Ogólne zasady rekrutacji 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

WARUNKI I TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Rozdział I

§1

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, dokonuje przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wypełnienie obowiązków wymienionych w § 2 oraz zdanie z odpowiednią ilością punktów egzaminów wstępnych, zgodnie z zakresem egzaminu wstępnego określonym w Rozdziale II w terminach ustalonych przez Rektora.

 

 1. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy i mogą być dwuetapowe. Pierwszy etap jest wtedy etapem wstępnym, po którym kandydat decyzją komisji egzaminacyjnej przechodzi lub nie przechodzi do II etapu egzaminów wstępnych. Niezaliczenie etapu I jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu wstępnego.

 

4.     Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§2

 

 1. Kandydat na studia przystępuje do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

 

 1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku

 

b)    złożenie podpisanego wniosku, o którym mowa w lit. a. wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania Akademii – osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice.

 

 1. Czynności wymienione w ust. 1 lit a. i b. kandydat jest zobowiązany wykonać w terminach ustalonych przez Rektora i podanych do publicznej wiadomości do końca stycznia 2023 r. w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024, dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

 

 1. System Internetowej Rejestracji Kandydata działa pod adresem www.am.katowice.pl w panelu Rekrutacja.

 

 1. Kandydat korzysta z dostępu do internetu we własnym zakresie.

 

 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji oraz wykonanie czynności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat przesyła informację dotyczącą występującego problemu na adres e-mail: rekrutacja@am.katowice.pl

 

 1. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust.1 lit.b:

 

 1. dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów

 

 1. dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne

 

 1. dla kandydatów na studia pierwszego stopnia: oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości

 

(świadectwa maturalnego) oraz jego kserokopię, złożone w terminie określonym w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024, dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

 

 1. dla kandydatów na studia drugiego stopnia: odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub studiów drugiego stopnia wraz z suplementem lub jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z 2023 r. do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów złożone

 

w terminie określonym w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024, dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

 

 1. w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 69 ust. 2, art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala się następująco:

 

 1. 8 maja 2023 r.- rozpoczęcie

 

 1. 31 października 2023 r.- zakończenie.

 

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu

 

wstępnego, proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu wstępnego podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

 

§3

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na warunkach określonych w art. 323 ust.1 ustawy.

 

2.     Cudzoziemcy przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach i trybie rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

 1. Na wniosek cudzoziemca niewymienionego w art. 324 ust. 2 ustawy Rektor może go zwolnić z postępowania rekrutacyjnego w całości lub w części.

 

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii, poza dokumentami wskazanymi w § 2 przedkładają:

 

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w art. 324 ust. 2 ustawy - jeżeli zamierzają studiować bez ponoszenia opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim

 

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. W przypadku braku takiego dokumentu znajomość języka polskiego może potwierdzić komisja egzaminacyjna

 

 1. dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub dokument potwierdzający, iż są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na podstawie decyzji Rektora.

 

 

§4

 

 1. Dopuszcza się możliwość zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na kilka kierunków studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdy z kierunków studiów w pełnym zakresie.

 

 

 1. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, na różnych poziomach.

 

 1. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, na jednym poziomie z tym że:

 

 1. w przypadku uzyskania z egzaminu liczby punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybrać jedną specjalność, którą będzie studiować w ramach wybranego kierunku;

 

 1. w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym w lit.a. kandydat zostaje przyjęty na specjalność, z egzaminu na którą otrzymał wyższą liczbę punktów;

 

 1. dopuszcza się możliwość studiowania więcej niż jednej specjalności na tym samym kierunku i poziomie pod warunkiem rozpoczęcia studiowania na nich w tym samym roku akademickim, na zasadach odpłatności określonych przez Rektora.

 

 1. Osoba, która posiada już status studenta danego kierunku na danym poziomie studiów stacjonarnych w Akademii, nie może przystąpić do rekrutacji na ten kierunek i poziom. Nie można studiować na tym samym kierunku na tym samym poziomie dwóch lub więcej specjalności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 lit. c).

 

 1. Studenci Akademii ubiegający się o podjęcie studiów w ramach innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.

 

 

§5

 

 1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki i specjalności/specjalizacje według kolejności miejsc, o której decyduje liczba uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych oraz zgodnie z deklaracją dotyczącą formy studiów dokonaną w trakcie postępowania rekrutacyjnego (dotyczy tylko kierunków, które prowadzone są w formie niestacjonarnej). Na wniosek Dziekana, Rektor może określić limit także dla poszczególnych specjalizacji.

 

 1. W przypadku rezygnacji kandydata na liście studentów umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

 

 1. Studia niestacjonarne na określonym kierunku i specjalności uruchomione zostają jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.

 

 

§6

 

 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia a także w przypadku braku kandydatów, którzy zdali egzamin na dany kierunek/specjalność/specjalizację, Rektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą na ten kierunek/specjalność/specjalizację, w tym - w przypadku studiów pierwszego stopnia - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2023/2024 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44 zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty lub rozszerzyć limit na innym kierunku/specjalności/specjalizacji.

 

 1. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku lub specjalności studiów stacjonarnych w przypadku małej liczby kandydatów.

 

 

§7

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnyc h i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zwana dalej UKR. Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych Rektor powołuje Komisje Egzaminacyjne.

 

 1. Do zadań UKR należy w szczególności:

 

 1. przeprowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia na studia;

 

 1. przyjęcie na studia, które następuje w drodze wpisu na listę studentów;

 

 1. odmowa przyjęcia na studia.

