Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Rzeszowska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Rzeszowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA N r 4 9 / 2 0 2 2 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, uchwala co następuje:

 

§ 1

Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Uchwała określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Uczelnią”.

 

 1. Politechnika Rzeszowska prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na określone kierunki studiów, profile (ogólnoakademicki i praktyczny) i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne), z zastrzeżeniem ust. 8.

 

 1. Rekrutację przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „MKR”, powołana przez rektora.

 

 1. Tryb powoływania komisji rekrutacyjnej, zakres obowiązków i zadań związanych z rekrutacją na studia wyższe określa zarządzenie rektora.

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Od decyzji, o której mowa w ust. 6 przysługuje odwołanie do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia obowiązujących w Uczelni. Decyzja rektora jest ostateczna. Na decyzję rektora przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 1. O przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil nie może się ubiegać osoba będąca studentem tego kierunku studiów, na tym samym poziomie i profilu.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 

 1. Przyjęcie na określony kierunek studiów odbywa się w ramach określonej przez rektora liczby miejsc.

 

 1. Rektor określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1, w terminie do końca maja 2023 r.

 

 1. MKR ustala dla każdego kierunku, poziomu i profilu oraz formy studiów minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1.

 

 1. MKR ogłasza listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów.

 

 1. MKR przeprowadza rekrutację uzupełniającą dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 1. Uczelnia może nie uruchomić określonego kierunku studiów pierwszego stopnia. W przypadku nieuruchomienia określonego kierunku studiów pierwszego stopnia osobom będącym kandydatami na ten kierunek studiów może zostać złożona propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek studiów.

 

 1. Decyzję o nieuruchomieniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz formie studiów podejmuje rektor.

 

 1. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w terminie określonym w § 3 będzie mniejsza od liczby miejsc, o której mowa w ust. 1 określonej dla tego kierunku, rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, wyznaczając termin jej przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale, w terminie określonym w § 3.

 

§ 3

 1. Ramowy termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 jest następujący:

 

 1. od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego;

 

 1. od 1 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 

 1. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, zwany dalej „harmonogramem rekrutacji”, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do końca maja 2023 r.
 1. Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ustala dziekan.

 

 1. Uczelnia może, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnić szczególne potrzeby kandydata i dostosować organizację egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura oraz egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia drugiego stopnia do jego potrzeb lub udzielić innej formy wsparcia w trakcie rekrutacji.

 

§ 4

 

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł.

 

 1. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyłączeniem kierunku wskazanego przez kandydata w ankiecie osobowej - formularzu PODANIA SIR w trakcie rejestracji internetowej, jako kierunek równoległy) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne lub niestacjonarne). Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 5

 

 1. Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

 

 1. Wysokość opłat za usługi edukacyjne określi rektor w drodze zarządzenia w terminie do końca maja 2023 r.

 

§ 6

 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale tj. w drodze wpisu na listę studentów.

 

§ 7

 

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 8

 

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji, zwanej dalej „SIR” przez stronę internetową www.prz.edu.pl.

 

 1. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 

 1. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SIR.

 

 1. Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W celu rejestracji w SIR kandydat:

 

 1. zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez system SIR);

 

 1. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając informacje w szczególności o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;

 

 1. ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:

 

a) dokonuje wyboru kierunku podstawowego i ewentualnie kierunku

 

równoległego,

 

b) wskazuje poziom i wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów;

 

 1. ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

 

 1. dokonuje wyboru kierunku,

 

 1. wskazuje ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych,

 

 1. wskazuje średnią ocen ze studiów,

 

 1. wskazuje pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego,

 

 1. wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR.

 

 1. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, zostanie wybrany kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia i kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie wpływu opłaty.

 

 1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 

 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.

 

 1. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

 

 1. wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;

 

 1. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;

 

 1. przekazywania przez MKR informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

 

 1. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej i tylko w takiej formie ma moc prawną.

 

 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

 1. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.

Rozdział 2

Studia pierwszego stopnia

§ 9

 

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz posiada świadectwo dojrzałości albo

 

świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

 1. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do załącznika do niniejszej uchwały. Podstawę przyjęcia mogą również stanowić wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/egzaminów zawodowych. W przypadku kierunku architektura dodatkowo są brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim będący obywatelami polskimi powinni legitymować się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzyskać wynik egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100%.

