Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Białystocka rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Białystockiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

Dział I

Część ogólna

 

§ 1

 

 1. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 regulują warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia w Politechnice Białostockiej (zwanej dalej także „Uczelnią”), przeznaczone dla obywateli polskich (Dział II) oraz cudzoziemców (Dział III).
 2. Do odbywania studiów w Politechnice Białostockiej może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale oraz posiada w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia:

1) pierwszego stopnia:

 1. wydane w Rzeczpospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 1. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

d) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

e) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),
 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. f,
 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

 

 1. drugiego stopnia:
 1. dyplom ukończenia studiów wydany w Rzeczpospolitej Polskiej,
 1. dyplom ukończenia studiów wydany za granicą i uznany w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 ust. 1 i 2 lub art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 

§ 2

 

 1. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej, studia podyplomowe i inne formy kształcenia odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Rekrutacja na studia stacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:
 1. 16 czerwca 2023 roku, kończy się nie później niż 30 września 2023 roku na studia rozpoczynające się od semestru zimowego;
 1. 1 lutego 2024 roku, kończy się nie później niż 8 marca 2024 roku na studia rozpoczynające się od semestru letniego.
 1. Rekrutacja na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później niż:
 1. 8 września 2023 roku, kończy się nie później niż pierwszego dnia pierwszego zjazdu w semestrze zimowym;
 1. 1 lutego 2024 roku, kończy się nie później niż pierwszego dnia pierwszego zjazdu w semestrze letnim.
 1. Rekrutacja cudzoziemców na studia w języku obcym rozpoczyna się nie później niż:
 1. ostatniego dnia marca 2023 roku, kończy się nie później niż ostatniego dnia września 2023 roku na studia rozpoczynające się od semestru zimowego;
 1. 16 października 2023 roku, kończy się nie później niż 15 lutego 2024 roku na studia rozpoczynające się od semestru letniego.
 1. W przypadku rekrutacji, o której mowa w ust. 5, jeżeli kandydat na studia zostanie wstępnie zweryfikowany, zgodnie z § 23 ust. 1 uchwały i z przyczyn od niego niezależnych nie dostarczy wszystkich dokumentów do końca terminu rekrutacji, rektor może podjąć decyzję o warunkowym przyjęciu tego kandydata na studia. Decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez rektora nie później niż w terminie miesiąca od daty zakończenia rekrutacji.
 1. Jeśli w ramach przeprowadzonej rekrutacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca, Politechnika Białostocka może ogłosić rekrutację uzupełniającą na studia, w tym dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.
 2. Uczelnia, na wniosek kandydata będącego osobą z niepełnosprawnościami, uwzględnia uzasadnione szczególne potrzeby kandydata w procesie rekrutacji.

 

§ 3

 

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.
 2. Wzory dokumentów dotyczących rekrutacji cudzoziemców, o których mowa w Dziale III określa rektor.
 1. Listę kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024 wraz z limitami miejsc ustala Rektor przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

Dział II

Warunki i tryb rekrutacji na studia przeznaczone dla obywateli polskich

 

Rozdział 1

Ogólne warunki rekrutacji

§ 4

 

 1. Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 1. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów Uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami. Decyzje o przesunięciach podejmuje Rektor.

 

§ 5

 

 1. Warunkiem uruchomienia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.
 2. Utworzenie specjalności może nastąpić po zgłoszeniu się na nią minimum 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o utworzeniu specjalności podejmuje Dziekan.

 

§ 6

 

 1. Przy ustalaniu liczby punktów L, zgodnie ze wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje się następujące przeliczenia:
 1. wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach: liczba punktów = procent wyniku;
 1. wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów: liczba punktów = wynik egzaminu;
 1. oceny:

skala 6-stopniowa

 

 

 

 

skala 4-stopniowa

 

ocena

 

liczba punktów

 

 

ocena

liczba punktów

celująca

 

100

 

 

bardzo dobra

100

bardzo dobra

86

 

 

dobra

70

dobra

70

 

 

dostateczna

40

dostateczna

50

 

 

niedostateczna

0

dopuszczająca

30

 

 

 

 

niedostateczna

0

 

 

 

 

 1. wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:
  1. poziom podstawowy

 

ocena

2

 

3

 

4

 

5

6

7

b) poziom

liczba punktów

30

 

45

 

60

 

75

90

100

rozszerzony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena

1

2

3

 

4

5

6

7

 

liczba punktów

10

30

45

60

80

90

100

wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10: liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu;

 

6) kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego. Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
 2. W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.
 1. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia. W takim przypadku kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje 0 punktów za przedmiot, którego nie posiada.
 2. Kandydat, którego liczba punktów L przeliczona zgodnie ze wzorami rekrutacyjnymi wynosi 0 punktów, nie może zostać zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek studiów.
 1. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów L zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.
 1. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.
 1. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.
 1. Użyte w tekście określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 1. Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 2. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę w nowym roku szkolnym 2022/2023 w postępowaniu rekrutacyjnym, oprócz wyników, o których mowa w ust. 2, może być brany pod uwage wynik końcowy z egzaminów zawodowych, o którym mowa w art 44 ustawy o systemie oświaty. Wynik ten oblicza się zgodnie z przepisami zawartymi w art 44 zzzo ustawy o systemie oświaty.
 3. Kandydat, którmu potwierdzono efekty uczenia się według zasad określonych w Uchwale w sprawie określenia organizacji potwierdzania w Politechnice Białostockiej efektów uczenia się nabytych poza uczelnią, przyjmowany jest na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej, z uwzględnieniem rankingu kandydatów.
 1. Liczbę punktów L, obliczoną zgodnie ze wzorami rekrutacyjnymi, podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

§ 7

 

 1. Efekty uczenia się potwierdza się na następujących kierunkach studiów:
 1. automatyka i robotyka – studia drugiego stopnia stacjonarne;
 1. budownictwo – studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 1. ekoenergetyka – studia pierwszego stopnia stacjonarne;
 1. elektronika i telekomunikacja – studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne i studia drugiego stopnia niestacjonarne;
 1. elektrotechnika – studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne i studia drugiego stopnia niestacjonarne;
 1. inżynieria biomedyczna – studia drugiego stopnia stacjonarne;
 1. inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 1. leśnictwo – studia pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarne;
 1. mechanika i budowa maszyn – studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne;
 1. mechatronika – studia drugiego stopnia stacjonarne.

