Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Collegium Medicum w Bydgoszczy rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Collegium Medicum w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

1. Kierunek lekarski

 

1) Informacje ogólne

 

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

 

 

2) Zasady kwalifikacji

 

 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów

 

wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

 

 

 

 

Lp.

Wymagane przedmioty

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony,

p1 = 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

rozszerzony,

p2 = 0,45

 

matematyka albo biologia

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2 W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

 

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

Lp.

Wymagany przedmiot

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1= 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

rozszerzony, p2= 0,45

 

matematyka albo biologia

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

 

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii lub matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

2. Kierunek lekarski

 

1) Informacje ogólne

 

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

 

 

2) Zasady kwalifikacji

 

 

 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów

 

 

wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wymagane przedmioty

Poziom przedmiotu

1.

 

Biologia lub matematyka

rozszerzony,

p1 = 0,55

2.

 

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

rozszerzony,

p2 = 0,45

 

 

matematyka albo biologia

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

 

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) z dwóch różnych przedmiotów, wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

 

Lp.

Wymagany przedmiot

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1= 0,55

2. Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo biologia

 

rozszerzony, p2= 0,45

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

 

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii lub matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. Medicine

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

 

2) Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
 2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty:
  1. biologię
  2. chemię lub fizykę.

 

3) Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie testu pisemnego w języku angielskim i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

1.*

Test pisemny w języku angielskim

2.**

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W=W1+W2

gdzie:

 

W1   liczba punktów z testu,

W2   liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 • Test pisemny w języku angielskim ze znajomości i umiejętności posługiwania się specjalistycznym słownictwem z zakresu biologii, chemii i fizyki.

Test oceniany jest na punkty w skali od 0 do 200.

** Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywację do studiowania medycyny, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 200.

 

Kandydat, który otrzymał dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie lub dyplom EB (European Baccalaureate), na którym znajduje się ocena z egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: a) biologii i b) chemii lub fizyki zdawanych w języku angielskim, nie przystępuje do testu pisemnego, a wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje się przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

Matura IB

Matura EB

Liczba

Poziom

Poziom

punktó

HL

rozszerzony

w

7

8,00 – 10,00

100

6

7,00 – 7,95

80

5

6,00 – 6,95

70

4

5,00 – 5,95

55

3

4,00 – 4,95

40

2

3,00 – 3,95

25

1

1,00 – 2,95

10

 

Kandydat, który legitymuje się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w ramach egzaminu maturalnego w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim, na którym znajduje się ocena z egzaminu z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: a) biologii i b) chemii lub fizyki, nie przystępuje do testu pisemnego, a wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje się następujące przeliczenie: 1% = 1 punkt.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 300 punktów z egzaminu wstępnego, tj. egzaminu pisemnego i rozmowy klasyfikacyjnej łącznie.

 

 

 1. Biotechnologia medyczna

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

biologia albo chemia albo fizyka albo

rozszerzony

p = 1,00

fizyka i astronomia albo matematyka

albo podstawowy

p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,

 

p przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

onkurs świadectw dojrzałości: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. Optyka okularowa z elementami optometrii

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 

Wydział Lekarski

 

2) Zasady kwalifikacji

 

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

- p= 1,00

astronomia albo matematyka

albo podstawowy

- p= 0,60

 

a) „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości

 

W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik dla poziomu daje najwyższą wartość.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura”- konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

 

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

II. Studia drugiego stopnia

 

1. Biotechnologia medyczna

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

2 lata

 

2) Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. tytuł licencjata lub równoważny kierunku biotechnologia, licencjata, magistra lub równoważny kierunku biologia,
 1. tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów.

 

3) Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen - ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 

Wydział Lekarski

2. Optometria

 

1) Informacje ogólne

 

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

2 lata

 

 

2) Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata: (1) z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii lub (2) pokrewny, uzyskany na studiach, w trakcie których osiągnęli efekty kształcenia opracowane przez Europejską Radę Optyki i Optometrii dla Europejskiego Dyplomu Optometrii oraz zrealizowali program studiów obejmujący zajęcia dydaktyczne z zakresu następujących modułów/przedmiotów: optyka geometryczna; optyka fizyczna; optyka fizjologiczna (widzenia); percepcja wzrokowa; przyrządy optyczne; środowisko wzrokowe; anatomia i histologia; fizjologia ogólna i biochemia; mikrobiologia ogólna; farmakologia ogólna; epidemiologia i biostatystyka; anatomia i fizjologia oka.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wysokości średniej uzyskanej na studiach licencjackich, zgodnie ze wzorem:

 

Wo = 0,75 W1 + 0,25W2

przelicznik

W1 – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

0,75

W2   –  średnia  arytmetyczna  wszystkich  pozytywnych  ocen  z

0,25

egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku studiów I

 

stopnia

 

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 2,00-5,00 pkt. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje przedmioty kierunkowe studiów I stopnia w zakresie podanym w wymaganiach wstępnych.