 

 1. Wymagań określonych w ust. 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

 

 1. Przepisy ust. 2, dotyczące egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego oraz jego wyników, stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu.

 

 1. Kandydat na studia, będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, oraz niniejszej uchwale.

 

 1. Kandydat na studia będący laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uczelnię jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, oraz niniejszej uchwale.

 

 1. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do MKR w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 

§ 10

 

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia pod warunkiem uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może nastąpić:
 1. z mocy prawa w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4;

 

 1. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

 

 1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):

 

 1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

 

 1. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 

 1. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w

Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 

 1. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 

 1. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa albo innego dokumentu (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 

 1. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 5, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

 1. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem § 9 ust. 5. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.

 

 1. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

 

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, a po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na określony kierunek studiów do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 14, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał świadectwo, dyplom lub inny dokument za granicą, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

Kierunek studiów

 

Poziom, profil i forma studiów

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

architektura

 

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

automatyka i robotyka

 

profil ogólnoakademicki

 

 

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

 

profil praktyczny

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

biotechnologia

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

profil ogólnoakademicki

 

 

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

budownictwo

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

elektromobilność

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

elektronika i telekomunikacja

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

elektrotechnika

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

energetyka

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

finanse i rachunkowość

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

geodezja i planowanie

profil praktyczny

 

przestrzenne

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

profil ogólnoakademicki

informatyka

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria chemiczna i procesowa

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria farmaceutyczna

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria i analiza danych

profil praktyczny

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria materiałowa

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

profil ogólnoakademicki

inżynieria środowiska

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria środków transportu

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria w medycynie

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

inżynieria wzornictwa

profil ogólnoakademicki

 

przemysłowego

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

profil ogólnoakademicki

logistyka

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

lotnictwo i kosmonautyka

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

matematyka

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

profil ogólnoakademicki

mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

mechatronika

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

technologia chemiczna

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

transport

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

zarządzanie

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

studia niestacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

profil ogólnoakademicki

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

zarządzanie i inżynieria produkcji

profil praktyczny

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia stacjonarne

 

studia niestacjonarne

 

 

 1. W zgłoszeniu internetowym, stanowiącym podanie o przyjęcie na studia, kandydat

 

 • poza kierunkiem podstawowym − ma prawo wskazać drugi kierunek studiów, tzw. kierunek równoległy, na którym chciałby studiować, przy czym z danego zgłoszenia internetowego kandydat może być wpisany na listę tylko na jeden kierunek studiów.

 

 1. Kierunek równoległy kandydat może wskazać wyłącznie na tej samej formie studiów, co wybrany kierunek podstawowy, tj. odpowiednio na studiach stacjonarnych lub na studiach niestacjonarnych.

 

 1. Wybór kierunku podstawowego i równoległego odbywa się w terminie rejestracji internetowej na studia. Po tym terminie kandydat nie może samodzielnie dokonać zmiany wybranego kierunku podstawowego lub równoległego a zmiana wybranego kierunku może nastąpić jedynie przez MKR po złożeniu przez kandydata stosownego wniosku w tym zakresie.

 

§ 12

 

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 6.

 

 1. Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest ustalana dla:

 

 1. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”

 

– według zasad określonych w załączniku nr 1 do załącznika do niniejszej uchwały;

 

 1. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

 

– według zasad określonych w załączniku nr 2 do załącznika do niniejszej uchwały;

 

 1. kandydatów posiadających dyplom:

 

 1. Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 

 1. Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę

 

Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),

 

– według zasad określonych w załączniku nr 3 do załącznika do niniejszej uchwały.

 

 1. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów.

 

 1. Kandydat, który poza kierunkiem podstawowym wybrał dodatkowo kierunek równoległy, uczestniczy równocześnie w postępowaniu rekrutacyjnym na obu kierunkach.

 

§ 13

 

 1. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów pierwszego stopnia.

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w ramach planowanej liczby miejsc, zgodnie z następującymi zasadami:

 

 1. w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego;

 

 1. pozostali kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, w kolejności określonej sumą punktów, uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 1-3 do załącznika do niniejszej uchwały, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie miejsc, pomniejszonej o liczbę kandydatów, o których mowa w pkt 1.

 

 1. Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, tworzona jest lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach planowanej liczby miejsc na określony kierunek studiów.

 

 1. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc nie zostali umieszczeni na liście podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, tworzą listę rezerwową.
 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na określony kierunek studiów ma obowiązek złożyć komplet dokumentów, o których mowa w § 14, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Złożenie wymaganych dokumentów stanowi podstawę dokonania wpisu na listę studentów.