 

§ 8

 

 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem konkursu świadectw, mogą być przyjmowani:
 1. laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego;
 1. laureaci konkursów międzynarodowych;
 1. laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką;
 1. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.
 1. Na pierwszy rok studiów drugiego stopnia z pominięciem konkursu dyplomów, mogą być przyjmowani uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.
 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych określają odrębne przepisy.

 

§ 9

 

 1. Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które powołuje Dziekan Wydziału.
 1. Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 1. Od decyzji administracyjnej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może ustalić minimalną liczbę punktów oraz minimalną ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią z przebiegu studiów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Rozdział 2

Wzór rekrutacyjny

 

§ 10

 

1. W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów L według wzorów dla kandydatów, którzy:

 1. ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023:
  1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;

 1. kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 1. kierunek matematyka stosowana:

L = 0,5 Mp + 2 Mr + Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 

 1. pozostałe kierunki:

 

 1. = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or; gdzie:

 

Mp

liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie

 

 

podstawowym;

Mr

liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie

 

 

rozszerzonym;

Wr

waga przedmiotu: fizyka – 1,75, chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25,

 

 

wynik końcowy z egzaminów zawodowych – 1,75;

Fr

liczba  punktów  uzyskanych  na  egzaminie  maturalnym  z  przedmiotu

 

 

dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie

 

 

rozszerzonym lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony

 

 

przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów i przypisanych

 

 

im współczynników w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademicki

 

 

2023/2024);

Op

– liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego

 

 

nowożytnego na poziomie podstawowym;

Or

liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego

 

 

nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

 1. – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;
 1. ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 :
  1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:
   1. = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;
 1. kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika:
  1. = 0,5 Mp + 1,25 Mr + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 

 1. kierunek matematyka stosowana:

L = 0,5 Mp + 2 Mr + Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 

 1. pozostałe kierunki:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 

 1. ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,

2013/2014:

 1. kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R;

 

 1. kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + Wr Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 

 1. kierunek matematyka stosowana:

L = 0,5 Mp + 2 Mr + 0,5 Fp + Fr + 0,25 Op + 0,75 Or;

 

 1. pozostałe kierunki:

 

L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or; gdzie:

 

Mp

liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie

 

 

podstawowym;

 

 

Mr

liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie

 

 

rozszerzonym;

 

 

Fp

– liczba

punktów

uzyskanych  na  egzaminie  maturalnym

z  przedmiotu

 

 

dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie

 

 

podstawowym;

 

 

Wr

waga przedmiotu: fizyka – 1,75, chemia, informatyka – 1,5, biologia – 1,25;

Fr

liczba  punktów  uzyskanych  na  egzaminie  maturalnym  z  przedmiotu

 

 

dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie

 

 

rozszerzonym;

 

 

Op

– liczba

punktów

uzyskanych na egzaminie maturalnym z

języka obcego

 

 

nowożytnego na poziomie podstawowym;

 

Or

liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego

 

 

nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

 

           
 1. – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;
 1. ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2007/2008, 2008/2009:
  1. = Mp + 2,5 Mr + Op + 2 Or + 4 R;
 2. ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007:
  1. = Mp + 1,5 Mr + Op + Or + 4 R;

gdzie:

Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;

 

Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;

 

Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

 

Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

 

 1. – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany;
 1. zdali egzamin dojrzałości:

L=2,5F+2O+4R; gdzie:

 

F  – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu

 

dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 

 1. – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego;

 

 1. – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.

 

 1. Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów L obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę, z wyłączeniem absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023.

 

 1. Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Rozdział 3

Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów

 

§ 11

 

Szczegółowe warunki rekrutacji na kierunki studiów oferowane na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej stanowią załączniki do Zasad rekrutacji na rok akademicki 2023/2024:

 1. Wydział Architektury – Załącznik nr 1;
 1. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – Załącznik nr 2;
 1. Wydział Elektryczny – Załącznik nr 3;
 1. Wydział Informatyki – Załącznik nr 4;
 1. Wydział Inżynierii Zarządzania – Załącznik nr 5;
 1. Wydział Mechaniczny – Załącznik nr 6.

