Zasady rekrutacji na APS 2016/2017

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na APS 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

UCHWAŁA NR 112/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2016/2017. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na rok akademicki 2016/2017 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na następujące formy kształcenia:

1) studia stacjonarne:

a) pierwszego stopnia;

b) drugiego stopnia;

c) jednolite magisterskie;

d) trzeciego stopnia.

2) studia niestacjonarne:

a) pierwszego stopnia;

b) drugiego stopnia;

c) jednolite magisterskie;

d) trzeciego stopnia.

2.  Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów, oraz formy kształcenia:

1)  kierunek pedagogika - studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia;

2) kierunek pedagogika specjalna - studia pierwszego i drugiego stopnia;

3)  kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego i drugiego stopnia;

4) kierunek praca socjalna - studia pierwszego stopnia;

5)  kierunek socjologia - studia pierwszego i drugiego stopnia;

6)  kierunek psychologia - studia jednolite magisterskie.

3. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki ze specjalnościami:

1)  nauczycielskimi, realizowanymi jako:

a)  kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych;

b) kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.

2)  nienauczycielskimi, realizowanymi jako :

a) kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych;

b) kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach bez przygotowania pedagogicznego.

4. Uczelnia prowadzi odrębną rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. W tym przypadku rekrutacja odbywa się na co najmniej drugi semestr studiów na danym kierunku, poziomie i formie kształcenia.

5. Szczegółowa oferta edukacyjna wraz z wykazem specjalności na studiach drugiego stopnia, na które odbywać się będzie rekrutacja zostanie ogłoszona w zarządzeniu Rektora dotyczącym rekrutacji na rok 2016/2017.

6. We wrześniu Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

7. W uzasadnionych przypadkach, w tym również jako rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017 na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

8. Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia w trakcie roku akademickiego 2016/2017 także wówczas, gdy dodatkowa rekrutacja jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych. W takim przypadku zasady rekrutacji uwzględniają wymogi określone warunkam umowy.

9. Liczba miejsc na poszczególne kierunki i formy kształcenia określona zostaje odrębną uchwałą Senatu.

§ 2

1.Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równoważny) na kierunkach, na których student osiąga efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

3. Do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia oraz posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy naukowej.

4. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego. Wymóg pięcioletniego doświadczenia zawodowego nie dotyczy absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

5. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub równoważny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

6. Do ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równoważny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

§ 3

1.  Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

2.  Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy:

1) na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie uwzględnia się punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do APS, zdawanych przez kandydata w ramach „nowej matury”. Przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie § 5 ust. 11, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej dla danego kierunku studiów zgodnie z kryterium przeliczenia wyników procentowych egzaminów maturalnych dla kandydatów legitymujących się „nową maturą”:

- poziom podstawowy 1%= 1 pkt, zaś dla matematyki 1%= 2 pkt

- poziom rozszerzony 1%= 2 pkt, zaś dla matematyki 1%= 4 pkt

a) studia pierwszego stopnia stacjonarne- kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia; studia jednolite magisterskie - kierunek: psychologia z następującym algorytmem:

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

W = 2xR + 2xR + 2xR gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2xR + 4xRm

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym:

W = 2xR + 2xR + P gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2xR + 2Pm

W = 4xRm + 2xR + P

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego na poziomie rozszerzonym oraz dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym:

W = 2xR + P + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2Pm + P

W = 4xRm + P + P

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym:

W = P + P + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = P + P + 2Pm
gdzie:
W - suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 600 punktów lub 800 punktów jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka),
P - wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,
Pm - wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z matematyki,
R - wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,
Rm - wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z matematyki.

b) studia niestacjonarne pierwszego stopnia - kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia; studia jednolite magisterskie kierunek: psychologia z następującym algorytmem:

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

W = 2xR + 2xR

gdy drugim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 4xRm

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym:

W = 2xR + P

gdy drugim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2Pm W = 4xRm + P

- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym:

W = P + P

gdy drugim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = P + 2Pm

gdzie:

W - suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 400 punktów lub 600 punktów jeżeli drugim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka),

P - wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Pm - wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z matematyki,

R - wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Rm - wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z matematyki.

c) studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z następującym algorytmem:

W = w + wal

gdzie:

W - suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (max 1200 punktów - studia stacjonarne lub 1400 - jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka punktów oraz max 1000 punktów - studia niestacjonarne lub 1200 - jeżeli drugim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka),

w - suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktami a) lub b),

wal - liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

2) na studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia), socjologia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr gdzie:

W - suma wyników (max 5 punktów),

wd - ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

wśr - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

3) na studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika specjalna specjalność logopedia i surdopedagogika miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk gdzie:

W - suma wyników (max 10 punktów),

wd - ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

wśr - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

wk - liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

4) na studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr gdzie:

W - suma wyników (max 5 punktów),

wd - ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

wśr - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

5) na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miejsce na liście rankingowej

jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2 gdzie:

W - suma wyników (max 10 punktów),

wd - ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,

wśr - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

wa2 - liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

3. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w ramach egzaminu dojrzałości (dalej zwane także „stara matura”), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej. Kandydat wskazuje trzy przedmioty w przypadku rekrutacji na studia stacjonarne, albo dwa przedmioty w przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne. Oceny ze świadectwa maturalnego transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Ocena

Liczba punktów

przeliczeniowych

Skala ocen (3-5)

Skala ocen (2-6)

6

-

200

5

200

18

 

4

160

150

3

80

100

2

-

60

Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosić może: 600 punktów (przy rekrutacji na studia stacjonarne) lub 400 punktów (rekrutacja na studia niestacjonarne).

4. Kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowa matura” (dyplom International Baccalaureate) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w APS na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się świadectwem „nowa matura”. Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom

SL

HL

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

5. Kandydaci legitymujący się świadectwem „matura europejska” (dyplom European Baccalaureate) mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w APS na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się świadectwem „nowa matura”. Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów EB

Odpowiednik wyniku dla „nowej matury”

9,00 - 10,00

100 %

8,00 - 8,95

90 %

7,00 – 7,95 

75 %

6,00 - 6,95

60 %

5,00 - 5,95

45 %

4,00 - 4,95

30 %

Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB) na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła:

Przedmiot

Liczba godzin

Poziom

język polski (ojczysty)

4+3

Rozszerzony

języki obce

3+3

Dwujęzyczny

3 przez 7 lat

Rozszerzony

4 przez 5 lat

Rozszerzony

Pozostałe przedmioty

5+3

Zaawansowany

od 4 do 5

Rozszerzony

6. Obywatele polscy, którzy posiadają maturę zagraniczną mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w APS na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się świadectwem „stara matura”, przy czym przeliczanie wyniku rekrutacyjnego z matury zagranicznej odbywać się będzie na podstawie średniego wyniku z matury zagranicznej, odpowiednio przeskalowanego, tak aby maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydatan wynosiła: 600 punktów przy rekrutacji na studia stacjonarne lub 400 punktów przy rekrutacji na studia niestacjonarne. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną mogą być objęci postępowaniem rekrutacyjnym, jeżeli przedłożą dokument stwierdzający równoważność matury zagranicznej polskiemu świadectwu dojrzałości (o ile dana matura zagraniczna nie jest równoważna polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie odrębnych przepisów).

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, starające się o przyjęcie do APS na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, mają przeliczany wynik rekrutacyjny w sposób przewidziany dla obywateli polskich, którzy posiadają maturę zagraniczną, czyli w sposób o którym mowa w ust. 6.

8. Osoby, o których mowa w ust. 6 i 7, a także osoby posiadające dyplom matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) są obowiązane przedłożyć wyżej wymieniony dokument w oryginale w terminie wyznaczonym indywidualnie przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów przed zakończeniem danej tury zapisów na dany kierunek studiów w IRK.

9. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia lub ich nie podjęli, podlegają standardowej procedurze kwalifikacyjnej.

10. Kandydat ma prawo przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na więcej niż jeden kierunek studiów. Przy czym nie można w APS podejmować studiów dwa razy na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką chce się w trakcie owych studiów realizować.

11. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunek studiów wnoszą opłatę rekrutacyjną ustaloną przez rektora. Wniesiona przez kandydatów na studia opłata nie podlega zwrotowi.

