Zasady rekrutacji na UP w Krakowie na rok 2016/2017

 

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UP 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Senatu nr 1/27.04.2015 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017. W oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił na wniosek Rad Wydziałów następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017:

§1

Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym może być osoba posiadająca:

1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

2. świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów wyższych (wymagany stopień ukończonych studiów reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Uwaga dla absolwentów roku 2015/2016: Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat obowiązany jest doręczyć Komisji Rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

§2

1.Komisje Rekrutacyjne dokonają przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego.

2.Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§3

Podstawowa rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 30 września 2016 roku. Szczegółowe terminy składania dokumentów, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na studia ustali Dziekan w ramach Wydziału.

§4

Warunki rekrutacji na I rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2013/2014 - 2016/2017 reguluje odrębna Uchwała Senatu z dnia 21 maja 2012 r.

§5

Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę średnią realizującą program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate - IB) oraz Matury Europejskiej (European Baccalaureate - EB) , przyjmowani będą na I rok studiów zgodnie z zasadami przyjęć ustalonymi przez Senat dla maturzystów „nowej matury”.

§6

Kandydaci, o których mowa w § 5 zobowiązani są do złożenia - wraz z kompletem dokumentów - zaświadczenia wydanego przez szkołę, o wynikach uzyskanych na maturze, a oryginalny dyplom IB lub EB w przypadku matury europejskiej, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego dostarczą do Uniwersytetu Pedagogicznego bezpośrednio po jego otrzymaniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej.

§7

Kandydaci na studia, kończący szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub, w przypadku braku umowy w trybie nostryfikacji. Odpowiednie dokumenty winny być przedłożone w oryginale, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

§8

W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, obywatelom polskim kończącym szkołę średnią za granicą, obywatelom z krajów Unii Europejskiej, obywatelom z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy nie zdawali na maturze języka polskiego, Komisje Rekrutacyjne w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnią wynik z języka ojczystego kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

§9

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci z braku miejsc limitowych, otrzymają informację o miejscu na liście rankingowej i możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, pod warunkiem złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie Komisja Rekrutacyjna.

§10

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Prorektor ds. Kształcenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

§11

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatom przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.Po rozpatrzeniu wniosku decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i podlega jedynie zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§12

Kierunek lub specjalność na studiach pieiwszego stopnia mogą zostać uruchomione pod warunkiem wpisania się na dany kierunek/specjalność co najmniej 30 studentów, a na studiach drugiego stopnia przez co najmniej 25 studentów - nie dotyczy specjalności wybieranych przez studentów po pierwszym semestrze lub po pierwszym roku studiów.

§ 13

Warunki przyjęć na kierunki i specjalności studiów zawiera zał. nr 1 do Uchwały, który Uczelnia ogłosi bezpośrednio po przyjęciu przez Senat.

§14

Zasady punktowania „nowej matury”, „matury międzynarodowej” (International Baccalaureate - IB), „matury europejskiej” (European Baccalaureate - EB), ’’matury dwujęzycznej” oraz zasady przeliczania „starej matury” zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.

§15

Wykaz wymaganych dokumentów, zasady wypełniania innych formalności związanych z przyjęciem na studia zostaną ogłoszone w Elektronicznym Systemie Rekrutacji oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)