Zasady rekrutacji na AMW 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Marynarki Wojennej rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

 

UCHWAŁA NR 19/2022 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na rok akademicki 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 574 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą", uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej „Akademią", ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków cywilnych studiów wyższych' w Akademii na rok akademicki 2023/2024.

§2

Zasady ogólne

1. Akademia prowadzi rekrutację na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja, zwana dalej „Komisją Rekrutacyjną".

3. Komisja Rekrutacyjna:

 1. organizuje i przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w zarządzeniu rektora;
 2. dokumentuje przebieg      post
  ępowania kwalifikacyjnego sporządzając protokół.
  Odpowiedzialnym za sporządzenie protokołu jest przewodniczący zespołu ds. rekrutacji na kierunek lub kierunki prowadzone przez dany Wydział. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej biorący udział w danej czynności postępowania. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej przekazuje podpisane protokoły do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kształcenie na danym kierunku studiów, gdzie są one archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 3. podejmuje decyzje o wpisie kandydata na listę studentów;
 4. podejmuje decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora.

§3

 1. Akademia prowadzi postępowanie rekrutacyjne w sposób zdalny, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej „rekrutacją online".
 2. Akademia sprawdza zgodność podanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości poprzez integrację systemu rekrutacji online z Krajowym Rejestrem Matur (KReM). Kontrola zgodności dotyczy tylko osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości w trybie nowej matury.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1) wniosła opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której tryb wpłaty zostanie określony w zarządzeniu rektora;

1 Pod pojęciem cywilnych studiów wyższych należy rozumieć studia wyższe inne niż prowadzone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, dla których warunki i tryb rekrutacji ustala się zgodnie z art. 443 Ustawy.

 

2) terminowo złożyła w systemie rekrutacji online:

 1. skan świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, lub dokumentu równorzędnego, uznanego odrębnymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i uzyskała ww. świadectwo w trybie starej matury lub uzyskała je poza granicami Polski;
 2. skan dyplomu ukończenia studiów — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, a ukończyła studia na uczelni innej niż Akademia;
 3. skan zaświadczenia o uzyskanej w toku studiów średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, a ukończyła studia na uczelni innej niż Akademia;
 4. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;
 5. skan dokumentu uprawniającego cudzoziemca do odbywania studiów bezpłatnie na zasadach obowiązujących obywatela polskiego — opcjonalnie - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;
 6. załączyła kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - w formie elektronicznej, o rozdzielczości, co najmniej 492x610 pikseli i wielkości maksymalnej 2.5 MB.
 1. Akademia zastrzega sobie prawo do rozszerzenia katalogu dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, a informacja o takiej zmianie opublikowana zostanie na nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji w formie elektronicznej.
 1. W przypadku niezgodności podanych przez kandydata informacji zweryfikowanych w systemie KReM, Akademia zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata do przedstawienia złożonych w systemie rekrutacji online oryginałów dokumentów do wglądu Komisji Rekrutacyjnej.

§4

 1. W Akademii, na podstawie art. 323 ust. 1 Ustawy, mają prawo kształcić się cudzoziemcy.
 2. W Akademii, na podstawie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. ()pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 r., poz. 583) mają prawo kształcić się obywatele polscy lub obywatele ukraińscy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest uznawany za legalny, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy.
 3. Warunkiem przyjęcia na studia osób wymienionych w §4 ust.2, jest oświadczenie, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię oraz pozytywnie zdany przed komisją powołaną przez kierownika Studium Języków Obcych, egzamin z języka polskiego na poziomie B2. Odpowiednie okresy tych studiów mogą zostać uznane w drodze weryfikacji efektów uczenia się, określonych Uchwałą nr 17/2021 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 czerwca 2021 r.
 4. Warunkiem koniecznym do podjęcia studiów w Akademii przez cudzoziemca jest uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie jego wstępu na teren uczelni wydanej przez Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego na podstawie obowiązujących przepisów wojskowych2 oraz spełnieniu pozostałych warunków rekrutacji.
 5. Za dopełnienie czynności związanej z uzyskaniem opinii, o której mowa w ust. 4 odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, który jest również odpowiedzialny za przygotowanie decyzji, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 2 Decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.MON z 2017 r. poz. 18 z późn. zm.)

