraz kandydatów na studia II stopnia). Kandydaci z maturą EB zobowiązani są w terminie rejestracji na studia załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów:

 

− świadectwo maturalne wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen; załączone powinny być wersje dokumentów w języku polskim.

 

Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są w terminie rejestracji na studia załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów:

 

 • uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w kraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku

 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach) wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen;

 

−     tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP;

 

 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane –

 

jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie;

 

−     jeżeli w państwie w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunku tożsamym do kierunku na który kandydat aplikuje wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP;

 

 1. Kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne oraz zdrowie środowiskowe i bhp - zobowiązani są załączyć w systemie ERK zaświadczenia (w formie plików pdf) zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych na poszczególne kierunki. Dane jakie mają znajdować się na zaświadczeniu precyzują zapisy tej Uchwały w części szczegółowej opisującej warunki i tryb rekrutacji na w/w kierunki. Zaświadczenia należy składać na formularzach ustalonych przez Dział Rekrutacji, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 1. umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ERK, ze zdjęciem kandydata spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego,

 

 1. wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji kandydatów, na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego koncie ERK.

 

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, czy na ten sam kierunek ale prowadzony w różnych formach, wtedy na potrzeby rekrutacji każdorazowo, oddzielnie dla każdego kierunku czy formy kandydat zobowiązany jest powtórzyć czynności opisane w punktach 1-2.

 

Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów i jest niezbędne do dopuszczenia kandydata do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego opisanych w części szczegółowej tej Uchwały. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

 

 1. W podanym terminie rejestracji kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku angielskim, zobowiązani są:

 

 1. założyć konto ERK w systemie rekrutacji on-line dostępnym na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: https://admission.mug.edu.pl/, oraz wypełnić i zatwierdzić znajdujący się w systemie ERK elektroniczny formularz rejestracyjny, w tym w szczególności:

 

 1. podać dane osobowe oraz dane teleadresowe - Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania,

 

 1. wybrać kierunek studiów oraz ich poziom,

 

 1. umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ERK, ze zdjęciem kandydata spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do paszportu.

 

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, wtedy na potrzeby rekrutacji każdorazowo, oddzielnie dla każdego kierunku kandydat zobowiązany jest powtórzyć powyższe czynności;

 

 1. załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów:

 

 1. uwierzytelnione świadectwo maturalne bądź jego odpowiednik (dokument powinien być opatrzony apostille, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w kraju będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub legalizacją konsularną w pozostałych przypadkach) wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen;

 

 1. jeżeli powyższy dokument jest napisany w języku innym niż j. polski bądź j. angielski - tłumaczenie świadectwa na język angielski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

 

 1. potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane – jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie;

 

 1. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych (co najmniej B2);

 

 1. kserokopię aktualnego paszportu;

 

 1. jeżeli w państwie w którym świadectwo zostało wydane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na kierunku tożsamym do kierunku na który kandydat aplikuje wymagane są wyniki dodatkowego egzaminu państwowego, kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z wynikami tego egzaminu wraz tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP.

 

Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów i jest niezbędne do dopuszczenia kandydata do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego opisanych w części szczegółowej tej Uchwały. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

 

 1. Do końca okresu rejestracji kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego i innych części osobistego konta ERK. Jeżeli w ostatnim dniu rejestracji brak jest zaksięgowania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunku GUMed lub potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia drogą mailową lub pocztową odpowiednio dowodu wniesienia opłaty lub wymaganych dokumentów do siedziby Działu Rekrutacji nie później niż w terminie wyznaczonym na dokonanie rejestracji (decyduje data doręczenia a nie wysłania). Adresy mailowe i pocztowy podane są do publicznej wiadomości na stronach: http://rekrutacja.gumed.edu.pl – dla kandydatów na studia z tokiem nauczania w języku polskim, oraz https://admission.mug.edu.pl – dla kandydatów na studia z tokiem nauczania w języku angielskim.

 

 1. System  ERK  zamyka  się  z  końcem  59  minuty  po  godzinie  23.00  czasu  urzędowego  na  obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rejestracji na dany kierunek, poziom i formę studiów.

Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupełnianie danych w systemie ERK jest niemożliwe.

 

 1. Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:

 

 1. opłata została wniesiona po terminie,

 

 1. kandydat zrezygnował w formie pisemnej z rekrutacji przed upływem terminu rejestracji - zamknięciem ERK na daną formę lub kierunek studiów w danym trybie rekrutacji,

 

 1. opłata nieprzypisana jest do żadnego formularza, tj. wolne środki. Wolne środki mogą być wynikiem dokonanej nadpłaty i/lub potwierdzenia wpłynięcia opłaty po zamknięciu okresu składania aplikacji,

 

 1. opłata została wniesiona przed wprowadzeniem ocen, które są zbyt niskie by można ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata zarejestrowanego w systemie rejestracji online GUMed (niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty), złożony w terminie do 30 dni od zamknięcia ERK, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 

 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej za

 

pośrednictweminformatorówdlakandydatównastronachDziałuRekrutacji

 

http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ lub https://admission.mug.edu.pl/. Nieprzystąpienie do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem 0 punktów z tego egzaminu.

 

 1. Rekrutację na dany kierunek studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane są na wniosek Dziekana przez Rektora GUMed. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę studentów lub podejmują decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Niedopuszczalne jest przyjęcie na dany kierunek, poziom i formę studiów Kandydata, który jest studentem Uczelni na danym kierunku, poziomie i formie studiów.