 

 1. Organem odwoławczym od decyzji UKR jest Rektor.

 

 

 

 

§8

 

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 

 1. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z egzaminu. Protokół podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

 

 

§9

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

 1. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego.

 

 

 

Rozdział II

 

Zakres egzaminu wstępnego

 

 1. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie elementy egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt.

 

 1. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 na stronie www.am.katowice.pl, w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 

 1. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 

 1. Wynik egzaminu wstępnego stanowi 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 

 

I.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

nabór wyłącznie na studia stacjonarne

 

 

 

 

 

Kierunek Kompozycja i teoria muzyki

 

 

Specjalność – Kompozycja

 

 

 

 

Egzamin oceniający predyspozycje kandydata w dziedzinie kompozycji, w tym

1-60 pkt

przedstawienie 2-3 utworów skomponowanych samodzielnie oraz rozmowa

 

kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

1-25 pkt

2) fortepian

1-15 pkt

Ogółem maksimum

 

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek Kompozycja i teoria muzyki

 

 

Specjalność – Teoria muzyki

 

 

 

 

Egzamin oceniający predyspozycje kandydata w dziedzinie teorii muzyki oraz

1-60 pkt

rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

1-25 pkt

2) fortepian

1-15 pkt

Ogółem maksimum

 

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek Dyrygentura

 

Specjalność – Dyrygentura symfoniczno-operowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury symfoniczno-operowej,

 

1-60 pkt

 

w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

 

1-25 pkt

 

 

2) fortepian

 

1-15 pkt

 

 

Ogółem maksimum

 

100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek Dyrygentura

 

 

 

 

 

Specjalność – Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury chóralnej oraz uzdolnienia głosowe,

 

1-60 pkt

 

 

w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

 

1-25 pkt

 

 

 

2) fortepian

 

1-15 pkt

 

 

 

Ogółem maksimum

 

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność – Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z dyrygowania,

1-60 pkt

w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

1-25 pkt

2) wybrany instrument oraz fortepian

1-15 pkt

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

 

 

 

 

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

Specjalność – Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z rytmiki i improwizacji

1-60 pkt

 

fortepianowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

1-25 pkt

 

2) fortepian

1-15 pkt

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

Specjalność – Muzykoterapia

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe, uzdolnienia do prowadzenia zajęć

1-60 pkt

 

muzykoterapeutycznych, w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

1-25 pkt

 

2) wybrany instrument oraz fortepian

1-15 pkt

 

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

 

 

 

 

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

Kierunek – Instrumentalistyka

 

Specjalność – Gra na instrumencie – fortepian, gitara, harfa, instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte i perkusja, instrumenty historyczne

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

 

2) samodzielne opracowanie utworu

 

3) czytanie a vista

 

Ogółem maksimum

 

 

Kierunek – Instrumentalistyka

 

Specjalność – Gra na instrumencie – akordeon, organy

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa

1-60 pkt

kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

1-25 pkt

2) samodzielne opracowanie utworu oraz czytanie a vista

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Instrumentalistyka

 

 

Specjalność – Organy – muzyka kościelna

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z gry organowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja

 

 

pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane)

1-25 pkt

 

2) improwizacja na temat pieśni

1-15 pkt

 

3) czytanie a vista

1-10 pkt

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Wokalistyka

 

 

 

 

 

Etap I

 

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia ze śpiewu

kwalifikacja do

 

 

II etapu

 

Etap II

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-75 pkt

 

Egzamin praktyczny: 1) predyspozycje aktorskie

1-15 pkt

 

2) kształcenie słuchu

1-10 pkt

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Taniec

 

 

Specjalność - Aktor teatru tańca

 

 

Etap I

 

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz

kwalifikacja do

 

teatru tańca

II etapu

 

Etap II

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz teatru tańca,

1-60 pkt

 

w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

1-10 pkt

 

2) dykcja i recytacja

1-30 pkt

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

 

Specjalność – Kompozycja i aranżacja

Egzamin oceniający uzdolnienia z kompozycji i aranżacji, improwizacji,

1-60 pkt

w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

1-25 pkt

2) wybrany instrument oraz fortepian

1-15 pkt

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

 

 

 

 

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

 

 

Specjalność – Instrumentalistyka jazzowa

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, improwizacji,

1-70 pkt

 

w tym rozmowa kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny z kształcenia słuchu

1-30 pkt

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

 

 

Specjalność – Wokalistyka jazzowa/ Wokalistyka estradowa

 

 

Etap I

 

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia ze śpiewu

kwalifikacja do

 

 

II etapu

 

Etap II

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu solowego, improwizacji, w tym rozmowa

1-60 pkt

 

kwalifikacyjna

 

 

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

1-25 pkt

 

2) dykcja i recytacja

1-15 pkt

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

 

 

Specjalność – Realizacja dźwięku

 

 

Egzamin oceniający uzdolnienia, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

 

 

 

 

Egzamin praktyczny: kształcenie słuchu oraz solfeż barwy

1-30 pkt

 

 

 

 

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

 

 

 

II. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki1

Kierunek – Dyrygentura1

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej1

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa (w tym specjalność realizacja nagłośnienia2 , wokalistyka estradowa1)

 

Egzamin praktyczny

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogółem maksimum

 

1-60 pkt

 

1-40 pkt

 

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka1

Kierunek – Wokalistyka1

Kierunek – Taniec 1

 

Egzamin z przedmiotów kierunkowych

 

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogółem maksimum


1-60 pkt

 

1-40 pkt

 

100 pkt

 

nabór wyłącznie na studia stacjonarne

nabór wyłącznie na studia niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)