Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2015/2016

 

Akademia Teatralna w Warszawie rekrutacja 2016/17 - zasady rekrutacji na AT 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2016/2017 na Akademii Teatralnej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA nr 24 - 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 25 maja 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.) Senat Akademii Teatralnej uchwala, co następuje:
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akademia Teatralna prowadzi:
1) jednolite studia magisterskie na kierunkach:
a) aktorstwo,
b) aktorstwo teatru muzycznego,
c) reżyseria,
d) aktorstwo — specjalność: aktorstwo teatru lalek,
e) reżyseria — specjalność: reżyseria teatru lalek.
2) studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku:
a) wiedza o teatrze - specjalność: Krytyka — Historia — Teoria oraz Animacja — Organizacja — Produkcja,
b) scenografia i technologia teatru lalek.
3) studia drugiego stopnia magisterskie na kierunku:
a) wiedza o teatrze - specjalność: Performatyczno-teatralna oraz
Dramaturgiczno-medialna.
2. Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w formie studiów stacjonarnych.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest:
a) na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia licencjackie: posiadanie świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2016),
b) na studia drugiego stopnia magisterskie: posiadanie tytułu licencjata z zakresu wiedzy o teatrze albo tytułu licencjata lub magistra innych studiów z obszaru nauk humanistycznych.
 
4. Kandydaci — obywatele polscy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
b) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2015),
c) na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) oraz świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),
d) kserokopię dowodu osobistego,
e) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
f) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej — wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
5. Kandydaci — obywatele polscy z zagraniczną maturą - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
b) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
c) na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
d) kserokopię dowodu osobistego,
e) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
f) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej — wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
 
6. Kandydaci — cudzoziemcy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
b) kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Kartę Polaka — o ile kandydat ją posiada,
e) zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem przysięgłym),
f) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
g) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
h) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej — wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
oraz:
i) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego — w przypadku braku takiego dokumentu kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
j) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Niezależnie od dostarczenia takiego dokumentu Akademia zastrzega sobie prawo do potwierdzenia (w trakcie procesu rekrutacyjnego) znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do podjęcia studiów na danym kierunku.
7. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych na poszczególnych kierunkach studiów zawierają załączniki do uchwały. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów umieszczone są w panelu IRK.
8. Akademia zastrzega sobie prawo gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w tym: za pomocą elektronicznego systemu internetowej rekrutacji kandydatów.
9. Kandydat będący osobą niepełnosprawną składa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną właściwa komisja rekrutacyjna ustala każdorazowo indywidualne warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego (w tym warunki udziału w egzaminach).
10. Rozpoczęcie rekrutacji: 1 maja 2016, zakończenie rekrutacji: 30 września 2016.
11. Szczegółowy harmonogram rekrutacji wprowadza rektor zarządzeniem, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji.
12. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje rektor AT.
13. Egzaminy wstępne przeprowadzają powołane przez dziekanów wydziałowe komisje ds. rekrutacji, działające według regulaminów zatwierdzonych przez rektora AT.
14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
15. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
 
 
Kierunek studiów: aktorstwo
WYDZIAŁ AKTORSKI
Jednolite studia magisterskie
Trzyczęściowy egzamin konkursowy
CZĘŚĆ PIERWSZA - ELIMINACJE
ETAP I
Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim i prezentuje jego interpretację komisji egzaminacyjnej, pracującej w czteroosobowym składzie. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst.
Kandydat, który uzyskał od komisji dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną może skorzystać z szansy powtórnego zdawania egzaminu w I etapie eliminacji, tego samego dnia, przed inną komisją egzaminacyjną ds. rekrutacji.
ETAP II
Kandydat wybiera jeden utwór z 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów i prezentuje jego interpretację komisji egzaminacyjnej. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst.
Uzyskanie czterech pozytywnych ocen: z wymowy, głosu, interpretacji i warunków scenicznych kwalifikuje kandydata do części konkursowej — egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
CZĘŚĆ DRUGA - EGZAMIN TEORETYCZNY
Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 6 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 6 pkt.
- wybrane zagadnienia współczesnego
- życia społecznego i kulturalnego 0 — 6 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 6 pkt.
 
Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.
Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów.
Kandydaci mogą uzyskać na egzaminie teoretycznym max. 24 pkt.
CZĘŚĆ TRZECIA - EGZAMIN PRAKTYCZNY składa się z dwóch punktowanych etapów:
1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:
- sprawność fizyczna 0 - 10 pkt.
- sprawność taneczno — rytmiczna 0 - 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt
2. Egzamin aktorski:
- warunki dykcyjne 0 — 15 pkt.
- warunki głosowe 0 — 15 pkt.
- interpretacja tekstów 0 — 15 pkt.
- zadania aktorskie 0 — 15 pkt.
- interpretacja piosenki 0 — 15 pkt.
- warunki sceniczne 0 — 15 pkt.
Kandydat może uzyskać max.: 90 pkt.
W całym egzaminie praktycznym kandydat może uzyskać max. 110 pkt.
Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest w części trzeciej egzaminu. Komisja logopedyczna wydaje opinię o treści: „Kandydat włada językiem polskim w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo na Wydziale Aktorskim”, albo „Kandydat włada językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo na Wydziale Aktorskim”.
 
O przyjęciu na pierwszy rok studiów na Wydział Aktorski decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu teoretycznego, praktycznego i języka obcego.
 
Kierunek studiów: aktorstwo teatru muzycznego
WYDZIAŁ AKTORSKI
Jednolite studia magisterskie
Trzyczęściowy egzamin konkursowy
CZĘŚĆ PIERWSZA - ELIMINACJE ETAP I
Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę), z co najmniej 3 piosenek przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje ją komisji egzaminacyjnej, pracującej w czteroosobowym składzie. (Jedna z propozycji repertuarowych może być w języku obcym).Komisja może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Kandydat, który uzyskał od komisji dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną może skorzystać z szansy powtórnego zdawania egzaminu w I etapie eliminacji, tego samego dnia, przed inną komisją egzaminacyjną ds. rekrutacji.
ETAP II
Kandydat wybiera jeden utwór muzyczny (piosenkę) z 3 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów oraz prezentuje jego interpretację komisji egzaminacyjnej oraz jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów. Komisja może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Etap II poprzedzony jest obowiązkowym przeglądem kandydatów pod względem predyspozycji ruchowych.
Uzyskanie sześciu pozytywnych ocen: ze słuchu, z wymowy, głosu, interpretacji tekstu, interpretacji piosenki i warunków scenicznych kwalifikuje kandydata do części konkursowej — egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
CZĘŚĆ DRUGA - EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie), ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego.
 
Oceniane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 6 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 6 pkt.
- wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 6 pkt.
- piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny 0 6 pkt.
Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.
Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów, zakwalifikowanych do części drugiej.
Kandydaci mogą uzyskać na egzaminie teoretycznym max. 24 pkt.
CZĘŚĆ TRZECIA - EGZAMIN PRAKTYCZNY składa się z trzech ocenianych etapów:
2. Egzamin rytmiczno-ruchowy:
- sprawność fizyczna 0 10 pkt.
- sprawność taneczno — rytmiczna 0 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.
3. Egzamin muzyczno-słuchowy:
- sprawność muzyczno-słuchowa 0 10 pkt.
- sprawność głosowa 0 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.
4. Egzamin aktorski:
- warunki dykcyjne 0 - 10 pkt.
- warunki głosowe 0 - 10 pkt.
- interpretacja tekstów 0 - 10 pkt.
- zadania aktorskie 0 - 10 pkt.
- interpretacja piosenki 0 - 10 pkt.
- warunki sceniczne 0 - 10 pkt.
- zadania muzyczne 0 - 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max.: 70 pkt. W całym egzaminie praktycznym kandydat może uzyskać max. 110 pkt.
 
Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest w części trzeciej egzaminu. Komisja logopedyczna wydaje opinię o treści: „Kandydat włada językiem polskim w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo na Wydziale Aktorskim”, albo „Kandydat włada językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia studiów na kierunku aktorstwo na Wydziale Aktorskim”.
O przyjęciu na pierwszy rok studiów na Wydział Aktorski decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu teoretycznego, praktycznego i języka obcego.
 
