Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Politechnika Śląska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 37/2022 SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.) Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor PŚ: A. Mężyk

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

 

§ 1

 

 1. Na studia pierwszego stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada:

 

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 

 1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

 

 1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.),

 

 1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 

 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku.

 

 1. Na studia drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 

 1. w Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), oraz spełnia kryteria przyjęć określone w tabeli 3.

 

 1. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonanym na koszt kandydata.

 

 1. Cudzoziemcy są obowiązani do posiadania dodatkowo:

 

 1. dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,

 

 1. certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku obcym,

 

 1. certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

 

 1. W przypadku braku certyfikatu, o którym mowa w ust. 4, umiejętności językowe może potwierdzić koordynator ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisja na podstawie innych dokumentów, rozmowy lub egzaminu.

 

§ 2

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:

 

 1. umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach,

 

 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Śląską – na zasadach określonych w tych umowach,

 

 1. decyzji ministra,

 

 1. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do ich stypendystów,

 

 1. decyzji administracyjnej rektora.

 

§ 3

 

 1. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym jest przeprowadzana w terminie od 30 maja do 6 października 2023 roku (nabór letni), a na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w terminie od 17 stycznia do 13 marca 2024 roku (nabór zimowy).

 

 1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez rektora. Harmonogram może przewidywać podział naboru na tury.

 

 1. Rekrutacja jest prowadzona poprzez informatyczny system rekrutacyjny. Systemem rekrutacyjnym jest system Internetowej Rekrutacji Kandydatów dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://irk.polsl.pl.

 

§ 4

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Centralna Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

 

 1. Rektor może powołać dodatkowe zespoły do obsługi rekrutacji.

 

 1. Rektor może wskazać jednostki administracji odpowiedzialne za obsługę administracyjno-techniczną rekrutacji.

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia odbywa się w drodze konkursu.

 

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów są przyjmowani w ramach ustalonej przez rektora liczby miejsc na tych studiach.

 

 1. Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na studia, na których posiada już status studenta.

 

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz w danej formie jest zakwalifikowanie się wystarczającej liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką określoną odrębnymi przepisami.

 

§ 5

 

 1. W systemie rekrutacyjnym kandydat uzupełnia:

 

 1. dane osobowe,

 

 1. informacje o dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia:

 

 1. nazwę szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, numer oraz datę i miejsce wystawienia dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – w przypadku studiów pierwszego stopnia,

 

 1. nazwę uczelni, numer oraz datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia,

 

 1. informacje o dokumencie potwierdzającym uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu.

 

 1. Kandydat wprowadza do systemu rekrutacyjnego swoje aktualne zdjęcie w postaci elektronicznej, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Kandydat wprowadza zdjęcie wgrywając do systemu rekrutacyjnego plik graficzny o minimalnych wymiarach 500 x 625 pikseli i proporcjach 4:5.

 

 1. Kandydat zapisuje się w systemie rekrutacyjnym na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz w określonej formie w drodze zgłoszenia na te studia, z uwzględnieniem miejsca odbywania zajęć.
 2. Kandydat jest obowiązany do wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wyników stanowiących podstawę do przyjęcia na studia na podstawie posiadanych dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a w przypadku kandydatów korzystających z uprawnienia do dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego – również informacje o właściwym dokumencie potwierdzającym uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu.

 

 1. Uczelnia może do celów rekrutacji na studia pozyskiwać z bazy danych systemu informacji oświatowej dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenta oraz dane identyfikacyjne szkoły ponadpodstawowej, którą absolwent ukończył.

 

 1. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych z bazy danych systemu informacji oświatowej określają odrębne przepisy.

 

 1. W przypadku stwierdzenia mającej wpływ na wynik postępowania niezgodności danych wprowadzonych w systemie rekrutacyjnym, w tym wyników stanowiących podstawę do przyjęcia na studia, ze złożonymi przez kandydata dokumentami kandydat zostaje wykluczony z udziału w turze, w której został zakwalifikowany na podstawie niezgodnych danych.

 

§ 6

 

 1. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia, zwaną dalej opłatą rekrutacyjną.

 

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi:

 

 1. 150 zł – na kierunek architektura,

 

 1. 150 zł – na kierunek architektura wnętrz,

 

 1. 85 zł – na pozostałe kierunki studiów.

 

 1. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każde dokonane zgłoszenie na studia.

