Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 87/2022 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie warunków, trybu, sposobu oraz terminów przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydatów na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024.

podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.

na podstawie:

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie ustala:

Warunki, tryb, sposób oraz terminy rekrutacji na 1 rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

Warunki przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydatów na 1 rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie określi w drodze uchwały limity przyjęć na poszczególne kierunki.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Rektor

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS

 

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

1. Na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej: Uczelnią) przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, obejmującego egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydatów (zwany dalej: egzaminem), w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 zzz ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Uczelnia podejmuje decyzję o rezygnacji z naboru na dany kierunek/specjalność, jeśli przez okres ostatnich dwóch lat na dany kierunek/specjalność nie zgłosiła się określona w uchwale dotyczącej limitów, liczba kandydatów.

4. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

5. Pozytywny wynik z egzaminu zachowuje ważność do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, tj. do drugiej rekrutacji na tym samym kierunku studiów i specjalności.

 1. Kandydat podchodzący do drugiej rekrutacji, na tym samym kierunku studiów i specjalności, nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminu oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej (o ile została ona uiszczona przy poprzedniej rekrutacji).
 2. W przypadku, gdy kandydat zdecyduje się zdawać ponownie egzamin, pod uwagę brany jest lepszy wynik egzaminu.
 3. Kandydat, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia drugiej rekrutacji, pod rygorem nieuwzględnienia jego wniosku, zobowiązany jest do poinformowania Uczelni o decyzji dotyczącej ponownego przystąpienia do egzaminu, przesyłając informację na adres mailowy bos@akademiasztuki.eu.

6. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów/specjalności przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków/specjalności.

 

ROZDZIAŁ II

OPŁATY

§ 1

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2021, poz. 661 t. j.).
 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 3. Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunek studiów.
 5. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia przez Uczelnię postępowania rekrutacyjnego z uwagi na rezygnację Uczelni z naboru na danym kierunku (w ramach danej specjalności) studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata (kandydat opłacił inny niż wybrany podczas rejestracji elektronicznej kierunek studiów).
 6. Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, w związku z zaistnieniem sytuacji opisanych w pkt. 5, kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5 pkt. 2. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo kierownik Działu Spraw Studenckich.

ROZDZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3.

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

 1. System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów działa pod adresem www.rekrutacia.akademiasztuki.eu
 2. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.
 3. W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z Elektronicznej Rejestracji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek i - jeśli to konieczne - również specjalność.
 4. W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).
 6. Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych:
 • rozdzielczość 300 x 375 pikseli; rzeczywisty rozmiar wydruku 35 x 45 mm,
 • pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,
 • zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: <Nazwisko><imię>.[jpg I tif I bmpj Przykłady: Nowak Jan.jpg; Nowak Jan.tif; Nowak Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.
 1. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.
 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami

sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach

kandydat kontaktuje się mailowo z Działem Informatycznym: it@akademiasztuki.eu.

2. Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (własnoręcznie podpisane), kandydat składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz § 4 „Wymagane dokumenty"), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (w godzinach urzędowania), w wyznaczonym w uchwale rekrutacyjnej terminie.

Wymagane dokumenty można przesłać na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dział Spraw Studenckich (pok. 001)

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

3. Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.

§ 4.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

 1. Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat;
 2. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia — dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022r., poz. 574 t.j.);
 3. W przypadku kandydata na studia drugiego stopnia — dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).
 4. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
 5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka —zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku. Uczelnia nie wydaje skierowań na badania lekarskie na ww kierunku. Zaświadczenie należy złożyć podczas egzaminu ze śpiewu solowego.
 6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, grafika, instrumentalistyka, sztuka mediów, wzornictwo —zaświadczenie od lekarza specjalisty medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Druki skierowań wydawane są w Dziale Spraw Studenckich (parter budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Plac Orła Białego 2) wyłącznie kandydatom wpisanym na listę studentów. Osoby, które otrzymały druki skierowań zobowiązane są do dostarczenia zaświadczeń lekarskich do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października roku naboru.
 1. Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata;
 2. Oryginał dowodu opłaty za egzamin lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.
 1. Akademia Sztuki w Szczecinie zobowiązuje kandydata do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust.1 lit. b i c, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1 i 2, przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego, o ile dokumentacja ta występuje w języku obcym.
 2. W przypadku gdy kandydat posługuje się dokumentem uprawniającym do przyjęcia na studia, który będzie podlegał weryfikacji przez kuratora oświaty na podstawie art. 93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Akademia Sztuki w Szczecinie ma możliwość zobowiązania kandydata do przedłożenia decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust.3 ww. ustawy w terminie do 20 grudnia.

§ 5.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ EGZAMINÓW

 1. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie od 11 maja 2023 r. godz. 10.00 do 07 czerwca 2023 r. godz. 16.00. Istnieje możliwość przedłużenia elektronicznej rekrutacji. Decyzję o terminie przedłużenia podejmuje Rektor/Rektora.
 2. Egzaminy odbędą się w terminie od 12 czerwca 2023 r. do 07 lipca 2023 r. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwych terminach i potwierdzą swoją tożsamość odpowiednim dokumentem w sposób określony przez komisje rekrutacyjne oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną. Informacja o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu wstępnego jest przekazywana kandydatom drogą elektroniczną oraz ogłaszana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie.
 3. Termin złożenia kompletu dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 14 lipca 2023 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni). Istnieje możliwość przesunięcie terminu złożenia kompletu dokumentów, z uwagi na planowany termin rozdania świadectw maturalnych. Dokumenty składają kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego oraz skompletowali wszystkie wymagane dokumenty. Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.
 4. W przypadku ogłoszenia drugiej rekrutacji, zostanie ona przeprowadzona w terminie od 24 lipca 2023r. do 22 września 2023 r.
 5. Listy rezerwowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia, tworzone są każdorazowo w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników pierwszej oraz drugiej rekrutacji (w przypadku jej ogłoszenia).