 

 1. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

 1. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy podstawowej, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów przez złożenie wymaganych dokumentów, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Podstawą do skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia może być również stwierdzenie przez MKR niezgodności danych podanych w procesie rejestracji internetowej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.

 

 1. Kandydat, który został równocześnie zakwalifikowany do przyjęcia na dwa kierunki studiów podstawowy i równoległy, ma obowiązek wskazać kierunek, na którym chce podjąć studia, i złożyć komplet dokumentów, o których mowa w § 14, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Postanowienia ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który potwierdzi podjęcie studiów i złoży komplet wymaganych dokumentów zostanie wpisany na listę studentów.

 

§ 14

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, o którym mowa w 13 ust. 5, jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

 

 1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) − wydrukowaną z Systemu

 

Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

 

 1. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną − oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną − oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kandydat na studia prowadzone w Stalowej Woli: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR – wydrukowane z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisane przez kandydata.

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim, który nie uzyskał z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego wyniku na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100% jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

 1. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć także:

 

 1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

 

 1. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,

 

 1. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – spełniające wymagania określone odrębnymi przepisami.

 

 1. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, o którym mowa w § 13 ust. 5, skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

 1. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria w medycynie, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 5 są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

 

Rozdział 3

Studia drugiego stopnia

§ 15

 

 1. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.

 

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny.

 

 1. Kandydat, który ukończył inny kierunek studiów niż ten, na który się ubiega, może zostać zobowiązany do realizacji zajęć nieobjętych programem studiów, uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. Zakres, sposób i termin realizacji tych zajęć określi dziekan w odrębnym rozstrzygnięciu.

 

§ 16

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli z uwzględnieniem ust. 2:

Kierunek studiów

 

Poziom, profil i forma studiów

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

architektura

 

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

automatyka i robotyka

 

profil praktyczny

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

bezpieczeństwo wewnętrzne

 

profil praktyczny

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

biotechnologia

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

budownictwo

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

elektronika i telekomunikacja

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

elektrotechnika

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

energetyka

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

finanse i rachunkowość

profil praktyczny

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

geodezja i planowanie przestrzenne

profil praktyczny

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

informatyka

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

inżynieria i analiza danych

profil praktyczny

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

inżynieria materiałowa

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

inżynieria środowiska

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

inżynieria środków transportu

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

inżynieria w medycynie

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

logistyka

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

lotnictwo i kosmonautyka

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

matematyka

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

mechanika i budowa maszyn

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

mechanika i budowa maszyn

profil praktyczny

 

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia stacjonarne

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

mechatronika

profil ogólnoakademicki

 

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

technologia chemiczna

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

zarządzanie

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

profil ogólnoakademicki

 

studia stacjonarne

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

 

 

 

 

 1. Uczelnia może nie uruchomić określonego kierunku studiów drugiego stopnia. W przypadku nieuruchomienia określonego kierunku studiów drugiego stopnia osobom będącym kandydatami na ten kierunek studiów może zostać złożona propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek studiów.

 

 1. Decyzję o nieuruchomieniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz formie studiów podejmuje rektor.

 

§ 17

 

 1. Przyjęcie na kierunki studiów drugiego stopnia wymienione w § 16 ust. 1 następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W konkursowym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:

 

 1. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (D);

 

 1. średnia ocen ze studiów (S);

 

 1. pozytywna ocena z egzaminu wstępnego (E) sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 

 1. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, profil oraz formę studiów drugiego stopnia.

 

 1. MKR ustala listy rankingowe kandydatów.

 

 1. Niezłożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 1 i 3 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 18

 

 1. Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R obliczony według wzoru:

 

R=D+S+2E

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: D – ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; S – średnia ocen ze studiów;

 

E – pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, w przypadku rekrutacji na kierunek architektura pozytywna ocena portfolio.

 

 1. Ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych (D), średnia ocen ze studiów

 

 1. oraz ocena z egzaminu wstępnego (E) są przeliczane na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej według poniższego zestawienia:

 

−  gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena

5

–  waga

1,0;

gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena

5,5

waga

5

 

;

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena

6

waga

 

5

.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin wstępny

 

§ 19

 

 1. Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego określa regulamin zatwierdzony przez właściwego dziekana.

