Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Morski w Gdyni rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Morskiej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 134/XVII SENATU UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Senat uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2023/2024:

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom (studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata albo drugiego stopnia, umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera) i profil kształcenia (praktyczny, ogólnoakademicki) w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 3. Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego:
 1. podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. Kryteria rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (zwanego dalej również UMG) i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów. Kryteria rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni i stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku przepisanym do tej samej dyscypliny wiodącej. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata posiadającego dyplom z innej dyscypliny studiów podejmuje dziekan. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów uczenia się niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów II stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.

 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki i poziomy kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na następny rok akademicki określa Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do 31 maja 2023 r.
 2. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.umg.edu.pl .
 3. Rekrutacja rozpoczyna się od 04.05.2023 r. (zgłoszenia elektroniczne) i trwa do 27.07.2023 r. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 11.09.2023 r. i trwa do 29.09.2023 r. (także dla absolwentów, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy). Rekrutacja na semestr letni 2023/2024 rozpoczyna się 04.12.2023 r. (zgłoszenia elektroniczne) i kończy się w lutym 2024 r.
 4. Rektor UMG ustala, w drodze zarządzenia, szczegółowy harmonogram rekrutacji, który podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej UMG w terminie do 30 maja 2023 r.
 5. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne poziomy i formy studiów oraz wymagane dokumenty określają odpowiednio załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały.
 6. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz innych określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 7. Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na ogólnych zasadach, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości (lub świadectwo równorzędne) uprawniające go do podjęcia studiów wyższych w kraju wystawienia świadectwa. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację kurator oświaty.
 8. Kandydat, o którym mowa w ust. 10, który przed początkiem nowego roku akademickiego nie przedstawi świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa równorzędnego) może być dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę średnią za granicą stwierdzającego, że otrzyma w danym roku wymagane świadectwo po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez właściwą ze względu na miejsce wystawienia zaświadczenia polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski.
 9. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki i formy studiów w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną, której wysokość jest ustalana zgodnie z właściwymi przepisami.

14. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. W przypadku, gdy studia nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna, na wniosek kandydata, zostanie zwrócona.

15. W terminach określonych w terminarzu rekrutacji, wydziałowe komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy przyjętych (lista studentów) na dany wydział (kierunek), poziom i formę studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami rekrutacji przedstawionymi w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

   16. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o kolejności na liście decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów według następującej kolejności: matematyka, fizyka, chemia, j. angielski.

17. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów jest listą osób przyjętych na studia w drodze rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia, podawana jest do wiadomości po zakończeniu procesu rekrutacji.

18. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

19. Wyniki postepowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

20. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora wnoszone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

21. Odwołanie do Rektora składa się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

22. Podstawą przyjęcia odwołania przez Rektora jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

23. Z przebiegu postępowania odwoławczego sporządza się:

 1. decyzję administracyjną o nie rozpatrywaniu odwołania ze względów proceduralnych wraz z uzasadnieniem;
 2. decyzję administracyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu na dany rodzaj i kierunek studiów wraz z uzasadnieniem.

24. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek poziom i formę studiów, Rektor może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy z powodu braku miejsc nie zostali przyjęci na inny kierunek studiów.

25. Komisjami właściwymi do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej są komisje wydziałowe, powołane do przeprowadzenia rekrutacji w terminie podstawowym.

26. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

27. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji, decyzje podejmuje Rektor.

28. Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Podejmowanie studiów przez cudzoziemców

29. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (rankingu). Uniwersytet Morski w Gdyni może skierować studentów na rok „zerowy" w celu nauki języka polskiego oraz powtórki z matematyki, fizyki i j. angielskiego.

30. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej Rektora.

31. Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca — obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca — posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), na poziomie biegłości językowej co naj mniej C 1;
 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

9) obywateli Ukrainy objętych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583).

32. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej Rektora;
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna

33. Rekrutacje na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez Rektora. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych nadzoruje Rektor.

34. Przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej powołuje Rektor.

35. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

 1. przyjmowanie (wydawanie) dokumentów od kandydatów na studia i potwierdzenie ich przyjęcia;
 2. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 4. sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie rekrutacji;
 5. ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego.

36. Wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia dokumentów kandydata, jeżeli dokumenty są niekompletne, składane są po terminie (decyduje data dostarczenia) lub do dokumentów nie dołączono dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

37. Wydziałowa komisja rekrutacyjna potwierdza przyjęcie dokumentów.

38. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje dokumenty kandydatom zgłaszającym się po nie osobiście albo ich przedstawicielom posiadającym pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie. Odbiór dokumentów kwituje kandydat lub upoważniony przedstawiciel.

39. Na zakończenie postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna przygotowuje:

 1. listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów, z uwzględnieniem laureatów i finalistów olimpiad;
 2. listę osób przyjętych (lista studentów) na dany kierunek, poziom i formę studiów;
 3. imienne decyzje administracyjne o nieprzyjęciu na studia kandydata podpisane przez przewodniczącego komisji.

Kopie list wymienionych w pkt 1 i 2 komisja rekrutacyjna przekazuje się do Rektora.

40. Listy przyjętych na studia (lista studentów) podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz Rektor.

41. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza protokół dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów, w tym:

1) wykaz kandydatów przyjętych na dany kierunek;

 

2) wykaz kandydatów nieprzyjętych na studia.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie. Protokół zatwierdza Rektor.
 2. Wszystkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być opisane i zaopatrzone podpisem przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 3. Rektor na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej może do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji powołać nowych członków komisji w miejsce członków powołanych do przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, którzy nie mogą być obecni w pracy w trakcie rekrutacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 134 Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06. 2022 r.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2023/2024

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w poniższej tabeli.

 1. Dotyczy kandydatów z „nową maturą" (osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005)

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

POZIOM PODSTAWOWY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego
egzaminu
maturalnego

Współczynnik

Uzyskana          liczba

punktów (max)

MATEMATYKA

 

0,20

..................... (max20)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański — wybrany przez kandydata)

 

0,15

................... (max 15)

PRZEDMIOTY POZOSTAŁE

POZIOM ROZSZERZONY — egzamin pisemny

Wynik pisemnego
egzaminu
maturalnego

Współczynnik

Uzyskana          liczba

punktów (max)

MATEMATYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIA lub CHEMIA lub GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub INFORMATYKA— wybrany przez kandydata

 

0,40

(max 40)

.................... .

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański— wybrany przez kandydata)

 

0,25

..................... (max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ..

(max 100)

 

 1. Dotyczy kandydatów ze „starą" maturą (osoby zdające egzamin maturalny do roku 2004) WPR = epm + euj

gdzie:

WPR — wynik postępowania rekrutacyjnego;

epm — wynik egzaminu z matematyki;

euj — wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego.

 

 

 1. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub fizyki a dla kierunku Informatyka także z informatyki, przyjmowani są na wszystkie kierunki prowadzone na UMG z pominięciem konkursu świadectw. Zasady te obowiązują do roku akademickiego 2027/2028 włącznie. Kandydaci powinni spełniać warunki zdrowotne studiowania w UMG (określa załącznik nr 3).
 2. Na kierunek Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunek Elektrotechnika z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci i finaliści olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" organizowanej          przez      Stowarzyszenie           Elektryków      Polskich      i      wydziały      elektryczne
  i elektroniki uczelni Pomorza, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej pod patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 3. Na kierunek Zarządzanie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci finału ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości"
 4. Kandydaci legitymujący się niżej wymienionymi certyfikatami języka obcego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka określoną w postępowaniu rekrutacyjnym.

JĘZYK ANGIELSKI

FCE — First Certificate in English — oceny: A, B, C;

CAE — Certificate in Advanced English — każda pozytywna ocean; CPE — Certificate of Proficiency — każda pozytywna ocean;

IELTS — International English Language Testing System - 5-7 pkt.

