Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2016/2017

 

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PWr 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

Politechnika Wrocławska

Uchwała nr 644/31/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademickim 2016/2017

§ 1 Senat Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 20J2 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 4 i § 92 ust. 2 Statutu, ustala „Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017", których tekst stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Senatu Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

1.Informacje ogólne

1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe (osób będących obywatelami polskimi) w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017, zwane dalej Warunkami i trybem rekrutacji, dotyczą przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne:

a) studia pierwszego stopnia,

b)studia drugiego stopnia.

Studia wyższe, zwane dalej studiami, prowadzone są we Wrocławiu oraz w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. W Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu prowadzone są wyłącznie studia I stopnia.

Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, podając preferencje dotyczące kierunków, stopnia i formy studiów oraz miejsca studiowania.

1.2. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR).

1.3. Studentowi Politechniki Wrocławskiej danego wydziału, kierunku i stopnia studiów odmawia się możliwości rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia Politechniki Wrocławskiej na ten sam wydział, kierunek i stopień studiów.

1.4. Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące:kkandydatów z maturąmiędzynarodową (IB), z maturą dwujęzyczną, obywateli polskich z maturą uzyskaną poza granicami Polski, z maturą europejską (EB), ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury", a także kandydatów na studia II stopnia - obywateli polskich z dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski, cudzoziemców rekrutujących się na studia I albo II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zostały określone w załączniku nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji.

1.5. Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określa Rektor w odrębnym dokumencie.

1.6. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

1.7. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnie określa odrębny dokument.

1.8. Politechnika Wrocławska prowadzi również studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy dokształcające, dla których zasady przyjęć określają odrębne przepisy.

1.9. Podczas procesu rekrutacji będą uwzględniane szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Osoby te będą mogły kontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Wrocławskiej.

1.10. Kandydata na studia obowiązuje procedura i terminarz rekrutacji, o których mowa w p. 5.7.

2. Warunki formalne

2.1. Kandydat na studia zobowiązany jest do internetowej rejestracji - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.7. - w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia Politechniki Wrocławskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji). Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą:

a) po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz po

b) zaksięgowaniu na wskazanym, w systemie internetowej rejestracji, koncie Politechniki Wrocławskiej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata ta musi być zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji.

2.2. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie internetowej rejestracji, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

2.3. Kandydat na studia I stopnia składa - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.7.:

a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji,

b) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),

c) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),

e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),

f) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dowód osobisty),

g) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

h) kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wzglądu zaświadczenie) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie

i) kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Politechnikę Wrocławską poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wzglądu zaświadczenie/certyfikat). 

2.4. Kandydat na studia II stopnia składa - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.7.:

a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji ,

b) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom),

c) kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wypis z indeksu poświadczoną(-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,

d) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),

e) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

f) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),

h) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dowód osobisty), i) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

j) kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy),

k) portfolio (jeżeli dotyczy). 

2.5. Niezłożenie przez kandydata dokumentów - zgodnie z procedurą i terminarzem, o których mowa w p. 5.7. - lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za postępowanie o przyjęcie na studia, o której mowa w p. 2.1.b).

2.6. Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

2.7  Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

2.8 Kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli nie dokona wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w p. 2.1.

2.9 Niezłożenie przez kandydata na studia wszystkich dokumentów, o których mowa w pp. 2.3 albo 2.4 odpowiednio dla stopnia studiów, stanowi podstawę wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

3. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia I stopnia

3.1  Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w p. 3.3. O wartości tego wskaźnika decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki dobrowolnych egzaminów organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, o których mowa w p. 3.4 d) (jeżeli kandydat ma prawo do zdawania tego egzaminu), a dla kandydata na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku.

3.2 Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:

procent wyniku = liczba punktów

3.3. Wskaźnik rekrutacyjny (WI) jest sumą:

WI = M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + Ra

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

M - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P - liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R - liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

F(1) - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P - liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R - liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

wszystkie kierunki

 

+

+

 

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Ochrona Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka

 

 

 

+

Techniczno- Przyrodniczy w Legnicy

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

+

+

+

+

Techniczno - Informatyczny w Jeleniej Górze

Informatyka Przemysłowa

 

 

 

+

Techniczno - Inżynieryjny w Wałbrzychu

Mechatronika Pojazdów

+

+

+

+

JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P - liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R - liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P - liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R - liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

Ra - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych - dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI), bez składnika Ra , wynosi 535 punktów.

3.4 Informacje o egzaminach

a) kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu z dwóch zadań rysunkowych,

b) egzamin na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,

c)  kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów,

d) Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat, który legitymuje się świadectwem dojrzałości lub świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem uzyskanym w trybie „starej matury" oraz kandydat - obywatel Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski. Egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów wymienionych w zaświadczeniu.

e) kandydat na studia może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki, o których mowa w p. 3.4 d) na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),

f) egzaminy, o których mowa w p. 3.4 d-e), mają formę pisemną i oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki lub/i fizyki uznaje się za zdany z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego, w roku 2016, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,

g)  uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

3.5 Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc na dany kierunek i formę studiów i odrębnie dla miejsca studiowania (we Wrocławiu, w Legnicy, Jeleniej Górze lub w Wałbrzychu), Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WI), o którym mowa w p. 3.3). Kandydat spełniający warunki formalne zostaje przyjęty, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI) jaką uzyskał jest większa albo równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, formy studiów i miejsca studiowania.

4. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia

4.1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII), o którym mowa w p. 4.2 i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć określonych przez Radę Wydziału, o których mowa w p. 4.4. Warunki te i wskaźnik WII są ustalane dla danego kierunku, formy studiów i wydziału prowadzącego ten kierunek i stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

4.2. Wskaźnik rekrutacyjny (WII) jest sumą:

WII = D x 10 + OD(2) + E(2) + P(2)

gdzie:

D - ocena na dyplomie wg skali: 3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo dobry), 5,5 (celujący).

OD(2) - na podstawie decyzji rady wydziału prowadzącego dane studia:

- wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów lub/i

- wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów (na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w p. 2.4) lub/i

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej. M

aksymalna liczba punktów OD(2) wynosi 25.

E (2) - wynik z dobrowolnego egzaminu (E) organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym kierunku danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E(2) wynosi 27,5.

- dla kandydata kontynuującego studia II stopnia na tym samym kierunku studiów i wydziale Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E(2) wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego odbytych studiów. Wówczas E(2) = ED × 5, gdzie ED – ocena z egzaminu dyplomowego.

- kandydat na studia danego kierunku studiów i wydziału Politechniki Wrocławskiej, który odbył studia (będące podstawą do rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym wydziale Politechniki Wrocławskiej lub na innym kierunku studiów tego wydziału, może zadeklarować udział w egzaminie (E), zgodnie z procedurą i terminarzem rekrutacji, o których mowa w p. 5.7. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E(2) jest równy 0.

P (2)

- wynik Portfolio dla kandydatów na Wydział Architektury. Maksymalna liczba punktów P(2) wynosi 50.

(2) – wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją Rady Wydziału. Przy pominięciu wyniku, jego wartość jest równa zero. W przypadku uwzględnienia OD, zasady jego wyliczania podane są w zał. nr 2 w części dotyczącej danego wydziału i kierunku studiów.

4.3 Za przygotowanie egzaminu E(2) , ustalenie wartości OD(2) oraz za ustalenie oceny portfolio P (2) kandydata na dany wydział, kierunek i formę studiów odpowiada Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana przez Rektora na wniosek dziekana wydziału.

Ustalenia oceny D (w przypadku innej skali niż podana w p. 4.2.) dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

4.4 Rada wydziału (wydziału prowadzącego dane studia) określa szczegółowe warunki będące podstawą kwalifikacji na studia II stopnia dla przyjęć na dany kierunek studiów tego wydziału:

- dopuszczalne kierunki ukończonych studiów,

- wymagany tytuł zawodowy.

Niespełnienie co najmniej jednego z tych warunków, na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (WII ) jest równy zero. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek i formę studiów.

5. Informacje dodatkowe

5.1 Kandydat na Politechnikę Wrocławską powinien mieć konto e-mailowe.

5.2 Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.

5.3 Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu, formie studiów, w danym miejscu studiowania jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką, tj. 30 osób (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób) lub liczby określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2016/2017.

5.4 W trakcie studiów studenci studiujący na kierunkach studiów prowadzonych przez odpowiednie wydziały w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Legnicy, Jeleniej Górze lub Wałbrzychu (nie dotyczy studentów kierunków prowadzonych w zamiejscowych wydziałach Politechniki Wrocławskiej w tych miejscowościach) mogą być przeniesieni do innego miejsca studiowania w ramach Politechniki Wrocławskiej, jeśli liczba studentów na roku studiów danego kierunku, specjalności, stopnia i formy studiów w danym miejscu studiowania będzie mniejsza niż 20 (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 40 osób).

5.5 Studenci, o których mowa w p. 5.4, przyjęci i realizujący studia na kierunkach prowadzonych przez odpowiednie wydziały w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Legnicy, Jeleniej Góry lub Wałbrzychu część zajęć odbywają we Wrocławiu. Koszty dojazdu na te zajęcia pokrywają studenci.

5.6 Nad przestrzeganiem przyjętych Warunków i trybu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych Warunkach i trybie rekrutacji decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z art. 169 ust. 12 Ustawy odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu wniosku. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo skargi do Sądu Administracyjnego.

5.7 Procedura i terminarz rekrutacji zostaną podane do 31 marca 2016 roku

Uchwala nr 646/31/2(012-2106 Senatu PWr. z unia 28 maja 2015 r. w sprawie mstaienia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

§ 1. Senat Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustala termin rozpoczęcia rekrutacji na semestr zimowy na rok akademicki 2016/2017, na dzień 1 czerwca 2016 roku i termin zakończenia tej rekrutacji na dzień 20 września 2016 roku oraz termin rozpoczęcia rekrutacji na semestr letni na rok akademicki 2016/2017, na dzień 21 grudnia 2016 roku i termin zakończenia tej rekrutacji na dzień 22 lutego 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)