 

Rozdział 4

Tryb rekrutacji

 

Podrozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 12

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji oraz na studia:
  1. pierwszego stopnia - wskazanie przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i wpisanie uzyskanych wyników lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku świadectwa/dyplomu zagranicznego;
  2. drugiego stopnia - wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów lub wgranie do systemu IRK skanu dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów w przypadku dyplomu zagranicznego.
 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia chęci studiowania na Politechnice Białostockiej. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.
 2. Kandydat zobligowany jest do sprawdzania informacji na swoim koncie w IRK, poprzez które będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji.
 1. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. wprowadzenie przez kandydata błędnych lub nieprawdziwych danych do IRK;
 1. niewprowadzenie przez kandydata danych do IRK;
 1. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych; w takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji;
 2. skutki udostępnienia przez kandydata osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK, w szczególności za zmianę danych;
 1. skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi w IRK.
 1. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.
 1. Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

 

Podrozdział 2

Dokumenty rekrutacyjne

 

§ 13

 

 1. Wymagane dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez:
 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych; lub
 1. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

lub

 1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument;

lub

 1. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

 

 1. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata na studia stanowi:
 1. ankieta osobowa;
 1. podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS PB) – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
 1. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, lub świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, lub w przypadku osób zdających maturę przed 2007 rokiem świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauce;
 1. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów),
 1. suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wypis wszystkich ocen z przebiegu studiów potwierdzony przez dziekanat,

 

c) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wystawione przez dziekanat, gdy w powyższych dokumentach nie została ona wyszczególniona;

 1. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie wydanego za granicą, dokument ten musi być:
 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille,
 1. uznany w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 2. uznany w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 3. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie Politechnika Białostocka może zwrócić się o opinię na przykład do Ministerstwa Edukacji i Nauki, NAWA, kuratorium oświaty, Enic-Naric lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, której kompetencje terytorialne dotyczą państwa wydania dokumentu potwierdzającego wyksztalcenie,
 1. w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentu, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów;
 1. przy ubieganiu się o przyjęcie na studia z pominięciem konkursu świadectw, oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu:
 1. laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego,
 1. uczestnika lub medalisty zawodów sportowych,
 1. laureata konkursu międzynarodowego,
 1. laureata konkursu organizowanego przez Politechnikę Białostocką;
 2. dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS PB;

 

 1. oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 1. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 2. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią;
 1. poświadczona przez Politechnikę Białostocką kserokopia dokumentu, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim;
 2. zaświadczenie o uzyskanym wyniku potwierdzania efektów uczenia się – w przypadku kandydatów, którym potwierdzono efekty uczenia się.

 

Podrozdział 3

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 14

 

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na indywidualny numer rachunku dostępny w IRK. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.
 2. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji nie podlega zwrotowi. Jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie, niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych oraz nieobjęcie kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym z powodu wniesienia opłaty po terminie, uprawnia do ubiegania się o jej zwrot.
 1. Warunki i tryb zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

Podrozdział 4

Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 15

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma możliwość zapisania się w IRK na dowolną liczbę kierunków studiów.
 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, z zastrzeżeniem pkt 3.
 1. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć, zaopiniowane przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne, podanie w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji do ostatniego dnia zapisów na wybrany kierunek i formę studiów określonego w harmonogramie rekrutacji.
 2. Kandydat, który ma status studenta danego kierunku, stopnia, profilu i formy studiów w Politechnice Białostockiej nie może zostać przyjęty na ten kierunek studiów.
 3. Kandydat rejestrując się w IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując priorytety. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami.
 1. W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście rankingowej kierunku o najwyższym priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach.
 2. Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia będą publikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 3. Kandydat zakwalifikowany na studia składa komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 4. Istnieje możliwość zmiany priorytetów wskazanych w IRK. W tym celu kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, podczas składania kompletu dokumentów we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składa również podanie o zmianę priorytetów w IRK.
 5. Jeżeli na poszczególnych kierunkach studiów pozostaną wolne miejsca, kandydat może złożyć do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc. Podanie te może złożyć kandydat, który na przykład: nie brał udziału w rekrutacji lub nie ubiegał się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów lub nie był objęty postępowaniem rekrutacyjnym z powodu braku opłaty za przeprowadzenie rekrutacji lub nie dostarczył kompletu dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek studiów.
 1. Kandydat, który w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie został przyjęty na studia stacjonarne na wybranych kierunkach, może zapisać się na studia niestacjonarne na tych kierunkach w ramach tej samej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 

Dział III

Warunki i tryb rekrutacji na studia przeznaczone dla cudzoziemców

 

Rozdział 1

Ogólne warunki rekrutacji

 

§ 16

 

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 1. decyzji ministra;
 1. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów;
 1. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 2. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

§ 17

 

W sprawach nieujętych w Zasadach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, decyzje podejmuje rektor.

 

Rozdział 2

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim

 

Podrozdział 1

 

Warunki rekrutacji

 

§ 18

 

 1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dokument, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.1 oraz spełniają szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określone w § 11 i wykażą wymagane w Politechnice Białostockiej predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (np. egzaminy wewnętrzne organizowane przez Uczelnię).

 

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dokument, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz spełniają szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określone w §11 i wykażą wymagane w Politechnice Białostockiej predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (np. egzaminy wewnętrzne organizowane przez Uczelnię).

 

 1. Od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim,

 

z wyłączeniem cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wymaga się potwierdzenia znajomości języka polskiego. Znajomość języka polskiego uważa się za potwierdzoną, jeżeli cudzoziemcy:

 1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa lub
 2. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskieg jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

 

lub

 

 1. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z ustawą o systemie oświaty;

lub

 1. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

lub

 1. uzyskają potwierdzenie Politechniki Białostockiej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 5, wystawia kierownik Studium Języków Obcych, na podstawie zdanego egzaminu z języka polskiego. Egzamin z języka polskiego przeprowadzany jest przez Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Zasady przeprowadzania egzaminu określi rektor.
 3. Do cudzoziemców stosuje się odpowiednio § 6 ust. 12, § 7 oraz § 8.