§ 4

1.Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia legitymujący się świadectwem dojrzałości („stara matura”, „nowa matura”, „międzynarodowa matura” lub „matura europejska”, „matura zagraniczna”) przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

2. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie legitymujący się świadectwem dojrzałości („stara matura”, „nowa matura”, „międzynarodowa matura” lub „matura europejska”, „matura zagraniczna”) przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyjmowani są zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, oraz dodatkowo na podstawie punktów z autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskichlub graficznych lub fotograficznych lub filmowych - w zależności od zainteresowań kandydata.

4. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów oraz dodatkowo na podstawie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych - w zależności od zainteresowań kandydata.

5. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

6. Kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika specjalna specjalności: logopedia oraz surdopedagogika obowiązuje dodatkoworozmowa kwalifikacyjna. Zakres merytoryczny rozmowy określa kierownik danej specjalności, a zostaje on opublikowany w zarządzeniu Rektora dotyczącym rekrutacji na rok akademicki 2016/2017. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza przedmiotowy zespół egzaminacyjny.

§ 5

1. Kandydaci na stacjonarne studia pierwszego stopnia legitymujący się „nową maturą” objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są:

1) dla kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie;

2) dla kierunku socjologia: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie;

3) dla kierunku edukacja artystyczna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie.

2. Kandydaci na niestacjonarne studia pierwszego stopnia legitymujący się „nową maturą” objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są:

1) dla kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie;

2) dla kierunku socjologia: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie;

3) dla kierunku edukacja artystyczna: wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie.

3. Kandydaci na stacjonarne studia jednolite magisterskie, na kierunek psychologia, legitymujący się „nową maturą”, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie.

4. Kandydaci na niestacjonarne studia jednolite magisterskie, na kierunek psychologia, legitymujący się „nową maturą”, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego przedmiotu spośród: matematyki, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie.

5. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmiot, który powinien stać się podstawą kwalifikacji. Przedmioty maturalne w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały. Przeliczenie wyniku z danego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym następuje jedynie w sytuacji, kiedy liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z tego przedmiotu (po uwzględnieniu dodatkowego przelicznika dla poziomu rozszerzonego) jest wyższa niż liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z tego samego przedmiotu maturalnego pisanego przez kandydata na poziomie podstawowym (czyli w przypadku gdy kandydat zdaje dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, wtedy brane są pod uwagę te wyniki, które dają kandydatowi z danego przedmiotu więcej punktów rekrutacyjnych).

6. Kandydaci na studia stacjonarne: pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem „stara matura”, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów zdawanych w części pisemnej i/lub ustnej. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej trzy przedmioty, które powinny stać się podstawą kwalifikacji.

7. Kandydaci na studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem „stara matura”, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów zdawanych w części pisemnej i/lub ustnej. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej dwa przedmioty, które powinny stać się podstawą kwalifikacji.

8. Kandydaci na studia stacjonarne: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” lub „matury europejskiej”, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego wskazanego przez kandydata przedmiotu zdawanego na maturze. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmiot, który powinien stać się podstawą kwalifikacji.

9. Kandydaci na studia niestacjonarne: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” lub „matury europejskiej”, objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz jednego wskazanego przez kandydata przedmiotu zdawanego na maturze. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej przedmiot, który powinien stać się podstawą kwalifikacji.

10.Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie legitymujący się „maturą zagraniczną” (uznaną za równoważną polskiemu świadectwu dojrzałości) objęci są postępowaniem kwalifikacyjnym, którego podstawą jest średni wynik uzyskany w ramach matury zagranicznej.

11. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych uchwałą Nr 15/12-13 Senatu APS z dnia 16 stycznia 2013 r.

§ 6

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez Radę każdego z Wydziałów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

2. W przypadku powstania wątpliwości związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym, wydziałowa komisja rekrutacyjna zwraca się o rozstrzygnięcie do przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

§ 7

Koordynacją prac związanych z przyjmowaniem kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich zajmuje się uczelniana komisja rekrutacyjna powołana przez Senat na wniosek Rektora.

