Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

UCHWAŁA NR 78.2022 Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przepro-wadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z póź. zm.) oraz § 111 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uniwersytetu postanawia co następuje:

 

§ 1

Uchwala się warunki, tryb, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2023/2024, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały:

 

oraz

 

 • „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2023/2024.

 

 • Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2 – do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2023/2024.

 

§ 2

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

 

tak- 20,               nie- 0,               wstrzymujących się - 0,

 

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 30 członków Senatu UJD z prawem głosu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

 

WARUNKI, TRYB, TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

§ 1

 

 1. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu świadectw dojrzałości, konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji.

 

 1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 

 1. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewidziany konkurs świadectw, decyzją Rektora można odstąpić od postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

 

§ 2

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty, a punkty na oceny, końcowy wynik egzaminów wstępnych jest wyrażony w punktach lub % pkt.

 

§ 3.

 

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja na semestr letni, zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.

 

§ 4

 

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) lub maturą europejską (EB) odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 

 1. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej lub europejskiej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązu-jącym kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

§ 5

 

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

 

 1. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

 

§ 6

 

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała nr 138/18 Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego” obowiązujących w latach 2019-2023”.

 

 1. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia.

 

 1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 możliwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 

§ 7

 

Przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnych przepisów.

 

§ 8

 

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu kandydata, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego należy w teczce kandydata przechowywać potwierdzoną kopię takiego dokumentu.

 

§ 9

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UJD w Częstochowie na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata. Brak opłaty rekrutacyjnej, uiszczonej najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:
  1. w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;
 1. w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej – opłata wynosi 100 zł.

 

§ 10

 

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.).

 

 

§ 11

 

Kandydat na studia, który złożył odwołanie o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.), od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, składa oświadczenie o złożeniu takiego odwołania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie rejestracji na studia.

 

§ 12

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje powołane przez dziekana.
 2. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest prodziekan wyznaczony przez dziekana.
 3. W skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów oraz przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami.
 4. Nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 5. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
 6. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest właściwy prorektor ds. studenckich.
 7. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów, przedstawiciel pracowników niebędący nauczycielami oraz przedstawiciel studentów.
 8. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;
 • pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawierającego listę oraz dane kandydatów;
 • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;
 • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
 • nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK; w tym weryfikacja danych osobowych z dokumentem tożsamości, w przypadku rozbieżności dokonywanie korekty w systemie IRK;
 • zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu przyjęć;
 • sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);
 • przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.
 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 13

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.

 

§ 14

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji: - rekrutacja na semestr zimowy

rozpoczęcie: nie później niż 1 czerwca 2023 r.

zakończenie: 30 września 2023 r.

-  rekrutacja na semestr letni

rozpoczęcie: nie później niż 1 lutego 2024 r.

zakończenie: 29 lutego 2024 r.

 

 1. Rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość uzyskania zakładanych efektów uczenia się.

 

 

§ 15

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na semestr zimowy lub letni rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ujd.edu.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów.

 

Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej:

 

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

 

 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

 

 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

 

 • aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej:

 

 • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

 

 • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

 

 • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

 

 • aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 

 1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK, czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

 

 1. Kandydaci na studia dokonują czynności związanych z rekrutacją zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

§ 16

 

 1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia rejestrują się przez stronę www.rekruta-cja.ujd.edu.pl – Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, a następnie składają dokumenty w formie papierowej:

 

 1. kwestionariusz osobowy wypełniony w systemie IRK;

 

 1. kserokopię dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne wniesione na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;

 

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika wraz z oryginałem do wglądu (na studia I stopnia lub jednolite magisterskie) i tłumaczeniem na język polski oraz apostille (jeżeli jest wymagane)

 

 1. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego wyniki studiów wyższych wraz z oryginałem do wglądu (na studia II stopnia) i tłumaczeniem na język polski;

 

 1. aktualną fotografie kandydata (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w formie elektronicznej (jpg.);

 

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie (poziom B2);

 

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (wymagane na niektórych kierunkach studiów);

 

 1. inne dokumenty lub decyzje, na podstawie których cudzoziemiec nie będzie wnosić opłat za studia (np.: Karta Polaka, decyzja o zezwoleniu na pobyt stały).

 

 1. Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 

 1. Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 

 

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Tłumaczenie może również wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego.

 

 

 1. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 jest:

 

 1. świadectwo polskiej matury;

 

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;

 

 1. oficjalny certyfikat j. polskiego (certyfikatpolski.pl);

 

 1. dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową;

 

 1. dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;
 2. dyplom studiów prowadzonych w języku polskim.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)