 

Podrozdział 2

 

Komplet dokumentów

 

§ 19

 

 1. Komplet wymaganych dokumentów od kandydata na studia stanowi:
 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową;
 1. aktualne zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymogi zdjęcia do paszportu;
 1. podanie o elektroniczną legitymację studencką PB (ELS) wraz z wersją elektroniczną zdjęcia, o którym mowa w pkt 2 (zdjęcie na płycie CD/DVD) – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada;
 1. oświadczenie o statusie cudzoziemca;
 1. dokument, o którym mowa w § 18 ust. 1 lub 2, potwierdzający uzyskane wykształcenie;
 1. dokument, o którym mowa w § 18 ust. 3, potwierdzający znajomość języka polskiego;
 1. dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;
 1. dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat jej nie posiada;
 1. oświadczenie w sprawie posiadania numeru albumu Politechniki Białostockiej;
 2. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunkach studiów, na których zaświadczenie jest wymagane; skierowanie na badania lekarskie wystawia dziekan lub osoba upoważniona, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa; zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy kandydat ma obowiązek złożyć we właściwym dziekanacie najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych;
 3. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią.

2. Kandydat składający komplet dokumentów ma obowiązek przedstawić paszport lub inny dokument tożsamości w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

 

 1. Dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie wydane za granicą muszą być:
 1. zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 1. uznane w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty za dokument potwierdzający wykształcenie; uznaniu nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. uznane w trybie nostryfikacji; nostryfikacji nie podlegają dokumenty wydane za granicą uznane za równorzędne z odpowiednim dokumentem wydanym w Polsce na mocy umów międzynarodowych lub odpowiednich przepisów prawa – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie Politechnika Białostocka może zwrócić się o opinię na przykład do Ministerstwa Edukacji i Nauki, NAWA, kuratorium oświaty, Enic-Naric lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, której kompetencje terytorialne dotyczą państwa wydania dokumentu potwierdzającego wyksztalcenie.
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, na podstawie których kandydat ubiega się o przyjęcie na studia, Politechnika Białostocka ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie.
 2. Dokumenty składane przez kandydata na studia, wydane w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone na język polski przez:
 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
 1. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

lub

 1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument,

lub

 1. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.
 2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3-4, 9 i 11 określa zarządzenie rektora.

 

Podrozdział 3

 

Tryb rekrutacji

 

§ 20

 

 1. Cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim obowiązują przepisy określone w § 12-15.
 2. Cudzoziemcy, z wyłączeniem cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

1) składają komplet dokumentów, o którym mowa w § 19 do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji;

2) przystępują do egzaminu z języka polskiego, jeżeli nie posiadają dokumentu, o którym mowa w § 18 ust. 3 pkt. 1 – 4;

 1. przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego predyspozycje do studiowania na danym kierunku studiów – jeżeli taki egzamin jest wymagany.
 1. Kandydat, który przystąpił do egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3, i ich nie zdał, nie zostaje przyjęty na studia.
 1. Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przekazuje komplet dokumentów kandydata, z zastrzeżeniem ust. 3, dziekanowi właściwego wydziału.
 1. Dziekan wydziału, uwzględniając wyniki egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wnioskuje do Rektora o przyjęcie lub nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek studiów. Wzór wniosku określa zarządzenie Rektora. Wniosek, wraz z kompletem dokumentów dziekan przekazuje do Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji.
 2. Komplet dokumentów, wraz z wnioskiem dziekana i projektem decyzji, Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji przedkłada rektorowi.
 3. Decyzję administracyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje rektor.
 1. Rektor może wyrazić zgodę na podjęcie przez kandydata studiów na dwóch kierunkach jednocześnie. W tym celu kandydat zobowiązany jest złożyć, zaopiniowane przez właściwych prodziekanów ds. studenckich i kształcenia, podanie w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji do ostatniego dnia zapisów na wybrany kierunek i formę studiów określonego w harmonogramie rekrutacji.

 

Podrozdział 4

 

Opłata rekrutacyjna

 

§ 21

 

1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na numer rachunku wskazany na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.

 1. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia tego samego kierunku wnosi jedną opłatę za przeprowadzenie rekrutacji.
 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, warunki i tryb zwalniania z tej opłaty oraz warunki ubiegania się o zwrot tej opłaty określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 3

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku obcym

 

Podrozdział 1

 

Warunki rekrutacji i wstępna weryfikacja

 

§ 22

 

 1. Ofertę kierunków w języku obcym, aktualną w danym roku akademickim, dziekani przesyłają do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki. Po zatwierdzeniu przez rektora oferty kierunków, Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki przesyła ją do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Oferta kierunków prowadzonych w języku obcym, obowiązuje nie krócej niż do końca roku akademickiego, na który została złożona.
 1. Na studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone w języku obcym mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dokument, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2 oraz wykażą wymagane w Politechnice Białostockiej predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji (np. egzaminy wewnętrzne organizowane przez Uczelnię).
 1. Od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym wymaga się dodatkowo znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej B2, wykazanym poprzez:
  1. osiągnięcie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez pracownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

lub

 

 1. posiadanie stosownego certyfikatu językowego (wykaz uznawanych przez Politechnikę Białostocką certyfikatów językowych określa rektor);

 

lub

 

 1. uzyskanie pozytywnego wyniku z wewnętrznego egzaminu językowego przeprowadzanego przez Uczelnię.
 1. Każdy cudzoziemiec zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów, których wzory określa rektor:
 1. podanie o przyjęcie na studia w języku angielskim;
 1. oświadczenie cudzoziemca w wersji polsko-angielskiej.
 1. Poza powyższymi cudzoziemiec przedkłada:
 1. jedną fotografię podpisaną imieniem i nazwiskiem o wymiarze 35mm x 45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle wraz z wersją elektroniczną w formacie JPG/PDF o wymiarach 400 x 500 pikseli, rozdzielczość 300 dpi złożoną na nośniku elektronicznym w Biurze przed rozpoczęciem kształcenia. Zdjęcie w wersji elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem w formie papierowej;
 1. kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 1. kopię potwierdzenia wniesienia opłaty za studia na konto wskazane przez Politechnikę Białostocką;
 1. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia
 1. w przypadku ubiegania się na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości,
 • dokument uzyskany za granicą, który potwierdza uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju pochodzenia kandydata lub w kraju, w którym został wydany. W przypadku gdy informacje znajdujące się we wskazanym dokumencie są zawarte w świadectwie dojrzałości, przedłożenie dokumentu nie jest wymagane,

