Akademia Marynarki Wojennej rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AMW 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

UCHWAŁA NR 20/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2016/2017. Na podstawie art. 169 ust. 2, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Senat Akademii Marynarki Wojennej uchwala następujące warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków cywilnych studiów wyższych w AMW na rok akademicki 2016/2017:
 
§1 Zasady ogólne
1. Akademia Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte, zwana dalej Akademią, prowadzi rekrutację na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.
2. Podstawowym warunkiem stawianym przed kandydatami na       studia cywilne jest:
1) posiadanie świadectwa dojrzałości - kandydaci na studia  I stopnia,
2) posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego - kandydaci na studia II stopnia.
3. Obywatele polscy, absolwenci zagranicznych szkół średnich, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia pod warunkiem posiadania świadectwa dojrzałości równoważnego polskiemu.
4. W Akademii mają prawo kształcić się cudzoziemcy na zasadach określonych w art. 43 ustawy oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).
5. Limity miejsc z podziałem na poszczególne poziomy, formy i kierunki studiów w Akademii określa uchwała Senatu Akademii w sprawie limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w danym roku akademickim.
§2
1. O przyjęcie na studia w Akademii mogą ubiegać się również osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się.
2. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Akademii określa odrębna uchwała Senatu Akademii.
3. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala uchwała, o której mowa w § 1 ust. 5.
4. Warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się, określa niniejsza uchwała.
§3
1. Do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1 ust. 1, wprowadzony został system rekrutacji online dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Akademii, za pośrednictwem którego realizowane są wszystkie procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.
2. Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów zobowiązane są do dokonania rejestracji w systemie oraz spełnienia wszystkich warunków określonych dla jej potwierdzenia.
§4
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach szczebla centralnego na mocy uchwały nr 10/2014 Senatu Akademii z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.
§5
Kryteria kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia
1) Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
2) Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”, „nowej matury” oraz „nowej matury 2002” uznaje się wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów jak w tabeli 1. Przeliczone na punkty i wyrażone liczbą WR:
Tabela 1. Przedmioty stanowiące podstawę kwalifikacji

Kierunek studiów

Przedmioty

Sposób obliczenia WR

nawigacja

matematyka, język obcy nowożytny

WR=1,5xWM+0,5xWJO

informatyka

matematyka lub informatyka, język obcy nowożytny

Wr=1,5xWm+0,5xWjo

mechanika i budowa maszyn

matematyka, język obcy nowożytny

Wr=1,5xWm+0,5xWjo

mechatronika

matematyka, język obcy nowożytny

WR = 1,5 x WM + 0,5 x fTJ0

automatyka i robotyka

matematyka, język obcy nowożytny

WR =1,5xWm + 0,5 x WJ0

stosunki

międzynarodowe

historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, język obcy nowożytny

WR = WH + 0,5 x Ww + 0,5xfVJO

wojsko w systemie służb publicznych

wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny

WR = Ww + 0,5xfF„ +0,5 xWJ0

pedagogika

język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

WR = WJP + 0,5 xWw + 0,5 x WJ0

bezpieczeństwo

narodowe

historia, geografia, język angielski

WR = WH + 0,5xfFc +0,5 xWJ0

bezpieczeństwo

wewnętrzne

historia, geografia, język angielski

WR = WH +0,5xfTG + 0,5xWJO

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

historia, geografia, język angielski

WR = WH +0,5 xWG +0,5 xWJ0

gdzie:

W- wynik rekrutacji;

W- wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub alternatywnego przedmiotu dla kierunku studiów;

W- wynik egzaminu maturalnego z historii;

W- wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie lub alternatywnego przedmiotu dla kierunku studiów;

Wjp - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego;

W- wynik egzaminu maturalnego z geografii;

Wj0 - wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (w przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, przyjmuje się wartość korzystniejszą dla kandydata, z wyjątkiem kierunku bezpieczeństwo narodowe gdzie przyjmuje się wynik tylko z języka angielskiego).

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły, przeliczoną jak w tabeli 2.

Wynik matury z poszczególnych przedmiotów ustalany jest w następujący sposób:

1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - po przeliczeniu ocen na punkty zgodnie z tabelą 2:

Tabela 2. Sposób zamiany ocen uzyskanych na „starej maturze” na punkty

Ocena

Punkty

skala ocen od 2 do 5

skala ocen od 1 do 6

2

-

20

3

20

40

4

60

60

5

100

80

6

-

100

WP = [Mpis + Must]/2

gdzie:

W - odpowiednio: WM, WH, WGi Ww, WJP lub WJ0;

Mpis - wynik matury z części pisemnej;

Must - wynik matury z części ustnej.

W przypadku zdawania przez kandydata danego przedmiotu jedynie w części pisemnej, Must przyjmuje wartość 0, a Mpis zostaje pomnożona przez 2. W przypadku zdawania przez kandydata danego przedmiotu jedynie w części ustnej, Mpis przyjmuje wartość 0, a Must zostaje pomnożona przez 2.

2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz „nowej matury 2002”:

Wpp = WMP

Wpr=1,5xWMr

gdzie:

Wpp - odpowiednio: WM, WH, W G. Ww, WJP lub WJO dla matury zdawanej na poziomie podstawowym;

WPR - odpowiednio: WM, WH, W G, Ww, WJP lub WJ0 dla matury zdawanej na poziomie rozszerzonym;

WMP - wynik matury na poziomie podstawowym (1 % = 1 pkt.);

WMr - wynik matury na poziomie rozszerzonym (1% = 1 pkt.).

3) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane na poziomie dwujęzycznym:

WJO=1,75xWMD

gdzie:

WMd - wynik matury dwujęzycznej (1% = 1 pkt.).

4) kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej (IB) lub Matury Europejskiej (EB), przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.

4.W przypadku jednakowej wartości WR pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy uzyskali punkty kwalifikacyjne w oparciu o oceny z egzaminu maturalnego oraz posiadający:

1) dla kierunków: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz automatyka i robotyka - wyższą wartość WM;

2) dla kierunków stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie - wyższą wartość WH;

3) dla kierunku wojsko w systemie służb publicznych - wyższą wartość Ww;

4)  dla kierunku pedagogika - wyższą wartość WJP.

5. Tworzy się dodatkowy limit w liczbie 2 miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

§6 Kryteria kwalifikacyjne - studia stacjonarne II stopnia

1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia.

2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów I stopnia.

§7 Kryteria kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I i II stopnia

1. O zakwalifikowaniu się na studia I i II stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów w Akademii.

§8 Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

1. Terminy rekrutacji podstawowej na stacjonarne studia I i II stopnia:

1) roozpoczęcie rekrutacji (w tym uruchomienie  rejestracji        prowadzonej   w         drodze

elektronicznej) - 6 czerwca 2016 r.;

2) zakończenie rekrutacji podstawowej - 12 sierpnia 2016 r.

2. Terminy rekrutacji podstawowej na niestacjonarne studia I i II stopnia:

1) rozpoczęcie rekrutacji (w tym uruchomienie  rejestracji        prowadzonej   w         drodze

elektronicznej) - 6 czerwca 2016 r.;

2) zakończenie rekrutacji podstawowej - 23 września 2016 r.

3. W przypadku zasadności przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej, termin jej rozpoczęcia i zakończenia ustala przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Komentarze (0)