Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Uniwersytet Szczeciński rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie SzczecińskimW zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 94/2022 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) uchwala się, co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb rekrutacji, a także kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.
 2. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024, zwane dalej „kryteriami kwalifikacji", stanowią załącznik do uchwały.
 3. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Szczeciński przyjmuje kandydatów na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego według określonych w niniejszej uchwale warunków, w ramach limitu miejsc ustalonego w odrębnym zarządzeniu rektora.
 4. Propozycję limitu miejsc, o którym mowa w ust. 3, przedstawia rektorowi kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego zajmującej się procesem kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej tej jednostki.
 5. Limit miejsc, o którym mowa w ust. 3, może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach przez Ogólnouczelnianą Komisję Rekrutacyjną w porozumieniu z komisjami rekrutacyjnymi jednostek podstawowych.
 6. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.
 7. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w uchwale.
 8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków studiów.
 9. Wobec laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, stosuje się przepisy uchwały nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w latach 2019-2023.
 1. Rekrutację w Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Rektor powołuje w odrębnym zarządzeniu komisje rekrutacyjne wraz z ich składem i wskazuje, które kierunki studiów będą przypisane do poszczególnych komisji.
 2. Szczegółowy harmonogram terminów rekrutacyjnych określa odrębne zarządzenie rektora.
 3. Zakres i forma wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w procesie postępowania rekrutacyjnego są dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego z kandydatów. Wsparcie udzielane jest na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami złożony do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio, za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie albo z wykorzystaniem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanego dalej systemem „ERK" W rozpatrzeniu wniosku komisja rekrutacyjna współpracuje z kierownikiem właściwego działu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, zwanego dalej "Działem". Zakres i możliwe formy wsparcia określają odrębne przepisy Uniwersytetu Szczecińskiego.

OPŁATY

§ 2.

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia określoną przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661).
 2. Niewniesienie opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminach określonych przez Uniwersytet Szczeciński skutkuje nieprzyjęciem na studia.
 3. Szczegółowe zasady uiszczania i zwrotu opłaty rekrutacyjnej określa odrębne zarządzenie rektora.
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi oddzielną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez nią kierunków studiów.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3.

REJESTRACJA — I ETAP

1. Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba posiadająca:

1) świadectwo dojrzałości, w tym także świadectwo uzyskane za granicą, spełniające kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), zwanej dalej „Ustawą o systemie oświaty" — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2. Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Szczecińskim jest rejestracja w systemie ERK — kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL.

3. Przyjęcie na studia następuje po rejestracji i łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 1. wprowadzeniu wymaganych danych osobowych;
 2. wyborze kierunku studiów;
 3. wprowadzeniu wymaganych wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych ze świadectwa dojrzałości lub dyplomu — zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na studia na danym kierunku studiów;
 4. dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej za każdy z wybranych kierunków studiów na indywidualne konto bankowe, którego numer generowany jest przez system ERK; załączeniu skanu dowodu wpłaty na osobistym koncie kandydata i zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z przypisaniem opłaty rekrutacyjnej do odpowiedniego kierunku studiów.

4. Kandydat nie może być przyjęty na kierunek studiów (poziom i formę), na którym aktualnie posiada status studenta.

5. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

6. Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami infrastruktury teleinformatycznej. W przypadku wystąpienia wskazanych sytuacji kandydat zgłasza się osobiście w terminie rejestracji wynikającym z harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do komisji rekrutacyjnej.

7. Kandydat zobowiązany jest po dokonaniu rejestracji do monitorowania procesu rekrutacji, w tym zwłaszcza do zapoznania się z wynikami kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego na swoim osobistym koncie w systemie ERK.

8. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje związane z niedopełnieniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 6.

§ 4.
USTALANIE WYNIKÓW KANDYDATA

1. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego, którego zasadniczym elementem, w zależności od kierunku studiów może być:

 1. konkurs ocen na świadectwie dojrzałości, w tym także świadectwie uzyskanym za granicą, spełniającym kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w Ustawie o systemie oświaty, lub na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. sprawdzian uzdolnień kierunkowych;
 4. test lub egzamin;
 5. egzamin sprawnościowy;
 6. złożenie wymaganych dokumentów w ramach limitu miejsc.