 

 1. w przypadku ubiegania się na I rok studiów drugiego stopnia:
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich wydany w Rzeczpospolitej Polskiej albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dokument uzyskany za granicą, który potwierdza możliwość uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju pochodzenia kandydata lub w kraju, w którym został wydany. W przypadku gdy informacje znajdujące się we wskazanym dokumencie są zawarte w dyplomie ukończenia studiów wyższych, przedłożenie dokumentu nie jest wymagane.

 

§ 23

 

 1. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na pełnopłatne studia prowadzone w języku obcym wysyłają drogą elektroniczną do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji, tj. dokumenty, o których mowa odpowiednio w §1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2.
 2. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej przeprowadza wstępną weryfikację kandydata polegającą na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w języku obcym i w przypadku braku przeciwskazań, w systemie elektronicznym służącym do rejestracji kandydatów wystawia kandydatowi warunkowy list akceptacyjny do podjęcia studiów (conditional offer letter).

 

Podrozdział 2

 

Procedura zakwalifikowania na studia

 

§ 24

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne składa się w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 1. Umowy międzynarodowe lub decyzje, będące podstawą podejmowania przez cudzoziemców studiów, mogą przewidywać dodatkowe wymagania (dodatkowe dokumenty lub obowiązki).
 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej przedkłada dziekanowi wydziału lub koordynatorowi wydziałowemu ds. studiów zagranicznych powołanemu przez dziekana, zwanego dalej „koordynatorem”, listę kandydatów na studia pierwszego stopnia z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunkach, na których obowiązują egzaminy wstępne, przystępują do egzaminów sprawdzających ich predyspozycje do studiowania na tych kierunkach. Terminy egzaminów zostaną ustalone przez Uczelnię.
 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, koordynator weryfikuje dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata do podjęcia studiów.
 1. Dziekan wydziału, po zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 1 – 5, wnioskuje o zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie kandydata/kandydatów na dany stopień i kierunek studiów.
 1. W szczególnych przypadkach, przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, dziekan może zwrócić się do prorektora ds. współpracy międzynarodowej o powołanie pomocniczego zespołu do spraw oceny możliwości zakwalifikowania kandydata na dany stopień i kierunek studiów prowadzonych w języku obcym w Politechnice Białostockiej.
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie, Politechnika Białostocka może zwrócić się o opinię do Ministerstwa Edukacji i Nauki, NAWA, kuratorium oświaty, Enic-Naric lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, której kompetencje terytorialne dotyczą państwa wydania dokumentu potwierdzającego wyksztalcenie.
 1. Decyzję administracyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu cudzoziemca na studia podejmuje rektor. Decyzja doręczana jest wraz z informacją o odpłatności za studia.
 1. Zakwalifikowanie na studia i wydanie decyzji rektora o przyjęciu na studia są podstawą do wystawienia pisemnego zaproszenia do podjęcia studiów (invitation letter) oraz zaświadczenia o przyjęciu na studia (letter of admision). Skan dokumentu wysyłany jest drogą elektroniczną do kandydata lub podmiotu, posiadającego umowę z Uczelnią, zajmującego się rekrutacją cudzoziemców na studia prowadzone w języku obcym.
 1. Dziekan wydziału lub osoba upoważniona, po zakwalifikowaniu kandydata na studia, wystawia skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć do Biura najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie pierwszych zajęć dydaktycznych. Następnie Biuro przekazuje komplet dokumentów osoby przyjętej do dziekanatu wydziału macierzystego.
 1. Kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w § 24 ust. 11, oraz do zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 1. Kandydaci na studia prowadzone w języku obcym aplikują na studia indywidualnie lub poprzez podmiot, posiadający umowę z Uczelnią, zajmujący się rekrutacją cudzoziemców na studia prowadzone w języku obcym.
 1. Osobie przyjętej na studia prowadzone w języku obcym dziekan jest zobowiązany zapewnić zajęcia dydaktyczne na kierunku, na który osoba ta została przyjęta.

 

Opłaty

 

§ 25

 

 1. Cudzoziemcy przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku obcym wnoszą opłaty za studia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 1. Wysokość opłat za studia określa rektor.
 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na podstawie:

 

 1. umowy między uczelniami albo umowy międzynarodowej;
 1. decyzji administracyjnej rektora Politechniki Białostockiej;
 1. decyzji ministra;
 1. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

§ 1

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Kierunki: architektura, architektura wnętrz – studia inżynierskie:

 

 1. kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku; egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku; każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów; za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie:

a) zadanie 1.: wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania; technika wykonania pracy: ołówek;

 1. zadanie 2.: wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych; technika wykonania pracy: ołówek.

