Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PUM 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
 
Załącznik do Uchwały Nr 79/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 maja 2015. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, zwanym dalej Uczelnią lub PUM.

2. Niniejsza uchwała dotyczy rekrutacji na studia prowadzone w PUM w języku polskim.

3. Wszystkie informacje o postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w PUM oraz wykaz kierunków i specjalności, jakich dotyczy rekrutacja, dostępne są na stronach www.pum.edu.pl

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) „osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia” - należy przez to rozumieć osobę, która przystąpiła do postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie „elektronicznego zgłoszenia kandydatury ”, o którym mowa w pkt 2,

2) „elektronicznym zgłoszeniu kandydatury”, należy przez to rozumieć dokonanie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacyjnym PUM na formularzu pn. „Podanie o przyjęcie na studia”, znajdującym się na stronie www.pum.edu.pl,

3) „kandydacie ” - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” i została ujawniona na listach rankingowych,

4) „limicie miejsc ” - należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, w ramach określonego stopnia i formy studiów w granicach limitów przyjęć ustalonych przez PUM oraz dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w granicach limitów przyjęć określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia,

5) „ nowej maturze ” - należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdany w roku 2005 lub później,

6) „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdany przed rokiem 2005, w tym uzyskanie zaświadczenia ze szkoły średniej o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, w oparciu o art. 44 zzp. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

7) „maturze zagranicznej”- należy przez to rozumieć świadectwo lub inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), potwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U.2015.447), w tym zaświadczenie, o którym mowa w pkt 6,

8)  „maturze IB” (International Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

9) „maturze EB” (European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),

10)  „egzaminie maturalnym ” - należy przez to rozumieć każdą z form egzaminu, o których mowa w pkt 5-9,

11) „egzaminie wstępnym”- należy przez to rozumieć egzamin organizowany przez Uczelnię z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka dla kandydatów posiadających świadectwo inne niż tzw. nowa matura, matura IB i EB.

§3

1. Postępowanie rekrutacyjne w PUM prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (zwane dalej WKR), powoływane przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne przy pomocy Wydziałowych Podkomisji Rekrutacyjnych, powoływanych przez Uczelnianą Komisję ds. Rekrutacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie(zwaną dalej UKR).

3. Organem nadzorującym pracę WKR oraz Podkomisji Rekrutacyjnych jest UKR, która jest również organem odwoławczym od decyzji WKR.

4. Obsługę administracyjną na wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, w tym obsługę WKR i UKR, prowadzą pracownicy Działu Rekrutacji.

§4

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna Uchwała Senatu. Uprawnienia do przyjęcia na studia w pierwszej kolejności wynikające z posiadania tytułu laureata olimpiady stopnia centralnego kandydat może wykorzystać jeden raz ubiegając się o przyjęcie na studia w PUM.

§5

1. Rekrutacja na studia w PUM na rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się nie wcześniej niż 18 kwietnia 2016 roku i trwa nie dłużej niż do 03 października 2016 r.

2. Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy egzaminów wstępnych oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną określone w drodze odrębnej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i podane do publicznej wiadomości do dnia 30 marca 2016 r. na stronie internetowej Działu Rekrutacji www.pum.edu.pl.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia oraz kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podawanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej Działu Rekrutacji www.pum.edu.pl.

Etapy postępowania rekrutacyjnego §6

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w PUM obejmuje niżej wymienione etapy:

1) rejestrację osób ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez formularz „ elektronicznego zgłoszenia kandydatury ”, o którym mowa w § 2 pkt 2,

2)  dokonanie przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia opłaty rekrutacyjnej,

3) uzupełnienie „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” o wyniki uzyskane na „ egzaminie maturalnym ” z wymaganych na danym kierunku przedmiotów lub wpisanie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z § 7 ust. 3,

4) utworzenie w oparciu o wyniki uzyskane na „ egzaminie maturalnym ” lub średnie ocen ze studiów list rankingowych dla poszczególnych kierunków,

5) złożenie lub dostarczenie przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia kompletu dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 3,

6) wydanie przez WKR decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

Warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego

§7

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia może brać udział osoba, która:

1) posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury” lub inny dokument lub uprawnienie, o którym mowa w § 2 pkt 5-9 uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub

2) posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia II stopnia, a nadto:

3) w wymaganym terminie dokonała „elektronicznego zgłoszenia kandydatury” wypełniając na stronie www.pum.edu.pl formularz pn.: „Podanie o przyjęcie na studia ”,

4) dokonała w wymaganym terminie opłaty rekrutacyjnej, określanej zarządzeniem rektora, którą należy wnieść na każdy z aplikowanych kierunków (niezależnie od stopnia i formy studiów). Termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej określa odrębna uchwała Senatu w sprawie szczegółowych terminów rekrutacji,

5) nie jest studentem na kierunku, na który dokonała „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, chyba, że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje.