 

 1. Egzamin wstępny odbywa się przed komisją, której skład określa dziekan.

 

 

 1. Zakres zagadnień egzaminu wstępnego dla danego kierunku studiów ustala dziekan i podaje do wiadomości kandydatów co najmniej na trzy miesiące przed ramowym terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia.

 

 1. Zakres egzaminu wstępnego obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 

 1. Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego ustala dziekan i podaje do wiadomości kandydatów co najmniej na jeden miesiąc przed terminem egzaminu.

 

 1. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu wstępnego lub uzyska ocenę negatywną otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E=0.

 

 1. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu wstępnego, kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że występują jeszcze ustalone zgodnie z ust. 5 terminy.

 

 1. Na podstawie wyniku egzaminu wstępnego odbytego w danym roku akademickim kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym roku akademickim.

 

 1. Jako ocena z egzaminu wstępnego może zostać uznana uzyskana przez kandydata ocena z egzaminu weryfikującego efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów pierwszego stopnia, o ile kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku oraz złoży zaświadczenie, o którym mowa w § 22 ust. 2.

 

§ 20

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura są brane pod uwagę:

 

 1. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

 

 1. średnia ocen ze studiów;

 

 1. ocena jakości prac zawartych w portfolio, przedstawianym przez kandydata.

 

 1. Portfolio przedkładane przez kandydata zawiera zmniejszone reprodukcje:

 

 1. kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej;

 

 1. kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. Dopuszcza się projekty współautorskie z minimum 50%-owym udziałem kandydata.

 

 1. Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury w formacie A3. Portfolio nie może zawierać plansz rozkładanych.

 

 1. Kandydaci dołączają do portfolio własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym deklarują, że:

 

 1. załączone do portfolio karty stanowią wierną kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego;

 

 1. załączone kopie dwóch projektów kursowych zostały wykonane na ukończonej przez kandydata szkole wyższej;

 

 1. zarówno przedstawiana praca dyplomowa, jak i projekty kursowe nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane po uzyskaniu oceny i uzyskaniu tytułu zawodowego, a także nie zostały w żaden sposób rozbudowane w terminie późniejszym.

 

 1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio.

 

§ 21

 

 1. Ocena prac zawartych w portfolio, dokonywana jest przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez dziekana, według następujących kryteriów:

 

 1. kompletność portfolio. Brak zgodności portfolio z wymaganym zakresem wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

 

 1. jakość rozwiązań architektonicznych. Ocena jest dokonywana w szczególności w zakresie układu przestrzenno-urbanistycznego, funkcjonalności, atrakcyjności formalnej, konstrukcji i technologii, odniesienia do obowiązujących przepisów oraz innych walorów;

 

 1. jakość opracowania. Portfolio jest oceniane w szczególności pod względem czytelności przekazu, kompletności zakresu opracowania oraz walorów estetycznych prezentacji.

 

 1. W skład Komisji oceniającej portofolio wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, będących pracownikami Politechniki Rzeszowskiej reprezentujący dyscyplinę naukową architektura i urbanistyka, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora.

 

 1. Każdy z członków Komisji oceniającej portofolio przyznaje ocenę w skali od 2,0 do 5,0, zgodnie ze skalą ocen stosowaną na Politechnice Rzeszowskiej. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez wszystkich członków komisji oceniającej i jest to liczba dziesiętna, określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

 

 1. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie z portfolio oceny pozytywnej − min. 3,0.

 

§ 22

 

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

 

 1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisaną przez kandydata;

 

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR – wydrukowane z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisane przez kandydata;

 

 1. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kopię dokumentu potwierdzającego obowiązującą na ukończonej uczelni skalę ocen – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną przez kandydata średnią ocen ze studiów – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

 

 1. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

 

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia powinien w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć zaświadczenie potwierdzające pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego lub kopię dokumentu potwierdzającego uzyskany wynik z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. W przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się E=0.

 

 1. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć także:

 

 1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

 

 1. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,

 

 1. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

– spełniające wymagania określone odrębnymi przepisami.

 

 1. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 4, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

 

§ 23

 

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia, posiadający dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Uznanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w art. 326 i 327 ustawy.

 

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

 

 1. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.

 

 1. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.

 

 1. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR i złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z § 22, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 

Rozdział 4

 

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 24

 

 1. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję z potwierdzenia efektów uczenia się, może się ubiegać o przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, może się ubiegać o przyjęcie na studia na rok akademicki, w którym studia będą prowadzone zgodnie z programem studiów będącym podstawą przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.