 

 1. przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z egzaminu z rysunku oraz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 • matematyka,
 • fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia,
 • język obcy nowożytny;
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia lub język polski,
 • język obcy nowożytny.
 1. Kierunek: grafika – studia licencjackie:
 1. kandydaci przystępują do wstępnej kwalifikacji w postaci egzaminu z rysunku; egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku; każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów; za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie:
 1. zadanie 1.: studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych; rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka,
 2. zadanie 2.: wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy; praca wykonana odręcznie, w technice dowolnej.
 1. przyjęcia kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku, dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z egzaminu z rysunku oraz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 

 • matematyka,
 • fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia,
 • język obcy nowożytny,
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub historia lub historia sztuki lub geografia lub język polski,
 • język obcy nowożytny.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyżej wymienione kierunki studiów zobowiązany jest do przystąpienia do obu zadań egzaminu obowiązującego na danym kierunku studiów, z zastrzeżeniem punktu 4.
 1. Kandydat,  który  nie  przystąpił  do  jednego  z  zadań  egzaminacyjnych,  w  celu wyjaśnienia nieobecności zobowiązany jest do złożenia nie później niż dzień po egzaminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podania wskazującego przyczyny nieprzystąpienia do jednej części egzaminu. Decyzję w sprawie podania podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, kandydat otrzymuje 0 punktów z zadania, do którego nie przystąpił i nie stanowi to przeszkody w uznaniu egzaminu wstępnego za zdany, jeśli uzyska z niego wymaganą minimalną liczbę punktów.

 

§ 2

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Architektura – o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku architektura/architektura i urbanistyka, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.
 1. Architektura wnętrz – o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku architektura wnętrz, architektura/architektura i urbanistyka, wzornictwo, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.
 1. Na ww. kierunki kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 1. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą oceną, decydować będzie średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU

 

§ 1

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Architektura krajobrazu – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:

 

 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub historia lub historia sztuki lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub historia lub historia sztuki,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Biotechnologia – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Budownictwo – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub informatyka lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub informatyka,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Energetyka cieplna – studia inżynierskie stacjonarne:
 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

− matematyka,

− fizyka lub chemia,

− język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

− matematyka lub fizyka lub chemia,

− język obcy nowożytny.

 

 1. Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:

− matematyka,

−   fizyka lub geografia lub informatyka lub biologia lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),

 - język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia lub informatyka lub biologia,

 

 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub geografia lub informatyka lub biologia,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Inżynieria rolno-spożywcza – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Inżynieria środowiska – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny.
 1. Leśnictwo – studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,
 • język obcy nowożytny,
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,
 • język obcy nowożytny.

 

§ 2

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Architektura krajobrazu – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu powinien być absolwentem studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu lub posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:
  1. umiejętność odwzorowywania przestrzeni z wykorzystaniem metod tradycyjnych i komputerowych: rysunkowych, graficznych, modelowania, modelowania 3D,
 1. umiejętność posługiwania się materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi przy sporządzaniu szkiców sytuacyjnych i dokumentacyjnych oraz planów i map tematycznych na potrzeby własnych opracowań projektowych,
 2. umiejętność analizowania zjawisk i procesów przyrodniczych kształtujących powierzchnię ziemi, a także strukturę szaty roślinnej i krajobrazu przy użyciu odpowiednich metod badawczych,
 3. umiejętność wykonania inwentaryzacji, oceny i waloryzacji szaty roślinnej, siedlisk oraz obiektów architektonicznych występujących na wskazanym obszarze,
 4. umiejętność projektowania określonych, nieskomplikowanych kompozycji przestrzennych odpowiadających potrzebom współczesnego człowieka,
 1. umiejętność dokonania doboru gatunków roślin według zadanego klucza (stylistycznego, funkcjonalnego, środowiskowego) oraz sporządzania wytycznych dotyczących ich uprawy, nawożenia i pielęgnowania,
 2. umiejętność sporządzenia opracowania projektowego zlokalizowanego w środowisku historycznym, w tym rewaloryzacji historycznych założeń parkowo-ogrodowych,
 1. umiejętność sporządzenia kompletnego opracowania projektowego obiektu architektury krajobrazu wraz z opisem technicznym, przedmiarem i kosztorysem oraz harmonogramem prac;
 2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Biotechnologia – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:
 1. umiejętność wykorzystywania poznanych metod analitycznych i eksperymentalnych oraz modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych do analizy i oceny działania systemów i technologii stosowanych w biotechnologii,
 2. umiejętność stosowania podstawowych technik analitycznych w zakresie chemii, biologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 1. umiejętność dokonywania identyfikacji i formułowania prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym charakterystycznych z zakresu biotechnologii,
 1. umiejętność  aktywnego  uczestniczenia  w  pracy  grupowej  oraz  kierowania zespołami ludzkimi ze świadomością odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadania;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

3.     BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku powinien być absolwentem studiów inżynierskich kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:
 1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki,
 1. umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych oraz umiejętność sporządzania odpowiedniej graficznej dokumentacji projektowej,
 2. umiejętność przyjmowania odpowiednich modeli obliczeniowych i wykonania analizy statycznej prostych konstrukcji,
 1. umiejętność poprawnego wybrania i stosowania narzędzi do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów,
 1. wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, wymiarowania i konstruowania elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych,
 1. podstawową wiedzę na temat analizy, projektowania i konstruowania wybranych obiektów w zakresie budownictwa, instalacji sanitarnych i architektury,
 2. umiejętność sporządzania prostych kosztorysów i harmonogramów robót budowlanych,
 1. umiejętność korzystania z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe i organizacyjne,
 2. umiejętność interpretowania, analizowania i wykorzystywania w pracy projektowej właściwych przepisów prawnych i norm zgodnie z profilem swojej specjalizacji,
 3. podstawową wiedzę z zakresu kształtowania ładu przestrzennego i urbanistycznego,
 4. ogólną wiedzę i umiejętności w formowaniu programu funkcjonalnego i formy przestrzennej obiektu architektonicznego;
 5. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Budownictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:
 1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych budownictwa oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu budownictwa,
 2. wiedzę z zakresu chemii, umożliwiającą zrozumienie podstaw chemicznych właściwości i budowy materiałów budowlanych,
 1. umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych oraz umiejętność sporządzania odpowiedniej graficznej dokumentacji projektowej,
 2. umiejętność przyjmowania odpowiednich modeli obliczeniowych i wykonania analizy  statycznej  prostych  konstrukcji  prętowych  statycznie  wyznaczalnych i niewyznaczalnych,
 1. umiejętność poprawnego wybrania i stosowania narzędzi do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych,
 2. wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, wymiarowania i konstruowania elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowych i zespolonych,
 1. podstawową wiedzę na temat analizy, projektowania i konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego i infrastruktury transportu drogowego,
 2. podstawową wiedzę z zakresu fizyki budowli oraz zrozumienie zjawisk dotyczących transferu ciepła i migracji wilgoci w obiektach budowlanych,