 

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

1.  Analityka medyczna

 

1)  Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania

5 lat

 

2)   Zasady kwalifikacji

 

a)   „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagany przedmiot (W1)

Poziom przedmiotu

1.

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,0

 

i astronomia albo matematyka

podstawowy

p = 0,6

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 

W = pW1,

 

gdzie:

 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

 

p –przelicznik dla poziomu przedmiotu, p=1,0 dla poziomu rozszerzonego, p=0,6 dla poziomu podstawowego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu.

 

b) „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) Lp. Wymagany przedmiot

 

.              Biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest wynikiem uzyskanym z egzaminu maturalnego. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

 

c)  „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą jednego ze wskazanych przedmiotów:

 

 

Lp.

1.

Wymagany przedmiot

 

Biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

 

 

2.    Farmacja

 

1)  Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

5,5 roku

 

2)   Zasady kwalifikacji

 

a)   „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1

Poziom przedmiotu

 

(jeden z wymienionych)

 

1.

Biologia

rozszerzony

2.

Chemia

rozszerzony

 

 

 

Lp.

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2

Przelicznik dla poziomu

 

(jeden z wymienionych)

przedmiotu

1.

Biologia

rozszerzony, p =1,0

2.

Chemia

rozszerzony, p =1,0

3.

Matematyka

rozszerzony, p =1,0

4.

Fizyka albo fizyka i astronomia

rozszerzony, p =1,0

5.

Matematyka

podstawowy, p=0,6

 

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 

W = W1 + p∙W2

 

gdzie:

 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii lub chemii) W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego,

p – przelicznik dla poziomu przedmiotu.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Lp.

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1

Poziom przedmiotu

 

(jeden z wymienionych)

 

1.

Biologia

rozszerzony

2.

Chemia

rozszerzony

 

 

 

Lp.

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2

Przelicznik dla poziomu

 

(jeden z wymienionych)

przedmiotu

1.

Biologia

rozszerzony, p = 1,0

2.

Chemia

rozszerzony, p = 1,0

3.

Matematyka

rozszerzony, p = 1,0

4.

Fizyka albo fizyka i astronomia

rozszerzony, p = 1,0

5.

Matematyka

podstawowy, p = 0,6

 

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) jest sumą wyników uzyskanych z dwóch przedmiotów:

 

W = W1 + p∙W2

 

gdzie:

 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii albo chemii)

 

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego.

 

P – przelicznik dla poziomu przedmiotu

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

c)    „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą z dwóch wskazanych przedmiotów (obowiązkowego i dodatkowego):

 

Lp.    Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1 (jeden z wymienionych)

 

 

1.              Biologia

2.              Chemia

 

Lp.    Wymagany przedmiot dodatkowy - W2 (jeden z wymienionych)

 

 

1.              Biologia

2.              Chemia

3.              Matematyka

4.              Fizyka albo fizyka i astronomia

 

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) jest sumą wyników uzyskanych z dwóch wskazanych przedmiotów:

W=W1+W2

 

W sprawach budzących wątpliwość decyzje podejmuje Komisja programowa ds. kierunku farmacja lub Dziekan.

 

3. Pharmacy

 

1) Informacje ogólne

 

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów Profil

stacjonarne

studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5,5 roku

 

2) Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 

•     świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważny dokument uprawniający do rekrutacji na studia w dowolnym rodzaju instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata,

•     dwa z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły średniej: biologia, chemia lub fizyka.

 

3)   Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Należy uzyskać co najmniej 60 punktów.

 

 

4. Kosmetologia

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

 

 

Profil studiów praktyczny

Czas trwania 3 lata

 

2)  Zasady kwalifikacji

 

a)  „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Lp.

Wymagany przedmiot (W1)

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

 

 

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony, p = 1,0

 

1.

podstawowy, p = 0,6

 

astronomia albo matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 

W = pW1,

 

gdzie:

 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

 

p –przelicznik dla poziomu przedmiotu, p=1,0 dla poziomu rozszerzonego, p=0,6 dla poziomu podstawowego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Lp.

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu egzaminu

 

1.

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

p = 1,0

 

astronomia

podstawowy

p = 0,6

 

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

 

W = pW1,

 

gdzie:

 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii,

p – przelicznik dla poziomu przedmiotu, p=1,0 dla poziomu rozszerzonego, p=0,6 dla poziomu podstawowego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

II. Studia drugiego stopnia

 

1. Kosmetologia

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

 

2) Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku kosmetologia oraz kierunku zdrowie publiczne specjalność kosmetologia lub innego kierunku program, którego w co najmniej 60% jest zgodny z programem nauczania kierunku kosmetologia studia I stopnia.