Kandydat będący osobą ze szczególnymi potrzebami ma prawo przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzianów, testów lub egzaminów, o których mowa w niniejszym ustępie na indywidualnie ustalonych warunkach. Zastosowanie ma § 1 ust. 12 uchwały.

 1. Kandydat będący osobą z niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami ma prawo przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzianów, testów lub egzaminów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu na indywidualnie ustalonych warunkach. Zastosowanie ma § 1 ust. 12 uchwały.
 2. Wyniki z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, liczone są w skali punktowej.
 3. Wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przeliczany jest na punkty według zasady: 1% = 1 punkt, chyba że kryteria kwalifikacji przewidują inną wartość przeliczenia. Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego obliczany jest za pomocą algorytmu, który jest integralną częścią kryteriów kwalifikacji.
 4. Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do wypełnienia w całości ustalonego limitu miejsc na danym kierunku studiów.
 5. Decyzje komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego.
 6. W przypadku, gdy nabór na dany kierunek studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne, określone w ust. 1 pkt 1-5, o przyjęciu na ten kierunek studiów decyduje miejsce na liście, która jest sporządzona według liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów.
 7. W przypadku, gdy nabór na dany kierunek studiów oparty jest na kryterium kwalifikacyjnym w postaci przyjęć do wyczerpania limitu miejsc, o przyjęciu na ten kierunek studiów decyduje data zakończenia naboru.
 8. W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych kryteriami kwalifikacji może być przyjęta ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko kandydatów na studia z maturą, której wynik został wyrażony w postaci oceny) jeżeli przewidziane jest to kryteriami kwalifikacji na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 9. Kandydat nielegitymujący się wynikiem lub oceną z przedmiotów wymienionych w kryteriach kwalifikacji otrzymuje zero punktów z danego przedmiotu. Brak wyniku lub oceny z przedmiotu nie dyskwalifikuje go w postępowaniu rekrutacyjnym. Wyjątek stanowi kierunek polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie.
 10. Kandydat, który został zwolniony z przedmiotu wymaganego na egzaminie dojrzałości na podstawie certyfikatu, otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów, określoną w kryteriach dla danego kierunku studiów.
 11. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości za granicą, traktowany jest jako kandydat z maturą, której wynik został wyrażony w postaci procentowej w zależności od sposobu przeliczania ocen na świadectwie w państwie pochodzenia.
 12. Kandydat, który na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą nie legitymuje się wynikiem z egzaminu z języka polskiego, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem rektora.

Kandydat będący osobą ze szczególnymi potrzebami ma prawo przystąpić do egzaminu, na indywidualnie ustalonych warunkach. Zastosowanie ma § 1 ust. 12 uchwały.

 1. Pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego, określonego w ust. 13, wyłącza konieczność uzyskania potwierdzenia Uniwersytetu Szczecińskiego, że kandydat, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3 uchwały, posiada odpowiednie przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.
 2. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym, np. biologia, historia) z zastrzeżeniem, że suma uzyskanych punktów przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.
 3. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (International Baccalaureate), wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z maturą, której wynik został wyrażony w procentach. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków studiów zgodnie z poniższą tabelą, w której przedstawione są zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze IB na procenty.

dyplom IB

poziom SL

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom podstawowy

d yplom IB poziom HL

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom rozszerzony

7

100 %

7

100 %

6

90 %

6

90 %

5

75 %

5

75 %

4

60 %

4

60 %

3

45 %

3

45 %

2

30%

2

30%

1

0%

1

0%

 

W przypadku języków obcych za poziom SL (poziom podstawowy) uznaje się: poziom ab initio, oraz poziom B SL. Natomiast za poziom HL (poziom rozszerzony) uznaje się: poziom A (SL oraz HL), poziom B HL oraz literature and performance.

 1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej (European Baccalaureate) wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10 ze zm.), przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z maturą, której wynik został wyrażony w procentach. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków studiów zgodnie z poniższą tabelą, w której przedstawione są zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze EB na procenty.

 

 

dyplom EB poziom podstawowy (wymiar 2-3 godzityg.)

matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom podstawowy

dyplom EB poziom rozszerzony (wymiar 4-5 godz./tyg.)

