Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Nr 32/2022 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 93 ust. 1 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 37/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2023/2024 zostaną ustalone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne oraz w granicach limitów ustalonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński

Rektor PUM

Przewodniczący Senatu

 

KIERUNEK LEKARSKI STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I. Stacjonarne/ Niestacjonarne (odpłatne)

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom rozszerzony,
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom wyższy
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom wyższy
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości

lub

 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości i zaświadczeniem o wyniku egzaminu maturalnego zdanego na poziomie rozszerzonym
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego lub egzaminu zagranicznego i zaświadczenia o wynikach egzaminu wstępnego zdanego z przedmiotów nieujętych na świadectwie maturalnym.

Wymagane są dwa spośród czterech z niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):

 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem zagranicznym

lub

 • biologia,  chemiafizyka,  matematyka  –  kandydaci  legitymujący  się  egzaminem zagranicznym i zaświadczeniem o wyniku egzaminu wstępnego zdanego na poziomie rozszerzonym

PUM będzie honorować zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie wstępnym przeprowadzanym na arkuszach maturalnych CKE i ocenionym wg zasad ustalonych przez CKE, który odbył się w innej uczelni medycznej w roku rekrutacji oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja.

 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Na kierunku lekarskim minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 100% - stanowiące sumę punktów z dwóch przedmiotów wybranych spośród wymaganych na tym kierunku.

 

 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I. Stacjonarne/Niestacjonarne (odpłatne)

1.      Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):

•      biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom rozszerzony,

2.      Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):

•      biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom wyższy

3.      Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):

•      biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom wyższy

4.      Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):

•      biologia,  chemiafizyka,  matematyka  –  kandydaci  legitymujący  się  egzaminem dojrzałości

lub

•      biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości i zaświadczeniem o wyniku egzaminu maturalnego zdanego na poziomie rozszerzonym

5.      W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego lub egzaminu zagranicznego i zaświadczenia o wynikach egzaminu wstępnego zdanego z przedmiotów nieujętych na świadectwie maturalnym.

Wymagane są dwa spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):

•      biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem zagranicznym

lub

•      biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem zagranicznym i zaświadczeniem o wyniku egzaminu wstępnego zdanego na poziomie rozszerzonym

PUM będzie honorować zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie wstępnym przeprowadzanym na arkuszach maturalnych CKE i ocenionym wg zasad ustalonych przez CKE, który odbył się w innej uczelni medycznej w roku rekrutacji oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja.

6.      Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.

7.      Na kierunku lekarsko-dentystycznym minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 100% - stanowiące sumę punktów z dwóch przedmiotów wybranych spośród wymaganych na tym kierunku.

Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I. Stacjonarne

1.      Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

•  chemia (przedmiot obowiązkowy) – (poziom podstawowy lub rozszerzony), oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•  biologia albo fizyka albo matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)

2.      Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

•      chemia (przedmiot obowiązkowy) – (poziom niższy lub wyższy),

oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•      biologia albo fizyka albo matematyka (poziom niższy lub wyższy).

3.      Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

•      chemia (przedmiot obowiązkowy) – (poziom niższy lub wyższy),

oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•      biologia albo fizyka albo matematyka (poziom niższy lub wyższy).

4.      Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dwóch przedmiotów:

−     kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości

•      chemia (przedmiot obowiązkowy)

oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•      biologia, fizyka, matematyka lub

−     kandydaci legitymujący się pisemnym egzaminem dojrzałości i zaświadczeniem o wyniku egzaminu maturalnego zdanego na poziomie:

•      chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony),

oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•      biologia, fizyka, matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)

5.      W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego lub egzaminu zagranicznego i zaświadczenia o wynikach egzaminu wstępnego zdanego z przedmiotów nieujętych na świadectwie maturalnym.

Wymagane są dwa przedmioty:

−     kandydaci legitymujący się egzaminem zagranicznym

•      chemia (przedmiot obowiązkowy) oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•      biologia, fizyka, matematyka lub

−     kandydaci legitymujący się pisemnym egzaminem zagranicznym i zaświadczeniem o wyniku egzaminu wstępnego zdanego na poziomie:

•      chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony)

oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:

•      biologia, fizyka, matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)

PUM będzie honorować zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie wstępnym przeprowadzanym na arkuszach maturalnych CKE i ocenionym wg zasad ustalonych przez CKE, który odbył się w innej uczelni medycznej w roku rekrutacji oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja.

6.   Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.

Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

STUDIA I STOPNIA

I. Stacjonarne

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka - poziom niższy lub wyższy
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom niższy lub wyższy
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości

lub

 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości i zaświadczeniem o wyniku egzaminu maturalnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z dwóch spośród czterech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.

STUDIA II STOPNIA

I. Stacjonarne

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia o kierunku biotechnologia, biologia, chemia lub jednolite studia magisterskie o kierunku analityka medyczna lub farmacja oraz absolwenci innych nauk z:

−    dziedziny nauk  medycznych  i  nauk  o  zdrowiu  z  dyscypliny  nauk  farmaceutycznych i medycznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych z dziedziny nauk biologicznych i chemicznych.

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów uzyskanej podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK FARMACJA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I. Stacjonarne

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
 • chemia (przedmiot obowiązkowy) – poziom rozszerzony, oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia (poziom rozszerzony), fizyka, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
 • chemia (przedmiot obowiązkowy) – poziom wyższy, oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia (poziom wyższy), fizyka, matematyka – poziom niższy lub wyższy.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:
 • chemia (przedmiot obowiązkowy) – poziom wyższy, oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia (poziom wyższy), fizyka, matematyka – poziom niższy lub wyższy.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dwóch przedmiotów:
 • kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości
 • chemia (przedmiot obowiązkowy) oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia, fizyka, matematyka lub
 • kandydaci legitymujący się pisemnym egzaminem dojrzałości i zaświadczeniem o wyniku egzaminu maturalnego zdanego na poziomie:
 • chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia (poziom rozszerzony), fizyka, matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego lub pisemnego egzaminu zagranicznego i zaświadczenia o wynikach egzaminu wstępnego zdanego z przedmiotów nieujętych na świadectwie maturalnym.