 

 

 

§ 5

 1. ❑ przyjęcie na studia w Akademii mogą ubiegać się również osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się.
 2. Warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się oraz organizację

potwierdzania efektów uczenia się w Akademii, określa Uchwała nr 17/2021 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 czerwca 2021 r.

§ 6 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu AMW3 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, są obowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w §3 ust.3 dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na dane studia.

§ 7

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu:

 1. świadectw dojrzałości albo świadectw dojrzałości i zaświadczeń ❑ wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
 2. świadectw dojrzałości i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie

nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1327 z późn.zm.);

 1. świadectw lub innych dokumentów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się ❑ przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ustawy, o której mowa pkt 2;
 2. świadectw lub innych dokumentów uznanych za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019 r., poz.1700 z późnim.).

2. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym osób posiadających świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1.

3. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych przedmiotów, za podstawę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, przeliczoną na punkty kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego języka obcego nowożytnego4 przyjmuje się wynik maturalny najkorzystniejszy dla kandydata.

§ 8

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty kwalifikacyjne nalicza się w sposób określony w załączniku nr 2.
 2. Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.

3 Uchwała Nr 13/2022 Senatu AMW z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię.

4 Języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

 

 

§ 9 

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów określonych wyższą wartością współczynnika oznaczonego pogrubioną czcionką dla danego kierunku studiów, przedstawionego w załączniku nr 1.

§ 10

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne drugiego stopnia

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.
 3. Osoby ubiegające się ❑ przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po przyjęciu na studia, mogą zostać zobligowane do uzupełnienia efektów uczenia się w trybie i terminie określonym w decyzji prodziekana ds. kształcenia i studenckich.

§11
Postępowanie kwalifikacyjne - studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

§12

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podstawowej

1. Terminy rekrutacji podstawowej na jednolite studia magisterskie oraz stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

 1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 1 czerwca 2023 r.;
 2. zakończenie rekrutacji podstawowej — 14 lipca 2023 r.

2. Terminy rekrutacji podstawowej na stacjonarne studia drugiego stopnia (rozpoczęcie studiów od semestru letniego):

 1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 2 stycznia 2024 r.;
 2. zakończenie rekrutacji podstawowej — np. 16 lutego 2024 r.

3. Terminy rekrutacji podstawowej na niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

 1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 1 czerwca 2023 r.;
 2. zakończenie rekrutacji podstawowej — 21 września 2023 r.

§13
Rekrutacja dodatkowa

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc ustalonego decyzją rektora, o której mowa w § 15 ust. 1, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej decyduje o przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej, ustala jej harmonogram i podaje go do publicznej wiadomości na https://www.amw.ddynia.pl/index.php/kandydatistudia-cywilne oraz tablicach ogłoszeń z zachowaniem zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

§14
Rekrutacja uzupełniająca

1. Rektor poprzez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie — biorąc pod uwagę limity przyjęć określone w decyzji rektora w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych — dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki 2023/2024, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 1327 z późn.zm.).

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o której mowa w ust. 1 ustala przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem, że zakończenie powinno nastąpić nie później niż 10 marca 2024 r.
 2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 3.
 3. Osoba przyjęta na studia w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje studia z uwzględnieniem wymogu uzupełnienia treści programowych wynikających z programu kształcenia - w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

§15

 1. Rektor określi liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Rektor powoła Komisję Rekrutacyjną na rok 2023.

§16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do uchwały Senatu AMW Nr 19/2022

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie - przeliczanie wyników egzaminu maturalnego

 1. Wynikiem kwalifikacji jest liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przeliczenia właściwych wyników maturalnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 uchwały.
 2. Wynik kwalifikacji stanowi suma iloczynów wyników maturalnych oraz właściwych współczynników dla każdego wymaganego przedmiotu, z uwzględnieniem poziomu, na którym zdawano egzamin maturalny (P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony).