2.  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie spełniła warunków, o których mowa w ust. 1, nie bierze udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która spełniła warunki określone w ust. 1, zobowiązana jest w wymaganym terminie uzupełnić formularz „ elektronicznego zgłoszenia kandydatury” o:

1) średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w przypadku osób aplikujących na studia II stopnia,

2) wyniki z matury - dotyczy osób z tzw. „nową maturą”, oraz osób z maturą „ IB” i „EB”

4. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, skutkuje wykreśleniem z listy osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, bez prawa udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia z tzw. „starą maturą” i „maturą zagraniczną" (z wyłączeniem matury „IB” i „EB”) oraz aplikujących na studia tzw. „pomostowe” zobowiązane są do dostarczenia do PUM w wymaganym terminie niżej wymienionych dokumentów:

1) wydrukowany i podpisany formularz „ elektronicznego zgłoszenia kandydatury ”,

2)  świadectwo ukończenia szkoły

3)  świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

4) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, uzyskane przez osoby zdające egzamin maturalny w szkole średniej, o którym mowa w § 2 pkt 6, 7,

5) dyplom uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika w przypadku kandydatów na studia uzupełniające, tzw. „pomostowe”,

6) dowód opłaty rekrutacyjnej.

6. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2-6, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie. Istnieje możliwość potwierdzenia oryginału i odpisu za zgodność z oryginałem przez pracowników Działu Rekrutacji PUM,

7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie spełniła warunków, o których mowa w ust. 5, nie bierze udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za trudności lub niemożność rejestracji lub dokonania zmian w elektronicznym formularzu, spowodowanych awarią sieci internetowej, niezależną od PUM lub okresowym przeciążeniem jej serwerów.

10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

11. Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym mogą być wysłane pocztą lub złożone w Kancelarii lub w Dziale Rekrutacji PUM w dni robocze w godzinach od 800 do 1400.

12. W prowadzonym przez Uczelnię postępowaniu rekrutacyjnym, na wszystkich jego etapach, zachowanie terminu dostarczenia dokumentów liczone jest z dniem wpływu dokumentów do Kancelarii lub Działu Rekrutacji PUM.

13. Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące rekrutacji

§8

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w PUM stosuje się następujące zasady:

1) w przypadku kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, bierze się pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów oraz poziomów wymaganych na dany kierunek, z zastrzeżeniem, że uzyskany wynik nie jest zerowy.

2) kandydaci, którzy zdali tzw. „starą maturę” przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły lub wyników z „ egzaminu wstępnego ” lub zaświadczenia wydanego przez szkołę średnią, o którym mowa w § 2 pkt 6,7 z przedmiotów wymaganych na dany kierunek,

3) wynik egzaminu maturalnego z tzw. „nowej matury” oraz wynik z „ egzaminu wstępnego ” wyrażony w procentach przeliczony będzie na punkty, według następującej zasady: 1% = 1 punkt,

4) dla osób z tzw. „starą maturą” oraz tzw. „maturą zagraniczną”, z wyłączeniem matury „IB” i „EB”, wyniki wyrażone w ocenach będą przeliczone na punkty, według zasady określonej wzorem zamieszczonym w załączniku dotyczącym właściwego kierunku,

5) sposób przeliczania wyników uzyskanych na świadectwie matury „IB” i „EB” określają wzory zamieszczone w załączniku dotyczącym właściwego kierunku,

6) w przypadku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i analityki medycznej, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, a zdające egzamin wstępny w innej uczelni medycznej, winne dostarczyć zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów. PUM będzie uznawać wyniki „egzaminów wstępnych” z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w PUM lub na innych uczelniach, z którymi podpisano stosowne porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników „egzaminów wstępnych”. Uznawane będą wyłącznie zaświadczenia o liczbie punktów uzyskanych na „egzaminie wstępnym”, który odbył się w roku rekrutacji oraz w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się rekrutacja,

7) w przypadku studiów uzupełniających, tzw. „pomostowych” o kierunku położnictwo ipielęgniarstwo wynik rozmów kwalifikacyjnych jest punktowany. Jeżeli liczba osób aplikujących na te kierunki nie przekracza limitu miejsc Uczelnia odstąpi od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

§9

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady:

1) warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,

2) w postępowaniu uwzględnia się średnią ocen ze studiów, uzyskaną podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§10

1. Przeprowadzane przez PUM egzaminy wstępne są egzaminami pisemnymi. Autorem i właścicielem zadań i arkuszy egzaminacyjnych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Oceny wyników egzaminów dokonuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

2.  Dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny

-  wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego z przedmiotu biologia oraz do wyboru z przedmiotu chemia lub fizyka, na poziomie rozszerzonym. W przypadku jednoczesnej aplikacji na kierunek analityka medyczna wyniki egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów zostaną uznane.

