Zasady Rekrutacji ASP w Katowicach 2023/2024

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 18/2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego — z uwzględnieniem środków komunikacji na odległość.

Na podstawie art. 7o ust. 1 i 6 w zw. z art. 28 ust. -i pkt. lo ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. —Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach [zwanej dalej: „ASP w Katowicachl uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się szczegółowe warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zasady egzaminu wstępnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów w formie stacjonarnej, wymienione w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

2. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027 określa się w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. ASP w Katowicach przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów prowadzonych na określonym poziomie, w formie stacjonarnej w ramach liczby miejsc, ustalonych przez Senat ASP w Katowicach dla studiów na poszczególnych kierunkach.

2. Liczbę miejsc, o którym mowa w ust. 1 w podziale na poziom studiów określa Senat ASP w Katowicach w odrębnej uchwale.

3. Rekrutacja w ASP w Katowicach przeprowadzana jest w formie:

 1. postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Komisje Rekrutacyjne Kierunku zwane dalej KRK;
 2. potwierdzenia efektów uczenia się, uregulowane odrębną uchwałą Senatu.

4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego KRK.

6. Od decyzji KRK przysługuje odwołanie do Rektora.

7. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy a z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP w Katowicach stanowią wyniki

egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów.


9. Kandydat podczas egzaminu wstępnego przedstawia prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

§ 3

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 4

 1. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi zdają egzamin wstępny obowiązujący

ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek i poziom kształcenia.

 1. KRK ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, umożliwiających właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego, uwzględniając stopień i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów z uwzględnieniem możliwości technicznych i lokalowych ASP w Katowicach.
 2. Kandydat będący osobą niepełnosprawną powinien złożyć do KRK wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu wraz z orzeczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.
 3. Przewodniczący KRK na wniosek kandydata w ramach zmiany formy zdawania egzaminu wstępnego przez kandydata będącego osobą niepełnosprawną może podjąć decyzję o:
 1. przedłużeniu czasu trwania egzaminu;
 2. wyrażeniu zgody na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych;
 3. zezwoleniu na udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, lektora i innych.

§ 5

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów przystępują do egzaminu wstępnego w ASP w Katowicach z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (zdalnie) lub w formie hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie), w zależności od poziomu i kierunku studiów:

i) zdalnie — w ramach synchronicznego kontaktu pozwalającego na dwukierunkowy

przekaz audio i video w czasie rzeczywistym oraz w formie asynchronicznej, pozwalającej na wgrywanie portfolio i zadań specjalistycznych do specjalnie utworzonego i udostępnionego kandydatom folderu online;

2) hybrydowo:

 • w formie asynchronicznej, pozwalającej na wgrywanie portfolio do specjalnie utworzonego i udost ępnionego kandydatom folderu online oraz w formie stacjonarnej, pozwalającej na wykonanie zadań specjalistycznych i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej lub
 • w formie asynchronicznej, pozwalającej na wgrywanie portfolio i zadań specjalistycznych do specjalnie utworzonego i udostępnionego kandydatom folderu online oraz w formie stacjonarnej, pozwalającej na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły co do formy egzaminu wstępnego dla poszczególnych poziomów i kierunków studiów zostały określone w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały.

2. Zdalny egzamin wstępny charakteryzuje się tym, że:

i) Kandydat oraz członkowie KRK uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach — w drodze wideokonferencji internetowej przeprowadzanej przy wykorzystaniu pakietu narzędzi Google Workspace.

 1. Narzędzie informatyczne służące do przeprowadzenia zdalnego egzaminu musi zapewnić jego rejestrację, archiwizację na dysku Akademii oraz bezpieczeństwo wymagane przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 2. ASP w Katowicach dołoży wszelkich starań żeby egzamin wstępny został przeprowadzony w sposób transparentny.
 3. Przed dopuszczeniem do egzaminu wstępnego kandydat składa oświadczenie o gotowości przystąpienia do zdalnego egzaminu wstępnego, w tym dostępu do łącza internetowego, posiadania odpowiedniego sprzętu. Wymagany sprzęt to urządzenie wyposażone w mikrofon oraz kamerę. W przypadku jeśli jest to niemożliwe, na wniosek kandydata, ASP w Katowicach udostępnia osobne pomieszczenie w budynku uczelni, specjalnie do tego celu przygotowane i wyposażone w komputer, będący na wyposażeniu uczelni z dostępem do Internetu, kamerą, mikrofonem oraz odpowiednim oprogramowaniem, w tym antywirusowym.
 4. Dokładny dzień i godzina, dane do logowania oraz instrukcja połączenia zostaną określone w harmonogramie przesłanym kandydatowi przez Sekretarza KRK na konto osobiste założone podczas rejestracji elektronicznej.

