Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na ASP w Katowicach 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się następujące zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017:

ZASADY OGÓLNE
§ 1

1.Politechnika Świętokrzyska prowadzi kształcenie w systemie studiów dwustopniowych.

2.Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na prowadzone kierunki studiów, do wysokości ustalonych limitów.

3.Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://www.tu.kielce.pl lub https://rekrutacja.tu.kielce.pl.

4.Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji elektronicznej.

5.Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

6.Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

7.W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

8.Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po wpłynięciu informacji o dokonaniu wymaganej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

9.Informacje o przebiegu rekrutacji kandydat uzyskuje przez Internet.

10.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie oraz z informacjami dla kandydatów przedstawionymi na stronie internetowej Uczelni.

11.Na stronach internetowych Uczelni, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, zamieszczają listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji na studia.

12.Warunkiem przyjęcia na studia osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, jest dostarczenie wymaganych dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zgodnie z terminarzem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w punkcie 24. Wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8.

13.Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, uznanego - zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą - za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

14.W przypadku braku na świadectwach, o których mowa w ust.13, oceny z języka polskiego, w konkursie świadectw uwzględnia się ocenę z języka nauczania.

15.Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przed przystąpieniem do rekrutacji nostryfikują dyplom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

16.Przyjęcie kandydata na studia pierwszego lub drugiego stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia się potwierdzane są w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

17.W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

18.Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

19.Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określają odrębne przepisy.

20.Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia składają oświadczenie o kontynuowania lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

21.Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej określa załącznik do niniejszej Uchwały.

22.Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata, będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

23.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

24.Internetowa rekrutacja kandydatów rozpoczyna się 26 maja 2016 r. a kończy 23 września 2016 r. Szczegółowy terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2016/2017 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora.

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

§ 2

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia,

elektronika i telekomunikacja,

elektrotechnika,

energetyka,

edukacja techniczno-informatyczna, geodezja i kartografia, geologia inżynierska2,

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komentarze (0)