Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AMUZ we Wrocławiu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
 

Uchwała nr 3/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Działając na podstawie art. 169 ust. 2-6 oraz art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt. 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Ustala się warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, w dokumencie „Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi, Dziekanom oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r.

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

I. PRZEPISY WSPÓLNE

§1

Ilekroć w niniejszych Warunkach rekrutacji mowa jest o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwńe wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),

2) Akademii - należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

4) Rektorze - należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

5) Dziekanie - oznacza to Dziekana Wydziału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

6) Warunkach rekrutacji - należy przez to rozumieć niniejsze Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§2

1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez Dziekanów, w składzie co najmniej 3 osobowym.

2.  Przewodniczącym WKR jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.

3.  Do zadań WKR należy w szczególności:

1) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

2) przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów wstępnych,

3) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników,

4) wydawanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach ustalonych limitów miejsc,

5) ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz listy kandydatów nieprzyjętych z powodu braku miejsc,

6) wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

4. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne oraz odwoławczym od decyzji WKR jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), powołana przez Rektora w składzie określonym w Statucie Akademii.

5. Do zadań UKR należy w szczególności rozpatrywanie odwołań od decyzji WKR wnoszonych w trybie art. 169 ust. 12 i art. 196 ust. 4 Ustawy.

§3

1. Dziekan powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych.

2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest wyznaczony przez Dziekana profesor lub doktor habilitowany.

3. W uzasadnianych przypadkach Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może zostać inna osoba wyznaczona przez Dziekana.

4. Członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych mogą być nauczyciele akademiccy, zajmujący co najmniej stanowiska adiunkta (w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo- dydaktycznych) oraz wykładowcy (w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych).

5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może powołać do komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, osoby niespełniające wymogów określonych w ust. 4.

§4

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny indywidualny protokół, w którym w odniesieniu do kandydatów, którzy przeszli punktowane etapy egzaminu wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem.

2. Protokół indywidualny podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnych lub zespołów egzaminacyjnych oraz członkowie WKR.

3. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego WKR.

4. Na podstawie indywidualnych protokołów sporządzany jest zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty - „P”, nieprzyjęty - „N”).

5. Zbiorczy protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6.  Decyzje w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

§5

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Na pisemną prośbę kandydata po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może zostać wydane zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów. Kandydat posiada również możliwość wglądu do swojej pracy pisemnej.

§6

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia

§7

Podczas egzaminów wstępnych uwzględniane są szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Kandydaci na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do egzaminów wstępnych w terminach i na zasadach jak wszyscy kandydaci oraz według obowiązujących wymagań na danym kierunku studiów oraz na danej formie studiów i poziomie kształcenia.

Szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych uwzględniane są w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych Akademii w tym zakresie w formie dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest złożenie wraz z dokumentami wymaganymi na poszczególnych kierunkach i specjalnościach i w terminach ustalonych do ich złożenia wniosku zawierającego wykaz szczególnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

WARUNKI, ZASADY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

§8

1. Do studiowania na studiach pierwszego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię, w tym posiada wiadomości z zakresu szkoły muzycznej stopnia, a na specjalność muzykoterapia - wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

2. Do studiowania na studiach drugiego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która spełnia Warunki rekrutacji ustalone przez Akademię oraz posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

§9

1. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu wstępnego.

2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią następujące wyniki egzaminu maturalnego:

1) dla kandydatów z tzw. „starą maturą”: uzyskanie co najmniej oceny miernej z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

2) dla kandydatów z tzw. „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

3) dla kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.

3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia ubiegać się mogą kandydaci będący obywatelami Polski, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza Polską nostryfikowanym lub uznanym za równorzędne ze świadectwem wydanym w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§10

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są w szczególności następujące dokumenty:

- wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Akademii,

-  na studia pierwszego stopnia - świadectwo dojrzałości lub świadectwo równoważne w oryginale,

- na studia drugiego stopnia - odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z tytułem magistra lub równorzędnym lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra lub równorzędnym,

- inne dokumenty i prace związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach i specjalnościach określone w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji oraz w Informatorze dla kandydatów na studia.