 

 1. Decyzja o nieprzyjęciu kandydata ma formę dokumentu elektronicznego i publikowana jest na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 2. Osoby kandydujące na studia z tokiem nauczania w języku polskim znajdujące się na liście osób

zakwalifikowanych na studia zobowiązane są, w wyznaczonym przez GUMed terminie, załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany następujących dokumentów, a następnie dostarczyć ich oryginały bezpośrednio lub drogą pocztową do Działu Rekrutacji:

 

 1. podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line, po wypełnieniu podania w wersji elektronicznej należy je wydrukować i podpisać;

 

 1. oryginalne świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokumentów wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie nieudostępniony GUMed w systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM)), a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jego oryginalny odpis (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokumentów wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie wystawiony przez Uczelnię inną niż GUMed);

 

 1. kandydaci na studia II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe i bhp zobowiązani są dostarczyć oryginał zaświadczenia (o którym była mowa w § 1 ust. 13 pkt 1 lit. d) zawierający potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych na poszczególne kierunki.

 

Oryginały i oryginalne odpisy świadectw i dyplomów będą zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 

 1. oryginalne zaświadczenie z OKE o wynikach z egzaminu maturalnego (dostarczenie tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie nieudostępniony GUMed w systemie Krajowego Rejestru Matur (KReM) oraz oryginalne świadectwo dojrzałości (dostarczenie tego uwierzytelnionego dokumentu wymagane jest od wszystkich zakwalifikowanych kandydatów ze starą maturą) – dotyczy kandydatów ze starą maturą; zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat może przedłożyć zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE);

 

 1. oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne – dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową IB, (dostarczenie tych uwierzytelnionych dokumentów wymagane jest jedynie w przypadku jeżeli dokument ten będzie nieudostępniony GUMed w systemie International Baccalaureate Information System (IBIS) ) (ibo.org);

 

 1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych (B2) – dotyczy osób z matura zagraniczną;

 

 1. jeden egzemplarz Katalogu opłat - który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie elektronicznej. Po zapoznaniu się ze znajdującą się tam treścią, należy go wydrukować i podpisać;

 

 1. kserokopię paszportu w przypadku cudzoziemców;

 

 1. potwierdzenie wpłaty za czesne (dotyczy studiów w formie niestacjonarnej, oraz cudzoziemców, którzy nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim);

 

 1. dokument  poświadczający  posiadanie  Europejskiej  Karty  Ubezpieczenia  Zdrowotnego,  polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro (dotyczy cudzoziemców przyjmowanych na studia stacjonarne w języku polskim).

 

Powyższe dokumenty kandydat załącza w formie plików pdf na swoim koncie ERK a następnie składa w siedzibie Działu Rekrutacji. Odwzorowanie cyfrowe dokumentu sporządza się w formacie PDF, zapewniając jego czytelność oraz stosując zasadę, zgodnie z którą jeden plik PDF odpowiada jednemu odwzorowywanemu dokumentowi.

 

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. Przewidywany jest odrębny termin na składanie dokumentów elektronicznych oraz odrębny termin na dostarczanie dokumentów bezpośrednio lub drogą pocztową. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Działu Rekrutacji, nie data stempla pocztowego.

 

 1. Osoby, które nie spełnią wymagań opisanych w § 1 ust. 24, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce przy aktualizacji listy rankingowej wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są w wyznaczonym przez GUMed terminie załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany kompletu dokumentów (takiego samego, jaki obowiązywał osoby znajdujące się na pierwotnej liście zakwalifikowanych § 1 ust. 24, a następnie dostarczyć do Działu Rekrutacji komplet dokumentów bezpośrednio lub drogą pocztową.

 

 1. Kandydaci zobowiązani są samodzielnie sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście rankingowej na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego aż do zakończenia rekrutacji oraz ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” i „starą maturą”, którzy w trakcie publikowania list rankingowych – do dnia opublikowania list przyjętych na dany kierunek studiów, uzyskają zmianę decyzji OKE o wynikach z egzaminu maturalnego - których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku  weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dostarczą do Działu Rekrutacji dokument potwierdzający tę decyzję, mogą wnioskować o korektę przeliczenia należnych im punktów i zmianę pozycji na kolejnej publikowanej liście rankingowej.

 

 1. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy kandydaci.

 

 

 1. W przypadku, gdy szczegółowe warunki i tryb rekrutacji przewidują egzamin wstępny, kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby.

 

 1. Szczegółowy tryb adaptacji formy egzaminu do potrzeb kandydatów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych określony jest w Uchwale nr 37/2020 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu

 

Medycznego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby kandydatów będących osobami z niepełnosprawnością lub przewlekle chorymi ubiegających się o przyjęcie na studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Rozdział II

 

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ

BEDĄCYCH PODSTAWĄ PROCESU KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

§ 2

 

 1. Wyniki kandydatów na studia prowadzone w języku polskim przelicza się następująco:

 

 1. „nowa matura”, zdawana w latach 2005-2023:

 

 1. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.
 2. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 0,6 punktu. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, który będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

 

 1. „stara maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym wyrażone w procentach:

 

 1. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.
 2. wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wyrażony w procentach będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 0,6 punktu. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, będzie przeliczany na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

 

W przypadku, gdy zamiast oryginalnego zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego kandydat przedkłada zaświadczenie o wyniku uzyskanym podczas egzaminów wstępnych w uczelni medycznej (egzaminy w standardzie CKE), wyniki wskazane na zaświadczeniu (określone w %) są przeliczane jak dla „nowej matury”.