3.            Dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek analityka medyczna wymagane jest przystąpienie do egzaminu wstępnego z przedmiotu chemia i biologia, na poziomie rozszerzonym. W przypadku jednoczesnej aplikacji na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny wyniki egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów zostaną uznane.

4. W przypadku osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu wstępnego, należy złożyć do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pisemne zawiadomienie o konieczności dostosowania warunków egzaminu, wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentacją medyczną, potwierdzającą stan zdrowia kandydata, w terminie do dwóch tygodni przed wyznaczonym dniem egzaminu wstępnego.

§9

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w PUM mogą jednocześnie ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki (uwzględniając poziom i formę studiów) z zastrzeżeniem ust. 2 do 9.

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarskim z oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kierunek lekarski mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo

2) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBMiL.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarskim z oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kierunek lekarski, które nie ubiegają się o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1)  na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBiML i na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo

2)  na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ.

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNOZ, albo

2) na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLBMiL.

5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym na kierunek lekarsko-dentystyczny, które nie ubiegają się o przyjęcie na ten sam kierunek prowadzony w formie niestacjonarnej, mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1) na jeden spośród kierunków prowadzonych na WLBiML oraz na jeden spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo

2) na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ.

6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym prowadzonych formie niestacjonarnej jest wcześniejsze ubieganie się o przyjęcie na studia na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym.

7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku higiena dentystyczna na WLS mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1) na jeden spośród kierunków prowadzonych na WLBiML i jeden z kierunków prowadzonych na WNoZ,

2) albo na dwa kierunki studiów spośród kierunków prowadzonych na WNoZ.

8. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1) na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL, albo

2) na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WLS, albo

3) na jeden inny kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunków prowadzonych na WLBiML.

9. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na jeden z kierunków prowadzonych na WLBiML mogą ubiegać się dodatkowo o przyjęcie:

1) na dwa kierunki spośród kierunków prowadzonych na WNoZ, albo

2) na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WL, albo

3) na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych na WNoZ oraz na jeden kierunek spośród kierunków prowadzonych WLS.

10. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego dla określonego kierunku, w tym wykaz wymaganych na danym kierunku przedmiotów, zawierają załączniki od nr 1 do nr 14.

§12

1. Osoby posiadające polskie obywatelstwo, legitymujące się świadectwem lub innym dokumentem lub uprawnieniem do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, o których mowa w § 2 pkt 7, uzyskanym za granicą i uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed 2005 rokiem.

2. Osoby posiadające polskie obywatelstwo i posiadające równocześnie obywatelstwo innego państwa przyjmowane są na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

§ 13

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane na studia w języku polskim zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), przy czym cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą podejmować studia na zasadach dotyczących obywateli polskich.

2.  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

lub

3) uzyskają potwierdzenie Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim

oraz:

4) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

§ 14

1. Na podstawie wyników z postępowania rekrutacyjnego tworzona jest w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów lista kandydatów na studia, zwana „listą rankingową”. Lista tworzona jest odrębnie dla każdego kierunku, stopnia i formy studiów.

2. Podstawą uprawniającą do przyjęcia na określony kierunek studiów jest:

1) uzyskanie wymaganej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, do wyczerpania limitu miejsc oraz

2) złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów, wymienionych w ust. 3.

3. W wyniku zakwalifikowania osoba ubiegająca się o przyjęcie zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji (w zależności od kierunku, stopnia i formy studiów) następujące dokumenty:

1)  wydrukowany i podpisany formularz „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”,

2) świadectwo ukończenia szkoły średniej,

3)  świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, o którym mowa w § 2 pkt 6 i 7, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej

4) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,

5) suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,

6) dyplom uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika, w przypadku kandydatów na studia uzupełniające (tzw. „pomostowe”),

7) zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych kandydata do studiów na wybranym kierunku studiów w PUM,

8) kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,

9) jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm, zgodną z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym,

10) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

11) dowód opłaty rekrutacyjnej.

4. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-6, należy złożyć oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie. Istnieje również możliwość potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Rekrutacji PUM.