§11

1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwany IRK.

2. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonych przez Akademię terminach:

- złożą podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK i inne wymagane dokumenty określone w niniejszych Warunkach rekrutacji i w Informatorze dla kandydatów na studia,

- wniosą opłatę rekrutacyjną.

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata i dopuszczenie do egzaminu wstępnego osób, które nie spełniły warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 12

1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2016 r.

2. Dokładne terminy egzaminów na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala Rektor. Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości w terminie nie później niż do 31 marca w roku, w którym odbywają się egzaminy wstępne.

3. Szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, rodzaje wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.

§ 13

1. Egzamin wstępny na studia pierwszego i drugiego stopnia ma charakter konkursowy w danej specjalności/kierunku.

2. Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy (kodowany).

3. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w języku polskim z wyjątkiem egzaminów na studia prowadzone w języku angielskim, które przeprowadzane są w języku angielskim zgodnie z § 22 niniejszych Warunków rekrutacji.

4. Do oceny kandydata stosuje się system punktowy w skali od 1 do 25 punktów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.

5. Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdej oddzielnie punktowanej części egzaminu wstępnego co najmniej liczby punktów odpowiadającej ocenie dostatecznej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.

6. Szczegółowe zasady punktacji na poszczególnych kierunkach i specjalnościach określa Tabela stanowiąca załącznik nr 2 do Warunków rekrutacji.

7. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów WKR ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.

§ 14

1.  O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. O kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

2. W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin na daną specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, chyba, że zmianie ulegną limity miejsc określone dla poszczególnych specjalności.

§15

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia może nastąpić również na podstawie:

- wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

- wyników odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji.

2. Studia niestacjonarne na określonym kierunku/specjalności uruchomione zostaną jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów.

§ 16

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia Rektor na wniosek Dziekana może ogłosić dodatkową rekrutację.

III. WARUNKI, ZASADY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA (DOKTORANCKIE)

§17

Do studiowania na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy oraz spełnia Warunki rekrutacji ustalone przez Akademię.

§ 18

1. Rekrutacja na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2016 r.

2. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwany IRK.

3. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonych przez Akademię terminach:

-  złożą podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK i inne wymagane dokumenty określone w niniejszych Warunkach rekrutacji i w Informatorze dla kandydatów na studia,

- wniosą opłatę rekrutacyjną.

4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata i dopuszczenie do egzaminu wstępnego osób, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 19

Od kandydatów na studia trzeciego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszych Warunków rekrutacji,

- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich - odpis,

- dokumentacja dorobku artystycznego, ewentualnie również pedagogicznego,

- inne dokumenty i prace związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególne studia doktoranckie określone w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji oraz w Informatorze dla kandydatów na studia.

§20

1. Egzamin wstępny na studia trzeciego stopnia ma charakter konkursowy.

2. Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy (kodowany).

3. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w języku polskim z wyjątkiem egzaminów na studia prowadzone w języku angielskim, które przeprowadzane są w języku angielskim, zgodnie z § 22 niniejszych Warunków rekrutacji.

5.  Do oceny kandydata stosuje się system punktowy w skali od 1 do 25 punktów zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.

6. Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdej oddzielnie punktowanej części egzaminu wstępnego co najmniej liczby punktów odpowiadającej ocenie dostatecznej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.

7. Szczegółowe zasady punktacji na poszczególnych studiach doktoranckich określa Tabela stanowiąca załącznik nr 3 do Warunków rekrutacji. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.

8. O przyjęciu na studia trzeciego stopnia decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z limitem miejsc na poszczególnych studiach doktoranckich ustalonym przez Rektora. O kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

9. Przyjęcie kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) może nastąpić również na podstawie:

-  wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

- wyników odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji.

10. W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, chyba że zmianie ulegną limity miejsc określone dla poszczególnych dyscyplin.

11. Dokładne terminy egzaminów na studia trzeciego stopnia ustala Rektor. Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości w terminie nie później niż do 31 marca w roku, w którym odbywają się egzaminy wstępne.

12. Szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, rodzaje wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.

IV. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PROWADZONE W RAMACH ENGLISH DIVISION

§21

Do studiowania na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w Akademii prowadzonych w języku angielskim może być dopuszczona wyłącznie osoba:

1. spełniająca warunki rekrutacji ustalone w niniejszych Warunkach rekrutacji dla danego kierunku studiów oraz

2. posiadająca znajomość języka angielskiego potwierdzoną:

- dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego, wymienionym w załączniku nr 4 do niniejszych Warunków rekrutacji lub

- świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

§22

Rekrutacja na studia prowadzone w ramach English Division odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji z następującymi zastrzeżeniami:

1. egzamin wstępny prowadzony jest w języku angielskim,

2. egzamin wstępny może być przeprowadzony poza Akademią przez egzaminatora lub egzaminatorów wyznaczonych przez Dziekanów lub za pomocą elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość,

3. zawiadomienia o terminie egzaminów a także decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu będą doręczane kandydatom również w języku angielskim,

4. studia prowadzone w ramach English Division uruchomione zostaną jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów,

5.  szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, terminy składania wymaganych dokumentów oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.

V. WARUNKI REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

§23

1.  Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

- cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

- cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

- cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. lpkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),

- cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

4. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6, mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

- umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

- mów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Akademię, na zasadach określonych w tych umowach,

- decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- decyzji Rektora Akademii.

5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 4, mogą podejmować i odbywać kształcenie:

- jako stypendyści strony polskiej,

- na zasadach odpłatności,

- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,

- ako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

-  jako stypendyści Akademii.

6. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 4 i 5.

7. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 4 i 5.

8. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 8 oraz w ust. 6, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

§24

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim, jeżeli:

- ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,lub

- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

- uzyskają potwierdzenie Akademii, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

2. Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

§25

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, prowadzone w języku angielskim, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego wymienionym w załączniku nr 4 do Warunków rekrutacji.

2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

§26

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia lub studia podyplomowe jeżeli:

- posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

- posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

§27

Cudzoziemcy podejmujący studia podlegają rekrutacji, która prowadzona jest na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji z następującymi zastrzeżeniami:

1. kandydaci nieposiadający dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w celu uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt. 3 Warunków rekrutacji zdają egzamin z języka polskiego organizowany przez Akademię,

2.  zakres wymaganych wiadomości, o których mowa w § 8 ust. 1 obejmuje:

- wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia: podstawowa wiedza ogólnomuzyczna,

- wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia: rozszerzona wiedza ogólnomuzyczna,

§ 28

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

- legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym  do ubiegania się o przyjęciena studia w uczelniach   każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw       maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości  lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,

- wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,

- złożą komplet dokumentów, o których mowa w części I załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.

§29

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

- legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej,

- wykażą, w drodze sprawdzenia   wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,

- złożą komplet dokumentów, o których mowa w części II załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.

§30

Na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone w Akademii mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

- posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej,

- wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,

- złożą komplet dokumentów, o których mowa w części III załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.

§31

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

-  posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

- spełnią kryteria przyjęć, wymienione w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017,

- złożą komplet dokumentów, o których mowa w części IV załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.

Załącznik nr 1 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

TABELA PUNKTACYJNA

Egzaminy wstępne punktowane są według następującej tabeli:

Liczba punktów

Ocena

25-24

5+

23-22

5

21

5-

20-19

4+

18-17

4

16

4-

15-14

3+

13-11

3

10-1

2

 

Załącznik nr 2 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Szczegółowy zakres egzaminów wstępnych i zasady punktacji

NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH I SPECJALNOŚCIACH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

I. WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MU Z YKOTERAPII

Kierunek/specjalność

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

Kompozycja

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

1. Przegląd 3 samodzielnych prac kompozytorskich i rozmowa kwalifikacyjna

2. Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 4

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1 -25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (4x25 + 2x25) 150