, matura (wynik wyrażony w procentach)

poziom rozszerzony

9-10

100 %

9-10

100 %

8-8,99

90 %

8-8,99

90 %

7-7,99

70 %

7-7,99

70 %

6-6,99

50%

6-6,99

50 %

5-5,99

30 %

5-5,99

30 %

0-4,99

0%

0-4,99

0%

 

§ 5.
ZAKWALIFIKOWANIE DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA — II ETAP

I. Na podstawie danych wprowadzonych przez kandydata podczas rejestracji do systemu ERK komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów, ustalając kolejność według uzyskanej liczby punktów w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku studiów.

2. Na podstawie list rankingowych komisja rekrutacyjna kwalifikuje do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc.

3. Informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydat otrzymuje na osobiste konto w systemie ERK, w formie e-mail oraz wiadomości sms wysyłanej za pośrednictwem operatora sieci komórkowej.

4. Kandydat zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest do zaczytania w systemie ERK skanów wymaganych dokumentów. Dokumenty wymagane od kandydata określa odrębne zarządzenie rektora. Wczytywanie dokumentów odbywa się zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

     5. Niewczytanie skanów wymaganych dokumentów w terminie określonym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

6. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego z powodu wyczerpania limitu miejsc, może wczytywać w systemie ERK pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. Powyższe oświadczenie musi zostać zaczytane zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

7. Warunkami ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc są:

 1. terminowe zaczytanie w systemie ERK pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim określonego w ust. 6;
 2. uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów.

8. Osoby, które zaczytały pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim, wpisywane są na utworzoną w tym celu listę rezerwową.

 1. Z listy rezerwowej komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu i z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.
 2. Dalsze etapy postępowania odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 ust. 2-3 uchwały.
 3. Kandydatowi nie przysługuje przywrócenie terminu do wczytania w systemie ERK kompletu wymaganych dokumentów oraz pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.
 4. Kandydat, który nie spełnił określonych wymogów formalnych i któremu nie przysługuje przywrócenie terminu do dokonania konkretnej czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, może przystąpić ponownie do postępowania rekrutacyjnego na warunkach ogólnych.

§ 6.
OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH WYNIKÓW — III ETAP

 1. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego kandydata skutkuje dokonaniem przez właściwą komisję rekrutacyjną wpisu kandydata na listę studentów. Informacja o wpisie doręczana jest kandydatowi za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym, wiadomością sms, wiadomością e-mail oraz na osobistym koncie kandydata w systemie ERK.
 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna, a podpisuje przewodniczący komisji albo działający z jego pisemnego upoważnienia członek komisji rekrutacyjnej. Decyzja doręczana jest kandydatowi za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia służy odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji w sposób określony w ust. 3.
 5. Poza doręczeniem kandydatowi decyzji w sposób określony w ust. 3 do kandydata wysyłana jest informacja o odmowie przyjęcia na studia za pomocą wiadomości sms, wiadomości e-mail oraz na osobiste konto w systemie ERK. Otrzymanie tej informacji nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

§7.

Uniwersytet Szczeciński uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ
§ 8.

 1. Przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński może odbyć się w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się jest orzeczenie uzyskane w Uniwersytecie Szczecińskim, wydane przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się.
 3. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim reguluje uchwała nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia albo nieprzyjęcia na studia, uwzględniając orzeczenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się, wydaje komisja rekrutacyjna prowadząca nabór na kierunek studiów.
 5. Przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się następuje po terminowym złożeniu kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia. Wykaz wymaganych dokumentów określa odrębne zarządzenie rektora.
 6. Limit przyjęć na studia na danym kierunku w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego zajmującej się procesem kształcenia na danym kierunku z uwzględnieniem warunku, że liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20 % ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 7. Harmonogram przyjęć na studia na podstawie wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębne zarządzenie rektora.

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§ 9.

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji administracyjnej rektora.

2. Nieodpłatne kształcenie w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich może podjąć:

1) cudzoziemiec — obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2022 r. poz. 91), zwanej dalej „Ustawą o cudzoziemcach";
 3. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemiec — posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C 1 ;
 5. posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 15 lb ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

3. Kandydat cudzoziemiec nieposiadający statusu wymienionego w ust. 2 może podjąć studia odpłatnie.

§ 10.