§ 6

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego składają w formie elektronicznej wniosek w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zwanym dalej 1 RK /rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej https:/Jrekrutacja.asp.katowice.pl za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego/.
 2. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi na konto indywidualne w systemie IRK.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
 1. zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK;
 2. wniosła opłatę rekrutacyjną;
 3. posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20. lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w roku, w którym przypada rekrutacja, skan zaświadczenia szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego — w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 4. posiada dyplom ukończenia studiów, a w przypadku kandydatów zdających egzamin dyplomowy w roku, w którym przypada rekrutacja, skan zaświadczenia z uczelni o ukończeniu studiów — w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;

e) spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określone w załącznikach 1-4.

 1. Rekrutacja na studia w ASP w Katowicach w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2023 r. i kończy nie później niż 3o września 2023 r. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może być wydłużona o ile nie narusza właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz osoby przyjęte na studia będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru zajęć. Decyzję w tym względzie podejmuje Rektor.
 2. Szczegółowe instrukcje wraz z harmonogramem przeprowadzenia egzaminów usłali Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 7

1. Ustala się jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 150 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 661 z późn. zm.), niezależnie od tego w ilu rekrutacjach kandydat bierze udział.

2. W przypadku nieuruchomienia kierunku studiów, ASP w Katowicach dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonanej za postępowania rekrutacyjne dotyczące tegoż kierunku, bez konieczności złożenia pisemnego wniosku przez kandydata. W przypadku gdy kandydat uczestniczył w więcej niż jednej rekrutacji, opłata rekrutacyjna nie będzie zwracana.

§ 8

1. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

 1. przystąpili do określonego dla kierunku i poziomu kształcenia egzaminu wstępnego;
 2. uzyskali odpowiednią liczbę punktów za poszczególne etapy egzaminu wstępnego;
 3. w ramach liczby miejsc zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek i poziom kształcenia.

2. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc na liście decyduje KRK, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za autoprezentację/rozmowę kwalifikacyjną.

3. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne w IRK informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu.

4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki rekrutacji są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem IRK.

5. Listę rankingową w postępowaniu kwalifikacyjnym w malejącej kolejności uzyskanych punktów KRK ogłasza niezwłocznie poprzez system IRK.

6. Lista określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu wolnych miejsc ustalonego dla danego kierunku.

7. Dla kandydatów, którzy ubiegali się przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.), przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.

8. Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze potwierdzania efektów uczenia się będą kwalifikowani na dany kierunek i poziom kształcenia, poza ustalonym limitem wolnych miejsc z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej przez nich liczby punktów. Liczba studentów na danym kierunku i poziomie kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 2o% ogólnej liczby studentów na tym kierunku i poziomie kształcenia.

i. KRK decyduje o przyjęciu kandydata na studia na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitem wolnych miejsc.

2. KRK decyduje:

 1. o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów.

3. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc stanowią grupę rezerwową.

4. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, KRK będzie przyjmować kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa), z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat ASP w Katowicach limitu wolnych miejsc.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną wolne miejsca na danym kierunku KRK może podjąć decyzję o:

 1. rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego po uzyskaniu zgody Rektora;
 2. przeprowadzeniu kolejnego naboru.

6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit wolnych miejsc studia na pierwszym roku danego kierunku studiów mogą zostać nieuruchomione. Wniosek w tej sprawie kieruje przewodniczący KRK do Dziekana wydziału. Decyzję ostateczną podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Dziekana.

7. Kandydat, który nie został przyjęty na pierwszy rok danego kierunku, ale zdał pozytywnie egzamin i nie zmieścił się w limicie przyjęć, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek oraz nie został wypełniony limit wolnych miejsc. Decyzję podejmuje KRK.

§ 10

 1. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania oraz terminy rekrutacji i egzaminu wstępnego oraz reguły punktowania poszczególnych jego elementów, z określeniem minimalnej i maksymalnej liczby punktów, dla każdego kierunku studiów określają załączniki 1-4 do niniejszej uchwały.
 2. Negatywny wynik z któregokolwiek elementu egzaminu wstępnego przesądza o wyniku całego egzaminu i skutkuje nieprzyjęciem na pierwszy rok studiów.
 1. Nieprzystąpienie do przynajmniej jednego z elementów egzaminu wstępnego powoduje, że kandydat nie podlega dalszej kwalifikacji.
 2. Przy dokonaniu rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkując uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku lub wykluczeniem z kwalifikacji.