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym gzaminie): (4 x 18 + 2 x 18) 108

Kompozycja

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Przedstawienie partytur 3 kompozycji o zróżnicowanej obsadzie

2. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 3

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3x18) 54

Dyrygentura

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

1. Dyrygowanie dowolnie wybraną symfonią klasyczną i rozmowa kwalifikacyjna

2. Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii (egzamin pisemny i ustny)

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 4

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (4 x 25 + 2 x 25) 150

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (4 x 18 + 2 x 18) 108

 

Kierunek/specjalność

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

Dyrygentura

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Dyrygowanie po jednym utworze wybranym przez kandydata z każdej grupy

2. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 3

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3x18) 54

Teoria Muzyki

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

1. Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie literatury muzycznej i form muzycznych

2. Sprawdzian przydatności zawodowej w zakresie kształcenia słuchu i harmonii

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 4 ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

-  maksymalna liczba punktów: (4x25 + 2 x25) 150

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (4x18 + 2x18) 108

Teoria Muzyki

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Prezentacja jednego z  trzech przygotowanych wcześniej przez kandydata tematów w zakresie teorii muzyki (około 30 min.)

2. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kierunku studiów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 3

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3x18) 54

Muzykoterapia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

I ETAP:

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

- Ocena przydatności zawodowej (egzamin ustny)

 

- Egzamin ustny z wiedzy ogólnomuzycznej

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 3 ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

- minimalna liczba punktów: (3x18) 54

 

 

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 18

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 72 (54 +18) punkty.

 

II etap:

PRZEDMIOTY

UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Wykonanie dwóch przygotowanych utworów na dowolnym instrumencie oraz wykonanie dowolnego utworu wokalnego (solo lub z akompaniamentem instrumentu)

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2 ZAŁĄCZNIK NR 1

XXXV.                       maksymalna liczba punktów: (2 x 25) 50

XXXVI.                     minimalna liczba punktów w II etapie (decydująca

o zdanym egzaminie): 36

Muzykoterapia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Rozmowa

kwalifikacyjna oceniająca cechy osobowości oraz wiedzę kandydata, predyspozycje do wykonywania zawodu muzykoterapeuty oraz pracy naukowo- badawczej

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 3

ZAŁĄCZNIK NR 1

40)              maksymalna liczba punktów: (3x25)75

41)              minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3x18) 54

 

Kierunek

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

 

 

 

 

             Instrumentalistyka

Jazz i muzyka estradowa

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Wszystkie specjalności

 

 

 

I etap:

1Egzamin z gry na instrumencie

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 3 ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

- minimalna liczba punktów: (3 x 18) 54

Do 11 etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 54 punkty.

II etap:

1. Czytanie a vista

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Po II etapie liczba punktów z obu części egzaminu jest sumowana, a następnie dzielona na 2 według Tabeli nr 1 (1-25 pkt.)

2. Przygotowanie utworu zadanego przez komisję

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 18

Do III etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 18 punktów.

III etap:

1. Kształcenie słuchu (egzamin pisemny)

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 11

2. Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów (egzamin ustny)

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 11

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał w III etapie egzaminu przynajmniej 22 punktów.

          Instrumentalistyka

Jazz i muzyka estradowa

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Wszystkie specjalności

1Egzamin z gry na instrumencie

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x3 ZAŁĄCZNIK NR 1

-  maksymalna liczba punktów: (3 x 25) 75

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): (3x18)54

 

 

Kierunek

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

 

 

 

 

Wokalistyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

 

 

 

 

 

 

I etap:

ŚPIEW SOLOWY (EGZAMIN DWUCZĘŚCIOWY)

część 1

Wykonanie utworów:

- utwór kompozytora polskiego

-  utwór dowolny

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów (kwalifikująca do drugiej części egzaminu ze śpiewu solowego): 18

część 2

Wykonanie trzech utworów:

- Aria (arietta) barokowa lub klasyczna

- Pieśń romantyczna

- Utwór dowolny

Kandydat może powtórzyć w 2 części jeden z utworów z 1 części

 

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

- maksymalna liczba punktów: 50

- minimalna liczba punktów: 36

 

II etap (Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał przynajmniej 54 punkty)

Kształcenie słuchu

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 18

Do III etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał przynajmniej

18 punktów.