1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 1. świadectwem dojrzałości albo jego odpisem, a dodatkowo aneksem do świadectwa dojrzałości albo zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. świadectwem albo innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty;
 3. świadectwem albo innym dokumentem albo dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty;
 4. świadectwem albo dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 5. świadectwem albo innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

2. Od kandydata, o którym mowa w ust. 1, mogą być wymagane, poza dokumentami określonymi w ust. 1, także:

 1. legalizacja w polskiej placówce dyplomatycznej albo apostille na świadectwie albo innym dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów za granicą;
 2. zaświadczenie potwierdzające prawo do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

3. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat cudzoziemiec, który posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 1. w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. za granicą, jeżeli taki dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

4. W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, od kandydatów z dokumentami uzyskanymi w uczelni działającej na terytorium Ukrainy nie jest wymagane posiadanie apostille na dyplomie i suplemencie do dyplomu.

5. Jeżeli dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dyplom taki powinien być dodatkowo zalegalizowany w polskiej placówce dyplomatycznej lub opatrzony apostille.

6. Celem podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim, kandydat cudzoziemiec powinien spełniać jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. ukończyć kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 2. posiadać certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B 1, wydanym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 3. uzyskać w procesie rekrutacji potwierdzenie Uniwersytetu Szczecińskiego, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w języku polskim, w tym poprzez uznanie innych certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2;
 4. posiadać świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 5. ukończyć szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 6. otrzymać pozytywną ocenę z języka polskiego na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą.

7. Rekrutując się na studia prowadzone w języku obcym, kandydat cudzoziemiec powinien spełnić jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadać dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, w którym będą prowadzone studia, wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. 2021 r. poz. 141 ze zrn.);
 2. posiadać świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku obcym, w którym będą prowadzone studia;
 3. posiadać dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych danego języka obcego, w ktñrym bqdq prowadzone studia, w Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument potwierdzajgcy posiadanie uprawnieñ ttumacza przysiqgtego w innym pañstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej;
  1. zdac’ egzamin maturalny z danego jqzyka obcego, w ktñrym bpdq prowadzone studia, na poziomie rozszerzonym w ramach tzw. nowej matury - wynik na poziomie co najmniej 60% (w przypadku kandydatow na studia pierwszego stopnia i jednolitych studiow magisterskich);
  2. uzyskaé w procesie rekrutacji potwierdzenie Uniwersytetu Szczecinskiego, ze znajomos’é jpzyka obcego jest wystarczajqca do podjqcia nauki w tym jqzyku, w tym poprzez uznanie innych certyfikatow jqzykowych potwierdzajqcych majomos"é jpzyka obcego na poziomie co najmniej B2.
  1. Szczegotowy wykaz dokumentow wymaganych od cudzoziemcow  okres"la  rektor  w drodze odrqbnego zarzqdzenia.
  2. Cudzoziemcy przyjmowani sq na studia przez rektora w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto cudzoziemcy otrzymuje informacj§ o przyjqciu na studia na osobistym koncie kandydata w systemie ERK. Otrzymanie tej informacji nie ma wplywu na bieg terminu do ztozenia do rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  3. Warunkiem udziahi w prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciñski postepowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek i przyjqcia na studia w ramach limitfiw miejsc dla cudzoziemcow jest zaczytanie do systemu ERK wszystkich wymaganych dokumentfiw.
  4. Od decyzji w sprawie przyjqcia na studia cudzoziemiec ma moz1iwos’é ztozenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorqczenia decyzji.
  5. Cudzoziemcy, ktñrzy rite dopetniq wszystkich wymaganych formalnos’ci podczas rejestracji w systemie ERK, a jedynie zalozq konto kandydata oraz nie uzupetniq wymaganych dokumentow na wezwanie Uniwersytetu Szczeciñskiego zamieszczone w systemie ERK oraz wystane na wskazany adres poczty mailowej, rite bqdq brani pod uwagq w prowadzonym postepowaniu, a ich rejestracja nie bqdzie uwa2ana za wi@qcq.
  6. Osoby, o ktñrych mowa w ust. 12, na zakoñczenie rekrutacji otrzymajq jedynie w systemie ERK informacjq o nieuznaniu rekrutacji za wi@qcq.

   

  OBYWATELE  POLSCY — ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

  § 11.