Kierunek studiów: reżyseria
WYDZIAŁ REŻYSERII
Jednolite studia magisterskie egzamin konkursowy w trzech etapach.
ETAP I - ELIMINACJA WSTĘPNA odbywa się na podstawie składanej wraz z dokumentami kandydata pracy (egzemplarz reżyserski wybranego przez kandydata dramatu lub adaptacji scenicznej prozy). Pracę czyta dwóch recenzentów — wykładowców przedmiotu głównego. Na specjalnym posiedzeniu komisja praktyczna (bez scenografów) na podstawie pisemnych opinii recenzentów ocenia pracę w skali od 0 do 11 pkt. (0 pkt = ocena niedostateczna) i sporządza listę osób dopuszczonych do II etapu.
ETAP II - EGZAMIN PRAKTYCZNY
Kandydaci przystępują do egzaminów w kolejności ustalonej przez dziekana. Wyniki poszczególnych elementów nie mają wpływu na dopuszczenie do następnych: kandydat musi przystąpić do wszystkich. Opuszczenie któregoś z egzaminów w II etapie oznacza skreślenie z listy kandydatów. Wyniki uzyskane w II etapie nie mają wpływu na dopuszczenie do etapu III, natomiast zwiększają dorobek punktowy kandydata, określający miejsce na liście przed rozpoczęciem III etapu.
Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów:
- obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego 0 - 11 pkt.
- realizacja etiudy na zadany temat 0 - 11 pkt.
- obrona etiudy 0 - 11 pkt.
- praca z aktorem 0 - 11 pkt.
- rysunek 0 - 11 pkt.
- umuzykalnienie 0 - 11 pkt.
- spostrzegawczość 0 - 11 pkt.
- wyobraźnia 0 - 11 pkt.
- skojarzenia 0 - 11 pkt.
- umiejętności narracyjne 0 - 11 pkt.
- porównania 0 - 11 pkt.
- komiks 0 - 11 pkt.
- zdolności aktorskie 0 - 11 pkt.
- sprawdzian predyspozycji zawodowej do studiów reżyserskich 0 - 20 pkt.
 
ETAP III - EGZAMIN TEORETYCZNY
Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 12 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 12 pkt.
- wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 — 12 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 12 pkt.
Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.
Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów.
Kandydaci, obywatele innych państw, podlegają ocenie stopnia znajomości języka polskiego w trakcie egzaminu teoretycznego, o ile nie przedstawią zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 
O przyjęciu na studia decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów.
 
Kierunek studiów: aktorstwo
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
Specjalność: aktorstwo teatru lalek
Jednolite studia magisterskie egzamin konkursowy w trzech etapach.
ETAP 0 - rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na Wydziale Sztuki Lalkarskiej - kierunek aktorstwo.
Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.
ETAP I — eliminacje wstępne (obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja).
Kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza i wiersz) oraz piosenkę i prezentuje ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.
ETAP II — egzamin konkursowy (egzamin rytmiczno - ruchowy, egzamin z zakresu „gry z przedmiotem” oraz egzamin aktorski)
1. W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:
- sprawność fizyczna 0 - 10 pkt.
- sprawność taneczno-rytmiczna 0 - 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
2. W części dotyczącej „gry z przedmiotem” punktowane są:
- zdolności animacyjne 0 - 10 pkt.
- etiuda z przedmiotem 0 - 10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
3. W części aktorskiej punktowana jest:
- interpretacja prozy 0 - 15 pkt.
- interpretacja wiersza 0 - 15 pkt.
- głos 0 15 pkt.
- wymowa 0 15 pkt.
- umuzykalnienie 0 15 pkt.
- etiuda aktorska 0 15 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.
Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 130 pkt.
Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.
ETAP III — egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym
Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 5 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 5 pkt.
- wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 5 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 5 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorski decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.
  Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 6 lit. j) Uchwały nr 24 - 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 25 maja 2015 roku.
 