III etap:

1. Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR I

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 11

2. Egzamin pisemny z wiedzy kierunkowej

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 25

- minimalna liczba punktów: 11

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał w III etapie egzaminu przynajmniej 22 punkty.

 

 

 

Kierunek

Zakres egzaminów

punktacja

Liczba punktów

Wokalistyka

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Specjalności:

- wokalno-aktorska

- pieśniarsko- oratoryjna

Egzamin ze śpiewu solowego (program w zależności od specjalności)

Rozmowa kwalifikacyjna

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2,5 ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 0,5 ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 62,5

- minimalna liczba punktów: 45

 

- maksymalna liczba punktów: 12,5

-minimalna liczba punktów: 9

RAZEM:

- maksymalna liczba punktów: 75

- minimalna liczba punktów (decydująca o zdanym egzaminie): 54

 

Kierunek

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia stacionarne pierwszego stopnia

Specjalności:

- edukacja muzyczna

- prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

- muzyka kościelna

 

I etap

 

- Sprawdzian dyspozycji manualno- głosowych i wiedzy dotyczącej kierunku studiów

- Kształcenie słuchu (egzamin ustny)

- Harmonia (egzamin pisemny)

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

RAZEM:

- maksymalna liczba punktów: 100

- minimalna liczba punktów: 72

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał łącznie przynajmniej 72 punkty.

 

Specjalności:

-edukacja muzyczna

- prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

II etap:

1. Wybrany instrument lub śpiew solowy

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Specjalność: - muzyka kościelna

1. Organy lub fortepian

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

RAZEM:

12)              maksymalna liczba punktów: 50

13)              minimalna liczba punktów: 36

 

Etap II egzaminu wstępnego zdał kandydat, który uzyskał przynajmniej

36 punktów.

 

Kierunek

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Specjalności:

-edukacja muzyczna

- prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

1. Egzamin z dyrygowania i emisji głosu

 

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

RAZEM:

maksymalna liczba punktów: 75

minimalna liczba punktów: 54

Specjalność:

- muzyka kościelna

 

1. Egzamin z dyrygowania i organów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

RAZEM:

- maksymalna liczba punktów: 75

-  minimalna liczba punktów: 54

2. Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian wiedzy dotyczącej kierunku studiów

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał przynajmniej 54 punkty.

 

Załącznik nr 3 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASADY PUNKTACJI NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA (DOKTORANCKIE) NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

I. WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Dyscyplina artystyczna

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

Instrumentalisty ka

Studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)

I etap:

1. Egzamin w zakresie gry na instrumencie

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR I

- maksymalna liczba punktów: (2 x 25) 50

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał przynajmniej 42 punkty.

II etap:

1. Język obcy (egzamin ustny)

2. Kolokwium ogólnohumanistyczne wraz z oceną dorobku artystycznego kandydata

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.)

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 50

Warunkiem pozytywnego zdania II etapu jest uzyskanie z każdej z obu jego części przynajmniej 18 punktów

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał ze wszystkich części egzaminu łącznie przynajmniej 78 punktów.

 

Dyscyplina artystyczna

Zakres egzaminów

Punktacja

Liczba punktów

Wokalistyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)

I etap:

1. Egzamin ze śpiewu

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) x 2

ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: (2 x 25) 50

Do II etapu egzaminów wstępnych przechodzi kandydat, który uzyskał w I etapie

przynajmniej 42 punkty.

II etap:

1. Język obcy (egzamin ustny)

2. Kolokwium ogólnohumanistyczne

wraz z oceną dorobku artystycznego kandydata

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela punktacyjna (1-25 pkt.) ZAŁĄCZNIK NR 1

- maksymalna liczba punktów: 50

Warunkiem pozytywnego zdania II etapu jest uzyskanie z każdej z obu jego części przynajmniej 18 punktów

Egzamin wstępny zdał kandydat, który uzyskał ze wszystkich części egzaminu łącznie

przynajmniej 78 punktów.