BEC — Business English Certificate — Vantage — każda pozytywna ocean; BEC — Business English Certificate — Higher — każda pozytywna ocean; TOEFL— iBT Test of English as a Foreign Language - 42 punkty i więcej; TELC - The European Language Certificates - Al, A2, B 1, B2, Cl, C2;

JĘZYK FRANCUSKI

DELF — Diplome ćlćmentaire de Langue Franęaise (z Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej —zdany egzamin (poziom A2, Bl, B2);

Diplóme de Langue de I'Alliance Franęaise de Paris — każda pozytywna ocena;

DALF — Diplóme Approfondi de Langue Franęaise — pozytywny wynik egzaminu;

D.H.E.F. — Le Diplóme de Hautes Etudes Franęaises — pozytywny wynik egzaminu;

D.S. - Le diplóme Supćrieur d'Etudes Franęaises Modernes Sorbone — pozytywny wynik egzaminu; TELC - The European Language Certificates - Al, A2, B1, B2;

JĘZYK HISZPAŃSKI

El Diploma de Espafiol como Lengua Extranjera (DELE);

DELE A2                                 Europa: A2;

DELE B 1 (Inicial)                             Europa: B 1;

DELE B2 (Intermedio)               Europa: B2;

DELE Cl                                   Europa: Cl;

DELE C2 (Superior)                   Europa: C2;

TELC - The European Language Certificates - Al, A2, Bl, B2;

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Start Deutsch 2 (A2);

Zertifikat Deutsch (Bl) — każda pozytywna ocena;

Zertifikat Deutsch fur den Beruf (B2) — każda pozytywna ocena; Goethe—Zertifikat C 1 — (dawne ZMP) — każda pozytywna ocena; Zentrale Oberstufenprilfung (C2) — każda pozytywna ocena; Kleines Deutsches Sprachdiplom — każda pozytywna ocena;

Das Deutsches Sprachdiplom (DSD I, DSD II) - każda pozytywna ocena; GroPes Deutsches Sprachdiplom — każda pozytywna ocena;

Niemiecka Matura Abiturzeugnis;

TELC - The European Language Certificates - Al, A2, B 1, B2. Cl. C2;

JĘZYK ROSYJSKI

TeCT HO pyCCKOMy 513bIKy KaK pixoc-rpaxxomy (TPKI"I) — TRKI; Test of Russian as a Foreign Language (TORFL);

TRKI A2             Europa: A2;

TRKI — 1                   Europa: Bl;

TRKI — 2                    Europa: B2;

TRKI — 3                    Europa: Cl;

TRKI — 4                     Europa: C2;

TELC - The European Language Certificates - Al, A2, Bl, B2;

JĘZYK WŁOSKI

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

CELI 1                                  Europa: A2

CELI 2 oceny: A,B,C Europa: Bl CELI 3 oceny: A,B,C Europa: B2 CELI 4 oceny: A,B,C Europa: Cl CELI 5 oceny: A,B,C Europa: C2 Certificato d'Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS A2                              Europa: A2

CILS UNO                        Europa: Bl

CILS DUE                          Europa: B2

CILS TRE                         Europa: C 1

CILS QUATTRO            Europa: C2

TELC - The European Language Certificates - A 1, A2, B 1, B2

 1. Kandydatom posiadającym nostryfikowane świadectwa dojrzałości zalicza się język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie maksymalnym tj. po 100% (część podstawowa i rozszerzona).
 2. Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości z języka nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie klas dwujęzycznych, w procesie postępowania rekrutacyjnego zwiększa się wynik z języka nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) z części pisemnej egzaminu dojrzałości o 10 % każdy, nie więcej jednak jak do 100%.

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 134 Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06. 2022 r.

 

Kryteria rekrutacji dla kandydatów na studnia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2023/2024

 1. Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = dyp +ols

gdzie:

WPR - wynik postępowania rekrutacyjnego,

dyp - ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

ols - średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

Z uwzględnieniem warunków z § 1 ust. 3 pkt. 3) tej uchwały dotyczących kandydatów, którzy posiadają dyplom z innej dyscypliny studiów.

 1. W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis) wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów.

W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu — należy dołączyć zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Komentarze (0)