 

 1. matura międzynarodowa (IB):

 

 1. wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym. Wynik wyrażony w skali od 1 do 7, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według tabeli:

 

Ocena na świadectwie IB - HL

Punkty rekrutacyjne GUMed

 

 

7

100

 

 

6

85,71

 

 

5

71,43

 

 

4

57,14

 

 

3

42,86

 

 

2

28,57

 

 

 

 1. Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym. Wynik wyrażony w skali od 1 do 7, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według tabeli:

 

Ocena na świadectwie IB - SL

 

Punkty rekrutacyjne GUMed

 

 

 

7

 

60

 

 

 

6

 

51,43

 

 

 

5

 

42,86

 

 

 

 

 

 

4

34,28

 

 

3

25,72

 

 

2

17,14

 

 

 

Wyjątek stanowi wynik z matury IB z matematyki zdawanej na poziomie SL (podstawowym), który będzie przeliczany na punkty według zasad dla poziomu HL.

 

 1. matura European Baccalaureate (EB):

 

 1. wynik ze świadectwa maturalnego EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym (przedmiot realizowany w zakresie 4-5 godzin tygodniowo) wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według zasady:

 

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych;

 

Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

 

 1. wynik ze świadectwa maturalnego EB – końcowy z danego przedmiotu realizowanego na poziomie podstawowym (przedmiot realizowany w zakresie 2-3 godzin tygodniowo) wyrażony w skali liczbowej od 1 do 10, dla wyników zaliczających egzamin, będzie przeliczany na punkty według zasady:

 

[wynik matury EB/10] x 60 = liczba punktów rekrutacyjnych;

 

Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym (przedmiot realizowany w zakresie 2-3 godzin tygodniowo), który będzie przeliczany na punkty według zasady:

 

[wynik matury EB/10] x 100 = liczba punktów rekrutacyjnych;

 

Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

 

 1. matura zagraniczna: wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Rozdział III

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ LEKARSKI

 

Tytuł I

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

 

§ 3

 

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich wynosi:

 1. na kierunku lekarskim 6 lat (12 semestrów),
 2. na kierunku lekarsko-dentystycznym 5 lat (10 semestrów).

 

§ 4

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z postępowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt (za każdy z 2 powyższych przedmiotów maksymalnie po 100 pkt).

 

Tytuł II

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

§ 5

 

Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne wynosi 3 lata (6 semestrów).

 

§ 6

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie:
  1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyki na poziomie podstawowym z innym przedmiotem na poziomie podstawowym: 160 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym z matematyką na poziomie podstawowym: 200 punktów.

 

Tytuł III

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

 

§ 7

 

Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Działu Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

 

§ 8

 

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich:

 1. na kierunku lekarskim wynosi 6 lat (12 semestrów),
 2. na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosi 5 lat (10 semestrów).

 

§ 9

 

Kandydatów na jednolite studia magisterskie niestacjonarne kierunków: lekarski i lekarsko-dentystyczny obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

 

Tytuł IV

 

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

§ 10

 

Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Działu Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

 

§ 11

 

Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne wynosi 3 lata (6 semestrów).

 

§ 12

 

Kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne na kierunku: techniki dentystyczne obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

 

Tytuł V

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ANGLOJĘZYCZNE

 

§ 13

 

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna korzystająca ze wsparcia upoważnionych agencji rekrutujących działających poza granicami kraju.

 

 1. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Rektora.

 

§ 14

 

 1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich anglojęzycznych na kierunku lekarskim wynosi 6 lat (12 semestrów).

 

 1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.

 

§ 15

 

 1. Kandydaci posiadający „nową maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym oraz posiadać z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik co najmniej 80%.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym, oraz posiadać na zaświadczeniu z OKE wynik co najmniej 80% z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, posiadający wyniki biologii i chemii, fizyki lub matematyki na poziomie podstawowym zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną).

 

 1. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na

poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) oraz wykazać ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologia oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka lub matematyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

 1. Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów poziomie B2, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski. Poziom CEFR B2 musi być potwierdzony certyfikatami: IELTS – co najmniej 6,5 pkt; TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt z testu (w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) lub równoważny.

 

Dla kandydatów z niżej wskazanych krajów brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny:

 

 1. dla kandydatów z Norwegii – 4;

 

 1. dla kandydatów ze Szwecji – C (VG);

 

 1. dla kandydatów z Danii – 7.

 

 1. dla kandydatów z pozostałych krajów Unii Europejskiej – angielskiego z poziomu rozszerzonego na egzaminie maturalnym musi być wyższa lub równa 80% (B2).

 

Jeżeli kandydat z w/w kraju nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

 

§ 16

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim mogą otrzymać maksymalną liczbę punktów:

 

 1. 60 pkt – za wyniki na świadectwie maturalnym (za każdy z 2 przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie po 30 pkt).

 

 1. 60 pkt – z części pisemnej egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii

 

 1. 10 pkt - z części ustnej egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii. Warunkiem znalezienia się na liście rankingowej osób kwalifikowanych do przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 60% z części ustnej egzaminu wstępnego.

 

2.    W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź uznać jako wyniki części pisemnej egzaminu wyniki egzaminu BioMedical Admissions Test (BMAT).