Załącznik nr 4 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Dyplomy ukończenia:

1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej,

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych,

3) KSAP.

2. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.

3. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z uczelnią prowadzącą kształcenie za granicą - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.

4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy.

5. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).

6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,

3) w Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

8. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

9. Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

10. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

11. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) — Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (Cl), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty:

a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

2) certyfikaty następujących instytucji:

a) Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt;

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (Cl) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business — Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) -Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”,

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt,

3) tele GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), tele English B2, tele English B2 Business, tele English B2 Technical, tele English Cl.

Załącznik nr 5 do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2016/2017 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

I. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

1)  Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK.

2) Oświadczenie kandydata na studia wskazujące zasady, na których kandydat zamierza podjąć studia w Akademii zgodnie z § 23 Warunków rekrutacji.

3) Oryginał zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą,            uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych, świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji uznaje się dyplomy matury międzynarodowej IB oraz dyplomy matury europejskiej EB.

4) Oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

5) Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

6) Dwie aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach: 300x375 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi.

7) Kserokopia paszportu - strona ze zdjęciem i numerem.

8) Kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9) Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych) w przypadku podejmowania studiów w języku polskim:

1) zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z języka polskiego w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii.

4) Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka przekładają oryginał tego dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) przekładają oryginał decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie albo kserokopie tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (jeden z wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszych Warunków rekrutacji) w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

11.  Potwierdzenie opłaty za egzamin wstępny, wpłaconej na rachunek bankowy Akademii.

12. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

II. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

1. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK.

2.  Oświadczenie kandydata na studia wskazujące zasady na których kandydat zamierza podjąć studia w Akademii zgodnie z § 23 Warunków rekrutacji.

3) Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

W przypadku, kiedy dyplom ukończenia studiów został wydany poza granicami Polski: oryginał dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z suplementem do dyplomu/transkryptem ocen z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

4) Oryginał tłumaczenia na język polski dokumentu, wymienionego w punkcie 3.

5) Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

6) Dwie aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach: 300x375 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi.

7)  Kserokopia paszportu - strona ze zdjęciem i numerem.

8) Kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9) Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych) w przypadku podejmowania studiów w języku polskim:

1) zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z języka polskiego w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii.

10. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (jeden z wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszych Warunków rekrutacji) w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

11. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka przekładają oryginał tego dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) przekładają oryginał decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie albo kserokopie tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Potwierdzenie opłaty za egzamin wstępny, wpłaconej na rachunek bankowy Akademii.

14. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotneg lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

III. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

1. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK.

2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony aposlille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z suplementem do dyplomu/transkryptem ocen z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

3. Oryginał tłumaczenia dokumentu wymienionego w punkcie 2 (tłumaczenie przysięgłe).

4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

5. Dwie aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach: 300x375 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi.

6. Kserokopia paszportu - strona ze zdjęciem i numerem.

7. Kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych) w przypadku podejmowania studiów w języku polskim:

1) zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z języka polskiego w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii.

9. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (jeden z wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszych Warunków rekrutacji) w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

10. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka przekładają oryginał tego dokumentu lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) przekładają oryginał decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie albo kserokopie tego dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Potwierdzenie opłaty za egzamin wstępny, wpłaconej na rachunek bankowy Akademii.

13. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

IV.  Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

1. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK.

2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z suplementem do dyplomu/transkryptem ocen z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

3. Oryginał tłumaczenia dokumentu wymienionego w punkcie 2.

4. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

5.  Dwie aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz jedno zdjęcie kolorowe w postaci elektronicznej (na płycie CD) o rozmiarach: 300x375 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi.

6. Kserokopia paszportu - strona ze zdjęciem i numerem.

7. Kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych) w przypadku podejmowania studiów w języku polskim:

1) zaświadczenie o ukończonym rocznym kursie przygotowawczym do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu z języka polskiego w trakcie egzaminów wstępnych do Akademii.

4. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale do wglądu pracownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Komentarze (0)