   

  1. Przyjęcie na studia obywateli polskich będąccych absolwentami szkół zagranicznych następuje przez:
   1. rekrutację;
   2. potwierdzenie efektów uczenia się.
  2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie moze być przyjęta osoba określona w ust. 1, która posiada jeden z wymaganych dokumentów:
   1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty;
   2. świadectwo albo inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty;
  1. świadectwo   lub  dyplom  uznany  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umowy bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
  2. świadectwo lub inny dokument uznany za rownorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujqcych do dnia 31 marca 2015 r.
  3. Na studia drugiego stopnia moze być przyjęta osoba określona w ust. 1, ktora posiada dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia wydany:
   1. w Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. za granicą, jezeli taki dyplom potwierdzający ukonczenie studiów daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.
  4. Jezeli dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dyplom taki powinien być dodatkowo zalegalizowany lub opatrzony apostille.

   

  KOMISJE REKRUTACYJNE

  § 12.

   

   1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez rektora.

  1. Komisje rekrutacyjne  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyjęcia  na  studia  zgodnie z obowiązującym  terminarzem  rekrutacji  na  studia  z  zastrzeżeniem,  że  decyzje w postepowaniu rekrutacyjnym cudzoziemców podejmuje rektor.
  2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący oraz członkowie komisji. Rektor określa liczby członków poszczególnych komisji rekrutacyjnych odrębnym zarządzeniem.
  3. W przypadku wystąpienia przez samorząd studencki z wnioskiem o powołanie w skład komisji jego przedstawiciela, przedstawiciel taki zostaje powołany przez rektora w skład komisji jako jej członek.
  4. Egzaminatorami są wyznaczeni przez kierownika jednostki organizujqcej kształcenie na danym kierunku, nauczyciele akademiccy.
  5. Rektor powołuje dla postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki Ogolnouczelnianą Komisję Rekrutacyjną. W jej sktad wchodzi:
   1. przewodniczący Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej — wyznaczony przez rektora,
   2. członkowie komisji — nauczyciele akademiccy, przedstawiciel samorządu studenckiego.
  6. Z Ogolnouczelnianą Komisją Rekrutacyjną wspołpracują:
   1. co najmniej jeden uczelniany koordynator programu elektronicznej rejestracji kandydatów;
   2. co najmniej jeden sekretarz.

   

  § 13.

   

  1. Do zadań komisji rekrutacyjnych należą:

  1. elektroniczna obsluga systemu rekrutacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
  2. stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych form komunikacji, które zapewnia Uniwersytet Szczeciński;
  3. powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji — generowanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz wiadomosci za pośrednictwem sms;
  4. przypisywanie  statusów opłat rekrutacyjnych do poszczególnych naborów na indywidualnych kontach kandydatów;
  5. przegląd i kontrola załączanych w systemie ERK dowodów wpłat opłaty rekrutacyjnej;
  6. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatow do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;
  7. weryfikowanie w systemie ERK poprawności zaczytanych skanów wymaganych dokumentów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;
  8. weryfikowanie w systemie ERK poprawności zaczytanych skanów oświadczen o gotowości podjęcia studiów kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;
  9. drukowanie kompletów dokumentow zaczytanych przez kandydatow w systemie ERK i po przyjęciu kandydatów na studia przekazywanie ich do odpowiednich jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego;
  10. wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych, innych rozstrzygnięć  i pism w ramach postępowania rekrutacyjnego;
  11. tworzenie list rezerwowych kandydatów, którzy terminowo zaczytali pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;
  12. przyjmowanie kandydatów z list rezerwowych na zwalniane miejsca;
  13. przeprowadzenie kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;
  14. sporządzenie:
   1. protokołu, w którym wpisuje się w porządku alfabetycznym: imiona i nazwiska kandydatów, PESEL, liczby uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskane wyniki końcowe ujęte w punktach oraz decyzji o przyjęciu, poprzez wpis na listy studentów, bądz nieprzyjęciu danego kandydata na studia,
   2. listy kandydatow przyjętych — według kolejności uzyskanych punktów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, PESEL oraz uzyskane przez kandydata wyniki końcowe ujęte w punktach,
   3. listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych według kolejności uzyskanych punktów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, PESEL oraz uzyskane przez kandydata wyniki koncowe ujęte w punktach,
  15. podejmowanie rozstrzygnięcia w sprawie przyjęcia albo nieprzyjęcia kandydata, uwzględniajqc orzeczenie Komisji Weryfikujqcej Efekty Uczenia się oraz wymogi. art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);
  16. przygotowanie do archiwizacji dokumentów osob nieprzyjętych na studia;
  17. poświadczanie przez umówionego pracownika komisji rekrutacyjnej, ma zadanie kandydata, zgodności okazanego odpisu dokumentu z oryginatem; poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika, data i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie kandydata, rownież godzinę sporządzenia poświadczenia; jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.
  1. Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do dostosowania procesu rekrutacji do indywidualnych potrzeb   osób ze szczególnymi potrzebami w porozumieniu z kierownikiem Działu.