 

 

§ 17

 

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć do Działu Rekrutacji lub upoważnionych agencji rekrutujących, w wyznaczonym terminie, podanym na indywidualnym koncie ERK, następujące dokumenty:

 

 1. dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy;
 2. podpisany egzemplarz katalogu opłat;
 3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub dokument poświadczający:
  1. posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub

 

 1. objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

 

 1. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Rozdział IV

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 

Tytuł I

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

 

§ 18

 

Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunkach fizjoterapia i psychologia zdrowia wynosi 5 lat (10 semestrów).

 

§ 19

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku psychologia zdrowia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z języka polskiego oraz z dwóch przedmiotów do wyboru: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku psychologia zdrowia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z języka polskiego oraz z dwóch przedmiotów do wyboru: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie:
  1. w przypadku zdawania matury z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: 180 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i dwóch na poziomie podstawowym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i dwa inne przedmioty (w tym język polski) na poziomie podstawowym: 220 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i dwóch na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym, inny przedmiot na poziomie podstawowym i przedmiot na poziomie rozszerzonym: 260 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i dwa inne przedmioty (w tym język polski) na poziomie rozszerzonym: 300 punktów.

 

§ 20

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku fizjoterapia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka, język obcy, informatyka, matematyka. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku fizjoterapia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka, język obcy, informatyka, matematyka. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia jednolite magisterskie można zdobyć maksymalnie:
  1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;

 

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym i uzyskaniu punktów dodatkowych: 140 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie podstawowym: 160 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie podstawowym i uzyskaniu punktów dodatkowych: 180 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym: 200 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym i uzyskaniu punktów dodatkowych: 220 punktów.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia zobowiązani są przystąpić do egzaminu z pływania organizowanego przez GUMed. Zaliczenie egzaminu jest niezbędne do uczestniczenia w dalszych etapach rekrutacji. Za zaliczenie egzaminu nie przyznaje się dodatkowych punktów w procesie rekrutacji. Z obowiązku przystąpienia do egzaminu z pływania mogą zostać zwolnione osoby, które ukończyły szkolenie ratowników wodnych/instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego lub uzyskały stopień ratownika WOPR. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dostarczenie w terminie

 

rejestracji na studia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych/instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego lub zaświadczenia o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR.

 

 1. Egzamin z pływania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się według następujących zasad:

 

 1. wymagane jest przepłynięcie dystansu 50 m (dwie długości pływalni), dowolnym stylem (grzbiet, klasyczny, kraul, motylkowy);

 

 1. do próby kandydat przystępuje tylko raz;

 

 1. pływanie można rozpocząć skokiem startowym (nieobowiązkowe) lub startem z wody;
 2. minimum czasowe to 1 min. 25 sek. (85 sek.);
 3. do egzaminu kandydat przystępuje po rozgrzewce;

 

 1. egzamin oceniany jest w skali zaliczony/niezaliczony. Przepłynięcie wyznaczonego dystansu w czasie dłuższym niż 85 sekund (egzamin niezaliczony) dyskwalifikuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Tytuł II

 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

§ 21

 

Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia wynosi 3 lata (6 semestrów).

 

§ 22

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia na wszystkich kierunkach za wyjątkiem kierunku ratownictwo medyczne można zdobyć maksymalnie:

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie podstawowym: 160 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji

matematyka    na   poziomie   podstawowym   i   inny   przedmiot   na   poziomie   rozszerzonym:

200 punktów.

 

§ 23

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne można zdobyć maksymalnie:

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym i uzyskaniu punktów dodatkowych: 140 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie podstawowym: 160 punktów;


 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie podstawowym i uzyskaniu punktów dodatkowych: 180 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym:

200 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie rozszerzonym i uzyskaniu punktów dodatkowych: 220 punktów.

 

§ 24

 

Dotyczy kierunków:

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii i z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.

 

§ 25

 

Dotyczy kierunku:

 • ratownictwo medyczne:

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii i z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.

 

3)   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przystąpić do egzaminu z pływania organizowanego przez GUMed. Zaliczenie egzaminu jest niezbędne do uczestniczenia w dalszych etapach rekrutacji. Za zaliczenie egzaminu nie przyznaje się dodatkowych punktów w procesie rekrutacji. Z obowiązku przystąpienia do egzaminu z pływania mogą zostać zwolnione osoby, które ukończyły szkolenie ratowników wodnych/instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego lub uzyskały stopień ratownika WOPR. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dostarczenie w terminie rejestracji na studia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych/instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego lub zaświadczenia o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR.

 

 1. Egzamin z pływania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, odbywa się według następujących zasad:

 

 1. wymagane jest przepłynięcie dystansu 50 m (dwie długości pływalni), dowolnym stylem

 

(grzbiet, klasyczny, kraul, motylkowy);

 1. do próby kandydat przystępuje tylko raz;
 2. pływanie można rozpocząć skokiem startowym (nieobowiązkowe) lub startem z wody;
 3. minimum czasowe to 1 min. 25 sek. (85 sek.);
 4. do egzaminu kandydat przystępuje po rozgrzewce;

 

 1. egzamin oceniany jest w skali zaliczony/niezaliczony. Przepłynięcie wyznaczonego dystansu w czasie dłuższym niż 85 sekund (egzamin niezaliczony) dyskwalifikuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 26

 

Dotyczy kierunków:

 • elektroradiologia

 

 • dietetyka

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, informatyki, języka obcego, matematyki. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

§ 27

 

Dotyczy kierunków:

 • zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia

 

 • zdrowie środowiskowe

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, informatyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, matematyki. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

Tytuł III

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

§ 28

 

Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach:

 

 1. dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe i bhp wynosi 2 lata (4 semestry).