 

 1. Cudzoziemcy wnoszą równowartość opłaty rekrutacyjnej w euro przeliczoną według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który jest prowadzona rekrutacja, zaokrągloną do pełnych wartości.

 

      5.  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na rachunek bankowy wskazany na koncie użytkownika lub z wykorzystaniem udostępnionej w systemie rekrutacyjnym metody płatności elektronicznej.

 

 1. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie. Przez datę wniesienia opłaty rekrutacyjnej rozumie się datę jej wpływu na wskazany rachunek bankowy.

 

 1. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana w terminie określonym w harmonogramie, kandydat może złożyć do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o jej uznanie nie później niż przed upływem terminu postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku kandydat dołącza dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego.

 

9.  Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na wniosek kandydata będącego obywatelem polskim w przypadku:

 

 1. wycofania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego przed zakończeniem terminu rejestracji,

 

 1. usprawiedliwionej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną nieobecności na sprawdzianie uzdolnień artystycznych,

 

 1. wniesienia opłaty rekrutacyjnej w błędnej wysokości,

 

 1. niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego z powodu wniesienia opłaty po terminie,

 

 1. nieuruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz w określonej formie, jeżeli w ramach wniesionej opłaty kandydat nie został przyjęty na inne studia.

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024, kandydat składa do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie:

 

 1. do 15 października – w przypadku naboru letniego,

 

 1. do 15 marca – w przypadku naboru zimowego.

 

 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej pomniejsza się o kwotę 15 zł tytułem kosztów manipulacyjnych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 5.

 

 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na wskazany przez kandydata rachunek bankowy.

 

 1. Uczelnia nie dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami.

 

§ 7

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki:

 

 1. z części pisemnych egzaminu dojrzałości,

 

 1. z części pisemnych egzaminu maturalnego,

 

 1. końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm., z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 1. W przypadku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia:

 

 1. na kierunki architektura oraz architektura wnętrz – bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

 

 1. na kierunek lingwistyka stosowana – w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę ocenę z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego albo, w razie jej braku, ocenę z części ustnej tego egzaminu,

 

 1. wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, które mogą być brane pod uwagę na poszczególne kierunki studiów zawiera tabela 2.

 

 1. Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zawiera tabela 3.

 

 1. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6–9.

 

 1. Wynik postępowania w sprawie przyjęcia na studia jest wyrażany w punktach.

 

 1. Stosuje się następujące przeliczenie wyników egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) oraz końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika na punkty:

 

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunku matematyka:

 

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy,

 

gdzie:

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),

 

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) lub z końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

 

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego,

 

k = 0,75 dla końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

 

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2023/2024 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela 1.

 

Dla kierunków inżynierskich: geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska oraz dla kierunków: analityka biznesowa, zarządzanie projektami:

 

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy,

 

gdzie:

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),

 

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) lub z końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

 

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego,

 

k = 0,75 dla końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

Dla kierunku architektura:

 

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr,

 

gdzie:

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

 

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),

 

Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom rozszerzony).

 

Dla kierunku architektura wnętrz:

 

P = Pspr + 0,1 × Wmp,

 

gdzie:

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych, Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy).

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

 

P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp,

 

gdzie:

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Wap – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy),

 

Ward – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny),

 

Wjp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego,

 

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego,

 

k = 4 3 dla poziomu dwujęzycznego.

 

Dla kierunku zarządzanie:

 

P = 0,5 × Wpp + k × Wdodatkowy,

 

gdzie:

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),

 

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie),

 

 


k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego,

 

k = 4 3 dla języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym,

 

 1. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów przystąpili do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z wzorem:

 

Pd = 0,3 × k × Wcz

 

gdzie:

 

Pd – liczba dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 

Wcz – liczba punktów (%) uzyskanych na egzaminie maturalnym z części w języku obcym,

 

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

 1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach: 2002, 2007, 2008 lub 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny przez ponowne przystąpienie do tego egzaminu w kolejnych sesjach tylko na poziomie rozszerzonym, stosuje się następujące przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym na wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym:

 

Wp =       ×

 

gdzie:

 

Wp – zaokrąglona w górę do pełnych jednostek liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie podstawowym,

 

Wr – liczba punktów (%) z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

9.  Stosuje

się

następujące przeliczenie

ocen z

egzaminu

IB

(International

Baccalaureate)

na

punkty,

z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów określonych w ust. 6:

 

 