Kierunek studiów: reżyseria
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
Specjalność: reżyseria teatru lalek
Jednolite studia magisterskie egzamin konkursowy w trzech etapach.
ETAP 0 — rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na Wydziale Sztuki Lalkarskiej - kierunek reżyseria.
Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.
ETAP I — eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona)
Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego
(opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego etapu egzaminu.
ETAP II — egzamin konkursowy (punktowany egzamin - test dotyczący 5 zadań)
- test na wyobraźnię plastyczną 0 15 pkt.
- test na ciągłość narracji 0 15 pkt.
- próba z aktorami 0 15 pkt.
- kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 — 15 pkt.
- etiuda z przedmiotem 0 20 pkt.
Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.
Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.
ETAP III — egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.
Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 - 5 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 - 5 pkt.
- wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 - 5 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 - 5 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyserski decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.
* Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 6 lit. j) Uchwały nr 24 - 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 25 maja 2015 roku.
 
Kierunek studiów: scenografia i technologia teatru lalek
(warunkowo: w zależności od decyzji ministra w sprawie akceptacji programu studiów i efektów kształcenia)
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
studia pierwszego stopnia
egzamin konkursowy w trzech etapach
ETAP 0 — rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na Wydziale Sztuki Lalkarskiej - kierunek scenografia i technologia teatru lalek.
Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.
ETAP I — eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki”.
Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst lub ndst. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst) kwalifikuje kandydata do drugiego - konkursowego etapu egzaminu.
ETAP II — egzamin konkursowy Przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji - mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu plastyka teatralnego. Na powyższe predyspozycje składają się:
1. Rozwinięta wyobraźnia - gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji.
2. Wyobraźnia przestrzenna. Umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie.
3. Wrażliwość na słowo, na muzykę - na narzędzia teatralne.
4. Wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe umożliwiające, obiecująca rozwój w dziedzinie malarstwa i rysunku.
5. Umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi.
6. Gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych.
7. Kandydat powinien wykazać się cechami świadczącymi w ocenie komisji egzaminacyjnej o posiadaniu osobowości artystycznej.
 
Punktowany egzamin konkursowy dotyczy pięciu zadań:
- test na wyobraźnię plastyczną 0 15 pkt.
- wykonanie kompozycji na podstawie hasła 0 15 pkt.
-  kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 15 pkt.
- rysunek 0 15 pkt.
- projekt scenografii dotyczący wskazanego tekstu 0 20 pkt.
Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.
Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.
ETAP III — egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:
- teatr wśród sztuk 0 — 5 pkt.
- dramat polski i powszechny 0 — 5 pkt.
- wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 — 5 pkt.
- forma i logika wypowiedzi 0 — 5 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek „scenografia i technologia teatru lalek” decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.
 
  Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 6 lit. j) Uchwały nr 24 - 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 25 maja 2015 roku.
 
Kierunek studiów: wiedza o teatrze
WYDZIAŁ WIEDZY O TEATRZE
studia pierwszego stopnia egzamin dwuetapowy
ETAP I — Złożenie recenzji własnego autorstwa z przedstawienia teatralnego lub telewizyjnego; recenzja powinna być przedstawiona w formie drukowanej (2 egzemplarze).
ETAP II — Rozmowa z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną - na podstawie złożonej recenzji - na tematy związane z tekstem oraz sprawdzian wiadomości z następujących zagadnień:
-  Tło historyczne wielkich epok teatralnych.
- Tło literackie wielkich epok teatralnych.
- Wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego.
Kandydaci ze „starą maturą” podlegają ponadto:
- sprawdzianowi pisemnemu z języka obcego.
Kandydaci z nową maturą zwolnieni są ze sprawdzianu z tła literackiego wielkich epok teatralnych, a jeżeli zdawali na maturze pisemnej historię i/lub wiedzę o społeczeństwie, także ze sprawdzianów, odpowiadających tym przedmiotom. Rozmowa na temat recenzji punktowana jest w skali 0 - 20 pkt.
Sprawdziany punktowane są w skali 0 — 10 pkt.
Kandydatom z „nową maturą” wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii, i/lub wiedzy o społeczeństwie oraz z języka obcego przeliczane są na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej. Przeliczanie punktowe wyniku maturalnego zależy od tego, czy kandydat zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym czy na poziomie podstawowym:
- matura na poziomie rozszerzonym - procentowy wynik tego egzaminu mnożony przez liczbę 10 (np. 100 % = 10 pkt.; 70 % = 7 pkt.),
- matura na poziomie podstawowym - procentowy wynik egzaminu mnożony jest
przez liczbę 5 (np. 100 % = 5 pkt., 50 % = 2,5 pkt.)
Przeliczanie punktów uzyskanych w ramach „matury międzynarodowej”: 1 punkt w siedmiopunktowej skali ocen zamieniany jest na współczynnik 1,43. W ten sposób np. kandydat, który uzyskał na maturze wynik 6, otrzyma w procesie kwalifikacyjnym 6 x 1,43 = 8,58 punktu.
 