i)      umiejętność dokonywania wyboru i poprawnego zastosowania materiałów i wyrobów budowlanych,

 1. umiejętność sporządzania prostych kosztorysów i harmonogramów robót budowlanych,
 1. umiejętność korzystania z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje projektowe i organizacyjne w budownictwie;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 1. Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:
  1. niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, umożliwiające stosowanie odpowiednich narzędzi w formułowaniu i rozwiązywaniu różnych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej,
 1. wiedzę i umiejętności z zakresu kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, możliwościami technicznymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju,
 2. wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni,
 1. umiejętności dokonywania identyfikacji i formułowania prostych zadań inżynierskich w zakresie gospodarowania przestrzenią,
 1. wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania danych geoprzestrzennych oraz stosowania podstawowych narzędzi Systemu Informacji Przestrzennej;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 1. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:
  1. specjalistyczną wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej,
 1. umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym,
 2. znajomość podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych w agrotechnologii,

d)   szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu: maszynoznawstwa rolniczego i przetwórstwa spożywczego, mechanizacji zbioru płodów rolnych, pojazdów rolniczych, eksploatacji maszyn rolniczych i spożywczych, inżynierii procesowej, technologii żywności, bezpieczeństwa żywności, biochemii żywności i produktów naturalnych;

 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 1. Inżynieria środowiska – studia stacjonarne:
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

a)     umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu inżynierii środowiska w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska,

 1. umiejętność wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych prowadzących do oceny jakości elementów środowiska i skuteczności procesów technologicznych,
 1. umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska,
 1. umiejętność wyboru odpowiednich materiałów stosowanych w inżynierii środowiska,
 1. umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania,
 1. umiejętność zaprojektowania, zgodnie z zadaną specyfikacją, prostych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, typowych dla inżynierii środowiska, przy zastosowaniu właściwych metod, technik i narzędzi projektowych,
 2. umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska,
 3. rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,
 1. posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 1. Inżynieria środowiska – studia niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska musi posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia:

a)     umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu inżynierii środowiska w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii umożliwiającą zrozumienie podstaw działania instalacji, systemów i technologii stosowanych w inżynierii środowiska,

 1. umiejętność właściwego doboru narzędzi komputerowego wspomagania obliczeń i projektowania urządzeń oraz systemów w inżynierii środowiska,
 1. umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania,
 1. umiejętność interpretacji oraz formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla inżynierii środowiska,
 2. rozumienie potrzeb i możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,
 1. posiadanie świadomości odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Leśnictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku leśnictwo powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo:
 1. wiedzę biologiczną, techniczną i ekonomiczną potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym i niezbędną do umiejętnego zarządzania tym środowiskiem,
 2. umiejętność wykonania prostych eksperymentów laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych prowadzących do oceny zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym,
 3. umiejętności w zakresie zapewniania trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych o różnym stopniu ochrony prawnej,
 1. umiejętności w zakresie sporządzania i realizacji planów ochronnych,
 1. umiejętności w zakresie prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,

f) rozumienie potrzeb i możliwości prowadzenia dialogu oraz negocjacji w dziedzinie ochrony środowiska leśnego;

 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);
 1. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 

§ 1

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika – studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) oraz ekoenergetyka, elektrotechnika studia dualne o profilu praktycznym, cyfryzacja przemysłu – studia inżynierskie, stacjonarne:

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka lub chemia lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka lub chemia,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia,
 • język obcy nowożytny.

 

§ 2

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:
 1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki i telekomunikacji oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z tego zakresu,
 1. wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, metrologii, a także elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych,
 1. wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, sygnałów i ich przetwarzania;
 1. umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

 

 1. wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu rozwiązania prostego problemu inżynierskiego oraz opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 2. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;
 3. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 4. Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:
  1. wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektrotechniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektrotechniki,
  2. wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych (w tym obwodów 3-fazowych) i metrologii, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektrycznych,
  3. umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 2. wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,
 1. wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 2. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Elektrycznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich),
 1. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 

§ 1

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria – studia inżynierskie, stacjonarne
 1. niestacjonarne (zaoczne) oraz matematyka stosowana – studia inżynierskie, stacjonarne:

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub informatyka,
 • język obcy nowożytny.