Ocena zgodności programów kształcenia jest dokonywania przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego lub Komisję Programową Wydziału Farmaceutycznego.

 

3)   Zasady kwalifikacji

 

a)      Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów.

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 


Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

I. Studia pierwszego stopnia

 

 1. Dietetyka

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,00

i astronomia albo matematyka albo geografia

albo podstawowy

p = 0,60

albo informatyka

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

p  przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

iologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

 

 

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Dietetyka

 

 1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,00

i astronomia albo matematyka albo język

albo podstawowy

p = 0,60

polski albo informatyka albo geografia

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii,

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

 

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. Fizjoterapia

 

 1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

p = 1,00

astronomia albo chemia albo matematyka

albo podstawowy

p = 0,60

albo geografia albo informatyka

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii, albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

p     przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

4. Fizjoterapia

 

1) Informacje ogólne

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

 

2)  Zasady kwalifikacji

 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,00

i astronomia albo matematyka albo język

albo podstawowy

p = 0,60

polski albo informatyka albo geografia

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

 

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

5. Physiotherapy

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

 

2)  Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

 

 1. na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.

 

3)  Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania fizjoterapii, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność.

 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu wstępnego.

 

6. Pielęgniarstwo

 

1)  Informacje ogólne

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

 

2)  Zasady kwalifikacji

 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

p = 1,00

astronomia albo matematyka albo geografia

albo podstawowy

p = 0,60

albo informatyka

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

 

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

 

rozszerzony

Wynik  postępowania   kwalifikacyjnego  odpowiada

procentowemu  wynikowi  egzaminu

maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

7. Nursing

 

1)  Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

 

2)  Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

 

 1. na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania pielęgniarstwa, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność.

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z egzaminu wstępnego.

 

8. Położnictwo

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

 

2)  Wymagania wstępne

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

p = 1,00

astronomia albo matematyka albo geografia albo

albo podstawowy

p = 0,60

informatyka

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

 1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

 

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka

rozszerzony

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

9. Ratownictwo medyczne

 

1)  Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 

2)  Zasady kwalifikacji

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,00

i astronomia albo matematyka albo

albo podstawowy

p = 0,60

geografia albo informatyka

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 

a) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. Ratownictwo medyczne

 

 1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,00

i astronomia albo matematyka albo język

albo podstawowy

p = 0,60

polski albo informatyka albo geografia

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii,

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

11. Elektroradiologia

 

1)  Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Poziom studiów

pierwszego stopnia

 

 

 

 

Forma studiów

stacjonarne

 

 

Profil studiów

ogólnoakademicki

 

 

Czas trwania studiów

3 lata

 

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

p = 1,00

astronomia albo matematyka albo geografia

albo podstawowy

p = 0,60

albo informatyka

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

12. Elektroradiologia

1)  Informacje ogólne

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

2)  Zasady kwalifikacji

 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

rozszerzony

p = 1,00

i astronomia albo matematyka albo język

albo podstawowy

p = 0,60

polski albo informatyka albo geografia

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii,

 

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego albo informatyki albo geografii.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 1. Audiofonologia

 

 1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

p = 1,00

astronomia albo matematyka albo geografia

albo podstawowy

p = 0,60

albo informatyka albo język polski

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego,

 

p   przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości Wymagany przedmiot

 

iologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

 

Ocena (skala 1-6)

dopuszczająca (2)

Punkty za ocenę 30

Ocena (skala 2-5)

punkty za ocenę 13

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

14. Terapia zajęciowa

 

1)  Informacje ogólne

 

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

 

2)  Zasady kwalifikacji

 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

 

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

rozszerzony

- p = 1,00

astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo

podstawowy

- p = 0,60

język polski albo geografia albo matematyka albo

 

 

informatyka albo historia albo historia sztuki albo

 

 

historia muzyki

 

 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki,

p - przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

 

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

 

 

 

 

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 

 

 1. Studia drugiego stopnia

 

 1. Dietetyka

 

1) Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

 

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

 

2)  Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka;
  1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka, posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia, kierunku dietetyka.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 1. Pielęgniarstwo

 

 1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

 

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

2 lata

 

2)  Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku pielęgniarstwo.

 

 1. Zasady rekrutacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 1. Położnictwo

 

 1. Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

 

niestacjonarne (zaoczne)

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

2 lata

 

2)  Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku położnictwo.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

4. Zdrowie publiczne

 

1)  Informacje ogólne

 

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

 

2)  Wymagania wstępne

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

 1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim. W jej trakcie oceniana jest motywacja do podjęcia studiów oraz wiedza z zakresu problematyki zdrowia publicznego. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

 

Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych na podstawie dyplomu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)