Kandydaci, obywatele innych państw, podlegają ocenie stopnia znajomości języka polskiego w toku rozmowy kwalifikacyjnej, o ile nie przedstawią zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
O przyjęciu na studia decyduje suma uzyskanych przez kandydata punktów.
 
Kierunek studiów: wiedza o teatrze
WYDZIAŁ WIEDZY O TEATRZE
studia drugiego stopnia
egzamin — rozmowa kwalifikacyjna
Do odbycia studiów magisterskich drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która ma:
a) tytuł licencjata studiów z zakresu wiedzy o teatrze albo tytuł licencjata lub magistra innych studiów humanistycznych,
b) spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię Teatralną.
Podstawą przyjęcia kandydata na studia magisterskie jest wynik sprawdzianu wiedzy, przeprowadzonego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Odbywa się on przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną i dotyczy następujących zagadnień:
- Historia teatru i dramatu polskiego
- Historia teatru i dramatu powszechnego
- Teatr i dramat współczesny
- Temat dowolny — inny niż temat pracy licencjackiej - z zakresu teatru, wskazany przez komisję spośród dwóch zgłoszonych przez kandydata, związanych z jego zainteresowaniami lub dorobkiem artystycznym/krytycznym/naukowym.
Odpowiedzi z poszczególnych działów są punktowane w skali 0 - 10 punktów.
 
Kandydaci, obywatele innych państw, podlegają ocenie stopnia znajomości języka polskiego w toku rozmowy kwalifikacyjnej, o ile nie przedstawią zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
O przyjęciu decyduje suma uzyskanych punktów.
 
Język obcy na egzaminie wstępnym w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza na rok akademickim 2016/2017 ZASADY WSPÓLNE
1. Kandydaci z „nową maturą” są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej.
Przeliczanie punktowe wyniku maturalnego z języka obcego zależy od tego, czy kandydat zdawał język na poziomie rozszerzonym czy na poziomie podstawowym:
- jeśli kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez liczbę 10 (np. 100 % = 10 pkt.; 70 % = 7 pkt.),
- jeśli kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez 20 (np. 100 % = 5 pkt., 50 % = 2, 5 pkt.)
2. Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do „nowej matury” na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach), a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.
3. Certyfikat (minimum First Certificate lub równoważny z innego języka)
zwalnia kandydatów ze „starą maturą” z testu językowego na egzaminie
wstępnym. Punktacja w tym wypadku jest następująca:
Ocena A = 10 pkt.
B = 8 pkt.
C = 5 pkt.
Kandydat może uzyskać z egzaminu z języka obcego od 0 do 10 pkt.
 
Zasady rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza laureatów olimpiad przedmiotowych w latach akademickich 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
1. NA WYDZIAŁ WIEDZY O TEATRZE (studia licencjackie)
- Laureaci olimpiady teatrologicznej — zwolnienie ze wszystkich etapów egzaminu wstępnego.
- Finaliści olimpiady teatrologicznej — maksymalna ocena z II etapu egzaminu w zakresie: tło historyczne wielkich epok teatralnych oraz tło literackie wielkich epok teatralnych.
2. NA WYDZIAŁY PRAKTYCZNE (AKTORSKI, REŻYSERII, SZTUKI LALKARSKIEJ)
- Laureaci i finaliści olimpiady teatrologicznej - maksymalna ocena z egzaminu teoretycznego w zakresie: teatr wśród sztuk oraz dramat polski i powszechny. c Laureaci i finaliści olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym — maksymalna ocena z egzaminu teoretycznego w zakresie: wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego.

 

 

 

 

Komentarze (0)