 

§ 29

 

 1. przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W  postępowaniu  kwalifikacyjnym  na  kierunki:  dietetyka,  pielęgniarstwo,  położnictwo,  zdrowie

publiczne, oraz zdrowie środowiskowe i bhp można zdobyć maksymalnie: 250 punktów.

 

§ 30

 

1.   Na studia II stopnia, kierunek dietetyka mogą być przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów I stopnia - kierunek dietetyka.

 

 1. Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów
  1. stopnia - kierunek pielęgniarstwo.
 2. Na studia II stopnia, kierunek położnictwo mogą być przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów
  1. stopnia - kierunek położnictwo.

 

 1. Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia,

 

 1. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków.

 

 1. Na studia II stopnia, kierunek zdrowie środowiskowe i bhp mogą być przyjmowani absolwenci studiów

 

 1. stopnia – kierunek zdrowie środowiskowe oraz kierunków pokrewnych (przynajmniej I stopnia). Decyzję o uznaniu kierunku za pokrewny każdorazowo podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 31

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek dietetyka, pielęgniarstwo lub położnictwo posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia kwalifikowani są na podstawie składowych:

 

 1. średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie z przedmiotów kończących się egzaminem - dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 6:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

 

 

3,00 – 3,49

40 pkt

 

 

3,50

50 pkt

 

 

3,51 – 3,99

55 pkt

 

 

4,00 – 4,49

70 pkt

 

 

4,50

85 pkt

 

 

4,51 – 4,99

95 pkt

 

 

5,00 – 6,00

100 pkt

 

 

 

 1. średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie z przedmiotów kończących się egzaminem - dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 5:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

 

 

3,00 – 3,49

40 pkt

 

 

3,50

55 pkt

 

 

3,51 – 3,99

65 pkt

 

 

4,00 – 4,49

80 pkt

 

 

4,50

90 pkt

 

 

4,51 – 4,99

95 pkt

 

 

5,00

100 pkt

 

 

 

 1. ocena z egzaminu licencjackiego:

 

Pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał z egzaminu dyplomowego:

 

 1. jeśli nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą przyznawane zgodnie z tabelą:

 

Ocena

punkty za

 

ocenę

dostateczny (3,0)

40 pkt

 

 

dostateczny plus (3,5)

55 pkt

 

 

dobry (4,0)

70 pkt

 

 

dobry plus (4,5)

85 pkt

 

 

bardzo dobry (5,0)•

100 pkt

 

 

 • lub ocena wyższa niż 5

 

 1. jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem.

      

 

Punkty za ocenę z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego będą przyznawane zgodnie z tabelą z § 31 pkt 2 lit. a).

 

Zaświadczenia zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych kandydat musi zamieścić systemie rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku nie umieszczenia zaświadczeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się punktów. Zaświadczenia należy składać na formularzach ustalonych przez Dział Rekrutacji (Załącznik nr 1).

 

 1. aktywność o charakterze naukowym:

 

 1. Udział w studenckim kole naukowym:

 

 • Za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział w studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma 5 punktów;

 

 • Za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział przez kolejny pełny rok akademicki w tym samym kole naukowym,

 

bądź udział w innym studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma kolejne 5 punktów;

 

 • Maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za tą aktywność wynosi 10 punktów.

 

 1. Publikacje naukowe:

 

 • Za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy filadelfijskiej (z IF) - należy załączyć skan pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma 10 punktów;

 

 • Za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza listy filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW - należy załączyć pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma 5 punktów;

 

 • Maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za tą aktywność wynosi 30 punktów.
 1. Aktywny udział w konferencjach naukowych:

 

 • Za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu) w konferencji naukowej kandydat otrzyma 5 punktów. W celu potwierdzenia udziału należy załączyć skan materiałów konferencyjnych zawierający (program konferencji z tytułami wystąpień i autorami, stronę tytułową materiałów konferencyjnych oraz abstrakt jeśli jest zawarty w materiałach). Konferencje, które nie wydają materiałów konferencyjnych (w formie papierowej lub elektronicznej) nie będą brane pod uwagę;

 

 • Maksymalna liczba punktów jaka może być przyznana za tą aktywność wynosi 10 punktów.

 

Opisane potwierdzenia aktywności o charakterze naukowym kandydat musi zamieścić w systemie rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik nr 1). W przypadku nieumieszczenia potwierdzeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się punktów za aktywności o charakterze naukowym.

 

O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje całkowita liczba punktów (składowa 1, 2, 3) otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 32

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek zdrowie publiczne lub zdrowie środowiskowe i bhp posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i im równorzędnych kwalifikowani są na podstawie składowych:

 

 1. średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie z przedmiotów kończących się egzaminem - dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 6:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

 

 

3,00 – 3,49

40 pkt

 

 

3,50

50 pkt

 

 

3,51 – 3,99

55 pkt

 

 

4,00 – 4,49

70 pkt

 

 

4,50

85 pkt

 

 

 

 

 

 

4,51 – 4,99

 

5,00 – 6,00


pkt 100 pkt

 

 1. średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie z przedmiotów kończących się egzaminem - dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 5:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

 

 

3,00 – 3,49

40 pkt

 

 

3,50

55 pkt

 

 

3,51 – 3,99

65 pkt

 

 

4,00 – 4,49

80 pkt

 

 

4,50

90 pkt

 

 

4,51 – 4,99

95 pkt

 

 

5,00

100 pkt

 

 

 

 1. ocena z egzaminu licencjackiego:

 

Pod pojęciem ocena z egzaminu licencjackiego rozumie się ocenę, którą kandydat otrzymał z egzaminu dyplomowego:

 

 1. jeśli nie miał obowiązku pisania pracy licencjackiej, punkty za ocenę będą przyznawane zgodnie z tabelą:

 

Ocena

punkty za ocenę

 

 

dostateczny (3,0)

40 pkt

 

 

dostateczny plus (3,5)

55 pkt

 

 

dobry (4,0)

70 pkt

 

 

dobry plus (4,5)

85 pkt

 

 

bardzo dobry (5,0)•

100 pkt

 

 

 

 • lub ocena wyższa niż 5

 

 1. jeśli kandydat miał obowiązek pisania pracy licencjackiej i zdawania egzaminu dyplomowego, punkty będą przyznane zgodnie ze wzorem.

     

Punkty za ocenę z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego będą przyznawane zgodnie z tabelą z § 32 pkt 2 lit. a).

 

Zaświadczenia zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych kandydat musi zamieścić systemie rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku nie umieszczenia zaświadczeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się punktów. Zaświadczenia należy składać na formularzach ustalonych przez Dział Rekrutacji (Załącznik nr 1).

 1. aktywność o charakterze naukowym:

 

 1. Udział w studenckim kole naukowym:

 

−     Za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział w studenckim kole naukowym przez okres pełnego roku akademickiego kandydat otrzyma 5 punktów;

 

 • Za potwierdzony przez stosowną jednostkę (Opiekun koła, Dziekan, Prorektor ds. studenckich), udział przez kolejny pełny rok akademicki w tym samym kole naukowym, bądź        udział   w   innym   studenckim    kole   naukowym   przez   okres   pełnego   roku akademickiego kandydat otrzyma kolejne 5 punktów;

−     Maksymalna   liczba   punktów   jaka   może   być   przyznana   za   tą   aktywność    wynosi

 

 1. punktów.
 1. Publikacje naukowe:

 

 • Za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach z listy filadelfijskiej (z IF) - należy załączyć skan pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma

 

 1. punktów;

 

 • Za autorstwo, bądź współautorstwo w jednej pracy opublikowanej w czasopismach spoza listy filadelfijskiej (bez IF), ale z listy MNiSW - należy załączyć pierwszej strony publikacji; kandydat otrzyma 5 punktów;

 

−     Maksymalna   liczba   punktów   jaka   może   być   przyznana   za   tą   aktywność    wynosi

30 punktów.

 1. Aktywny udział w konferencjach naukowych:

 

 • Za potwierdzony aktywny udział (wystąpienie, prezentacja plakatu) w konferencji naukowej kandydat otrzyma 5 punktów. W celu potwierdzenia udziału należy załączyć skan materiałów konferencyjnych zawierający (program konferencji z tytułami wystąpień i autorami, stronę tytułową materiałów konferencyjnych oraz abstrakt jeśli jest zawarty w materiałach). Konferencje, które nie wydają materiałów konferencyjnych (w formie papierowej lub elektronicznej) nie będą brane pod uwagę;

−     Maksymalna   liczba   punktów   jaka   może   być   przyznana   za   tą   aktywność    wynosi

 

 1. punktów.

 

Opisane potwierdzenia aktywności o charakterze naukowym kandydat musi zamieścić systemie rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik nr 1). W przypadku nie umieszczenia potwierdzeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się punktów za aktywności o charakterze naukowym.

 

O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje całkowita liczba punktów (składowa 1, 2, 3) otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Tytuł IV

 

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

§ 33

 

Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Działu Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

 

§ 34

 

Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia wynosi:

1)   kierunek dietetyka - 3 lata (6 semestrów).

 

§ 35

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, informatyki, języka obcego, matematyki. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie:

 

 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;

 

 1. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka na poziomie podstawowym i inny przedmiot na poziomie podstawowym: 160 punktów;

 

 1. przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, lub kombinacji matematyka    na   poziomie   podstawowym   i   inny   przedmiot   na   poziomie   rozszerzonym: 200 punktów.

 

 

 

Tytuł V

 

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

 

§ 36

 

Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Działu Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl.

 

 

§ 37

 

Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo wynosi 2 lata (4 semestry).

 

§ 38

 

 1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na studia stacjonarne II stopnia na tych samych kierunkach.

 

 1. O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Tytuł VI

 

STUDIA I STOPNIA ANGLOJĘZYCZNE

 

§ 39

 

 1. Rekrutacje na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna korzystając ze wsparcia upoważnionych agencji rekrutujących poza granicami kraju.

 

 1. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Rektora.

 

§ 40

 

 1. Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia wynosi 3 lata (6 semestrów).

 

 1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.

 

§ 41

 

 1. Kandydaci posiadający „nową maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek pielęgniarstwo zobowiązani są posiadać na świadectwie maturalnym wyniki z biologii, oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki jak również posiadać z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik co najmniej 80%.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym, oraz posiadać na zaświadczeniu z OKE wynik co najmniej 80% z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek pielęgniarstwo zobowiązani są posiadać na świadectwie maturalnym wyniki z biologii, języka angielskiego oraz z jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

 1. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek pielęgniarstwo zobowiązani są posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie wyniki z biologii, języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki oraz przystąpić do części ustnej egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

§ 42

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na studia I stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim mogą otrzymać maksymalną liczbę punktów:

 

 1. 90 pkt – za wyniki na świadectwie maturalnym (za ocenę z biologii i z jednego z przedmiotów opcjonalnych zgłoszonych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym - maksymalnie po 30 pkt, za ocenę z języka angielskiego maksymalnie 30 pkt).

