Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2016/17

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UE 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 26/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017. Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 29 ust.1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział  I : Studia stacjonarne

§1

1.Przyjęcie na studia, w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat, następuje
w wyniku   postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu    maturalnego.

2.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) maksymalnie dwa inne kierunki studiów, na których chcieliby studiować zgodnie z wymaganiami §2. Kolejność ta będzie uwzględniana przy  postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitu przyjęć na kierunki studiów).

3.Limit przyjęć na   poszczególne kierunki studiów ustalony jest odrębnie dla:

1) kandydatów podejmujących pierwszy kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz dla kandydatów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

2)  kandydatów posiadających potwierdzone efekty uczenia się.

 

§2

1.Postępowanie kwalifikacyjne na studia jednolite magisterskie obejmuje dwa następujące         przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

1. Prawo

 

 

historia

lub wiedza o społeczeństwie

 lub matematyka

 

Język obcy

 

 

2.Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia obejmuje dwa  następujące przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

1. Analityka gospodarcza

  2. Finanse i rachunkowość

    (studia realizowane w języku polskim    i w języku angielskim)

    3. Rachunkowość i controlling

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informatyka stosowana

   (studia realizowane w języku polskim  i w języku
 angielskim)

 

 

Matematyka

lub informatyka

 

   5. Logistyka międzynarodowa

 

Matematyka

lub geografia

 

         6. Marketing i komunikacja rynkowa

7. Zarządzanie

 

 

Matematyka

lub geografia

lub historia

 

8.  Administracja

9.  Ekonomia

10.  Europeistyka 

11. Gospodarka i administracja publiczna

12. Gospodarka przestrzenna a)

13. Gospodarka przestrzenna b)

14. Inżynieria organizacji i zarządzania

15. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

(studia realizowane w języku polskim  i w języku angielskim)

16. Socjologia

17. Stosunki międzynarodowe

18. Turystyka i rekreacja 

 

 

matematyka

lub geografia

lub historia

lub wiedza o społeczeństwie

 

19. Towaroznawstwo

 (studia realizowane w języku polskim   i w języku angielskim)

matematyka

lub chemia

lub fizyka

lub geografia

lub historia

 

20. Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka

lub chemia

lub fizyka

a)  Studia pierwszego stopnia (3 letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata,

b)   Studia pierwszego stopnia (3,5 letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać od 0 do 100 punktów.  Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi: 200 punktów.

 

§3

1.Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej). Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

1) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,

2) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

2.W przypadku, gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

3.W przypadku kandydatów, którzy zdawali tzw. „starą maturę”, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

4.Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

§4

1.Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach  2015/2016 – 2017/2018.

2.Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

 

 

Matura „IB”

skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

 

Poziom SL

 

Poziom HL

7

60

100

6

55

90

5

50

80

4

45

70

3

40

60

2

30

50

 

3.W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art. 43 ust. 2 i 5 ustawy. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

 

4.Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§5

 

1.Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok  studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub w przypadku braku umowy - w trybie nostryfikacji. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w   którym został wydany dokument.

2.Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć oryginał świadectwa   (również nostryfikację)  wraz  z  jego  tłumaczeniem  na język  polski  w  terminie    do 23 września 2016 roku.

 

§6

 

1.O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.

2.Osoba przyjęta na I rok studiów ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów poprzez doręczenie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z niepodjęciem studiów.

3.Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową i będą mogli wejść na listę przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów w określonym terminie. W tym celu będą mogli złożyć wniosek (w formie elektronicznej) o przyjęcie na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

4.Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

5.Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat może złożyć odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania zaskarżanej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§7

Terminy rekrutacji:

1) od 20 czerwca 2016 r. do 4 lipca 2016 r.

2) w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja od 5 września 2016 r. do 16 września 2016 r.

 

 

Rozdział  II: Studia niestacjonarne

 

§8

1.Przyjęcie na studia niestacjonarne jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat .

2.Przyjęcie odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości tj. procent punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego  z dwóch przedmiotów:

1) nowożytnego języka obcego,

2) do wyboru: z matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, lub wiedzy o społeczeństwie.

3) w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.

3.Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe.

4.Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, są przyjmowane na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

 

§9

 

1.Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

2.Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

1) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,

2) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

3) w przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 

§10

1.Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prowadzone są wyłącznie na Wydziale Finansów na       kierunku prawo.

2.Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

1)      Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 • administracja,
 • ekonomia,
 • europeistyka,
 • gospodarka i administracja publiczna,
 • inżynieria organizacji i zarządzania,
 • logistyka międzynarodowa,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze- specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
 • socjologia,
 • stosunki międzynarodowe,

            2)      Wydział Finansów

 • finanse i rachunkowość,
 • finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate finance and accounting (studia realizowane w języku angielskim),
 • gospodarka przestrzenna – studia 3-letnie prowadzące do uzyskania tytułu licencjata,
 • gospodarka przestrzenna – studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu inżyniera,

            3)      Wydział Towaroznawstwa

 •                  towaroznawstwo,
 •                  zarządzanie i inżynieria produkcji,

           4)      Wydział Zarządzania

 •   analityka gospodarcza,
 •   informatyka stosowana,
 •   marketing i komunikacja rynkowa
 •   rachunkowość i controlling,
 •   turystyka i rekreacja,
 •   zarządzanie.

 

§11

Terminy rekrutacji: 

1) od 20 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

2) od 5 września 2016 r. do 16 września 2016 r.

 

Rozdział  III Postanowienia wspólne

§12

 

1.O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów z potwierdzeniem efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która w terminie określonym niniejsza Uchwałą wypełni ankietę osobową i złoży ją wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobycie efektów uczenia się poza systemem studiów.

2.Warunkiem przyjęcia na studia i zaliczenia przedmiotów/modułów w wyniku pozytywnego przejścia procedury potwierdzania efektów uczenia się jest przystąpienie do procesu rekrutacji i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia wydanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§13

 

1.Od kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego wymagane jest zgłoszenie w formie elektronicznej.

2.Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia oświadczenia o podjęciu lub rezygnacji ze studiów.

 

§14

 

Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§15

 

1.Zasady i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

3.Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Rektor.

 

§16

 

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)