Wymagane są dwa przedmioty:

 • kandydaci legitymujący się egzaminem zagranicznym
 • chemia (przedmiot obowiązkowy) oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia, fizyka, matematyka lub
 • kandydaci legitymujący się egzaminem zagranicznym i zaświadczeniem o wyniku egzaminu wstępnego zdanego na poziomie:
 • chemia (poziom rozszerzony) oraz do wyboru jeden spośród trzech niżej wymienionych:
 • biologia (poziom rozszerzony), fizyka, matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)

PUM będzie honorować zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na pisemnym egzaminie wstępnym przeprowadzanym na arkuszach maturalnych CKE i ocenionym wg zasad ustalonych przez CKE, który odbył się w innej uczelni medycznej w roku rekrutacji oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja.

 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Na farmacji minimalny wynik punktowy uprawniający do wzięcia udziału w rekrutacji wynosi 60% stanowiące sumę punktów z chemii oraz jednego spośród przedmiotów wymaganych na tym kierunku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

KIERUNEK DIETETYKA KLINICZNA STUDIA I STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników ze zdanego pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dowolnego przedmiotu.
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

STUDIA II STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia o kierunku dietetyka kliniczna mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia o kierunku dietetyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka.
 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku dietetyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z jednego spośród trzech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z jednego spośród trzech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka - poziom niższy lub wyższy
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z jednego spośród trzech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka - poziom niższy lub wyższy
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z jednego spośród trzech niżej wymienionych przedmiotów (do wyboru):
 • biologia, chemia, fizyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości

lub

biologia, chemia, fizyka – kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości i zaświadczeniem o wyniku egzaminu maturalnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z jednego spośród trzech niżej wymienionych przedmiotów:
 • biologia, chemia, fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników ze zdanego pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dowolnego przedmiotu.
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2 pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników egzaminu zagranicznego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

STUDIA II STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia o kierunku kosmetologia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia o kierunku kosmetologia.
 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku kosmetologia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

KIERUNEK LOGOPEDIA KLINICZNA Z TERAPIĄ ZAJĘCIOWĄ

STUDIA I STOPNIA

I.  Stacjonarne

 1. I etap rekrutacji
 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników ze zdanego pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dowolnego przedmiotu.
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2 pkt 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. II etap rekrutacji
 1. Egzamin wykluczający wady wymowy kandydata aplikującego na studia jest przeprowadzany na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uzyskanie negatywnego wyniku z przeprowadzonego egzaminu jest równoznaczne z wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie dwóch etapów:

 • wyników uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego
 • oraz egzaminu wykluczającego wady wymowy kandydata.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów oraz termin kwalifikacyjnego badania logopedycznego przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

STUDIA II STOPNIA

I.  Stacjonarne

 1. I etap rekrutacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia o kierunku „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia o kierunku:

 • logopedii klinicznej z terapią zajęciową,
 • logopedii,
 • pedagogiki,
 • pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • filologii,
 • filozofii,
 • psychologii,
 • terapia zajęciowa,
 • pedagogika specjalna,
 • fizjoterapia (po studiach I stopnia i jednolitych magisterskich),
 • lekarski,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo.
 1. II etap rekrutacji

Egzamin wykluczający wady wymowy kandydata aplikującego na studia jest przeprowadzany na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uzyskanie negatywnego wyniku z przeprowadzonego egzaminu jest równoznaczne z wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

Przyjęcie na studia następuje na podstawie dwóch etapów:

 • średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunkach wyżej wymienionych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz egzaminu wykluczającego wady wymowy kandydata.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów oraz termin kwalifikacyjnego badania logopedycznego przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STUDIA I STOPNIA

 1. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)
 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników ze zdanego pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dowolnego przedmiotu.
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2, pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.

 

 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

STUDIA II STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia o kierunku pielęgniarstwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia o kierunku pielęgniarstwo.
 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia o kierunku pielęgniarstwo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

STUDIA I STOPNIA

I. Stacjonarne

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników ze zdanego pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dowolnego przedmiotu.
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2 pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z dowolnego przedmiotu.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

STUDIA II STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia o kierunku położnictwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia o kierunku położnictwa.
 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia na kierunku położnictwo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. Osoby, które legitymują się nową maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników ze zdanego pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Osoby posiadające międzynarodową maturę IB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby posiadające maturę EB obowiązane są wykazać się zdaniem pisemnego egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu na poziomie niższym lub wyższym.
 1. Osoby, które legitymują się starą maturą będą kwalifikowane na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzaminu dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dowolnego przedmiotu.
 1. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, o której mowa w § 2 pkt. 10 zasad, będą oni kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników pisemnego egzaminu zagranicznego z dowolnego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 1. Zasady przeliczania ocen ze świadectw na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 14.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

STUDIA II STOPNIA

I. Stacjonarne/niestacjonarne (odpłatne)

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia o kierunku Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów, uzyskanej podczas studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Dokładne terminy składania poszczególnych dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia będą na bieżąco podawane przy listach rankingowych na stronie internetowej PUM tj.: www.pum.edu – odnośnik - Rekrutacja.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (0)