 

 1. 20 pkt - z części ustnej egzaminu wstępnego w języku angielskim.

 

2.    W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 43

 

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć do Działu Rekrutacji w wyznaczonym terminie, podanym na indywidualnym koncie ERK, następujące dokumenty:

 

 1. dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
 2. podpisany egzemplarz katalogu opłat,
 3. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub dokument poświadczający:
  1. posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub

 

 1. objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

 

 1. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Rozdział V

 

ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

 

Tytuł I

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

 

§ 44

 

 1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku:

 

 1. farmacja wynosi 5,5 roku (11 semestrów - studia obejmują obowiązkową sześciomiesięczną praktykę w aptece ogólnodostępnej);

 

 1. analityka medyczna wynosi 5 lat (10 semestrów).

 

§ 45

 

 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku farmacja zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym z chemii oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku farmacja zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.

 

§ 46

 

 1. Kandydaci z "nową maturą" zdawaną w latach 2005-2023, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku analityka medyczna zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku analityka medyczna zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym.

 

§ 47

 

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z postępowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt (za każdy z 2 powyższych przedmiotów maksymalnie po 100 pkt).

 

Tytuł II

 

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

 

§ 48

 

Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunku:

 1. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny wynosi 2 lata;

 

 1. Sustainable Drug Discovery (studia wspólne, w programie Erasmus Mundus Joint Master) wynosi 2 lata.

 

§ 49

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i im równorzędnych kwalifikowani są w oparciu o następujące postępowanie:

 

 1. Pierwszym etapem jest stworzenie listy rankingowej kandydatów w oparciu o średnie ocen ze studiów.

 

 1. Kandydaci z pięcioma najwyższymi wartościami średniej ocen ze studiów przyjmowani są na studia bez udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydatom tym zostanie przyznany na liście osób zakwalifikowanych maksymalny wynik z postępowania kwalifikacyjnego (100 pkt).

 

 1. Do drugiego etapu - rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczane są osoby znajdujące się na miejscach od 6. do 51. listy rankingowej opisanej w pkt. 1 tego paragrafu. W uzasadnionych przypadkach

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Końcowa lista rankingowa tworzona jest na podstawie ostatecznego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, obliczanego według wzoru:

        ę                                = 0,4  . + 0,6  .,

 

gdzie:

a. = średnia ocen ze studiów (max. 100 pkt)

b. = ocena rozmowy kwalifikacyjnej (max. 100 pkt, wymagane min. 60 pkt)

 

Zakres chemii lub biologii (z zakresu studiów I stopnia) – (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt).

Umiejętności miękkie i motywacja do podjęcia studiów – (max. 50 pkt, wymagane min. 30 pkt).

 

 1. średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie z przedmiotów kończących się egzaminem - dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 6:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

 

 

3,00 – 3,49

40 pkt

 

 

3,50

50 pkt

 

 

3,51 – 3,99

55 pkt

 

 

4,00 – 4,49

70 pkt

 

 

4,50

85 pkt

 

 

4,51 – 4,99

95 pkt

 

 

5,00 – 6,00

100 t

 

 

 

 1. średnia ocen ze studiów - liczona jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych wyłącznie z przedmiotów kończących się egzaminem - dla kandydatów, u których obowiązywała skala ocen 3 do 5:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

 

 

3,00 – 3,49

40 pkt

 

 

3,50

55 pkt

 

 

3,51 – 3,99

65 pkt

 

 

4,00 – 4,49

80 pkt

 

 

4,50

90 pkt

 

 

4,51 – 4,99

95 pkt

 

 

5,00

100 pkt

 

 

 

 

 

Zaświadczenie zawierające potwierdzone dane o składowych niezbędnych w procesie tworzenia list rankingowych kandydat musi zamieścić w systemie rekrutacji on-line w formie załączników (pliki pdf) w trakcie rejestracji, gdyż będą one niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku nieumieszczenia zaświadczeń do zakończenia okresu rejestracji kandydatowi nie przyznaje się punktów. Zaświadczenia należy składać na formularzach ustalonych przez Dział Rekrutacji (Załącznik nr 1).

 

§ 50

 

Na studia II stopnia, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny mogą być przyjmowani absolwenci studiów:

 

 1. I stopnia:
  1. chemia i kierunki pokrewne
  2. biologia i kierunki pokrewne
  3. biotechnologia
  4. dietetyka
  5. technologia żywności i żywienia człowieka

 

 1. fizyka i kierunki pokrewne
 2. inżynieria i kierunki pokrewne
 3. kosmetologia

 

 1. jednolitych magisterskich:

 

 1. analityka medyczna

 

 1. biotechnologia

 

 1. farmacja

 

 1. lekarski.

 

§ 50a

 

Rekrutację na kierunek Sustainable Drug Discovery prowadzi Uniwersytet w Gandawie (Ghent University, Belgia) – na zasadach określonych w Programme Handbook.

 

Tytuł III

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ANGLOJĘZYCZNE

 

§ 51

 

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna korzystająca ze wsparcia upoważnionych agencji rekrutujących poza granicami kraju.

 

 1. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Rektora.

 

§ 52

 

 1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich anglojęzycznych na kierunku farmacja wynosi: 5,5 roku (studia obejmują obowiązkową sześciomiesięczną praktykę w aptece ogólnodostępnej).

 

 1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.