 

 

 

Ocena

 

 

Liczba punktów

 

 

 

 

 

 

Poziom SL

Poziom HL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

excellent (7)

 

100

 

100

 

 

 

 

 

very good (6)

 

90

 

100

 

 

 

 

 

good (5)

 

80

 

90

 

 

 

 

 

satisfactory (4)

 

60

 

80

 

 

 

 

 

mediocre (3)

 

45

 

55

 

 

 

 

 

poor (2)

 

30

 

40

 

 

 

 

 

very poor (1)

 

0

 

15

 

 

 

 

 

Poziom SL – poziom podstawowy,

 

 

 

 

 

 

Poziom HL – poziom rozszerzony.

 

 

 

 

10. Stosuje

się

następujące  przeliczenie

ocen

z  egzaminu

EB  (European

Baccalaureate)

na

punkty,

z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów określonych w ust. 6:

 

 

 

 

 

Wynik egzaminu EB

Liczba punktów

 

 

 

 

 

9,00–10,00                          100

 

8,00–8,99                            90

 

7,00–7,99                            80

 

6,00–6,99                            50

 

5,00–5,99                            30

 

Podczas przeliczania ocen z egzaminu EB na punkty przyjmuje się następujące przyporządkowanie poziomów egzaminu EB do poziomów egzaminu maturalnego:

 

 

 

Poziom

 

 

Przedmiot

egzaminu EB / liczba

Poziom egzaminu

 

godzin lekcyjnych

maturalnego

 

 

 

 

tygodniowo

 

 

Matematyka

3

podstawowy

 

5 lub 5+3

rozszerzony

 

 

 

 

L1, L4 lub L5

podstawowy

 

Język polski

Advanced L1 (L1+3), L2

rozszerzony

 

 

 

 

lub L3

 

 

 

 

 

L1, L4 lub L5

podstawowy

 

Język obcy

Advanced L1 (L1+3), L2

rozszerzony

 

lub L3

 

 

 

 

 

Advanced L2 (L2+3),

dwujęzyczny

 

Pozostałe przedmioty

2

podstawowy

 

4

rozszerzony

 

 

 

 

 

11. Stosuje się następujące przeliczenie

ocen z egzaminu

dojrzałości (tzw. starej matury) na punkty,

 

z uwzględnieniem wag i przedmiotów określonych w ust. 6:

 

 

Ocena

Liczba punktów

Liczba punktów

 

dla skali ocen 1-6

dla skali ocen 2-5

 

 

 

celujący

100

-

 

bardzo dobry

90

100

 

dobry

80

80

 

dostateczny

50

50

 

dopuszczający

30

-

 

 

 1. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, wydane za granicą, inne niż wskazane w ust. 9 i 10, oceny z tego świadectwa lub jego odpowiednika zamienia się na punkty w sposób wskazany w ust. 11, z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów określonych w ust. 6 oraz przy zachowaniu proporcjonalności stosowanej skali ocen.

 

 1. Liczbę punktów oblicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku.

 

 1. W przypadku gdy kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, do obliczeń przyjmuje się wartość 0 z tego przedmiotu i poziomu.

 

 1. Wynik postępowania jest ustalany z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 8

 

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 

 1. W systemie rekrutacyjnym sporządza się listy rankingowe kandydatów na studia. Listy rankingowe są ustalane na podstawie wyniku kandydatów, poprzez umieszczenie ich na liście malejąco ze względu na uzyskany wynik.

      2.  Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia na studia w zależności od miejsca na liście rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc dostępnych na tych studiach. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc na danym kierunku, spośród kandydatów nieobjętych kwalifikacją tworzy się listę rezerwową, zgodnie z ich miejscem na liście rankingowej.

 

 1. Na studiach stacjonarnych I stopnia oraz studiach II stopnia zakwalifikowani do przyjęcia mogą być wyłącznie kandydaci, których wynik jest większy od 0. Centralna Komisja Rekrutacyjna może określić inną, minimalną liczbę punktów wymaganą do zakwalifikowania na poszczególne studia, w tym również studia niestacjonarne.

 

 1. W przypadku gdy liczba miejsc na studiach uniemożliwia zakwalifikowanie wszystkich kandydatów z tym samym wynikiem, Centralna Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować wszystkich tych kandydatów, o ile całkowita liczba osób zakwalifikowanych na danych studiach nie przekroczy liczby miejsc na tych studiach o więcej niż 10%. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej, uwzględniając w szczególności warunki lokalowe, kadrowe oraz przewidywany wpływ decyzji na jakość kształcenia.