§ 11

Zestawy zagadnień objętych rozmową kwalifikacyjną/autoprezentacją są udostępniane kandydatom na stronie internetowej ASP w Katowicach dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 12

 1. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Komisje Rekrutacyjne Kierunków /KRK/ dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w ramach wydziału.
 2. Zakres obowiązków komisji oraz zasady postępowania rekrutacyjnego zostają określone w .

§ 13

1. W skład KRK wchodzą:

 1. przewodniczący KRK, Dziekan lub upoważniony przez Rektora nauczyciel akademicki z tytułem profesora, stopnień naukowym doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
 2. członek/członkowie KRK, co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki oraz nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora lub doktora sztuki;
 3. sekretarz (sekretarze), biorący udział w pracach KRK bez prawa głosowania.

2. Członkami KRK mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy będący pracownikami ASP w Katowicach.

3. Do zadań KRK należy w szczególności:

 1. realizacja czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów i z ustaleniem wyników kwalifikacji kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. dopuszczenie kandydatów do egzaminu wstępnego na podstawie zgłoszeń dokonanych w IRK;
 3. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych poprzez system IRK;
 4. przygotowanie tematów zadań specjalistycznych oraz zestawów zagadnień do poruszenia w rozmowie kwalifikacyjnej/autoprezentacji;
 5. przeprowadzanie egzaminu wstępnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu wolnych miejsc na danym kierunku i poziomie studiów oraz ogłoszenie jego wyników;
 6. sporządzenie protokołów z przebiegu egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów dla każdego z kandydatów;
 1. w przypadku egzaminu dwuetapowego sporządzenie listy kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu egzaminu;
 2. sporządzenie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista rezerwowa) oraz niezwłoczne ich ogłoszenie w I RK;
 3. podjęcie rozstrzygnięć o wpisaniu kandydatów na listy przyjętych bądź decyzji o nieprzyjęciu na studia;
 4. informowanie Rektora o przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 5. sporządzenie dokumentacji z przebiegu każdej części postępowania rekrutacyjnego w formie protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie KRK biorący udział w danej czynności postępowania;

I) przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do Rektora;

 1. wydawanie na prośbę kandydata zaświadczenia o wyniku egzaminu wstępnego
 2. wysyłanie pocztą decyzji o odmowie przyjęcia na studia, we współpracy z Działem Kształcenia i Studentów.
 1. KRK działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi ASP w Katowicach.
 2. KRK prowadzą elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.
 3. Za pracę KRK odpowiada przed Rektorem, jej przewodniczący.

§ 14

T. Z całości postępowania kwalifikacyjnego KRK sporządza końcowy protokół. W protokole wpisuje się w szczególności wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego, uzyskany wynik końcowy oraz informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie KRK.
 2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego KRK oprócz protokołu, o którym mowa w ust. 1 sporządza:
 1. listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego — tzw. listę rankingową tj. od najwyższego do najniższego wyniku;
 2. listę kandydatów przyjętych na studia (tj. którzy złożyli wymagane dokumenty i dokonali wpisu na studia, w porządku alfabetycznym);
 3. listę kandydatów nieprzyjętych (w porządku alfabetycznym);
 4. w przypadku przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zgodnie z .% 8 ust. 8 sporządza odrębny protokół. W protokole wpisuje się w szczególności wyniki uzyskane przez kandydata w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się oraz informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

§ 15

 1. W zakresie prac organizacyjno-administracyjnych KRK współpracują z dziekanatami wydziałów.
 2. Dział Kształcenia i Studentów koordynuje działania organizacyjno-administracyjne KRK biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w zakresie niezastrzeżonym dla dziekanatów oraz prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną Rektora.


 1. Dział Informatyczny obsługuje system elektronicznej rekrutacji na studia oraz wspiera technicznie KRK celem przeprowadzenia prawidłowego zdalnego egzaminu wstępnego.
 2. Dział Finansowo-Księgowy odpowiada za księgowanie opłat rekrutacyjnych i dokonywanie zwrotów w związku z okolicznościami wynikającymi z %7.

§ 16

 1. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego, egzaminu wstępnego i wyniki przechowuje właściwy dziekanat. Dział Kształcenia i Studentów przechowuje kopie tych dokumentów przekazanych przez dziekanaty oraz kopie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 2. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitym rzeczowym wykazem akt.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komentarze (0)