 

 1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu.

 

 1. Rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest prowadzona w terminie określonym w § 3.

 

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, wskazując kierunek studiów, na którym dokonano potwierdzenia efektów uczenia się i wpisania uzyskanego wyniku oraz do złożenia kompletu dokumentów wskazanych w § 14 w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub § 22 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Dodatkowo jest zobowiązany dołączyć decyzję wydziałowej komisji ds. potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 25

 

 1. Rekrutację na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza MKR.

 

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. MKR tworzy listę rankingową uszeregowaną według uzyskanych przez kandydatów wyników z potwierdzenia efektów uczenia się, uszeregowanych w kolejności od najwyższego do najniższego.

 

 1. Wynik uzyskany w trybie potwierdzenia efektów uczenia się decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 

 1. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganym minimalnym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uprawniającym do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”

§ 1

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002” - w części zewnętrznej) z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, z uwzględnieniem ust. 3.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 

 1. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, zgodnie z ust. 11.

 

 1. W przypadku kandydata, który na świadectwie dojrzałości ma odnotowane z określonego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu rekrutacyjnym jest uwzględniany poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów prowadzone na Wydziale

 

Mechaniczno - Technologicznym w Stalowej Woli do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego dodaje się:

 

 1. 25 punktów dla posiadaczy świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uzyskanymi średnimi wynikami poniżej 75% punktów możliwych do uzyskania;
 1. 50 punktów dla posiadaczy świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uzyskanymi średnimi wynikami na poziomie 75% i powyżej punktów możliwych do uzyskania.

 

 1. Kandydatowi będącemu absolwentem szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który na egzaminie maturalnym wybrał - jako przedmiot dodatkowy - język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania i który na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik egzaminu maturalnego z tego języka na „poziomie dwujęzycznym”, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, maksymalnie z dwóch przedmiotów, decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów na określony kierunek studiów.

 

 1. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów (wyszczególnionego w ust. 11), kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu rekrutacyjnym „0” punktów.

 

 1. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne dla określonego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów (wyszczególnionych w ust. 11 odpowiednio w pozycji 2), uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
 2. Wagi, o których mowa w ust. 4, określa tabela:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagi stosowane do wyników

 

 

 

 

 

 

 

 

uzyskanych w części

 

 

 

Wykaz przedmiotów

 

 

 

pisemnej (zewnętrznej)

 

 

 

 

 

 

egzaminu maturalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów

 

uwzględnianych w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podstawowy

rozszerzony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architektura

 

egzamin wstępny z uzdolnień

 

 

wynik końcowy egzaminu z

 

 

artystycznych*)

 

 

 

rysunku x 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

 

 

2.   matematyka   lub

historia

lub

 

x 1

x 2

 

 

historia

sztuki lub

fizyka

i

 

 

 

 

 

 

astronomia/fizyka lub geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

robotyka

2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 2

 

lub informatyka lub język obcy

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpieczeństwo

1. matematyka lub historia

x 1

x 3

wewnętrzne

2. historia lub geografia lub wiedza

x 1

x 3

 

o społeczeństwie lub język obcy

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biotechnologia

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2. biologia lub chemia lub fizyka

x 1

x 2

 

i astronomia/fizyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budownictwo

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2. matematyka

lub

fizyka

x 1

x 2

 

i astronomia/fizyka lub informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

elektromobilność

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 2

 

lub   informatyka   lub   język   obcy

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektronika

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

i telekomunikacja

2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 2

 

lub informatyka lub język obcy

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnika

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 2

 

lub informatyka lub język obcy

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energetyka

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2.    matematyka    lub    fizyka    i

x 1

x 2

 

astronomia/fizyka

lub

chemia  lub

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finanse i

1. matematyka

 

 

x 1

x 3

rachunkowość

2. matematyka lub fizyka i

x 1

x 3

 

astronomia/fizyka lub geografia lub

 

 

 

język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geodezja

i

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

planowanie

 

2.    fizyka

i

astronomia/fizyka,

x 1

x 2

przestrzenne

 

geografia lub język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatyka

 

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

 

 

2. fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1

x 2

 

 

lub informatyka lub język obcy

 

 

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria chemiczna

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

i procesowa

 

2. chemia lub fizyka

 

 

x 1

x 2

 

 

i astronomia/fizyka lub informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria

 