 

§ 53

 

 1. Kandydaci posiadający „nową maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek farmacja zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: chemii

 

 1. jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, fizyki, matematyki oraz posiadać z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik co najmniej 80%.
 1. Kandydaci posiadający „starą maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku farmacja zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: biologii, fizyki lub matematyki, również na poziomie rozszerzonym, oraz posiadać na zaświadczeniu z OKE wynik co najmniej 80% z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek farmacja zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: chemii i jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, fizyki, matematyki oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

 

 1. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek farmacja zobowiązani są przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim oraz wykazać ukończenie w szkole średniej i/lub w trakcie kształcenia uzupełniającego kursów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: chemia oraz z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, fizyka lub matematyka, potwierdzone zaświadczeniem z oceną lub wykazane na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

 1. Posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na umożliwiającym odbywanie studiów poziomie B2, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski. Poziom CEFR B2 musi być potwierdzony certyfikatami: IELTS – co najmniej 6,5 pkt; TOEFL iBT – co najmniej 87 pkt i co najmniej 3,5 pkt z pracy pisemnej TWE, TOEFL PBT – co najmniej 510 pkt z testu

 

(w systemie komputerowym co najmniej 180 pkt) lub równoważny.

 

Dla kandydatów z niżej wymienionych krajów brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z niżej wymienionych:

 

 1. dla kandydatów z Norwegii – 4;

 

 1. dla kandydatów ze Szwecji – C (VG);
 2. dla kandydatów z Danii – 7;

 

 1. dla kandydatów z pozostałych krajów Unii Europejskiej – ocena z języka angielskiego z poziomu rozszerzonego na egzaminie maturalnym musi być wyższa lub równa 80% (B2).

 

Jeżeli kandydat z tych krajów nie posiada co najmniej wskazanej oceny z języka angielskiego, zobowiązany jest przedstawić ww. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

 

§ 54

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim mogą otrzymać maksymalną liczbę punktów:

 

 1. za wyniki na świadectwie maturalnym max. 60 pkt, (za każdy z 2 przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie po 30 pkt);

 

 1. ocena rozmowy kwalifikacyjnej max. 40 pkt, (wymagane min. 24 pkt), w tym:

 

 1. Zakres chemii i biologii (z zakresu studiów szkoły średniej) – (max. 20 pkt, wymagane min. 12 pkt),

 

 1. Umiejętności miękkie i motywacja do podjęcia studiów – (max. 20 pkt, wymagane min. 12 pkt).

 

2.    W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 55

 

Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć do Działu Rekrutacji lub upoważnionej agencji rekrutującej, w wyznaczonym terminie, podanym na indywidualnym koncie ERK, następujące dokumenty:

 

 1. dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
 2. podpisany egzemplarz katalogu opłat,

 

 1. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument poświadczający:
  1. posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

 

 1. objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

 

 1. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Rozdział VI

 

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

 

§ 56

 

Zasady, na których cudzoziemcy mogą odbywać studia w Polsce określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

 

§ 57

 

Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy:

 1. na studia jednolite magisterskie i I stopnia: legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły za

 

granicą, uprawniającym do podjęcia studiów licencjackich lub magisterskich w państwie, w którym został wydany;

 

 1. na studia II stopnia: legitymujący się dyplomem studiów I stopnia uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia;

 

 

 1. w obu powyższych przypadkach niezbędne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów.

 

§ 58

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wymienione w § 60 na podstawie:

 

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 

 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez GUMed, na zasadach określonych w tych umowach;

 

 1. decyzji ministra;

 

 1. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 

 1. decyzji administracyjnej Rektora GUMed.

 

§ 59

 

Cudzoziemiec zakwalifikowany na studia w języku polskim:

 

 1. ponosi opłatę za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim,

 

 1. może być zwolniony z opłat, za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, na zasadach określonych w umowie między GUMed a inną uczelnią albo w umowie międzynarodowej, lub jeżeli spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 

 1. cudzoziemiec uzyskał stosowną decyzję administracyjną rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;

 

 1. cudzoziemiec uzyskał stosowną decyzję ministra lub decyzję dyrektora NAWA (w odniesieniu do jej stypendystów);

 

 1. cudzoziemiec jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. cudzoziemcowi, udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 

 1. cudzoziemcowi, udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

 

 1. cudzoziemiec, posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. cudzoziemiec – posiada certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

 

 1. jest posiadaczem Karty Polaka lub osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 

 1. cudzoziemiec jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 60

 

Kandydaci cudzoziemcy podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co kandydaci z obywatelstwem polskim i mogą podjąć studia, jeżeli:

 

 1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce, lub

 

 1. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

 

 1. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub

 

 1. posiadają  potwierdzenie  pokrycia  przez  ubezpieczyciela  kosztów  leczenia  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

Rozdział VII

 

§ 61

 

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale a odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor.

 

 

Rozdział VIII

 

Tytuł I

 

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII (UG - GUMed)

 

§ 62

 

 1. Studia na kierunku biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia trwają 3 lata.
 2. Studia na kierunku biotechnologia – studia stacjonarne II stopnia trwają 2 lata.

 

§ 63

 

Rekrutację prowadzi Uniwersytet Gdański – na zasadach określonych w stosownej Uchwale Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Rozdział IX

 

§ 64

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:

 

 1. Zaświadczenia dla celów rekrutacyjnych na studia II stopnia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

 

 

Przewodniczący Senatu GUMed

prof. dr hab. Marcin Gruchała

Rektor

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)