§ 8

Cudzoziemcy przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych w § 6 regulaminu rekrutacji, a oprócz tego kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie muszą spełniać kryteria, o których mowa w §3 pkt. 7 niniejszej uchwały.

§9

1. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

2. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są rangowani na podstawie wyników uzyskanych w trakcie procedury uznawania efektów uczenia się. Punkty ECTS uzyskane przez kandydatów w trakcie ww. procedury są przeliczane na punkty rekrutacyjne w stosunku 1:1, czyli 1 punkt ECTS = 1 punkt rekrutacyjny.

3. Na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 90. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

Semestr studiów pierwszego stopnia

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 - 59

3

60 - 89

4

90

4. Na stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 150. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

Semestr studiów jednolitych mgr

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 - 59

3

60 - 89

4

90 - 119

5

120 - 149

6

150

5. Na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 60. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

Semestr studiów drugiego stopnia

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 - 59

3

60

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przekroczy wyznaczony limit miejsc, wtedy dodatkowym kryterium rangowania kandydatów, decydującym o przyjęciu na dany kierunek, formę i poziom studiów będą odpowiednio wyniki:

1) w rekrutacji na studia pierwszego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

W = wp + 0,1 x wr

gdzie:

W - suma wyników (max 170 punktów),

wp - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

2) w rekrutacji na studia jednolite studia magisterskie miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

W = wp + 0,1 x wr

wr - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

2) w rekrutacji na studia jednolite studia magisterskie miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

W = wp + 0,1 x wr

gdzie:

W - suma wyników (max 230 punktów),

wp - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów jednolitych magisterskich.

3) w rekrutacji na studia drugiego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

W = wp + 10 x wr

gdzie:

W - suma wyników (max 110 punktów),

wp - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr - liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego), przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia

§ 10

1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, ocenę dokumentacji i stworzenie listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc.

3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 0 do 25 punktów.

4. Wynik ostateczny stanowi sumę:

1) oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) - 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny dostateczny plus (3,5) bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów,

2) oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych i pedagogicznych oraz opisu zamierzeń badawczych, wyrażonej na skali od 0 do 10 punktów,

3) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów.

5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie jest podawana do publicznej wiadomości do dnia 15 września poprzedzającego rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

6. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu w ramach przyjętego limitu przyjęć będzie więcej niż jeden kandydat z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych, wówczas nie przyjmuje się na studia wszystkich osób, których owa sytuacja dotyczy, a limit przyjęć zostaje zmniejszony o jeden.

7. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminie, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września.

§ 11

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz aplikacji na studia doktoranckie,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopię dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów, 

3) deklarację Opiekuna Naukowego o gotowości sprawowania opieki nad doktorantem oraz wykaz dorobku naukowego Opiekuna opublikowanego w ciągu ostatnich pięciu lat (zgodnie Art. 201, ust. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

4) życiorys naukowy wraz z opisem zamierzeń badawczych,

5) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopie materiałów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne i pedagogiczne, np. w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej, itp.,

6) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

7) 2 fotografie (1szt. w rozmiarze 35x45mm, 1 szt. w rozmiarze 45x65mm),

8) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich kserokopię dowodu osobistego,

9)  podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD),

10) plik ze zdjęciem do ELD na nośniku.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich w terminie określonym przez Przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.

§ 12

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie przeprowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich powołana przez Dziekana.

2.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

§ 13

Niepełnosprawnych kandydatów na studia, legitymujących się orzeczeniem powiatowego zespołu ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewniają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

§ 14

W stosunku do cudzoziemców legitymujących się polską maturą lub dyplomem ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w §6 ust. 1-7 regulaminu rekrutacji.

1. Rejestracja kandydatów na studia na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się w systemie elektronicznym IRK.

2. Szczegółowy tryb rejestracji na studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie) oraz na studia doktoranckie określa odpowiednio regulamin rekrutacji i regulamin rekrutacji na studia doktoranckie, przyjmowane przez Senat odrębną uchwałą, a szczegółowy terminarz rekrutacji określają odpowiednio przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej i przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w swoich zarządzeniach dotyczących rekrutacji na rok 2016/2017.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)