§ 6.

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy.
 2. O przyjęciu kandydata na studia pierwszego i drugiego stopnia decydują: łączna liczba punktów z egzaminu, złożenie kompletu dokumentów w terminie określonym w § 5 ust. 3 oraz obowiązujące na poszczególnych kierunkach studiów limity miejsc, które zostaną określone do dnia 30 marca 2023 r. w Uchwale Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie liczby miejsc na poszczególne kierunki i stopnie studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.
 1. Warunki egzaminu obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024 określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie.
 2. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników egzaminu.
 3. Informacja o wpisaniu na listę studentów, którą w imieniu Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej podpisuje Przewodniczący, przekazywana jest kandydatowi za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2022 poz. 896 t.j.) lub w szczególnych okolicznościach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w toku Rejestracji Elektronicznej, o której mowa w § 3.
 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą w imieniu Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej podpisuje Przewodniczący. Decyzja doręczana jest kandydatowi za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

6a. Kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę studentów oraz kandydatom zakwalifikowanym do wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, Przewodniczący w imieniu Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia. Decyzja doręczana jest kandydatom za pośrednictwem operatora publicznego świadczącego usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

ROZDZIAŁ IV

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

 1.  

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2. Uczelnia prowadzi studia tylko w języku polskim.

3. Opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

a) cudzoziemca — obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 1. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2021 poz. 2354 t.j.);
 3. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemca — posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. ojęzyku polskim (Dz.U. 2021 poz. 672 t.j.), co najmniej na poziomie biegłości językowej Cl;
 5. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji;
 • legitymują się jednym z następujących dokumentów:
 1. świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 t.j.);
 3. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt b;
 4. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 5. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.
 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.
 2. Z uwagi na fakt, iż Uczelnia prowadzi studia wyłącznie w języku polskim, kandydat -cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu (certyfikatu, dyplomu, świadectwa, zaświadczenia, itp.) potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej Bl.
 3. Uczelnia nie organizuje i nie przeprowadza egzaminów z języka polskiego.
 4. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w 5 4 niniejszej uchwały.


6. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

ROZDZIAŁ V

OBYWATELE POLSCY — ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

§ 9.

1. Na studia pierwszego stopnia mog
ą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci
zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 1. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 t.j.);
 2. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt a;
 3. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 4. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ VI
KOMISJE REKRUTACYJNE i KOMISJE EGZAMINACYJNE

§ 10.

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają:

1) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora, w której skład wchodzą:

 1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — Prorektor ds. studentów, rozwoju kadry i struktury organizacyjnej lub inna wyznaczona przez Rektora osoba;
 2. członkowie Komisji z prawem głosu — Dziekani lub Prodziekani Wydziałów, lub kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;
 3. jeden sekretarz bez prawa głosu — pracownik Działu Spraw Studenckich.

2) Kierunkowe Komisie Rekrutacyjne powołane przez Rektora, w których skład wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — Dziekan lub Prodziekan Wydziału, lub kierownik jednostki organizacyjnej będący członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 2. członkowie Komisji z prawem głosu — co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;
 3. jeden sekretarz bez prawa głosu — pracownik Działu Spraw Studenckich.

3) Komisje ERzaminacvjne, w skład których wchodzą wyznaczeni przez Przewodniczącego Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej nauczyciele akademiccy oraz wyznaczony przez niego sekretarz bez prawa głosu.


§ 11.

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. Koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnyc
 2. Podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania z naboru na danym kierunku studiów.
 3. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kolejnej niewyczerpania limitu miejsc.

 

§ 12.

1. Do zadań Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

 1. Sporządzenie listy kandydatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 2. Powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji;
 3. Sporządzenie protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach;
 4. Sporządzenie listy osób wpisanych na listę studentów (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię, nazwisko kandydata i uzyskany wynik końcowy w punktach;
 5. Sporządzenie listy kandydatów nieprzyjętych na studia (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię, nazwisko kandydata i uzyskany wynik końcowy w punktach;
 6. Sporządzenie listy kandydatów rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię, nazwisko kandydata i uzyskany wynik końcowy w punktach;
 7. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu wstępnego, złożyli komplet wymaganych dokumentów i zostali ujęci w ramach limitu miejsc;
 8. Tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie;
 9. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie z list rezerwowych na zwalniane miejsca na kierunku i specjalności, na który zdawali egzamin (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego podania);

W) Wysyłanie do kandydatów informacji o przyjęciu na studia oraz decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na studia;

11) Sporządzenie kart kandydatów na I rok studiów.

2. Decyzje podejmowane przez Kierunkową Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego.

3. Informacje o przyjęciu na studia oraz decyzje odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący, natomiast protokół oraz listy kandydatów podpisują Przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem Przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)