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

farmaceutyczna

2. biologia lub chemia lub fizyka

 

x 1

x 2

 

 

i astronomia/fizyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria  i

analiza

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 3

danych

 

2. informatyka lub fizyka i

 

x 1

x 3

 

 

astronomia/fizyka lub język obcy

 

 

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria

 

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

materiałowa

 

2.  fizyka  i  astronomia/fizyka  lub

x 1

x 2

 

 

chemia  lub  informatyka  lub  język

 

 

 

 

obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria

 

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

środowiska

 

2. matematyka

lub

fizyka

i

x 1

x 2

 

 

astronomia/fizyka

lub

chemia

lub

 

 

 

 

biologia lub geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria środków

1. matematyka

 

 

 

x 1

x 2

transportu

 

2. fizyka   i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

 

 

chemia  lub  informatyka  lub  język

 

 

 

 

obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria w

1. matematyka

 

 

x 1

x 3

medycynie

2. informatyka lub fizyka i

 

x 1

x 3

 

astronomia/fizyka lub język obcy

 

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria

1. matematyka

 

 

x 1

x 3

wzornictwa

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 3

przemysłowego

chemia  lub  informatyka  lub  język

 

 

 

obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logistyka

1. matematyka

 

 

x 1

x 3

 

2.

matematyka

lub    fizyka

i

x 1

x 3

 

astronomia/fizyka

lub  geografia

lub

 

 

 

język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lotnictwo

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

i kosmonautyka

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

 

chemia  lub  informatyka  lub  język

 

 

 

obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

1. matematyka

 

 

x 1

x 3

 

2. informatyka lub fizyka i

 

x 1

x 3

 

astronomia/fizyka lub język obcy

 

 

 

 

nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanika

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

i budowa maszyn

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

 

chemia  lub  informatyka  lub  język

 

 

 

obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechatronika

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

 

chemia  lub  informatyka  lub  język

 

 

 

obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technologia

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

chemiczna

2. chemia lub fizyka i

 

x 1

x 2

 

astronomia/fizyka

 

 

 

 

 

lub biologia lub informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transport

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

 

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

 

geografia lub język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie

1. matematyka

 

 

x 1

x 3

 

2. matematyka lub fizyka i

 

x 1

x 3

 

astronomia/fizyka lub geografia lub

 

 

 

język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie i

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

inżynieria produkcji

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

 

chemia

lub

informatyka

lub

 

 

 

geografia lub język obcy nowożytny

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie i

1. matematyka

 

 

x 1

x 2

inżynieria produkcji

2.

fizyka

i

astronomia/fizyka

lub

x 1

x 2

studia prowadzone

informatyka

 

 

 

 

 

w Stalowej Woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek architektura zostały określone w § 2 niniejszego załącznika

 

§ 2

 1. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura są: wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych dla kierunku architektura (patrz tabela zamieszczona w 1 ust. 11).

 

 1. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności z zakresu:

 

 1. przedstawienia rysunkowego opartego na elementarnym warsztacie rysunkowym i posługiwanie się wiedzą o perspektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji;

 

 1. rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym;

 

 1. wyobraźni architektonicznej.

 

 1. Zadania egzaminacyjne są realizowane za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 50 cm x 70 cm.

 

 1. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i jest podzielony na dwa etapy, odpowiadające dwóm dniom egzaminu.

 

 1. Tematy prac rysunkowych obejmują:

 

 1. etap I − rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył;

 

 1. etap II − rysunek z wyobraźni − kompozycja o charakterze architektonicznym.

 

 1. Każde z zadań egzaminacyjnych jest oceniane odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0.

 

 1. Oceny uzyskane z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (prac rysunkowych) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

ocena

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

punkty

100

82

64

46

28

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych jest sumą punktów uzyskanych z obydwu etapów egzaminu.

 

 1. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny pozytywnej − min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 

 1. Wynik końcowy egzaminu z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z egzaminu maturalnego maksymalnie z dwóch przedmiotów są przeliczane na punkty, z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura w tabeli zamieszczonej w § 1 ust. 11 i z uwzględnieniem zasad określonych § 1.