5. Kandydatom, którzy przystąpili do matury „IB” i „EB” w roku 2016, w przypadku niewydania im przez szkołę dyplomu matury w wymaganym terminie składania dokumentów, będą kwalifikowani na studia w PUM warunkowo, w oparciu o wystawione przez dyrektora szkoły zaświadczenie o wynikach matury, z zastrzeżeniem, dostarczenia dyplomu do 01.09.2016 r.

6. Odebranie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia złożonego kompletu dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

§15

1. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnych są jawne.

2. Wyniki na listach rankingowych, terminy składania wymaganych dokumentów, informacje ogłaszane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego podawane są do wiadomości publicznej wyłącznie na stronie internetowej PUM: www.pum.edu.pl

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zobowiązane są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na ww. stronie internetowej aż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego, tj. do 03 października 2016 roku.

4.  Dział Rekrutacji nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

5. Niedotrzymanie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia terminu złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy rankingowej, co jest równoznaczne z wyeliminowaniem z postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek.

6. Ujawnienie przez Uczelnię rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi do formularza „elektronicznego zgłoszenia kandydatury”, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

7. W przypadku rezygnacji z aplikacji na dany kierunek, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia winna ją złożył pisemnie i dostarczyć do Działu Rekrutacji. Złożenie rezygnacji i odbiór dokumentów równoznaczne są z rezygnacją z podjęcia studiów, bez prawa ponownego ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek w danym roku.

§ 16

1. W przypadku uzyskania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia niewystarczającej liczby punktów na dany kierunek, na Wydziałach Lekarskim z ONwJA, Lekarsko-Stomatologicznym i Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej, zmiana kierunku w ramach tych wydziałów nie jest możliwa, nawet w przypadku, gdy uzyskana liczba punktów jest większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na kierunku, którego zmiana miałaby dotyczyć.

2. W przypadku aplikowania na kierunek na Wydziale Nauk o Zdrowiu, który nie został uruchomiony, zmiana jest możliwa w obrębie wydziału na inny kierunek, na który nie został wyczerpany limit przyjęć, z zastrzeżeniem, że osoba występująca o zmianę legitymuje się zdaniem na maturze przedmiotów wymaganych na tym kierunku. Niniejsza zmiana dokonywana jest i rozpatrywana na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia, składany do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Jeżeli liczba kandydatów o jednakowej liczbie punktów, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, przekroczy ustalony limit przyjęć lub go nie dopełni, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą, z zastrzeżeniem ust. 5, zakwalifikować do przyjęcia na studia większą lub mniejszą liczbę kandydatów legitymujących się tą samą liczbą punktów, tak aby ostateczna liczba osób przyjętych w jak najmniejszym stopniu odbiegała od ustalonego limitu.

4. Na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w przypadku dużej liczby kandydatów z taką samą punktacją, o przyjęciu decyduje najwyższa liczba punktów z przedmiotu biologia. W dalszej kolejności, kryterium decydującym o przyjęciu będzie najwyższa liczba punktów z chemii albo fizyki, w zależności od wyboru dokonanego przez osobę aplikującą na dany kierunek.

5. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek studiów będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć, wówczas na dany kierunek studiów zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie, pod warunkiem złożenia wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów.

6. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu naboru na dany kierunek studiów, limit przyjęć nie zostanie wyczerpany, wówczas Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, z zastrzeżeniem ust. 8, może przeprowadzić nabór uzupełniający na dany kierunek studiów.

7.  Nabór uzupełniający nie jest przeprowadzany na kierunki studiów, na które obowiązuje egzamin wstępny.

8. Terminy naboru uzupełniającego określa właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i podaje do wiadomości publicznej na stronach internetowych Działu Rekrutacji www.pum.edu.pl.

9. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów podczas naboru uzupełniającego dopuszcza się możliwość zakwalifikowania wszystkich kandydatów, pod warunkiem złożenia wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów.

10. W przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podczas naboru zasadniczego lub uzupełniającego nie będzie stanowiła grupy dziekańskiej, Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia danego kierunku. Komunikat Rektora w sprawie nieuruchomienia kierunku zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Działu Rekrutacji www.pum.edu.pl.

Przepisy końcowe § 17

1. Postępowanie rekrutacyjne kończy się wydaniem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie. Odwołanie składa się do Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, o których mowa w art. 169 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzja Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji jest ostateczna.

§ 18

Niniejsze Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2016/2017 zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Działu Rekrutacji PUM w Szczecinie www.pum.edu.pl.

prof dr hab. Andrzm Ciechanowicz Rektor-&UM Przewodniczący Senatu

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komentarze (0)