Ogólne zasady rekrutacji na UJK 2015/2016

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach rekrutacja 2016 - rekrutacja na UJK 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 41/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przepisy ogólne

1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach liczby miejsc ustalonych na pierwszy rok studiów przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odrębną uchwałą. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen lub ranking wyników ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Przepisu tego nie stosuje się do studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

3. Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być przyjęty na ten kierunek.

4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.

5. Kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki i poziomy studiów określa załącznik nr 2. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie kryteriów kwalifikacji określonych w załączniku nr 2 nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć.

6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów i studentów podejmujących studia na drugim kierunku studiów określa załącznik nr 3.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

8. Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

9. Zasady przyjęć na studia cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 2

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

§ 3

Rejestracja kandydatów na studia

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1) dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza - podania według ustalonego w Uczelni wzoru,

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów.

3. Kandydaci przystępujący do międzynarodowej matury (IB) oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2016. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2016 r.

4. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

5.  W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następujące zasady:

1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2,

2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1,

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

3) kandydatom z maturą międzynarodową (IB) uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

§ 4

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem internetowym https://www.uj k.edu.pl/rekrutacj a.

2. Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji dodatkowej zostaną podane w drodze decyzji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach potwierdzenia o wpłynięciu na konto Uniwersytetu tej opłaty.

4.                   Uniwersytet nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu.

5. Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu Uniwersytet zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych    w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

6. Decyzję odnośnie miejsca umożliwiającego dokonanie rejestracji i przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia rejestracji.

7. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów określonych odrębną uchwałą Senatu po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowne dokumenty.

§ 5

Tryb rejestracji kandydatów

1. W celu rejestracji kandydat:

1) składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,

3) wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w § 4 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

4) dokonuje wyboru kierunku studiów,

5) wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system elektronicznej rejestracji na konto bankowe o numerze 86 1140 2020 0000 3553 6600 1009

2. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uniwersytetu.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu elektronicznej rejestracji o wpłynięciu na konto opłaty rekrutacyjnej kandydat:

a) legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury” lub matury międzynarodowej (IB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

b) legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje skalę ocen i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny - ocenę końcoworoczną,

c) legitymujący się dyplomem ukończenia studiów podaje ocenę z dyplomu oraz informacje wskazane w formularzu.

4. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

5. Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną.

6. Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru i ewentualnych zmian kierunków i form studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.

7. Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia.

§ 6

Opłata rekrutacyjna

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017 ustala rektor na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego odrębnym zarządzeniem.

2. Opłata określona w ust. 1 umożliwia rejestrację na dwa kierunki studiów wybrane przez kandydata.

3. Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż w terminach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wpłynięcie opłaty na konto Uniwersytetu zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.

5. Kandydat, który wniósł opłatę na konto Uniwersytetu i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do wydziałowych komisji rekrutacyjnych z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie elektronicznej rejestracji.

6. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)  braku potwierdzenia rejestracji i niespełnienia wymagań określonych w § 4 ust. 3,

2) nieuruchomienia kierunku studiów, o ile był to jedyny kierunek wybrany przez kandydata.

7. Kandydat może ubiegać się o zwrot nadpłaty przekraczającej wysokość ustalonej opłaty rekrutacyjnej. Decyzję podejmuje przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

8. Zwrotu nadpłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

§ 7

Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały lub w terminach określonych decyzj ami wydziałowych komisji rekrutacyjnych:

1) wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem),

2) świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) - kandydat na studia pierwszego stopnia,

3) świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia,

4) świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia Ministra Zdrowia) - kandydat na kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne,

5) oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

6) poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego,

7) 4 fotografie;

a) 3 papierowe - format jak do dowodu osobistego,

b) 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli - poprzez formularz rejestracyjny.

2. Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów określonych w ust.1, zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

3. Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli dokumenty wynosi co najmniej 20 osób, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

4. Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli dokumenty jest mniejsza niż 20 osób:

1) wydziałowa komisja rekrutacyjna może, po uzgodnieniu z dziekanem, złożyć wniosek o przedłużenie rekrutacji do drugiego terminu określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Decyzję w tej sprawie podejmuje Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna,

2) dziekan składa wniosek o uruchomienie kierunku lub nieuruchomieniu kierunku i zakończeniu rekrutacji w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

§ 8

Kandydat przyjęty na I rok studiów powinien we wskazanym przez komisję rekrutacyjną terminie wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system elektronicznej rekrutacji (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje opóźnieniem w wydaniu ww. dokumentów).

§ 9

Egzamin wstępny

1. Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyj nych.

21.                W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/egzamin ustny lub pisemny z przedmiotów objętych postepowaniem kwalifikacyjnym. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

2. Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem ust. 2.

3. Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu/kierownik katedry wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

4. Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

5. Dyrektor instytutu/kierownik katedry powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 10

Komisje rekrutacyjne

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

2. Przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

3. W skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych wchodzą:

1) przewodniczący, będący prodziekanem wydziału,

2) z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału,

3) sekretarz - będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

4) z-ca sekretarza - będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

5) członkowie - nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale.

4. Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2016 r.

5. Posiedzenie wydziałowej komisji rekrutacyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Protokoły z posiedzeń komisji i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

§ 11

1.  Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1) sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,

2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,

3) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,

4) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

5) sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku lub specjalności studiów w przypadku kierunku filologia). Wszystkie zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

7) pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,

8) sporządzanie listy rezerwowej,

9) opiniowanie odwołań,

10)  wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału.

2. Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych,

2) opiniowanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 41 /2015 z dnia 28 maja 2015r.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1.  Zasady ogólne:

1. Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli taki jest przewidziany na danym kierunku (specjalności w przypadku kierunku filologia).

3. Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

4. W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano pełnej liczby miejsc komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się dokumentem potwierdzającym uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku lub kierunku z tego samego obszaru nauki/sztuki.

5. Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu):

1. Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

2. Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

3. Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

4.  Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

5. Egzamin pisemny jest prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata przez egzaminatora.

3. W zakresie egzaminu ustnego/rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjną przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

2. Egzamin ustny/ rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

3. Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego/rozmowy kwalifikacyjnej według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

4. Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:

1. Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ranking wyników z egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

60

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

dopuszczający

30

2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg zasad określonych w § 3 ust. 5 pkt. 2 i 3.

3) ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 50%.

W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniej szy dla kandydata.

2. W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na świadectwie dojrzałości (dotyczy kierunków na których wskazano przedmiot kierunkowy).

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie ww. nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć.

4. W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

5. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, zalicza mu się za ten sprawdzian ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen.

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1. Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie.

2. Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien okazać dowód tożsamości.

3. Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego, rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. Wszystkie poprawki dokonywane        w protokole powinny być            omówione i       potwierdzone podpisem

przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.

4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:

1) sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnegowszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym,

2) sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi  wynikami postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,

3) sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia,

4) zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji.

5. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

6. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)