 

 1. Kandydaci są kwalifikowani w terminach określonych przez rektora w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. W przypadku gdy po zakończeniu tury pozostaną wolne miejsca na studiach, a na liście rezerwowej znajdują się kandydaci, Centralna Komisja Rekrutacyjna może po zakończeniu tury kwalifikować tych kandydatów zgodnie z ich miejscem na liście rankingowej, do czasu całkowitego wypełnienia miejsc na studiach.

 

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Centralna Komisja Rekrutacyjna może wstrzymać rozpoczęcie rejestracji w kolejnej turze lub zaniechać jej przeprowadzenia, o ile harmonogram rekrutacji przewiduje kolejną turę.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w trybie, o którym mowa w ust. 5, składają komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 10

 

 1. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do danych studiach na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 1. Centralna Komisja Rekrutacyjna porównuje wynik kandydata ustalony w sposób, o którym mowa w ust. 1, z wynikiem uzyskanym przez ostatnią osobę przyjętą na studia w turze lub w turach, w których kandydat brał udział w rekrutacji. W przypadku gdy wynik kandydata ustalony w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest wyższy lub równy wynikowi uzyskanemu przez ostatnią osobę przyjętą na studia w turze lub w turach, w których kandydat brał udział, kandydat ten jest kwalifikowany do przyjęcia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia składa komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 11

 

 1. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia składają komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8 oraz § 10 ust. 2. Dokumenty składa się w wyznaczonych miejscach przyjmowania dokumentów na Politechnice Śląskiej.

 

 1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni lub kandydatów i ich pełnomocników Centralna Komisja Rekrutacyjna, w drodze komunikatu, może ogłosić odmienny sposób składania dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia, uwzględniając stopień zagrożenia.

 

 1. Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia obejmują:

 

 1. poświadczoną przez pracownika Politechniki Śląskiej kopię:

 

 1. świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia,
 2. dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu – w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia;

 

 1. ankietę osobową,

 

 1. oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady, lub tytułu laureata konkursu, uprawniających do dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym lub do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego – w przypadku kandydatów korzystających z tego uprawnienia na podstawie właściwych uchwał Senatu,

 

 1. dokumenty wymagane od cudzoziemców, określone w odrębnych przepisach,

 

 1. pełnomocnictwo – w przypadku gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście.

 

 1. W danej turze kandydat może złożyć dokumenty tylko w ramach jednego zgłoszenia, na którym został zakwalifikowany. Przepisu nie stosuje się do kandydatów uprawnionych do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Niezłożenie w wymaganym terminie dokumentów przez osobę zakwalifikowaną do przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia na studia.
 1. Kandydat może złożyć dokumenty przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

 1. Kandydaci niepełnoletni uczestniczą w rekrutacji na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 1 do warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

 

§ 12

 

Kandydat jest obowiązany do zapoznania się z występującymi na poszczególnych studiach czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia. Wykaz czynników jest udostępniany na stronie internetowej Politechniki Śląskiej przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 13

 

 1. W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat ma obowiązek okazać na wezwanie pracownika Politechniki Śląskiej dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości kandydata oraz sprawdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

 

 1. W toku postępowania rekrutacyjnego pełnomocnik kandydata ma obowiązek okazać na wezwanie pracownika Politechniki Śląskiej dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

 

 1. Kandydat ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować wprowadzone do systemu rekrutacyjnego dane osobowe, a także zawiadomić Centralną Komisję Rekrutacyjną o każdej zmianie swojego adresu do korespondencji poprzez wysłanie zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

§ 14

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 1. Z przebiegu postępowania w sprawie przyjęcia na studia sporządza się protokół. Protokół sporządza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

§ 15

 

 1. Dane wprowadzone przez kandydatów w systemie rekrutacyjnym przechowuje się przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, z zastrzeżeniem:

 

 1. kandydatów, którzy wyrazili w systemie rekrutacyjnym zgodę zachowania swojego konta użytkownika na potrzeby kolejnych rekrutacji,

 

 1. kandydatów, którzy przed upływem terminu zarejestrowali się w kolejnej rekrutacji, w tym również rekrutacji na inne formy kształcenia.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osób przyjętych na studia określają odrębne przepisy.

 

§ 16

 

Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

 

§ 17

 

Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)