Przykład: postępowanie kwalifikacyjne na kierunek nawigacja

Wynik maturalny z matematyki - 60% na poziomie rozszerzonym, wynik maturalny z języka niemieckiego - 40% na poziomie podstawowym Obliczenia: (60'1,6) + 40*0,5 = 116 punktów kwalifikacyjnych

Kierunek studiów

Przedmioty maturalne stanowiące podstawę kwalifikacji oraz poziom, na którym zdawano egzamin maturalny

matematyka

matematyka
lub
informatyka

fizyka/fizyka

i astronomia/
informatyka/
geografia'

historia

wiedza
o społeczen-
stwie

wiedza s,        o    poleczeń-

stwie lub

informatyka

wiedza

o spo
łeczeń-
stwie lub
geografia

j
ęzyk
polski

j
ęzyk
angielski'

j
ęzyk obcy
nowożytny'

 

PR

P

R

P

R

P

R

P

R

 

PR

P

R

 

PR

P

R

P

R

nawigacja

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

geodezja i kartografia

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

hydrografia morska

1

1,5

 

 

0,6

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,6

informatyka

 

 

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

mechanika i budowa maszyn

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

mechatronika

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

automatyka i robotyka

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

stosunki międzynarodowe

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

wojsko w systemie służb publicznych

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

zarządzanie kapitałem ludzkim

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

pedagogika

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

bezpieczeństwo narodowe

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

0,5

0,8

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

0,5

0,8

 

 

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

 

 

0,5

0,8

 

 

1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

5 Jeden przedmiot do wyboru spośród wymienionych

6 W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane na tzw. poziomie dwujęzycznym, wynik maturalny mnożymy przez współczynnik 1,75.

 

Metody przeliczania ocen ze świadectwa maturalnego na punkty kwalifikacyjne

 

I.                                   Sposób zamiany ocen uzyskanych na w trybie starej matury na punkty kwalifikacyjne

raz sposób zamiany ocen widniejacych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalne) (ponadpodstawowej) na punkty kwalifikacyjne

1. W przypadku gdy:

 1. kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (tryb nowej matury} któregoś z wymaganych przedmiotów - przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły;
 2. kandydat zdawał na egzaminie maturalnym wymagany przedmiot w części pisemnej albo ustnej (tryb starej matury),

zamiana ocen na punkty kwalifikacyjne odbywa się na podstawie poniższej tabeli.

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

skala ocen od 2 do 5
(matura do 1991 r.)

skala ocen od 1 do 6
(matura po 1991 r.)

2

-

30

3

40

50

4

85

75

5

100

90

6

-

100

 

2. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w formie pisemnej oraz ustnej z danego przedmiotu, jako podstawę zamiany (ocenę) należy przyjąć średnią arytmetyczną obu ocen.

II.                     Sposób przeliczenia ocen uzyskanych z matury międzynarodowej na punkty kwalifikacyjne

Punkty uzyskane na Maturze
Międzynarodowej

Punkty kwalifikacyjne

3

30

4

50

5

70

6

85

7

100

 

III.                   Sposób przeliczenia ocen uzyskanych na zagranicznym świadectwie maturalnym na punkty

kwalifikacyjne.

Punkty kwalifikacyjne kandydatów posiadających zagraniczne świadectwo maturalne obliczane są jako liczba punktów zaokrąglona do najbliższej wartości całkowitej wyniku zależności:

wynik = (PILp)* (La-1)* M I (Lm-1)

M       — maksymalna liczba punktów kwalifikacyjnych,

Lm — liczba poziomów skali występujących na świadectwie zagranicznym (np. Lm = 4 dla skali ocen 2-5, Lm = 6 dla skali ocen A-F),

La — numer poziomu skali na świadectwie zagranicznym uzyskany przez kandydata, przy czym poziom nr 1 odpowiada najniższemu wynikowi wg danej skali ocen,

Lp — liczba poziomów trudności egzaminu (np. dwa poziomy — podstawowy, rozszerzony lub higher level, subsidiary level; trzy poziomy — higher level, ordinary level, foundation). Dla jednego poziomu wartość Lp=P=1,

P       numer poziomu trudności którego wynik jest przeliczany na punkty, przy czym wartość

1 odpowiada najniższemu poziomowi występującemu w skali poziomów trudności.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)