   

  § 14.

   

  1. Decyzje podejmowane przez komisję rekrutacyjną zapadają zwykle większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos jej przewodniczącego.
  2. Pisma,  decyzje  i  inne   rozstrzygnięcia   wydawane   przez   komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym podpisuje jej przewodniczqący albo działający z jego pisemnego upoważnienia członek komisji rekrutacyjnej.
  3. Protokół oraz listy kandydatów podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej oraz wszystkie osoby wchodzące w jej skład. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszq być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje rownież wszystkie strony protokołu.

   

  § 15.

   

  1. Do zadań Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
   1. koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych;
   2. dokonywanie wyboru — poprzez losowanie — zestawów tematów egzaminów pisemnych lub testów egzaminacyjnych, a takze nadzór nad ich powielaniem, przechowywaniem i przekazywaniem komisjom rekrutacyjnym, o ile przewidywany jest taki element postępowania rekrutacyjnego;
   3. podejmowanie decyzji o zwiększeniu limitu miejsc na danym kierunku studiów;
   4. podejmowanie decyzji o odstąpieniu od kontynuacji postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku studiów;
   5. podejmowanie decyzji o zawieszenie postqpowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku studiów;
   6. podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych uchwałą.
  2. Nadzor nad wykonywaniem czynności wskazanych w § 13 i 14 uchwały w imieniu Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawuje przewodniczący tej komisji.

   

  § 16.

   

  1. Decyzje podejmowane przez Ogolnouczelnianą Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykle większością głosów, a w razie równej ich liczby — decyduje głos jej przewodniczącego.
  2. Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Ogólnouczelnianą Komisję Rekrutacyjną podpisuje jej przewodniczący.
  3. W   przypadku  uwzględnienia przez  rektora  odwołań Ogólnouczelniana Komisja Rekrutacyjna może zwiększyć limit zgodnie z § 1 ust. 5 uchwały.

  § 17.

   

  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku studiów jest mniejsza niż 20, komisja rekrutacyjna może:
   1. podjąć decyzję, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku, o przedłużeniu pierwszego naboru na tym kierunku studiów

  albo

  1. wystąpic z wnioskiem popartym przez kierownika jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku do Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o odstąpienie od kontynuacji postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru.
  1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku studiów jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc (ale osiągnięta minimum 20 kandydatów), komisja rekrutacyjna może:
   1. podjąć decyzję w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów do wypełnienia limitu miejsc

  albo

  1. wystąpić z wnioskiem, popartym przez kierownika jednostki organizującej kształcenie na danym kierunku do Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.
  1. Ogólnouczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzji w przedmiocie:
   1. zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca;
   2. odstąpienia od kontynuacji postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru.

   

  § 18.

   

  1. Przed rozpoczpciem rekrutacji na dany rok studiów Senat Uniwersytetu Szczecińskiego może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uruchomienia naboru, jeżeli z przyczyn formalno- prawnych lub kadrowych, leżących po stronie jednostki organizującej kierunek studiów nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uruchomienie danego kierunku studiów.
  2. Po rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego w przypadku wystąpienia przyczyn formalno-prawnych lub kadrowych, leżących po stronie jednostki organizujqcej kierunek studiów, decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru podejmuje Ogólnouczelniana Komisja Rekrutacyjna.

   

  § 19.

   

  Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w okresie od daty ich powołania do dnia zakończenia tego postępowania, jednak nie dłużej niż do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)