 

§ 2

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Informatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):
 1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunków przypisanych do:
 1. dyscypliny wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja (W=1),
 1. dyscypliny wiodącej informatyka (W=1),
 1. dyscypliny wiodącej matematyka oraz dodatkowo do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka (W=1);
 1. dyscypliny informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja (W=0,8);
 1. dyscypliny wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika (W=0,8);

 

 1. o przyjęciu na kierunek kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;
 1. warunkiem przyjęcia na ww. kierunek studiów jest złożenie wymaganych dokumentów;
 1. w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pomnożona przez wagę W,
 1. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).
 1. Matematyka stosowana – studia stacjonarne:

 

 1. studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych;
 1. o przyjęciu na kierunek kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż matematyka stosowana, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;
 1. warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów;
 1. w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów,
 1. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

§ 1

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

 1. Kierunki: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług

 

– studia inżynierskie:

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

 

 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Turystyka i rekreacja– studia licencjackie:

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 • matematyka,
 • geografia lub fizyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • geografia lub historia,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Zarządzanie – studia licencjackie:
 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 • matematyka,
 • geografia lub fizyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny.

 

 1. Inżynieria meblarstwa – studia inżynierskie:

 

 1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia,
 • język obcy nowożytny.

 

§ 2

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

(ZAOCZNE)

 

 1. Logistyka:

 

 1. studia na kierunku logistyka przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku;
 2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku logistyka, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Zarządzanie:

 

 1. studia na kierunku zarządzanie przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku;
 2. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku zarządzanie, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Zarządzanie i inżynieria produkcji:

 

 1. studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia inżynierskich (lub jednolitych magisterskich z tytułem zawodowym inżyniera) posiadających kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku;

 

 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich),
 1. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

§ 1

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

 

 1. Kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – studia inżynierskie:
  1. przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
   1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,
 • język obcy nowożytny.

 

§ 2

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 

 1. Mechanika i budowa maszyn – studia inżynierskie:

 

 1. warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów;

 

 1. w przypadku przekroczenia limitu miejsc, przyjęcia kandydatów dokonywane są na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów L uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
  1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2023 roku:
 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub wynik końcowy z egzaminów zawodowych pomnożony przez współczynnik przypisany do zawodu (wykaz zawodów ze współczynnikami w załączniku nr 7 do Zasad rekrutacji na rok akademiki 2023/2024),
 • język obcy nowożytny,
 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach 2010 – 2022:

 

 • matematyka,
 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,
 • język obcy nowożytny,

 

 1. w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:
 • matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka,
 • język obcy nowożytny.

 

§ 3

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Automatyka i robotyka – studia stacjonarne:

 

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek automatyka i robotyka musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

 

 1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, podstaw automatyki i elektroniki lub elektrotechniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych układów i urządzeń automatyki i robotyki oraz formułowanie i rozwiązywanie zadań projektowych z zakresu automatyki i robotyki,
 2. wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i budowy maszyn pozwalającą zrozumieć zasadę działania komponentów i urządzeń układów stosowanych w automatyce i robotyce oraz projektowanie urządzeń i systemów z zakresu automatyki i robotyki,
 3. wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów sterowania umożliwiających projektowanie, analizę, symulację elementów i układów stosowanych w automatyce i robotyce,
 4. umiejętności z zakresu informatyki, algorytmów obliczeniowych, programowania, korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych,
 1. umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i ekspery-mentalnych służących do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 1. umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 1. umiejętność programowania i uruchamiania sterowników cyfrowych, w tym sterowników logicznych, sieci przemysłowych w ramach eksploatacji układów automatyki, systemów sterowania i układów wspomagania decyzji,
 2. umiejętność projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach inżynierskich;

 

 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Inżynieria biomedyczna – studia stacjonarne:
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek inżynieria biomedyczna musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:
  1. wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i mechaniki umożliwiającą zrozumienie zagadnień inżynierii biomedycznej odnoszących się do modelowania struktur biologicznych, projektowania i wytwarzania sprzętu medycznego oraz problemów informatyki medycznej,
  2. elementarną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka,
 1. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania elementów i wyrobów medycznych z wykorzystaniem właściwych metod, narzędzi i materiałów,
 2. podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, programowania i działania systemów informatycznych,
 1. umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne):
 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek mechanika i budowa maszyn musi mieć kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien mieć kompetencje obejmujące:
  1. wiedzę z zakresu matematyki oraz fizyki umożliwiającą zrozumienie podstaw mechaniki oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
  2. wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, obliczania i graficznego przedstawiania elementów i zespołów maszyn oraz tworzenia dokumentacji technicznej,
 1. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych oraz metod ich kształtowania,
 1. wiedzę w zakresie metrologii i doboru technik umożliwiających pomiary podstawowych wielkości mechanicznych,
 1. wiedzę w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania,
 1. umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz zadania o charakterze projektowym;
 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 

 1. Mechatronika – studia stacjonarne:

 

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek mechatronika musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

a)    wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, podstaw automatyki, elektroniki lub elektrotechniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych układów i urządzeń mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie zadań projektowych z zakresu systemów mechatronicznych,

 1. wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki i budowy maszyn pozwalającą zrozumieć zasadę działania komponentów i urządzeń układów stosowanych w systemach mechatronicznych oraz projektowanie urządzeń i systemów z zakresu mechatroniki,
 1. wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów sterowania, mechatroniki, umożliwiających projektowanie, analizę, symulację, elementów i układów stosowanych w mechatronice,
 2. umiejętności z zakresu informatyki, algorytmów obliczeniowych, programowania, korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz opracowywania własnych, prostych aplikacji programowych,
 3. wiedzę w zakresie właściwości i doboru materiałów konstrukcyjnych, w tym tworzyw sztucznych i kompozytów, polimerów, materiałów inteligentnych,

f)     umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat materiałów do projektowania i kształtowania ich własności,

 1. umiejętności wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymen-talnych służących do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 1. umiejętność interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym;

 

 1. kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał wyżej wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Mechanicznego w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na ww. kierunki studiów jest złożenie wymaganych dokumentów.
 1. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:
 1. w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich);
 1. w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)