 

 1. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych oraz egzaminu maturalnego decyduje o kolejności na liście kandydatów.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

 

§ 1

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią albo świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę oceny z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 11 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, przy czym:

 

 1. oceny z egzaminu dojrzałości są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie „nowej matury”;

 

 1. oceny ze świadectwa dojrzałości lub w przypadku kandydata, który dysponuje dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie podstawowym w systemie „nowej matury”.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 

 1. Uzyskane przez kandydata oceny, o których mowa w ust. 2, są przeliczane proporcjonalnie ze skali ocen „starej matury” na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

Ocena z egzaminu

Wynik wyrażony

Ocena z egzaminu

Wynik wyrażony

dojrzałości wyrażona w

w procentach w

dojrzałości

w procentach

sześciostopniowej

systemie „nowej

wyrażona w

wsystemie

skali ocen

matury”

czterostopniowej

„nowej matury”

 

 

skali ocen

 

 

 

 

 

celujący

100

bardzo dobry

100

 

 

 

 

bardzo dobry

85

dobry

70

 

 

 

 

dobry

70

dostateczny

30

 

 

 

 

dostateczny

50

 

 

 

 

 

 

dopuszczający

30

 

 

(mierny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 4 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych w § 1 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

 

 1. W przypadku kandydatów na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna dolicza się dodatkowo po 2 punkty za egzamin dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia, geografia.

 

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 dla kandydatów posiadających dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) lub dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate)

 

§ 1

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Międzynarodowej IB z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 11 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały, z uwzględnieniem § 3.

 

 1. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalnie ze skali wyników Matury Międzynarodowej IB (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury” (poziom podstawowy 30-100%, poziom rozszerzony 0-100%), według zestawienia:

„Matura Międzynarodowa” – IB

Wynik wyrażony w procentach w systemie „nowej

(International Baccalaureate )

matury”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik na

podstawowy

rozszerzony z

rozszerzony

 

 

 

 

dyplomie IB

SL

wyłączeniem

dla przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

przedmiotu

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

HL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

86%

86%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

72%

72%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

58%

58%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

44%

44%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

30%

30%

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granica

 

 

1

 

-

15%

25%

 

zdawalności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

-

0%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych w § 1 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

 

§ 2

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) na podstawie wyników pisemnej części egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Europejskiej.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Europejskiej EB z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 11 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały, z uwzględnieniem § 3.
 2. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalnie ze skali wyników Matury Europejskiej EB na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

Przyporządkowanie poziomów Matury

Wynik na

Wynik wyrażony w

Europejskiej EB do poziomów egzaminu

dyplomie

procentach w systemie

maturalnego w systemie „nowej matury”

Matury

„nowej matury”

 

 

 

Europejskiej

 

 

Przedmiot

Liczba

Poziom

EB*

Poziom

Poziom

 

egzaminacy

godzin

nauczania

 

podstawowy

rozszerzony

jny

tygodniowo

i egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język

4

podstawowy

9,51-10,00

100%

100%

ojczysty L1

 

 

 

 

 

Język

4+3

rozszerzony

 

 

 

 

 

 

ojczysty L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy

3+3

dwujęzyczny

L2

 

 

Język obcy

3

rozszerzony

L2

(przez 7

 

 

lat)

 

Język obcy

4

rozszerzony

L3

(przez 5

 

 

lat)

 

 

9,01-9,50

90%

90%

8,51-9,00

80%

80%

8,01-8,50

70%

70%

 

Język obcy

4

podstawowy

L4

(przez 2

 

 

lata)

 

Język obcy

2

elementarny**

L5

(przez 2

 

 

lata)

 

Matematyka

5+3

zaawansowany

Pozostałe

od 4 do 5

rozszerzony

przedmioty

 

 

Pozostałe

od 2 do 3

podstawowy

przedmioty

 

 

 

7,51-8,00

60%

60%

 

 

 

7,01-7,50

50%

50%

 

 

 

6,51-7,00

40%

40%

 

 

 

6,00-6,50

30%

30%

 

 

 

0,00-5,99

0%

0%

 

 

 

 

 

 

Egzaminy  Matury  Europejskiej  są  oceniane  w  skali  1-100,  a  następnie  wynik  jest

 

 • dzielony przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10, przy czym minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

 

 • Poziom egzaminu „elementarny” jest traktowany na równi z poziomem podstawowym.

 

 1. Kandydatowi, który złożył egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Kandydatowi, który złożył egzamin z matematyki na poziomie zaawansowanym z elementami wiedzy na poziomie uniwersyteckim, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3-5 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych w § 1 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

 

§ 3

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 

 1. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do załącznika do uchwały.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)